Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 602 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv silového tréninku na rychlost střelby v házené u hráčů ve věku 11-13 let
Jelínek, Erik ; Petružela, Jan (vedoucí práce) ; Vampola, Jindřich (oponent)
Název: Vliv silového tréninku na rychlost střelby v házené u hráčů ve věku 11-13 let. Cíle: Cílem této práce je posoudit vliv silového tréninku na střelbu na bránu u hráčů házené. Metody: Jedná se o experimentální studii, která využívá metody měření, intervence a komparace mezi dvěma skupinami - kontrolní a experimentální. Bylo provedeno měření rychlosti střelby na bránu pomocí radarového zařízení a výšky vertikálního výskoku pomocí zařízení Optojump. Celkově proběhly 2 měření. První měření obou skupin proběhlo před intervencí, kterou absolvovala pouze experimentální skupina. Druhé měření obou skupin proběhlo po ukončení intervence, která trvala 1x týdně po dobu 8 týdnů. Výsledná data byla na závěr zpracována a vyhodnocena pomocí T-testu a velikosti efektu. Výsledky: Experimentální skupina vykázala významné zlepšení v rychlosti střelby na bránu, zatímco kontrolní skupina nezaznamenala žádné významné změny. Klíčová slova: Házená, silový trénink, odporový trénink, izometrický silový trénink, posilování s vlastní hmotností, děti, mládež, rychlost hodu, starší školní věk, základní pohybové vzory.
Zjištění míry psychického vyčerpání ve sportu a školním prostředí u dětí staršího školního věku sportovních a běžných tříd
Stehlíková, Adéla ; Prokešová, Eva (vedoucí práce) ; Kotlík, Kamil (oponent)
Název: Zjištění míry psychického vyčerpání ve sportu a školním prostředí u dětí staršího školního věku sportovních a běžných tříd Cíle: Cílem projektu bakalářské práce je zjištění míry psychického vyčerpání ve sportu a školním prostředí u dětí staršího školního věku sportovních a běžných tříd, dále také porovnání míry psychického vyčerpání ve školním prostředí žáků sportovních a běžných tříd. Metody: Tato práce byla zpracována metodou kvantitativního výzkumu pomocí dvou anonymizovaných dotazníků v online formě. Konkrétně pomocí dotazníku Athlete Burnout Questionnaire (ABQ) ke zjištění míry psychického vyčerpání ve sportu a School Burnout Inventory (SBI) ke zjištění míry psychického vyčerpání ve školním prostředí. Oba dotazníky jsou uznávanými nástroji pro měření syndromu vyhoření a byly adaptovány pro potřeby tohoto výzkumu. Dotazníky celkem vyplnilo 182 žáků ve věku 12 - 15 let. Z každého ročníku byly vybrány dvě třídy druhého stupně, vždy jedna sportovní a jedna běžná. Vyhodnocení dat proběhlo pomocí klíčů jednotlivých dotazníků, které obsahují postupy pro výpočet skóre, dále byla provedena deskriptivní statistika, po které následovala statistická analýza zpracovaných dat. Výsledky: Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že u psychického vyčerpání ve sportu vykazují sportovní třídy vysokou...
Využití regenerace u mladých fotbalistů a subjektivní vnímání efektu regenerace
Cháb, Jan ; Majorová, Simona (vedoucí práce) ; Hošková, Blanka (oponent)
Název bakalářské práce: Využití regenerace u mladých fotbalistů a subjektivní vnímání efektu regenerace Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, jakou roli hraje regenerace u mladých fotbalistů, jaké regenerační prostředky nejčastěji využívají a jak subjektivně vnímají efekt regenerace. Vedlejším cílem je vytvořit doporučení pro efektivní využití regenerace v tréninkovém procesu mladých fotbalistů na základě podkladů z odborné literatury a studií, doplněné mojí zkušeností v rámci regenerace ve fotbale. Metoda: Jedná se o práci teoreticko-empirickou s využitím kvantitativního výzkumu, kde byla data získána anketním šetřením. Anketního šetření se zúčastnilo celkem 45 respondentů z mládežnických fotbalových klubů AC Sparta Praha, FK Motorlet Praha a FK Jinočany. Účastníci obdrželi anketu v tištěné podobě. Anketní šetření obsahovalo celkem 21 otázek. Uváděny byly pouze odpovědi na otázky a věk. Jednalo se o uzavřené i otevřené otázky, které mi sloužily k zodpovězení hlavního cíle bakalářské práce. Sběr dat probíhal v květnu roku 2024. Výsledky: Z výsledků je patrné, že většina dotázaných hráčů vkládá regeneraci patřičnou důležitost. Dle výsledků z anketního šetření využívá nejvíce hráčů, napříč fotbalovými kluby, pro svou regeneraci ve fotbale strečink, suplementaci, bazén a s sním spojené...
Vliv letního tábora JUMP na autentickou křesťanskou zkušenost a osobní růst mladých lidí.
Škáchová, Barbora ; Přibyl, Stanislav (vedoucí práce) ; Zimmermannová, Marie (oponent)
Tématem této diplomové práce je pastorace mladých lidí. Konkrétně se zabývá pastoračními metodami, které se používají na letních křesťanských táborech Jump. Tyto tábory se pravidelně konají už přes dvacet let a v průběhu času se jejich organizátoři snaží odpovídat na potřeby mladých, aby jim mohla být účinně zvěstována radostná zpráva, aby mladí mohli odpovědět, a ve svobodě následovat Ježíše Krista. Práce popisuje používané pastorační metody, srovnává je s učením církve. Zkoumá jejich kompatibilitu se současným magisteriem a přináší jejich teologickou reflexi. Dalším cílem je zkoumání, zda tyto tábory opravdu naplňují svoji vizi, zda pomáhají mladým prožít autentickou křesťanskou zkušenost, a zda jejich zkušenost z tábora přináší konkrétní duchovní a osobní růst. Pomocí longitudinálního výzkumu sleduje, které pastorační metody nejvíce oslovují mladé. Výzkum zároveň odhaluje, ve kterých oblastech mladí lidé zažívají na Jumpu růst a nakolik je tento růst pozorovatelný i v dlouhodobějším horizontu.
Gemini
Kartal, Emina ; Nový, Vítězslav (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je inkluzivní architektura. Cílem práce je návrh internátu a rekonstrukce Střední školy Gemini na Sídlišti Lesná v Brně spolu s úpravou okolí školy. Střední škola plánuje navýšení své dosavadní kapacity a usiluje o inkluzivní vzdělávání, což je zohledněno v novém návrhu. Současné podmínky jsou již nevyhovující. V minulosti bylo vedení školy omezeno dostupnými možnostmi a přijalo budovu s dispozicí mateřské školy spolu se zahradou. Škola tak funguje na omezené ploše nebo ve stísněných prostorách. Cílem je zajistit kvalitní a vzdělávání pro všechny bez rozdílu. Vzdělání, které budou mít studenti spojené s příjemným pobytem, ve vzdušných prostorách ve škole či školní zahradě, popřípadě v nové budově internátu. Součástí návrhu je i udržitelný přístup v oblasti navrhování, který zajistí investorovi menší náklady spojené s provozem budovy, která funguje jako školská instituce.
Komunitní centrum volného času pro mládež
Sapozhnikova, Irina ; Plášil, Jiří (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá architektonickým návrhem Komunitního centra volného času pro mládež v historické části města Vyškov. Centrum je koncipováno jako víceúčelové a snaží se v sobě propojovat prostory pro volný čas, relaxaci, fyzický a emocionální odpočinek, samostatnou práci, vzdělávání nebo workshopy, aby co nejlépe vyhovovalo potřebám a očekáváním obyvatel. Můj projekt nabízí mladým lidem místo, kde mohou objevit svůj potenciál, realizovat své zájmy a prostě místo, kde si mohou vždy jen užít svůj volný čas. Komfortní a atraktivní moderní architektonický prostor může posloužit jako podnět k jeho návštěvě a rozvoji kulturní úrovně mladé generace. Řešený pozemek se nachází v zámeckém areálu, v hranicích Městské památkové zóny. Jedná se tedy o návrh novotvaru v historickém prostředí.
Propagace NZDM CROSS
VÁVROVÁ, Rozálie
Diplomová práce se zabývá tématem propagace Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež CROSS, jejím současným stavem a návrhy na její zlepšení. Mimo to je v práci zakotvena služba NZDM jako taková, konkrétní popis NZDM CROSS, propagace a propagace sociálních služeb. Za účelem stanovení doporučení, jak současnou propagaci NZDM CROSS vylepšit, byly porovnány teoretické poznatky a výsledky z výzkumného šetření. Jednalo se o kvalitativní výzkum, v rámci kterého bylo za pomoci polostrukturovaného rozhovoru vyzpovídáno devět komunikačních partnerů a partnerek z řad klientů a sociálních pracovníků NZDM CROSS a pracovnic OSPOD. Diplomová práce je doplněna o mé osobní názory a zkušenosti z NZDM CROSS.
Stres zaměstnanců konkrétního domova mládeže, jeho příčiny a následné řešení
PŘECH, Michal
Bakalářská práce pojednává o stresu vychovatelů na konkrétním domově mládeže a o mechanismech zvládání stresu těchto vychovatelů. Teoretická část bakalářské práce popisuje pojem stres, mechanismy zvládání stresu, psychohygienu, vychovatelství a domov mládeže. Výzkumné šetření přináší výpovědi a zkušenosti jednoho vychovatele a dvou vychovatelek. Snahou výzkumu je poukázat na psychickou náročnost tohoto povolání a obeznámit s tím veřejnost. Jedná se o pilotní šetření, u něhož byla data získána pomocí nestrukturovaných rozhovorů a zpracovány tematickou analýzou.
Etické principy mentoringu mladistvých jako sociální opory mládeže
Walters, Ester ; Červenková, Denisa (vedoucí práce) ; Zimmermannová, Marie (oponent)
Mentor je v mentoringu pozitivním vzorem a poskytuje vedení, podporu a povzbuzení mladému člověku, který může z mnoha příčin zažívat sociální vyloučení. Vztah mezi mentorem a jeho svěřencem (mentee) trvá minimálně jeden rok a zahrnuje pravidelná setkání nebo aktivity mezi mentorem a svěřencem. Cílem mentoringu mládeže je pomoci mladým lidem rozvíjet dovednosti, sebevědomí a odolnost, které potřebují k překonání překážek, výzev a dosažení resilience a svého plného potenciálu. Tato diplomová práce zkoumá etiku formálního mentoringu. Hlavní cíl práce se soustředí na etické aspekty mentoringu jako formy sociální opory mládeže, která čelí sociálnímu vyloučení. Poukazuje na benefity mentoringu s ohledem na potenciální etická rizika, jakými jsou zejména zneužívání autority a porušování vztahových hranic.
Městská knihovna, Lausanne
Jašek, Jiří ; Sedlák, Jaroslav (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Hlavním téma při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a díky tomu se nabízejí zajímavé pohledy na jezero z mnoha míst ve městě. V tomto systému, kdy jsou pohledy orientovány jižním směrem k jezeru, se nachází území, které se svou strukturou liší od zbytku města. Údolí, ve kterém protékala říčka Flon bylo v 19. století zasypáno a na rovné ploše vzikly průmyslové objekty s racionální strukturou, kterou procházela žleznice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 602 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.