Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza žadatelů o náhradní rodinnou péči v Jihomoravském kraji v letech 2002 – 2009
Moder, Patrik ; Špalek,, Jiří (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je analýza žadatelů o náhradní rodinnou péči, kteří se účastnili povinných příprav zprostředkovaných občanským sdružením Trialog, v letech 2002 - 2009. Teoretická část obsahuje teorii náhradní rodinné péče, časových řad a regresní analýzy. Praktická část se zaměřuje na analýzu ukazatelů týkajících se žadatelů o náhradní rodinnou péči, zjistím prognózy dalšího vývoje těchto ukazatelů. Dále bude vyhodnocen dopad vývoje ukazatele počtu žadatelů na finanční situaci občanského sdružení. Praktickou část poté shrnu a vyslovím závěr a návrhy plynoucí ze zjištění v praktické části.
Rodičovství v lesbických rodinách
Bláhová, Kateřina ; Lánský, Ondřej (vedoucí práce) ; Hyánková, Tereza (oponent)
Bakalářská práce se zabývá homoparentalitou v lesbických párech a jejím procesem. V České republice je možné pro stejnopohlavní páry uzavřít registrované partnerství, nemají však možnost společně zakládat rodiny s dětmi se stejným právním zaštítěním jako páry heterosexuální. Naopak pro ně neexistuje žádná právní úprava, takže ač není homoparentalita explicitně zakázána, stát a společnost neprojevují základní míru přijetí pro tuto alternativní rodinnou formu. To staví lesbické páry do jedinečných okolností, s nimiž se v rámci cesty k rodičovství i během něj potýkají. Cílem práce je zanalyzovat současnou situaci lesbických rodin v České republice za pomoci dostupné literatury a jiných zdrojů. Práce se zabývá otázkami vnímání homosexuality a homoparentality v české společnosti, způsoby získání dítěte do péče a které jsou v dostupné, a jaké doprovodné problémy lesbické páry řeší na své cestě k rodičovství. KLÍČOVÁ SLOVA LGBT, rodičovství, lesbické páry, asistovaná reprodukce, adopce
Role sociálního pracovníka při adopci
DOUBKOVÁ, Anna
DOUBKOVÁ, A. Role sociálního pracovníka při adopci. České Budějovice 2020. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra etiky, psychologie a charitativní práce. Vedoucí práce doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s procesem adopce. Práce popisuje formy náhradní rodinné péče, role sociálního pracovníka při procesu adopce, náhradní rodinné péče. V první části vymezuje pojem náhradní rodinné péče, a co tento proces obnáší. V druhé části pojednává o náplni sociálních pracovníků při tomto procesu. Třetí část pojednává o síťování služeb. Poslední část se věnuje dvěma kazuistikám, které zachycují proměnu procesu adopce v průběhu času na území ČR.
Náhradní mateřství v České republice - odpovědnost a kompetence porodních asistentek a lékařů
Rybníčková, Karolína ; Kopsa Těšinová, Jolana (vedoucí práce) ; Špeciánová, Šárka (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou náhradního mateřství a obsahuje část teoretickou i praktickou. Teoretická část se zabývá problematikou neplodnosti a asistované reprodukce, především pak řešení asistované reprodukce v otázce náhradního mateřství, dále se zabývá legislativním rámcem náhradního mateřství a asistované reprodukce, etickou stránkou náhradního mateřství a otázkami, které vyvstávají pro řešení de lege ferenda. Hlavním cílem práce je seskupit poznatky ohledně náhradního mateřství do přehledných kapitol, a tím zvýšit povědomí o náhradním mateřství v rámci odborné i širší veřejnosti. Dalším z cílů je zjistit povědomí a přístup zdravotnického personálu z porodních sálu, oddělení šestinedělí a oddělení fyziologických novorozenců o náhradním mateřstvím a vytvořit několik úvah ohledně vztahu personálu k náhradnímu mateřství. Posledním z cílů této práce je navrhnout manuál pro postup péče o náhradní matku, objednatelský pár, potažmo dítě. Pro praktickou část bakalářské práce bylo využito dotazníkového šetření, které probíhalo od 1. února 2022 do 31. března 2022 napříč celou Českou republikou a cílová skupina dotazníkového šetření jsou porodní asistentky na porodních sálech, na oddělení šestinedělí a porodní asistentky/dětské sestry na oddělení fyziologických novorozenců....
Náhradní rodinná výchova
Kratochvílová, Jana ; Kohnová, Jana (vedoucí práce) ; Novotná, Jiřina (oponent)
Bakalářská práce na téma "Náhradní rodinná výchova" pojednává o problematice náhradní rodinné výchovy v České republice. Předmětem práce je rodina, její nenahraditelná úloha při výchově jedince, historie náhradní výchovy, systém náhradní rodinné výchovy v České republice, právní úprava, definice jednotlivých forem náhradní rodinné výchovy, pěstouni, osvojitelé a neziskové organizace zajišťující náhradní rodinnou výchovu - SOS vesničky. Cílem práce je seznámit s problematikou náhradní rodinné výchovy v České republice, objasnit pravidla pro umisťování dětí do náhradních rodin a prostřednictvím příběhů tří náhradních rodin poukázat na některé problémy dětí, které s sebou náhradní výchova nese, a vyhodnotit její význam a potřebu pro dítě a společnost.
Psychologické těhotenství náhradních rodičů
Svobodová, Aneta ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Horáková Hoskovcová, Simona (oponent)
Diplomová práce se zabývala psychologickým těhotenstvím náhradních rodičů. Cílem diplomové práce bylo zmapovat motivaci, očekávání a prožívání budoucích náhradních rodičů. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti, a to oblast teoretická a empirická. Teoretická část práce podává přehled poznatků z oblasti rodičovství, náhradní rodinné péče a z oblasti prožívání fyziologického těhotenství budoucími rodiči a prožívání očekávání příchodu dítěte budoucími náhradními rodiči. Empirická část se zaměřila prostřednictvím kvalitativního výzkumu, metodou polostrukturovaného rozhovoru na motivaci a prožívání žadatelů o pěstounskou péči, zmapovala jejich představy, očekávání a zásadní prožitky v období očekávání příchodu dítěte do rodiny. Práce přináší návrhy pro podporu žadatelů o pěstounskou péči v období očekávání na příchod dítěte do rodiny. Výsledky empirické části by mohli využít odborníci, kteří se zabývají realizací odborných příprav pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Klíčová slova těhotenství, rodičovství, dítě, náhradní rodinná péče, pěstounská péče, adopce, psychologické rodičovství, motivace, prožívání, identita, očekávání, odborná příprava
Problematika týraných dětí. Biblicko-psychologická reflexe.
Zárubová, Šárka ; Liguš, Ján (vedoucí práce) ; Kolář, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí, zejména v rodinách. Obsahuje základní charakteristiku, prevenci, možnou pomoc a řešení. Vše je zasazeno do biblického kontextu s psychologickou-sociálním nádechem a zakončeno dotazníkem. Diplomová práce se zabývá problematikou týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí, zejména v rodinách. Obsahuje základní charakteristiku, prevenci, možnou pomoc a řešení. Vše je zasazeno do biblického kontextu s psychologickou-sociálním nádechem a zakončeno dotazníkem. Diplomová práce se zabývá problematikou týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí, zejména v rodinách. Obsahuje základní charakteristiku, prevenci, možnou pomoc a řešení. Vše je zasazeno do biblického kontextu s psychologickou-sociálním nádechem a zakončeno dotazníkem. Diplomová práce se zabývá problematikou týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí, zejména v rodinách. Obsahuje základní charakteristiku, prevenci, možnou pomoc a řešení. Vše je zasazeno do biblického kontextu s psychologickou-sociálním nádechem a zakončeno dotazníkem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.