Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Volnočasové aktivity dětí 10 až 15 let a kroužek mladých hasičů
VANÍČKOVÁ, Monika
Tématem bakalářské práce je volnočasová aktivita dětí, které navštěvují kroužky mladých hasičů fungujících při sborech dobrovolných hasičů, a to v souvislosti s obecnější otázkou po tom, jak tráví volný čas děti ve věku rané adolescence. Práce se zabývá základními kategoriemi, jako jsou volný čas a výchova ve volném čase. Cílová skupina dětí je charakterizována z hlediska vývojové psychologie. V souvislosti s volnočasovými aktivitami dětí dané věkové skupiny je v bakalářské práci dále zmapována organizační struktura a činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a fungování Sborů dobrovolných hasičů a kolektivů mladých hasičů. Kroužek mladých hasičů je tematizován z hlediska jeho volnočasového potenciálu.
Sociální sítě a jejich dopad na osoby staršího školního věku
BEDNÁŘOVÁ, Alžběta
Cílem této bakalářské práce je přiblížit pojem sociální sítě, popsat jejich výhody a nevýhody, vysvětlit jejich možné nástrahy a určité pojmy, se kterými se lidé mohou setkat, a přitom si toho nebýt vědomi. Celá práce je orientována na osoby staršího školního věku, pro které se v tomto věku stávají sociální sítě spíše nebezpečnými hlavně pro jejich psychický vývoj, který je zde také vysvětlen. Teoretická část se dále zabývá sociálními sítěmi a jejich klady a zápory, které představují. Praktická část navazuje na nastíněnou problematiku v části teoretické a zkoumá dopad užívání sociálních sítí na psychickou pohodu mládeže spolu s následky ze setkání s nástrahami internetu. Poté také zjišťuje, kolik času v elektronickém prostoru tráví.
Vliv klasických pohádek na vývoj psychiky a výtvarného projevu dítěte v předškolním a mladším školním věku
JAROŠOVÁ, Dominika
Bakalářská práce se zabývá vlivem klasických pohádek na psychický a výtvarný vývoj dítěte předškolního a mladšího školního věku. Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly. První kapitola představuje specifika vývojové psychologie, druhá kapitola je věnována ontogenezi výtvarného projevu a poslední část se zaměřuje na historii pohádky a její rozdělení. Praktická část obsahuje zmapování akvarelů s tématem klasické pohádky. Předmětem kvalitativního výzkumu jsou výtvarně zpracované klasické pohádky dětmi z mateřské a základní školy, které jsou následně výtvarně a ontogeneticky rozebrány s možným přesahem do interpretačního východiska. Tato část výzkumu obsahuje také polostrukturovaný rozhovor s autory vybraných výtvarně zpracovaných pohádek, jenž bude závěrem zhodnocen.
Význam hry předškolního dítěte pro jeho psychický vývoj
Domkářová, Lucie ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Šírová, Eva (oponent)
Bakalářská práce se zabývá významem hry předškolního dítěte pro jeho psychický vývoj. Hlavním cílem teoretické části je v rámci stanoveného rozsahu vytvořit co nejucelenější přehled současných poznatků na dané téma. V první části práce jsou obsaženy obecné, teoretické vymezení hry. Uvádím zde různé definice, klasifikace i teorie her. Další část práce je věnována podrobnému popisu významu hry pro jednotlivé složky psychiky. Zaměřuji se zde na rovinu kognitivní, motorickou, motivačně-volní, emocionální i sociální. Jelikož se v předškolním období začíná objevovat kooperativní hra, pokládám tedy za důležité do práce zařadit i kapitolu o partnerech ve hře kam řadím rodiče, prarodiče, sourozence, vrstevníky imaginárního kamaráda. Tato kapitola popisuje význam participace hravých partnerů ve hře a způsob hry s předškolním dítětem. Závěrem bakalářské práce je návrh výzkumného projektu, zaměřeného na hru rodičů s předškolními dětmi.
Psychický vývoj dětí s nízkou porodní hmotností
Švandová, Lucie ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Cílem diplomové práce je zhodnocení specifik psychického vývoje dětí v předškolním a mladším školním věku s velmi nízkou až extrémně nízkou porodní hmotností. Teoretická část práce je zaměřena na prenatální a perinatální faktory, nejčastější zdravotní problémy a specifika psychického vývoje. Nízká porodní hmotnost, zvláště v kategorii velmi nízkých a extrémně nízkých porodních hmotností, představuje výrazný rizikový faktor v oblasti somatického i psychického vývoje těchto dětí. Stále více se u dětí s nízkou porodní hmotností ukazuje dopad nezralosti v oblastech neurokognitivního a psychosociálního zrání. Cílem empirické části je zhodnocení kognitivního a socioemočního vývoje dětí s velmi nízkou až extrémně nízkou porodní hmotností ve dvou věkových skupinách (předškolní a mladší školní věk). Primární cílová skupina je tvořena dětmi s perinatální zátěží, které jsou sledovány a terapeuticky vedeny v Centru komplexní péče pro děti s perinatální zátěží na Klinice dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Diplomová práce je řešena v rámci projektu NF-CZ11-OV-1-009-2015 "Nové metody v následné péči o děti s perinatální zátěží v Centru komplexní péče pro děti s perinatální zátěží na Klinice dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní...
Význam hry pro psychický vývoj dítěte
Sechovcová, Eliška ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Horáková Hoskovcová, Simona (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vlivem hry na psychický vývoj dítěte od narození po předškolní věk. První část je věnována obecnému pojmu hra, vymezení tohoto pojmu, představení jednotlivých přístupů k dětské hře a základním charakteristikám her. Další část popisuje jednotlivé etapy vývoje a hru v konkrétních obdobích (novorozenec, kojenec, batole a předškolní dítě), kdy je nejprve stručně teoreticky popsáno dané období a poté hra v konkrétním období, kam patří těžiště této práce. Třetí oddíl teoretické části se věnuje sociálním skupinám, ve kterých hra probíhá. Na závěr v praktické části je navržen výzkum v oblasti herní situace v předškolním zařízení. Klíčová slova Hra, vývojová stadia, děti, psychický vývoj, sociální skupiny
Přínosy a limity Cochemského modelu z pohledu pracovníka OSPOD.
Skálová, Blanka ; Nováková, Ivana (vedoucí práce) ; Dvorná, Marie (oponent)
Diplomová práce s názvem "Přínosy a limity Cochemského modelu z pohledu pracovníka OSPOD" pojednává o rodinách procházejících úpravou poměrů a o odbornících, kteří s rodinou v tomto ohledu spolupracují. Diplomová práce se zabývá popsáním Cochemského modelu tak, aby výstupy byly co nejužitečnější především pro sociální pracovníky pracující na OSPOD, ale i pro jiné odborníky, kteří se s rodinou podílejí na procesu úpravy poměrů. Obsah může sloužit také jako informativní podklad pro rodiče procházející obdobím rozchodu/rozvodu, pokud mají nezletilé dítě. Cílem magisterské práce je zjistit, jak sociální pracovníci OSPOD na vybraných městských částech Prahy vnímají využití Cochemského modelu, zda a jakým způsobem s ním pracují. Záměr výzkumu je inspirovat se poznatky z dobré praxe a odkrýt špatné zkušenosti sociálních pracovníků.
Proměny užití sociálních sítí u teenagerů
Karasová, Anna ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Lütke Notarp, Ulrike (oponent)
Tato bakalářská práce zjišťuje souvislost mezi preferovanou formou komunikace a psychickým vývojem adolescentů. Práce ověřuje předpoklad existence souvislosti mezi oblíbeným způsobem komunikace, se zvláštním zaměřením na sociální sítě, a vývojovým stádiem, tedy věkem, ve kterém se adolescent nachází. Pomocí dotazníku a následné kvantitativní analýzy dat práce zjišťuje důvody této preferované formy komunikace a pocity adolescentů při jejím využívání. Práce dále zjišťuje, které sociální sítě jsou mezi adolescenty oblíbené a z jakého důvodu. Výsledky tohoto výzkumu naznačují, že mezi preferencí formy komunikace a věkem adolescenta existuje souvislost. Nejistota adolescentů dle výsledků vede k vyššímu užívání sociálních sítí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.