Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 486 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh a ověření intervenčního pohybového programu zaměřeného na zlepšení kondice u rekreačních sportovců a sportovkyň
KŘÍŽ, Pavel
Cílem této práce je sestavit intervenční program zaměřený na zlepšení kondice. Cíl se podařilo splnit. Intervenční pohybový program si může dle návrhu zacvičit každý sám a kdekoliv, a to i v případě zavření posiloven, například z pandemických důvodů. Intervenčního pohybového programu se účastnilo jedenáct lidí, kontrolní skupina čítala také jedenáct lidí. V rámci metodologie byla zvolena testová baterie EUROFIT, složená z devíti testů. Z výsledkové části je třeba zdůraznit, že experimentální skupina se v průměru zlepšila o 0,1 pokusu na cvik plameňák, 1,89 sekundy na tappingu, polepšila se také v přesahu v předklonu o 3,23 centimetrů, 13,96 ve skoku z místa, 3,17 opakování ve cvičení sed lehů, 4,79 sekund ve výdrži ve shybu, k jedinému zhoršení experimentální skupiny došlo u člunkového běhu a to o 0,2 sekundy, v posledním testu měření dynamometrie došlo ke zlepšení o 7,14 Newtonů. U kontrolní skupiny došlo v prvním testu k mírnému zhoršení o 0,1 pokusu, zhoršení jsme také mohli pozorovat v testu tapping o 1,33 sekundy, k mírnému zlepšení o 0,98 centimetrů došlo v předklonu, skupina se už pak dále pouze zhoršovala ve všech testech. Konkrétně o 0,54 centimetru ve skoku, o 0,84 opakování v sed lehu, 2,56 sekundy ve výdrži ve shybu, 0,29 v člunkovém běhu a o 2,23 Newtonů v dynamometrii. Všechny výzkumné předpoklady se naplnily.
Studie připravenosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) v Libereckém kraji k plnění úkolů ochrany obyvatelstva
ŠTYNDL, Pavel
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zmapování a provádění odborné přípravy členů jednotek předurčených k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Výzkumné otázky hledaly dvě odpovědi: jsou v Libereckém kraji předurčeny jednotky požární ochrany k řešení úkolů ochrany obyvatelstva, a pokud jsou, zda mají členové těchto jednotek odbornou způsobilost k provádění těchto činností. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část výsledkovou. V části teoretické je popsána Ochrana obyvatelstva a její vývoj na území České republiky. Dále je zde popsána organizace požární ochrany v České republice a její úkoly s důrazem na předurčenost jednotek požární ochrany, na provádění základní odborné přípravy a na získávání odborné způsobilosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí dle současně platných právních předpisů. Cílem diplomové práce je odpovědět na otázky vztahující se k úrovni provádění základní a cyklické odborné přípravy a v souladu s výzkumnou otázkou posoudit úroveň odborné způsobilosti členů jednotek požární ochrany, se zaměřením na členy předurčených jednotek pro ochranu obyvatelstva a navrhnout postupy zvyšování odborné způsobilosti.
Srovnání znalostí členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, na území ORP Vimperk v oblasti teorie a postupů při mimořádných událostech
DOHNALOVÁ, Eliška
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním znalostí členů jednotek sborů dobrovolných hasičů na území obce s rozšířenou působností Vimperk v oblasti teorie a postupů při mimořádných událostech. Cílem práce je zhodnotit stav znalostí členů jednotek sborů dobrovolných hasičů na území obce s rozšířenou působností Vimperk v oblasti teorie a postupů při mimořádných událostech, a následně porovnat znalosti mezi členy, kteří zastávají odlišné funkce. K dosažení těchto cílů byla potřeba stanovit hypotézy, H1: Znalosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na území obce s rozšířenou působností Vimperk v oblasti teorie a postupů při mimořádných událostech dosahují minimálně 80 % a H2: Funkce v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí na území obce s rozšířenou působností Vimperk má vliv na znalosti v oblasti teorie a postupů při mimořádných událostech. K dosažení stanovených cílů a ověření hypotéz bylo provedeno dotazníkové šetření a následně pomocí statistických metod vyhodnoceny výsledky. Dotazník obsahoval 27 otázek, z toho dvě informativního charakteru. Výzkumný soubor tvořilo 158 členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí působících na území obce s rozšířenou působností Vimperk. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že znalosti členů dosahují stanovené úrovně 80 %. Dále bylo zjištěno že funkce, kterou členové v jednotce zastávají má vliv na jejich znalosti. Dle získaných výsledků byly obě hypotézy přijaty. Přínosem diplomové práce je především získaný přehled o znalostech členů jednotek sborů dobrovolných hasičů na území obce s rozšířenou působností Vimperk. Získané výsledky mohou být využity pro potřeby Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
Regenerace jako součást fotbalového tréninku
ŠABRŠULA, Václav
Cílem bakalářské práce je zmapovat možnosti dostupných prostředků pro regeneraci u hráčů fotbalu A týmu a B týmu. Druhým cílem je zpracovat ucelený přehled všech metod a prostředků regenerace, které by mohly být využívány hráči fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice. Práce dále pomocí dotazníkového šetření zkoumá, jak a do jaké míry je regenerace využívána ve fotbalovém klubu SK Dynamo České Budějovice. Byla použita metoda nestandardizovaného dotazníkového šetření, který jsem sám vytvořil a nese název Regenerace jako součást fotbalového tréninku. Regenerace je důležitým faktorem kvalitního výkonu a je stále více důležitá, takže stejně, jako je důležitý kvalitní trénink, je nezbytná i kvalitní regenerace. Výsledek bakalářské práce poskytuje přehled využívaných prostředků k regeneraci hráčů fotbalu A týmu i B týmu jihočeského fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice a mohou poukázat na větší důležitost tohoto odvětví ve sportu jako takovém.
Péče o pacienta se závažným traumatem v předněmocniční neodkladné péči
HAVLÍKOVÁ, Dominika
Tato práce se v počátku věnuje klasifikaci úrazu, skórovacím systémům, které se využívají v traumatologii a také ATLS (advanced trauma life support), což je standardizovaný postup v péči o pacienty s traumatem. Dále se práce věnuje akutním traumatickým stavům a také jsou zde stručně popsaná trauma centra a přednemocniční neodkladná péče. Jako poslední, co je v teoretické části práci zmíněno, je postup Zdravotnické záchranné služby na místě nehody. Výzkumná část obsahuje výstupy z rozhovorů od deseti náhodně vybraných zdravotnických záchranářů Zdravotnické záchranné služby z Jihočeského kraje a z Kraje Vysočina. Byla použita kvalitativní výzkumná strategie, metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory byly provedeny v březnu a dubnu v roce 2021. V této části bakalářské práci byly stanoveny tři cíle. Prvním cílem bylo zjistit, zda existují předepsané postupy v péči o závažné trauma v přednemocniční neodkladné péči a zda je zdravotničtí záchranáři Jihočeského kraje a Kraje Vysočina znají a postupují dle nich. Druhým cílem bylo zmapovat, zda se postupy v péči o pacienta se závažným traumatem v krajích liší. Posledním cílem bylo zjistit, zda probíhají školení pro zdravotnické záchranáře na téma péče o pacienta se závažným traumatem v přednemocniční neodkladné péči. Z výsledku výzkumu je patrné, že všichni dotazovaní znají předepsané postupy a pokud to situace dovolí, řídí se podle nich. Zda se postupy v krajích liší, bylo obtížné zjistit kvůli nedostačujícím informacím. Z odpovědí dotazovaných lze říci, že se postupy v péči o závažné trauma neliší, nebo se liší jen minimálně. Z výzkumu také vyplynulo, že jsou všichni proškoleni v péči o závažné trauma. Tato bakalářská práce by mohla být využita pro zajištění informací školitelům se spokojeností s průběhem školení. Dále práce poukazuje na skutečnost, že způsob předávání informací a znalostí mezi lektory a záchranáři je efektivní.
Výživa a její vliv na výkonnost závodníků extrémních překážkových běhů
MURČO VIRŠÍKOVÁ, Klára
Bakalářská práce na téma Výživa a její vliv na výkonnost závodníků extrémních překážkových běhů má za cíl zjistit, jaký vliv má výživa na výkonnost závodníků extrémních překážkových běhů a zároveň porovnat, jak se změnila výkonnost u skupiny respondentů s pevně daným jídelníčkem a u skupiny respondentů s libovolným jídelníčkem. Teoretická část se zabývá výživou ve sportu a extrémními překážkovými závody. Pro výzkum byla využita kvantitativní metoda. Výzkumný soubor byl tvořen dvěma skupinami po dvou lidech ve věku 20 až 42 let. Každou dvojici pak tvořila jedna žena a jeden muž. Všichni čtyři respondenti byli dlouholetými aktivními sportovci. Jedna skupina se stravovala dle libovolného jídelníčku, který celý měsíc zapisovala a druhá skupina měla pevně daný jídelníček vytvořený v programu Nutriservis Professional, který striktně dodržovala. Celý výzkum trval jeden měsíc a na začátku i na konci byli respondenti měřeni na přístroji InBody a zároveň byli podrobeni fyzickým testům. Během výzkumu měli respondenti dvakrát týdně společný trénink a dále pak shodné individuální tréninky, aby se minimalizovaly rozdíly v přípravě. Záměrem této bakalářské práce je poukázat na důležitost správné výživy při přípravě na extrémní překážkové závody. Z výsledků výzkumu je zřejmé, že respondenti s pevně daným jídelníčkem měli na konci opravdu lepší výsledky. Tato práce by v budoucnu mohla být užitečná při přípravě závodníků na extrémní překážkové závody. Práce čerpá z odborné literatury dostupné pro toto téma.
Odborná způsobilost členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na území okresu České Budějovice
MRÁZ, Ondřej
Tato diplomová práce přináší přehled o problematice jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Její hlavní zaměření je na odbornou přípravu členů jednotek a odbornou způsobilost funkcí velitelů a strojníků jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Začátkem je představen základní legislativní rámec týkající se dané problematiky. Dále je popsána struktura jednotek v návaznosti na plošné pokrytí jednotkami požární ochrany. Představen je i pojem akceschopnost, který je pro tuto práci důležitý. V neposlední řadě je zde představena samotná jednotka sboru dobrovolných hasičů obce a závěr teoretické částí je věnován odborné přípravě a odborné způsobilosti. Praktická část je zaměřena na úroveň znalostí všech členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Rovněž se diplomová práce zabývá odbornou přípravou a odbornou způsobilostí z hlediska rozsahu, a zdali je vůbec tato odbornost v jednotkách realizována. Vyhodnocení probíhá formou dotazníkového šetření a testových otázek u náhodně vybraných jednotek sborů dobrovolných hasičů z okresu České Budějovice. Jedná se o respondenty z řad velitelů kategorie JPO III a V, strojníků kategorie JPO III a hasičů kategorie JPO III a V, v celkovém počtu 150 dotazovaných. Na základě správně vyhodnocených odpovědí z vědomostní části dotazníku, je zjištěna průměrná úroveň znalostí u jednotlivých funkcí a také úroveň znalostí všech dotazovaných. Z těchto znalostí a také z výsledků SWOT analýzy je následně navrženo řešení vedoucí ke zvýšení kvality odborných znalostí. Komparací vyhodnocených otevřených otázek z druhé části dotazníku a analýzy SWOT je zjištěn rozsah prováděné odborné přípravy a způsobilosti v jednotkách. Rovněž je zjištěna skutečnost provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti v souladu s právními předpisy. Z těchto poznatků jsou navrženy změny vedoucí k zefektivnění odborné přípravy a odborné způsobilosti.
Ochrana zdravotnických zařízení před terorismem
KLEČKOVÁ, Anna
Diplomová práce se zabývá analýzou zabezpečení vybraných zdravotnických zařízení, jejich zkušeností s teroristickými i kyberteroristickými útoky a analýzou rozdílů v ohrožení a zabezpečení zdravotnických zařízení v České republice a vybraných státech. K naplnění prvního cíle práce a zodpovězení výzkumných otázek byl proveden kvantitativní výzkum pomocí dotazníkového šetření a k naplnění druhého cíle byl proveden kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci zdravotnických zařízení, kteří mají zkušenost ze zahraničních stáží/misí ve zdravotnictví ve vybraných státech. Data získaná výzkumem a provedeným šetřením byla vyhodnocena pomocí přehledných grafů a grafických znázornění. Na základě vyhodnocení získaných dat lze konstatovat, že ve většině zdravotnických zařízeních (ZZ) není zabezpečen vstup, nenacházejí se v něm bezpečnostní rámy a vstup pro zaměstnance není oddělen ani zabezpečen. Ve většině ZZ se nekoná školení na reakci na terorismus, zaměstnanci nejsou obeznámeni s opatřeními proti terorismu, většina respondentů by však takové školení uvítala. Z polostrukturovaných rozhovorů bylo zjištěno, že zabezpečení ZZ je pro každý stát individuální, odvíjející se od konkrétní situace. Zaměstnanci se ve většině zemí neškolí. Ohrožení zdravotnického zařízení bylo ve většině případů větší než v ČR. Většina respondentů vnímá rozdíl v zabezpečení ZZ a myslí si, že prvky zabezpečení jsou aplikovatelné v ČR. Tyto aspekty jsou dále diskutovány a porovnány se zahraničními výzkumy. Dále jsou nastíněny další možnosti výzkumu, slabiny v ochraně ZZ a doporučení pro praxi. Závěry plynoucí z diplomové práce mohou být využity ke zlepšení prostředků ochrany ZZ před terorismem.
Analýza vzniku a vývoje sledge hokeje v ČR
SEDLÁČEK, Marek
Diplomová práce se zabývá vznikem a vývojem sledge hokeje v České republice. Pro zpracování diplomové práce jsme použili metody obsahové analýzy, řízeného rozhovoru a případové studie. Cílem naší práce je analyzovat vznik a vývoj sledge hokeje v České republice. Dílčím cílem je pak zpracování případové studie vybraného sledge hokejového klubu SHK Mustangové Pardubice. V analytické části práce se zabýváme charakteristikou zdravotního a tělesného postižení, významem aplikovaných pohybových aktivit pro sportovce s tělesným postižením, teoretickými poznatky o vývoji a vzniku sledge hokeje, pravidly a celkové problematice sledge hokeje. V syntetické části práce jsme pak zpracovali případovou studii na základně řízeného rozhovoru s hráčem hrajícím za sledge hokejový klub SHK Mustangové Pardubice. Z analýzy a získaných informací vyplynulo, že největší úskalí sledge hokeje v České republice spočívá v akutním nedostatku nových hráčů a nedostatečném tréninkovém zázemí.
Školení kardiopulmonální resuscitace v nemocnici - příprava simulačních scénářů
BUROŇOVÁ, Nikola
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem školení kardiopulmonální resuscitace v nemocnici a přípravou simulačních scénářů. Obsahuje teoretickou a empirickou část. Cílem naší práce bylo zjistit, jakým způsobem nyní probíhá školení pro sestry v nemocnici. Analyzovat jejich připravenost poskytnout kardiopulmonální resuscitaci na základě školení, která absolvují. A následně zmapovat chybějící prvky v rámci školení kardiopulmonální resuscitace. Na tyto cíle byly zaměřeny tři výzkumné otázky. Jakým způsobem probíhá aktuální školení kardiopulmonální resuscitace v nemocnici? Jak jsou sestry připraveny poskytnout kardiopulmonální resuscitaci pacientovi na svém pracovišti? Jaké nedostatky obsahují dosavadní školení kardiopulmonální resuscitace v nemocnici? Pro získání potřebných informací bylo zvoleno kvalitativní výzkumné šetření. Byla vybrána technika polostrukturovaných rozhovorů a pozorování. Výzkumný vzorek tvořilo 11 probandů, jednalo se o sestry, které pracují na chirurgickém a interním standardním oddělení a chirurgické a interní JIP ve stejné nemocnici. Podmínka stejného pracoviště byla zvolena proto, aby všechny sestry měly absolvovaná stejná školení. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že školení neprobíhá pomocí simulační výuky, ale sestry by tuto možnost rády uvítaly. Školení probíhá spíše u připravené figuríny nikoliv v rámci simulačního scénáře a autentickou situací na oddělení. Zároveň se většinou na základě absolvovaných školení cítí připraveny poskytnout KPR na svém oddělení, ale především proto, že vědí, že nejsou na oddělení samy. Mezi nejčastější nedostatky školení řadí pomůcky ke KPR - reálné figuríny, reálnou situaci, ale i školicí místnost. Tato práce bude přínosná pro rozvoj školení KPR pro sestry, ale i pro studenty připravující se na profesi všeobecné sestry. A to především z důvodu vytvoření simulačních scénářů, které jsou výstupem této práce a vychází z výzkumu, v němž jsme zjišťovali názory a potřeby sester související se školením.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 486 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.