Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Jaderná energetika v ČR a ve světě
Peroutka, Tomáš ; Bartošík, Tomáš (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Ve své práci se budu zabývat základním principem jaderné reakce, jejího vzniku, jijí vývoj a současný stav, na jaké je úrovni. Dále se budu zabývat jadernými elektrárnami a jejím popisem. Jak se vybírá umístění a jiné kritéria pro stavbu je v další části. Budu se i zabívat odpadem z těchto eletráren a jijich využívání a skladování. Budoucností v odvětví jaderné energetiky je obsahem další z části této práce.V poslední řadě budu navrhovat energetickou koncepci našeho státu.
Energetické využití biomasy
Ošťádal, Michal ; Elbl, Patrik (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Hlavním cílem bakalářské práce je rešeršní zpracování technologií na přeměnu biomasy s následným energetickým využitím. Na začátku práce je rozebrána podstata biomasy jako energetického zdroje. Další část se věnuje jednotlivým technologiím. Následující část se zabývá spalovacím a bioplynovým řetězcem. Předposlední kapitola se zabývá vybranými energetickými zdroji. Poslední kapitola je statistické zpracování emisí, těžby, výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a biomasy.
Renewable energy sources from oceans
Krišková, Mahulena ; Froehling, Kenneth (oponent) ; Sedláček, Pavel (vedoucí práce)
Renewable resources are nowadays a serious topic in terms of ecology and energy savings. Renewable resources, wave technologies, wave converters, tidal technologies, tidal power plantsThe dominant producers of clean energy are hydro, wind and solar power plants, however, this paper deals with a less covered type and that is the ocean energy. The efficient harness of energy using ocean power can be distinguished into a wave and tidal technologies. However, this paper covers the background of renewable resources and their worldwide production of electricity, as well as the function of wave and tidal power plants. The result is a summarization of information about wave and tidal converters in order to increase the awareness of this form of utilization of ocean energy.
Vodíková paliva
Tyagunova, Victoria ; Bébar, Ladislav (oponent) ; Jícha, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvoření základní rešerše k problematice výroby a použitelnosti vodíkových paliv. Práce je hlavně zaměřena na popis způsobů výroby a využití vodíku v průmyslu a energetice. Úvodní část práce je zaměřena na různé technologie průmyslové výroby vodíku. Další část je věnována popisu různých možností využití vodíku pro konzervace energie, palivové články, elektrárny a spalovací motory. Pozornost je věnovaná i porovnání vodíkových a klasických zdrojů energie. Závěrečná část bude věnovaná ekonomice výroby a využití vodíkového paliva. Práce má sloužit k posouzení vodíku jako potenciálního paliva budoucnosti a také porovnat jeho výhody a nevýhody oproti konvenčním zdrojům energie.
Porovnání a klasifikace ekologických vlivů z různých typů výroben
Kunc, Dominik ; Bartošík, Tomáš (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Cílem práce je shrnout a porovnat ekologické vlivy z různých typů elektráren, popsat možnosti snížení škodlivosti některých vlivů a navrhnout opatření pro čistší výrobu elektrické energie. Na úvod je uveden přehled o struktuře této práce a je objasněna volba tématu. Ve druhé části je nejprve popsán stav energetického mixu v České republice v roce 2009 a v následujících podkapitolách jsou popsány základní principy fungování jednotlivých elektráren, škodlivé efekty vznikající při jejich provozu a jejich dopady na člověka a životní prostředí. Hodnoceny jsou elektrárny, které vyrobily roku 2009 nezanedbatelné množství elektrické energie, jsou to: tepelné elektrárny (především uhelné, ale i elektrárny spalující biomasu a plynové elektrárny), jaderné elektrárny, vodní elektrárny, větrné elektrárny a sluneční elektrárny. Dále je zmíněna ekonomická náročnost výroby energie z různých zdrojů a jejich potenciál v naší zemi v dalších letech. V následující části je zvolena a přiblížena jedna z možností snižování škodlivosti současné výroby elektrické energie, a to redukce emisí oxidu uhličitého. Krátce je popsáno, jaký má vliv tento skleníkový plyn na oteplení naší planety, jaké jsou v současné době metody na zachytávání oxidu uhličitého a jejich princip fungování, možnosti ukládání (případně využití) a přepravy. Poté je shrnuta ekonomická náročnost výroby energie v závislosti na použití těchto technologií v různých typech elektráren a možnosti realizace v České republice. Na závěr druhé kapitoly je proveden odhad změny energetického mixu jako jedné z možností snižování škodlivých vlivů vznikajících při výrobě elektrické energie. Ve třetí části je provedena základní klasifikace škodlivých vlivů a dále jejich porovnání na základě druhé kapitoly, které je stručně uvedeno v tabulce a vyhodnoceno. Čtvrtá část se týká především zhodnocení odhadu energetického mixu.
Optimalizace pojištění větrného parku Pavlov I.
Šebela, Miloslav
Tato bakalářská práce se zabývá pojišťováním větrných elektráren a na praktickém případu ukazuje možnosti pojištění větrné farmy. V rešeršní části jsou představeny nejběžnější formy získávání elektrické energie z alternativních zdrojů v České republice. Rozsáhlejší část je věnována větrné energetice. Praktická část se pak zabývá pojištěním větrných elektráren, zkoumá možná rizika a nejčastější příčiny pojistných plnění. Dále jsou hodnoceny nabídky různých pojišťoven na pojištění větrné farmy Pavlov I. Na závěr je vybrána optimální varianta pojištění.
Renewable energy sources from oceans
Krišková, Mahulena ; Froehling, Kenneth (oponent) ; Sedláček, Pavel (vedoucí práce)
Renewable resources are nowadays a serious topic in terms of ecology and energy savings. Renewable resources, wave technologies, wave converters, tidal technologies, tidal power plantsThe dominant producers of clean energy are hydro, wind and solar power plants, however, this paper deals with a less covered type and that is the ocean energy. The efficient harness of energy using ocean power can be distinguished into a wave and tidal technologies. However, this paper covers the background of renewable resources and their worldwide production of electricity, as well as the function of wave and tidal power plants. The result is a summarization of information about wave and tidal converters in order to increase the awareness of this form of utilization of ocean energy.
Energetické využití biomasy
Ošťádal, Michal ; Elbl, Patrik (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Hlavním cílem bakalářské práce je rešeršní zpracování technologií na přeměnu biomasy s následným energetickým využitím. Na začátku práce je rozebrána podstata biomasy jako energetického zdroje. Další část se věnuje jednotlivým technologiím. Následující část se zabývá spalovacím a bioplynovým řetězcem. Předposlední kapitola se zabývá vybranými energetickými zdroji. Poslední kapitola je statistické zpracování emisí, těžby, výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a biomasy.
Výroba elektrické energie v ČR
Skružný, Matouš ; Grosz, Jan (vedoucí práce) ; Köppelová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem výroby elektrické energie v české republice. Rešeršní část práce je zaměřena na popis jednotlivých zdrojů výroby elektřiny a charakteristiku daného zdroje v podmínkách ČR. V praktické části je postupně porovnávána celková výroba elektřiny v ČR a EU s přepočtem na jednoho obyvatele, porovnání Evropských států podle zdrojů výroby, srovnání cen elektřiny v Evropě pro domácnosti a průmyslové podniky a další porovnávání v oblasti energetiky ČR, EU a ostatních evropských států. Dále je pomocí korelačního koeficientu ověřován vztah obnovitelných a neobnovitelných zdrojů elektřiny. V poslední části je prognóza výroby elektřiny v EU za pomoci analýzy časových řad.
Porovnání a klasifikace ekologických vlivů z různých typů výroben
Kunc, Dominik ; Bartošík, Tomáš (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Cílem práce je shrnout a porovnat ekologické vlivy z různých typů elektráren, popsat možnosti snížení škodlivosti některých vlivů a navrhnout opatření pro čistší výrobu elektrické energie. Na úvod je uveden přehled o struktuře této práce a je objasněna volba tématu. Ve druhé části je nejprve popsán stav energetického mixu v České republice v roce 2009 a v následujících podkapitolách jsou popsány základní principy fungování jednotlivých elektráren, škodlivé efekty vznikající při jejich provozu a jejich dopady na člověka a životní prostředí. Hodnoceny jsou elektrárny, které vyrobily roku 2009 nezanedbatelné množství elektrické energie, jsou to: tepelné elektrárny (především uhelné, ale i elektrárny spalující biomasu a plynové elektrárny), jaderné elektrárny, vodní elektrárny, větrné elektrárny a sluneční elektrárny. Dále je zmíněna ekonomická náročnost výroby energie z různých zdrojů a jejich potenciál v naší zemi v dalších letech. V následující části je zvolena a přiblížena jedna z možností snižování škodlivosti současné výroby elektrické energie, a to redukce emisí oxidu uhličitého. Krátce je popsáno, jaký má vliv tento skleníkový plyn na oteplení naší planety, jaké jsou v současné době metody na zachytávání oxidu uhličitého a jejich princip fungování, možnosti ukládání (případně využití) a přepravy. Poté je shrnuta ekonomická náročnost výroby energie v závislosti na použití těchto technologií v různých typech elektráren a možnosti realizace v České republice. Na závěr druhé kapitoly je proveden odhad změny energetického mixu jako jedné z možností snižování škodlivých vlivů vznikajících při výrobě elektrické energie. Ve třetí části je provedena základní klasifikace škodlivých vlivů a dále jejich porovnání na základě druhé kapitoly, které je stručně uvedeno v tabulce a vyhodnoceno. Čtvrtá část se týká především zhodnocení odhadu energetického mixu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.