Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,542 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Daňové příjmy v oblasti životního prostředí
BLÁHOVÁ, Tamara
Práce se zabývá vývojem daňových příjmů v ČR, zejména energetickými daněmi. Snaží se správně charakterizovat a definovat daňové příjmy v oblasti životního prostředí a to zejména prostřednictvím teoretického výkladu a následně v praktické části pomocí základních daňových ukazatelů. V praktické části dále analyzuje vývoj inkasa energetických daní. Tato analýza spočívá v potvrzení či vyvrácení sezónnosti pomocí statistického testu konkrétně F-testu sezónnosti. Dále je zkoumán trend a sezónní výkyvy měsíčního inkasa těchto daní v průběhu vymezeného období. Práce popisuje možné příčiny těchto výkyvů a vývoj trendu inkasa energetických daní, ale i spotřeby komodit podléhajících těmto daním. Data měsíčního inkasa daní (tedy daně z elektrické energie, zemního plynu a pevných paliv) jsou získána ze statistik uvedených na webových stránkách celní správy a data, která se týkají makroekonomických veličin (např. HDP) jsou získána z Českého statistického úřadu. Co se týče daňových ukazatelů, bylo zjištěno, že podíl energetických daní na celkových daňových příjmech stoupá, dílčí daňová kvóta energetických daní v průběhu let klesá a podíl energetických daní na počet obyvatel mírně stoupá. Podrobná analýza měsíčního inkasa pak ukazuje, že inkaso daně z elektrické energie a inkaso daně ze zemního plynu, ale i spotřeba komodit podléhající těmto daním stoupá. Naopak u inkasa daně z pevných paliv byl prokazatelný klesající trend, který byl pozorovaný i ve spotřebě jednoho z nejpoužívanějších pevných paliv tedy uhlí. U všech tří pozorovaných daní je pak prokazatelná měsíční sezónnost, která byla nejvíce patrná u inkasa daně z pevných paliv.
Slow turismus
HAŠKOVÁ, Michala
Cílem této bakalářské práce je definování slow turismu a objasnění, jak se tato forma cestovního ruchu liší od ostatních forem a jaké má přínosy oproti masovému cestovnímu ruchu. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definováním cestovního ruchu, udržitelností v cestovním ruchu a pozitivními a negativními dopady, které cestovní ruch přináší. Práce se pak blíže zaměřuje na samotný slow tourism, na jeho definici a vznik této formy cestovního ruchu a také na požadavky, které by měly destinace splňovat, aby byly vhodné pro slow tourism. Dále práce zkoumá, jaký má potenciál pro rozvoj slow tourismu Česká republika a zabývá se prozatím jedinou destinací v České republice, která se zaměřuje na slow tourism a to Orlické hory a Podorlicko. Na konci analytické části se nachází návrh na novou slow destinaci. Praktická část využívá výzkum založený na datech z dotazníků, byl distribuován v elektronické podobě a následně je každá otázka zpracována graficky a okomentována.
Pozorovatelná slepota v urbánním světě proměna vztahu společnosti ke světlu
Pata, Václav ; Sedlák, Michal (vedoucí práce) ; Gajdošíková, Pavla (oponent)
Diplomová práce se věnuje městu v čase a době umělého osvětlení. Za výchozí bod si bere světelné znečištění. Základní příčiny a dopady nadměrného osvětlování tvoří základ pro pracovní listy Zapomenutá tma, jež vznikly ve spolupráci s Veřejným sálem Hraničář jako vzdělávací materiál k výstavnímu cyklu Světlo. Spolu s listy vznikla také potřeba získané poznatky rozšířit a aplikovat na konkrétní situaci. K tomu účelu jsem si vybral Obchodní dům Prior a Kulturní středisko Corso v městské části Krásné Březno. Od výběru místa se odvíjel také další směr teoretické části textu. Prostřední část diplomové práce přibližuje současné město ze dvou zásadních úhlů. Nejprve se pokusí zodpovědět otázku, co má na svědomí současnou podobu nočního města. Zbytek se věnuje budování veřejných prostranství s ohledem na jejich noční provoz. Závěrečná kapitola se zabývá objektem Corsa. Nejprve se snaží nahlédnout objekt v kontextu městské části Krásné Březno a městskou část nahlíží v kontextu města Ústí nad Labem. Získané informace jsou použity při prezentaci možných scénářů dalšího využití Corsa a v umělecko-didaktické praxi. Celkem jsou představeny tři scénáře a tři autorské výstupy. Důležitým prvkem celé práce je snaha vymanit se z antropocentrického vnímání krajiny města a poukázat na ostatní uživatele urbánních prostor...
Historie a činnost urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně
Žáčková, Markéta ; Chatrný, Jindřich (oponent) ; Ing.arch.Igor Kovačevič, Ph.D. (oponent) ; Doležel, Karel (oponent) ; Koutný, Jan (vedoucí práce)
Předkládaná disertační práce je věnována historii a činnosti urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně (VÚVA) od jeho založení v roce 1954 po zrušení v roce 1994. V rámci specifikace profilu tohoto pracoviště jsou představeny jeho hlavní výzkumné úkoly a publikace, které po druhé světové válce zásadně přispěly k formulaci teorie a metodologie urbanismu a územního plánování v Československu. Zvláštní pozornost je při tom věnována zhodnocení těch úkolů a publikací, jejichž řešitelé a autoři uplatňovali interdisciplinární přístupy a – navzdory totalitnímu režimu – dokázali maximálně využívat zkušeností ze zahraničí a vytvářet natolik vlivná díla jako například Zásady a pravidla územního plánování. Činnost brněnského pracoviště VÚVA je zachycena rovněž z perspektivy klíčových osobností, které stály u jeho zrodu a dlouhodobě se úspěšně podílely na jeho fungování: Ing. arch. Vladimír Matoušek, CSc., druhý vedoucí urbanistického pracoviště VÚVA, a Ing. arch. Dušan Riedl, CSc., teoretik architektury a urbanismu a přední odborník na památkovou péči u nás. Hlavním záměrem práce je vytvořit vůbec první komplexní pojednání o činnosti brněnského pracoviště VÚVA, neboť daná problematika dosud nebyla předmětem vědeckého zájmu. V rámci práce jsou sledovány okolnosti vedoucí ke konstituování brněnského pracoviště VÚVA v kontextu dalších výzkumných pracovišť zaměřených na oblast výstavby, architektury a urbanismu, legislativní zakotvení zřízení a fungování ústavu, jeho organizační struktura a působnost, personální složení, definice zadavatelů výzkumných úkolů a způsoby jejich plnění, napojení na další instituce v oboru, publikační činnost a propojení výsledků výzkumu s praxí. Hlavní zdroje informací o činnosti VÚVA představují archivní materiály a ústavem vydané publikace, které jsou uloženy v knihovně Ústavu územního rozvoje v Brně (kde se v současnosti nachází knihovna brněnského urbanistického pracoviště), v archivu Nadace ABF v Praze (do jejíž správy byly po zrušení VÚVA převedeny archiv a knihovna pracoviště pražského) a v Moravském zemském archivu v Brně. Dalším důležitým podkladem pro přiblížení profilu urbanistického pracoviště VÚVA v Brně je reflexe jeho činnosti dobovou odbornou literaturou a tiskem (recentní literatura se daným tématem zabývá pouze formou kusých zmínek, ucelené zhodnocení činnosti ústavu neexistuje). Podstatným zdrojem informací jsou ústní svědectví pamětníků, kteří v brněnském pracovišti VÚVA působili a významnou měrou přispěli ke kvalitě jeho výzkumné činnosti.
Rizika stacionárních zdrojů spojená s oceňováním škod na životním prostředí
Procházková, Michaela ; Popelová, Barbora (oponent) ; Adamec, Vladimír (vedoucí práce)
Problematika oceňování škod na životním prostředí, ke které dochází z hlediska stacionárních zdrojů, patří mezi důležité oblasti k řešení. Z důvodu velkého zastoupení průmyslové činnosti v České republice je důležité věnovat pozornost i možným rizikům, která mohou z těchto zdrojů vzniknout a následně mít negativní dopad na životní prostředí či zdraví člověka. Diplomová práce se zabývá rozborem současného stavu této problematiky, na jehož základě je zpracována analýza rizik vyplývající z konkrétné události. Výstupem práce je navrhnutí obecného postupu při oceňování vzniklých škod na životním prostředí, za pomocí kterého bude docházet k minimalizaci rizik.
Posouzení environmentální zátěže vybranou technologií tvarování plastů
Dufková, Hana ; Kotek, Luboš (oponent) ; Krbalová, Maria (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá posouzením environmentální zátěže vybranou technologií tvarování plastů. První část je zaměřena na ekologickou legislativu v oblasti strojírenství, do kterého spadá i výroba plastů, včetně různých metodik hodnocení zátěže životního prostředí. Další kapitolou je přehled polymerů a jejich vlastností a také možnosti zpracování plastů s popisem jednotlivých druhů výrobních metod. V praktické části této práce je popsáno složení vyráběného kusu, dále je analyzován vstřikovací proces výroby plastů a jeho dvě metody (přímé vstřikování a metoda využití horkých vtoků) a následně probíhá hodnocení environmentální zátěže pomocí metody LCA – hodnocení životního cyklu výrobku. Je posouzena environmentální zátěž obou výrobních metod.
Distribuce léčiv v čistírnách odpadních vod
Šilhánková, Lenka ; Čáslavský, Josef (oponent) ; Vávrová, Milada (vedoucí práce)
Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem – distribucí léčiv v odpadních vodách, u nichž byla prokázána toxicita na necílové organismy. Konkrétně řeší výskyt farmak ze skupiny beta-blokátorů, která se hojně podávají při léčbě hypertenze a dalších kardiovaskulárních onemocněních. Jako zástupci byly vybrány acebutolol, atenolol a bisoprolol, jejichž schopnost eliminace byla pozorována u tří čistíren odpadních vod (ČOV) s různou technologií čištění a rozdílným počet ekvivalentních obyvatel. Pro dané analyty byla optimalizována metoda UHPLC s UV/VIS detekcí s využitím diodového pole (DAD). Rovněž byla část práce věnována optimalizaci izolace a zakoncentrování vzorku. Popsaná metoda nebyla ovšem vhodná pro analýzu reálných vzorků odpadní vody, protože ve většině případů nebyl překročen limit kvantifikace, nebo dokonce limit detekce. Proto by bylo dobré analyzovat daná léčiva metodou s vyšší citlivostí, např. pomocí hmotnostního detektoru. Získaná data nenesou vypovídající informace o účinnosti ČOV. Pouze v jediném případě bylo na odtoku detekováno konkrétní množství acebutololu. Na základě dosud provedené analýzy nelze jednoznačně konstatovat, zda kvalita vypouštěné vody z pohledu výskytu léčiv je optimální.
Podnikatelský záměr v oblasti obnovitelných zdrojů energie
Kerndl, Michal ; Kallabová,, Eva (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce na téma „Podnikatelský záměr v oblasti obnovitelných zdrojů energie“ je analyzovat podnikatelské příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které jsou v poslední době velmi aktuální a diskutované, ať již z hlediska prospěšnosti pro životní prostředí, tak v souvislosti s mezinárodním problémem nedostatečnosti zdrojů energie. Výsledkem této práce je pak na základě této analýzy formulovat doporučení ve formě nejvhodnějšího návrhu pro realizaci. Práce se zabývá popisem současného stavu v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jejich uplatněním v praxi a následnými návrhy realizace včetně finančního plánu projektů. Práce se také zabývá možnostmi čerpání dotací ze státního rozpočtu a fondů EU.
Hodnocení zátěže životního prostředí polybromovanými difenylethery
Roček, Richard ; Stoupalová, Michaela (oponent) ; Vávrová, Milada (vedoucí práce)
Cílem mojí diplomové práce je zhodnocení zátěží půd polybromovanými difenylethery. Jedná se o půdy, které byly zasaženy požárem a půdy, které požárem zasaženy nebyly. V teoretické části jsou zpracovány dostupné informace o BDE z různých informačních zdrojů. Cílem praktické části je najít optimální metodu pro stanovení BDE, ověřit její výtěžnost a stanovit pomocí této metody reálné vzorky. V závěru práce obsahuje naměřené výsledky, jejich interpretaci v tabulkách a grafech a hodnocení zátěže jednotlivými kongenery. Klíčové je poté porovnání zátěže BDE u půd zasažených a nezasažených požárem. BDE se při požáru uvolňují do složek životního prostředí a je tedy předpoklad, že půdy zasažené požáry, by měli být kontaminovány více, než půdy, které požárem zasaženy nebyly.
Udržitelný rozvoj z pohledu veřejného sektoru
Klimeš, Zdeněk ; Hromádka, Vít (oponent) ; Matějková, Jitka (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje problematice hodnocení udržitelného rozvoje měst. Teoretická část je zpracována formou rešerše odborné literatury, ze které vyplývají důležité ukazatele pro návrh metodiky hodnocení udržitelného rozvoje města. Rešerše popisuje základní pojmy týkající se veřejného sektoru, samosprávy měst, udržitelného rozvoje a veřejných investic. Stěžejní částí práce je návrh metodiky, která má pomoci městským samosprávám rozpoznat silné a slabé stránky udržitelnosti města a následně může také sloužit jako podklad pro investiční rozhodování. Tato metodika je založena na multikriteriální analýze zvolených klíčových ukazatelů, jež hodnotí fungování a udržitelnost měst. Cílem této práce je nabídnout městům praktický nástroj, který pomůže nejen se zhodnocením stavu, ale bude také přispívat ke zlepšování udržitelnosti městských oblastí, jako center a původců podstatných ekonomických, ekologických a sociálních dějů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,542 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.