Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 106 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti
Kočová, Olga ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Název: Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti Abstrakt Cílem této diplomové práce je zanalyzovat současnou právní úpravu postavení České národní banky, její náplň činnosti a kompetence s ohledem na historický vývoj této instituce, a to se zaměřením na oblasti emise bankovek a mincí, měnové politiky, finanční stability, dohledu nad finančním trhem a možných dopadů přijetí eura v České republice. První část práce bude věnována historickému vývoji a základní charakteristice České národní banky jako centrální banky, bude vymezena její organizační struktura, hospodaření, nezávislost a cíle, které sleduje. Následující kapitoly se budou zabývat jednotlivými okruhy činností, které Česká národní banka v souladu se svým hlavním cílem vykonává. Podrobněji bude rozebrána její emisní funkce, provádění měnové politiky a její nástroje, analýza finanční stability a výkon dohledu nad jednotlivými segmenty finančního trhu. Poslední část bude věnována problematice přijetí jednotné evropské měny v České republice a změnám, které by s tímto zavedením byly spojeny. Klíčová slova Česká národní banka, centrální bankovnictví, měnová politika, regulace a dohled, finanční stabilita
Stability of the Financial System: Systemic Dependencies between Bank and Insurance Sectors
Procházková, Jana ; Šopov, Boril (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Ústředním tématem této práce je zkoumání existence možnosti systémových poruch v mezinárodním finančním systému prostřednictvím zkoumání systemických závislostí mezi bankami a pojišťovnami. Standardní modely zabývající se sys- temickým rizikem většinou k posouzení míry závislosti mezi finančními insti- tucemi využívají vzájemnou korelaci akciových výnosů. Jedním z hlavních nedostatků této metody ovšem je, že se orientuje pouze na pozorování, která se vyskytují v centrální části rozdělení výnosů, a nezachycuje strukturu závislosti mezi odlehlými pozorováními. Z tohoto důvodu aplikujeme metodu, která vychází z Teorie extremálních hodnot a soustředí se výhradně na zachycení závislostí v extrémních hodnotách. Analýzu provádíme s využitím dat o cenách akcií největších bank a pojišťoven v Evropské Unii. Strukturu závislostí sle- dujeme v obdobích před krizí a během krize. Cílem je odhalit, který ze zk- oumaných sektorů skýtá pro mezinárodní finanční stabilitu větší hrozbu v podobě systémových selhání. Snažíme se také získat empirické svědectví o nárustu extremálních závislostí v posledních letech. Zjišťujeme, že v obou sledovaných obdobích je úroveň systemických...
How Bank Competition Influences Financial Stability
Vildová, Romana ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Teplý, Petr (oponent)
Jak konkurence mezi bankami ovlivňuje finanční stabilitu Abstrakt Tato práce zkoumá vztah mezi finanční stabilitou a bankovní konkurencí pomocí Arellano & Bond (1991) GMM modelu za použití panelových dat pro 205 zemí v letech 2000-2014. Zdrojem našich dat je nová, bohatší a aktualizovaná databáze The Global Financial Development Database dostupná na internetových stránkách World Bank. Díky specifikům této databáze můžeme použít nové kombinace měr finanční stability a bankovní konkurence a jsme schopni zkoumat jejich vztah více do hloubky. Výsledky ukazují pozitivní vztah mezi finanční stabilitou a bankovní konkurencí. Analýza také odhaluje, že záleží na tom, jaké míry finanční stability a bankovní konkurence jsou aplikovány. Také se ukazuje, že vztah mezi finanční stabilitou a bankovní konkurencí se v průběhu času nemění. Klíčová slova Finanční stabilita, bankovní konkurence, dynamická GMM, the Arellano and Bond estimátor E-mail autora VildovaRomana@gmail.com E-mail vedoucího práce Roman.Horvath@gmail.com 2
Financial Stability Issues and Stress Testing of the Insurance Sector
Hauryliuk, Nadzeya ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Čech, František (oponent)
(abstrakt) Cílem této práce je poskytnout ucelený přehled hlavních rizik pro finanční sta- bilitu evropského pojistného sektoru. Jsou zkoumány metody a principy ohod- nocení rizik a jejich aplikace pro pojistný sektor. Zároveň je popsaná současná makroekonomická situace a její dopad na finanční stabilitu pojišťoven. Jako ne- jvětší současné riziko jsou určeny poklesy úrokových sazeb. Tento závěr vychází z výsledků zátěžového testu prováděného v roce 2014 společností EIOPA, (Eu- ropean Insurance and Occupational Pensions Authority), analýzy citlivostí pub- likovanými několika velkými evropskými pojišťovnami a nakonec z ekonometrické analýzy vazeb mezi tržními daty a změnami makroekonomických ukazatelru. Klíčová slova finanční stabilita, zátěžové testování, pojistný sektor, rizika pojišťoven 73 288 characters
The IMF and its role in the Czech Republic and Hungary since 1989
Malešová, Jana ; Duršpek Raková, Marie (vedoucí práce) ; Parrák, Radovan (oponent)
Tato práce se zabývá Mezinárodním měnovým fondem. První část práce zkoumá ve třech kapitolách Fond jako uznávanou, avšak rozpory vzbuzující instituci. První kapitola se zaměřuje na historii Fondu od jeho založení v Bretton Woods v roce 1944 až po nedávnou finanční krizi. Druhá kapitola pojednává o fungování Fondu v současnosti. Zde čtenář najde informace o zvláštních právech čerpání, systému členských kvót a finančních zdrojích Fondu a jejich využití. Popsány jsou i nedávné reformy a organizační struktura Fondu. Ve třetí kapitole jsou shrnuty nejčastější body kritiky činnosti Fondu. Druhá část bakalářské práce se zabývá konkrétními aktivitami Fondu ve dvou zemích střední Evropy s důrazem na období, ve kterých byla činnost Fondu nejvýznamnější. Čtvrtá kapitola je zaměřena na činnosti Fondu v České republice po obnovení členství v roce 1990. Pátá kapitola pojednává o aktivitách Fondu v Maďarsku, které se stalo členem již v roce 1982, avšak nejvíce pozornosti vzbuzuje v posledních letech od počátku finanční krize.
Topics in Real Estate Analysis and Macroprudential Policy
Hejlová, Hana ; Hlaváček, Michal (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent) ; Olszewski, Krzysztof (oponent) ; Rychtárik, Štefan (oponent)
Tato dizertační práce se skládá ze tří kapitol věnovaných analýze cen rezidenčních a komerčních nemovitostí, vyhodnocování rizik spojených s expozicemi zajištěnými rezidenčními nemovitostmi a kalibraci makroobezřenostních nástrojů zaměřených na dlužníky. Každá z kapitol představuje jeden nebo více obecných přístupů, které mohou být využity pro analýzy různých zemí. Všechny kapitoly však také ukazují konkrétní aplikaci pro Českou republiku nebo země střední a východní Evropy. V první kapitole představujeme aplikaci standardního modelu invertované poptávky pro odhad rovnovážných cen nemovitostí v České republice. Tento model dále rozšiřujeme o efekt stárnutí populace s dopady do efektivní poptávky po vlastnickém bydlení. Dále prezentujeme model alternativní, který uvažuje možné vzájemně se posilující působení mezi cenami bydlení, hypotečními úvěry a ekonomickou aktivitou. S jeho využitím následně testujeme přítomnost nelineárního chování cen nemovitostí v České republice v krátkém období, čímž rozšiřujeme omezené množství empirických prací na toto téma. V další části odhlížíme od ekonomických fundamentů, které mohou vést v případě procykličnosti k zavádějícím výsledkům, a uvádíme originální přístup k analýze cen bydlení založený na porovnání vývoje transakčních a nabídkových cen. Uvažujeme přitom, že...
The Determinants of central banking transparency: An Empirical Analysis
Ulrich, Tomáš ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Jeřábek, Jakub (oponent)
Tato práce zkoumá transparenci centrálního bankovnictví a komunikaci ohledně finanční stability. Hlavním cílem je najít determinanty aktualizovaného indexu transparence monetární politiky a indexu transparence ohledně finanční stabil- ity, které zahrnují 110 zemí a období 2000-2011. Dále byly zkoumány jednotlivé složky indexů, na nichž byly provedeny regresní analýzy za použití předem defi- nované sady ekonomických a politických proměnných. Tímto jsme se snažili najít faktory ovlivňující všechny faktory transparence. Potvrdili jsme stoupající trend v obou oblastech transparence během posledních dvou desetiletí. Eko- nomicky dobře rozvinuté země s flexibilním měnovým kurzem, vysokou kval- itou vládnutí a stabilními institucemi jsou otevřenější o svých monetárních politikách. Výsledky dále ukazují, že vysoký stupeň transparence monetární politiky a minulé bankovní krize mají za následek vyšší otevřenost centrálních bank o tématech finanční stability. Determinanty jednotlivých komponentů in- dexu transparence ohledně finanční stability vykazují zřetelné variace, obzvláště proměnné jako zákonnost nebo minulé finanční krize. Celkově vzato je komu- nikace o finanční stabilitě mladý obor a mnoho...
Posouzení investičního projektu
Zmeškal, Jakub ; Dostál,, Petr (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením finanční stability a investiční činnosti v obci. Charakterizuje investice a studii proveditelnosti a popisuje problematiku dotační politiky Evropské unie a České republiky. Dále se práce věnuje ukazatelům finanční analýzy, popisuje konkrétní obec a posuzuje její finanční stabilitu. Také představuje investiční projekty v obci, posuzuje jejich efektivitu a navrhuje další rozvoj obce.
Can macroprudential policies curb house price booms? International evidence
Šváb, Ondřej ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
Práce se zabývá účinností makroobezřetnostní politiky na zmírňování růstu cen nemovitostí s užitím GMM a fixed effects metod, které pracují s mezinárodní databází čítající 56 států v období mezi roky 2000 a 2017. Makroprudenční index je přidán do modelu s dynamickými panelovými daty, který pracuje s ukazateli cen bydlení, jako jsou například ekonomický růst, či míra nezaměstnanosti, a jejich vlivem na indexem cen bydlení. Analýza je také provedena pro skupinu zemí, kde je vyšší podíl vlastníků financující bydlení hypotékou, jelikož je zde větší možnost ovlivnění trhu s nemovitostmi přes úvěrové financování. Nicméně výsledky neukazují dostatek důkazů, abychom mohli tvrdit, že makroobezřet- nostní politika napomáhá ke zpomalování růstu cen bydlení.Zdá se že používání naopak napomáhá cenové expanzi, která je nejspíš způsobena obrácenou kauzali- tou mezi růstem cen nemovitostí a používáním makroobezřetnostních politik. Debt-to-income je jediná politika, která podle fixed effects modelu snižuje cenový růst. Detailní srovnávací analýza českého trhu také ukázala možný pozitivní vliv loan-to-value restrikce podle jedné ze čtyř predikcí. 1
Credit risk stress testing of the Czech banking sector
Vachušková, Karolína ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Švéda, Josef (oponent)
Tato práce si klade za cíl popsat zátěžové testování v českém bankovním sektoru se zaměřením na nejrozšířenější bankovní riziko, tedy úvěrové riziko. Práce zkoumá rozdíl mezi dohledovým a interním zátěžovým testováním, porovnává jejich předpoklady, kvalitu výsledků a využitelnost. Zabývá se regulací zátěžových testů, kterou musí banky naplnit. Následně využívá současnou Covid-19 krizi jako test, zda jsou používané nepříznivé scénáře dostatečně přísné a dokážou pokrýt rizika a dopady skutečného negativního vývoje ekonomiky. Tato analýza hodnotí připravenost a odolnost českého bankovního sektoru a zahrnuje také reakce bank a českých úřadů na zvyšující se rizika.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 106 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: