Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 207 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Ceny stavebních prací na památkově chráněných objektech
Sýkorová, Eva ; Rosecká, Zdenka (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je seznámení s cenami ve stavebnictví a způsobem jejich stanovení. Dále představím vybraný památkový objekt – bývalou Zemskou porodnici v Praze známou dnes jako Porodnici u Apolináře, zaměřím se na její historii a současný stav. Na základě dostupných podkladů bude vypracován rozpočet na rekonstrukci střešního pláště kulturní památky v souladu s požadavky Národního památkového ústavu (břidlicová střešní krytina). Následně bude provedeno porovnání ceny různých druhů střešních krytin a vyhodnocení s ohledem na jejich životnost.
Průmyslová a vojenská architektura přístavních měst, komparace rekonverze průmyslového a vojenského dědictví
Remy-Zéphir, Šárka ; Prof.Ing.arch.Peter Vodrážka,PhD. (oponent) ; Hrabec, Josef (oponent) ; Prof.Patrick Dieudonné (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Přístavní města Brest, Lorient a Saint-Nazaire byla díky své strategické pozici na pobřeží Atlantiku zničena bombardováním spojenců během druhé světové války. V poválečném období tato města využila nezbytnost obnovy k radikálním zásahům do městské struktury. Zmíněné historické události byly novou příležitostí jak zlepšit funkčnost města. Také dnes se nabízí nová šance. Vojenské a průmyslové zóny v přístavech, které byly vždy důsledně od měst oddělené, se uvolňují od svých původních aktivit. Města dostávají k dispozici tyto rozlehlé parcely v blízkosti jejich center a ocitají se v situaci, která jim umožňuje prostřednictvím rekonverze, již podruhé v tak krátké historii, přepracovat urbanistickou strukturu středů měst.
Obnova areálu Tasovického mlýna
Surovec, Martin ; Eichlerová, Eva (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Projekt se zabývá obnovou areálu Tasovického mlýna. Navržená strategie je rozdělena do několika fází, které reagují na nedokonalosti direktivního programování a nejistotu výsledku konvenční rekonstrukce. Důraz je kladen na postupnou transformaci pomocí různé doby trvání jednotlivých zásahů. Projekt se snaží pochopit a tlumočit rozdíly mezi dobou vzniku stavby a současnými potřebami.
Hodnocení průmyslového dědictví
Navrátil, Oldřich ; Králová, Eva (oponent) ; Zemánek, Václav (oponent) ; Ryšková, Michaela (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Hlavním tématem je zhodnocení účinnosti současné péče ( nejen památkové) , ochrany a záchrany průmyslového dědictví. Poukázání na kritické problémy spojené s ukončením výroby tradičních odvětví, které sehrály významnou roli v historii měst. Nyní opuštěné budovy a uvolněné areály jsou reprezentanty paměti místa nebo jeho prosperity. Noví majitelé nesdílejí kladný postoj k průmyslovému dědictví, developeři hledají nové pozemky, města a jeho obyvatelé mají nové potřeby. Výsledek práce bude sloužit k orientaci, jaké jsou přístupy v evropských zemích a doporučení monitoringu průmyslového dědictví a jeho hodnocení k zamezení nenávratných škod.
Oceňování stavebních prací z kamene při restaurování nemovitých historických objektů
Fučíková, Petra ; Heralová,, Renáta Schneiderová - (oponent) ; Novotný, sochař Jiří (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Cílem této disertační práce je analyzovat současnou situaci oceňování restaurátorských prací při stavebních pracích a následně definovat a standardizovat stavební práce z kamene při restaurování nemovitých historických památek. Disertační práce dále posunuje poznání o problematice oceňování restaurátorských prací a přináší užitek jak na úrovni teoretické, tak i praktické. Práce se v první části zabývá podrobným vymezením základních pojmů, zejména restaurováním, kulturní památkou, kalkulací a náklady. Druhá část disertační práce se věnuje mezinárodnímu srovnání památkové péče v České republice a Francii. Výsledkem je porovnání vybraných ukazatelů památkové péče v České republice a Francii. Pozornost v druhé části je také věnována vývoji tvorby cen a normování ve stavebnictví a v oblasti restaurování a dále kalkulaci nákladů a cen stavebních prací. Třetí část disertační práce je věnována vlastnímu výzkumu, který je zaměřen na stanovení metodiky určení ceny stavební práce z kamene při restaurování historického objektu. Na základě výsledku výzkumu jsou uvedeny závěry a návrhy řešení k dané problematice. Jedná se především o definování rozsahu technické dokumentace stavby s ohledem na požadavky restaurování, definování přímých, nepřímých nákladů a zisku stavební práce z kamene při restaurování historických budov. Na závěr této části jsou definovány závěry plynoucí z provedeného výzkumu, jejichž shrnutím je stanovení ceníkového listu a jeho popisovníku. Nedílnou součástí předkládané disertační práce je návrh na další možný rozvoj a řešení této specifické problematiky.
Jeskyně
Šindelářová, Alice ; Maixner, Miroslav (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
Procesuální projekt zabývající se fenoménem jeskyně v souvislosti s pravěkým uměním. Zaobírá se kořeny zobrazivého umění, jeho výklady. Zkoumám otázky péče a konzervace kulturního dědictví. Zohledňuji formy prezentace archeologických nálezů a artefaktů v rámci muzejních expozic a sbírek. Postupnymi kroky studiem literatury, terénním výzkumem, koncipuji výsledné dílo, které reflektuje téma jeskyně a překlání oblouk času od prehistorie k současnosti.
Přístupy k znovuvyužití památkových objektu
Barňák, Tomáš ; Hričák, Ľuboš (oponent) ; Ivanička, Koloman (vedoucí práce)
Práca stručne definuje základne pojmy v oblasti pamiatok a základné rozdelenia. Možnosti vlastníkov pamiatkových objektov, ich práva a povinnosti. Načrtáva možnosti akú podporu majú a môžu mať pamiatkové objekty zo strany štátu, zo strany Európskej únie a zo strany rôznych nadačných fondov pre prípadne obnovy, a následne využitie pre budúcnosť a ďalšie generácie. Analyzuje aspekty prístupov k využitiu vybraných pamiatkových objektov.
Polná ideální, zámek a v podzamčí
Kapraľová, Kristína ; Sedlák, Jan (oponent) ; Kiszka, Josef (vedoucí práce)
Vo svojej práci sa zaoberám regeneráciou a rekultiváciou formálne dôležitých miest a bodov v meste Polná, na úrovni mesta (časti mesta), zámockého komplexu a nádvoria. Akupunktúrou mesta a zameraním sa na hlavné a podstatné časti, tvorím systém segmentov (plošin), ktoré ako samostatné prvky vytvárajú podobu mesta ako celku. V diplomovej práci som sa zamerala na segment Zámockého komplexu. Postupnou regeneráciou hlavých formálne dôležitých miest a bodov vytváram jeho celkový „ideálny“ stav. Výsledkom mojej práce je celkový návrh alternatívneho využitia zámockého areálu a návrh plošín elementov zámockého nádvoria.
Rekonstrukce památkově chráněných objektů
Oulehla, David ; Tuscher, Martin (oponent) ; Výskala, Miloslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje oblasti památkově chráněných objektů. Ve své práci představím 3 objekty s odlišným typem ochrany. Na základě dostupných podkladů budou vypracovány rozpočty na rekonstrukci kulturní památky v souladu s požadavky Národního památkového ústavu. Následně bude provedeno porovnávání cen jednotlivých položek rozpočtu. Zjistím, zda jsou vyšší ceny položek rozpočtu důvodem titulu památky. Porovnání se bude vztahovat na objekty, které pod ochranu památek nezapadají.
Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy
Selucká, Alena ; Mrázek, Martin ; Štěpánek, Ivo ; Mazík, Michal ; Grossmannová, Hana ; Jirásek, Pavel ; Holman, Pavel ; Jakubec, Petr ; Fricová, Jana ; Vácha, Zdeněk ; Červenák, Jan ; Dvořák, Martin ; Němec, Václav ; Dušková, Markéta ; Fogaš, Igor ; Bačovský, Jiří
Metodika poskytuje doporučení pro správnou praxi dlouhodobého uchovávání předmětů kulturní povahy v paměťových institucích. Předkládá logickou osnovu zohledňující důležité aspekty související s budovami, jejich vnitřním prostředím, bezpečnostními kritérii a možnými riziky, spojenými se způsoby užívání předmětů kulturního dědictví. Metodika si klade za cíl též ozřejmit možnosti vyhodnocování vhodnosti stavebních objektů pro dlouhodobé ukládání předmětů kulturní povahy i ze strany jejich majitelů či provozovatelů tak, aby bylo možné predikovat jejich vliv na uložené fondy a udržitelnost provozu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 207 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.