Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Intervence zaměřené na podporu žáků s dyskalkulií v základní škole
Horská, Michaela ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Jamrichová, Jana (oponent)
Bakalářská práce pojednává o konkrétní specifické poruše učení - dyskalkulii. Teoretická část se zabývá obecnou otázkou specifických poruch učení, dělením a etiologií, definicí dyskalkulie a jejími klasifikacemi z hlediska vývoje dítěte a z hlediska matematických obsahů, a zaměřuje se na obecná doporučení při reedukaci a konkrétní popis prvků nápravy obtíží v matematice. Závěrem je ukotvena v aktuální legislativně, která prošla čerstvou změnou počátkem roku 2021. Jsou zde definovány pojmy pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče. Praktická část se zajímá o intervence poskytované žákům s dyskalkulií v základních školách na Jihlavsku, přesněji zjišťuje a popisuje stanovenou podporu žákům, kteří mají obtíže v matematice. Obsahuje výzkumné šetření kvalitativního rázu zaměřené na zjištění informací o realizaci intervencí v základních školách a v pedagogicko-psychologické poradně působící ve vybrané lokalitě a uvádí kazuistiky dvou žákyň. K získání dat byly využity metody polostrukturovaného rozhovoru a pozorování. K analýze dat byla využita metoda otevřeného kódování. Práce se blíže zaměřuje na popis hodin reedukace, využívané metody, formy a pomůcky. Závěr práce reaguje na novou legislativní úpravu, která přímo ovlivňuje poskytování intervencí ve školách. Praktická část nabízí...
SEN in language lessons – žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků - program konference
Národní ústav pro vzdělávání
Program konference pořádané Národním ústavem pro vzdělávání ve spolupráci s The British Council – SEN in language lessons, která se věnovala problematice žáků se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sebepojetí žáků se specifickou poruchou učení ve skupinové a individuální integraci
Pauková, Barbora ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
NÁZEV: "Sebepojetí žáků se specifickou poruchou učení ve skupinové a individuální integraci" AUTOR: Bc. Barbora Pauková KATEDRA: Katedra speciální pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Lenka Felcmanová ABSTRAKT: Hlavním tématem diplomové práce "Sebepojetí žáků se specifickou poruchou učení ve skupinové a individuální integraci" je rozdílné sebepojetí školní úspěšnosti žáků staršího školního věku se specifickými poruchami učení, kteří jsou vzděláváni formou individuální integrace a formou skupinové integrace. Teoretický základ práce pojednává o pojmu specifické poruchy učení, o jejich terminologii, definici, příčinách, klasifikaci a reedukaci. Dále se zaměřuje na vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, na pojem sebepojetí a na období staršího školního věku. Praktická část práce zahrnuje kvantitativní výzkum pomocí standardizovaného dotazníku SPAS. V práci je popsána metodologie výzkumu, výzkumné předpoklady, cíle výzkumu, analýza sběru a vyhodnocení výsledků výzkumného šetření. KLÍČOVÁ SLOVA: Specifické poruchy učení, starší školní věk, sebepojetí, individuální integrace, skupinová integrace
Test Rey-Osterriethovy komplexní figury u desetiletých dětí
Ondřejková, Žaneta ; Soukupová, Tereza (vedoucí práce) ; Goldmann, Petr (oponent)
Diplomová práce pojednává o psychologickém testu s názvem Rey-Osterriethova komplexní figura (TKF) a zaměřuje se na možnosti jeho použití u desetiletých dětí. Cílem této práce bylo postihnout, jak desetileté děti zpracovávají TKF ve všech jeho složkách (kopie, reprodukce, oddálené reprodukce) z hlediska kvantitativního i kvalitativního. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Část teoretickou tvoří psychologická charakteristika vývojového období desetiletého dítěte s důrazem na kognitivní vývoj, dále pak test TKF a jeho aplikace u dětí a významnou složkou teoretické části je i využití TKF u dětí se specifickou poruchou učení. V části empirické je představena vlastní studie, která je založena na výzkumném zpracování TKF u desetiletých dětí. Vzhledem k povaze získaných dat bylo zvoleno kvantitativní zpracování. Byly navrženy orientační normy pro tuto věkovou skupinu, rozšířena administrace testu u dětí a výsledky porovnány se skupinou dětí se specifickou poruchou učení a s psychologickým testem s názvem Trail Making Test.
Percepce specifických poruch učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ
Horká, Jitka ; Kucharská, Anna (vedoucí práce) ; Špačková, Klára (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou specifických poruch učení pohledem žáků. V práci jsou popsány základní pojmy týkající se problematiky, způsoby práce s dětmi trpící specifickou poruchou učení. Následně jsou zde představena poradenská pracoviště, individuální vzdělávací program a přístupy k hodnocení žáků s SPU. Práce je zaměřena především na sociální aspekty žáků se specifickou poruchou učení. Praktickou část tvoří dotazníkové šetření mezi žáky sedmých ročníků, které zkoumá znalost základních pojmů, přístup spolužáků k dětem s SPU a strategie zvládání problematiky u dětí s SPU.
Arteterapie s hyperaktivními dětmi
GRUNDOVÁ, Hana
Bakalářská práce se zabývá možným využitím arteterapeutických metod a technik při nápravě potíží spojených s hyperaktivitou. Teoretická část vymezuje pojem hyperaktivita a blíže charakterizuje některé problémy s ní spojené ve školním prostředí, v sociální i osobní oblasti. Zabývá se charakteristickým výtvarným projevem dětské kresby a blíže typickými znaky kresby hyperaktivních dětí. Praktická část popisuje průběh setkávání s dětmi s hyperaktivitou a práci s nimi. Blíže je prezentován rozbor výtvarné produkce dvou chlapců ve věku 7 let, navštěvujících tuto skupinku. Hledání typických znaků tvorby těchto dětí a sledování arteterapeutického působení ve výtvarné produkci jsou též součástí práce.
Výuka cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení
VOLDÁNOVÁ, Veronika
Tato diplomová práce se zabývá tématem specifické poruchy učení. V teoretické části definuji pojem specifické poruchy učení a zmiňuji související pojmy. Zabývám se historií, druhy a příčinami specifických poruch učení, dále popisuji možnosti diagnostiky a reedukace specifických poruch učení. Věnuji se také situaci žáka v rodinném a školním prostředí. Hlavní pozornost je věnována především výuce cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení. Praktická část je založena na metodě dotazníku, který byl zadán učitelům na základních a středních školách. Cílem je zjistit, jaké zkušenosti mají učitelé s žáky se specifickými poruchami učení a jaký je jejich přístup k nim. Dotazníkový průzkum je v praktické části zpracován a vyhodnocen.
Arteterapie u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
MALINOVÁ, Jana
Bakalářská práce se zabývá možností nápravy obtíží dětí jmenované skupiny za pomoci arteterapeutických metod a technik. Teoretická část vymezuje pojem speciální vzdělávací potřeba a charakterizuje a blíže specifikuje některé skupiny dětí, které se k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami řadí. Jedná se o děti se specifickými vývojovými poruchami učení a žáky s výchovnými problémy. Užší výběr je zvolen s ohledem na to, jak děti fungují a jak se projevují ve výuce. Praktickou část práce tvoří dvě případové studie. V nich je prezentován rozbor výtvarné produkce dětí 2. stupně ZŠ dívky se specifickou vývojovou poruchou učení na podkladě zdravotního postižení a dívky s výchovnými problémy vyvolanými emoční deprivací. Hledání typických rysů tvorby těchto dětí a sledování změn ve výtvarné produkci jsou nedílnou součástí práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.