Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 94 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza lékových interakcí u pacientů přijatých k hospitalizaci (I.)
Kukrálová, Kateřina ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Doseděl, Martin (oponent)
Kandidát: Kateřina Kukrálová1 Školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Konzultant: PharmDr. Zuzana Očovská1 1 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální klinické farmacie Název diplomové práce: Analýza lékových interakcí u pacientů přijatých k hospitalizaci (I.) Přítomnost potenciálních lékových interakcí (LI) je v každodenní praxi běžná a pouze malá část potenciálních LI vede k hospitalizaci pacientů. LI přesto představují významnou příčinu hospitalizací. Tato studie si klade za cíl identifikovat LI v historii medikace pacientů přijatých do Fakultní nemocnice Hradec Králové prostřednictvím oddělení urgentní medicíny v srpnu až listopadu v roce 2018. Cílem této studie je a) určit prevalenci potenciálních LI; b) kategorizovat identifikované potenciální LI s ohledem na jejich mechanismus, závažnost, hodnocení rizika, úroveň dokumentace a potenciální výsledky a c) určit prevalenci manifestovaných LI. Práce má průřezový design. Následující údaje byly získány zpětně z elektronických lékařských záznamů: demografické údaje, léková/farmakologická anamnéza, osobní anamnéza, laboratorní a klinické nálezy a informace o hospitalizaci. Identifikace potenciálních LI byla provedena pomocí interakčních databází Micromedex, Lexicomp (přes UpToDate) a DrugAgency a.s. Potenciální LI...
The analysis of eating habits of diabetics in the USA
Vaňkátová, Helena ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Matoulková, Petra (oponent)
Dobrá compliance pacienta k léčebnému režimu je u diabeteu mellitus 2. typu (DM2) velmi důležitá. Neméně významnou roli hraje i správná životospráva a stravování pacientů, které pomáhají ke správnému managementu nemoci a také přispívají k prevenci možných komplikací DM2. Cílem této práce bylo analyzovat stravovací návyky diabetických pacientů 2. typu ve Spojených státech amerických. Nástrojem k získání identických dat pro porovnání pacientů byl dotazník "The Fat- and Fiber-Related Diet Habits Questionnaire" (A.Shattuck, 1998). Originální verze dotazníku byla lehce upravena podle místních stravovacích zvyklostí. Data byla sbírána na klinice El Rio Community health center clinic v Tucsonu, Arizona, (USA) po dobu tří měsíců (září až prosinec 2011). Do studie byli zařazeni DM2 pacienti dané kliniky. Odpovědi byly zaznamenány do Excel databaze a k vyhodnocení byla použita frekvenční analýza. 207 pacientů vyplnilo dotazník. Průměrný věk studované skupiny byl 56,8 ± 12,6 roků, průměrný věk, kdy byli pacienti diagnostikováni s DM2, DM2 byl 45,3 ± 12,7 roků, průměrný BMI 33,2 ± 7,8 kg/m2, obvod pasu 109,7 ± 19,7 cm, průměrný A1C byl 8,1± 1,7% (dle DCCT). 10% pacientů bylo léčeno pouze dietou, 49% pacientů perorálními antidiabetiky, 14% inzulinem a 28% kombinací inzulinu a perorálních antidiabetik. V obou...
Prospektivní průzkum respiračních infekcí u dětí předškolního věku a postojů rodičů k prevenci a samoléčbě
Garbe Gdovin, Daniela ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Zimčíková, Eva (oponent)
1.1. Abstrakt v českém jazyce Název: Prospektivní průzkum respiračních infekcí u dětí předškolního věku a postojů rodičů k prevenci a samoléčbě Úvod: Respirační infekce jsou tradičně v čele žebříčku nemocnosti v ČR. Respirační infekce se vyskytují napříč celým spektrem populace a zejména u dětských pacientů tvoří mnohdy významnou součást jejich života. Jedná se o onemocnění, které zpravidla, pokud nejsou přítomny komplikace, není život ohrožující a velmi často jeho průběh pacient zvládne sám, bez zvláštní léčby. Větší spektrum a lepší dostupnost virologických vyšetření poukazuje na dominantní etiologickou účast virů u nejčastějších respiračních syndromů. Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit výskyt respiračních infekcí v populaci dětí předškolního věku a postojů ošetřujících rodičů k prevenci a samoléčbě. Metodika: Pilotní průzkum se realizoval v populaci dětí ve věku od 3 do 6 let docházejících do kolektivního zařízení předškolního vzdělávání. Sběr dat proběhl prospektivně v chladné sezóně od října 2018 do dubna 2019 pomocí dvou dotazníků pro rodiče předškolních dětí docházejících do kolektivního zařízení: dotazník A, zaměřený na sběr dat ohledně základního zdravotního stavu dítěte a postojů rodičů k prevenci a samoléčbě; dotazník B, zaměřený na sběr dat ohledně aktuální respirační infekce u dětí v...
Analysis of non-cardiac adverse event of glucocorticoid pulse therapy
Polláková, Lenka ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Macek, Karel (oponent)
4 ABSTRAKT Kandidát: Lenka Polláková1 Školiteľ: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Konzultant: doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.2 1 Katedra sociálnej a klinickej farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 2 II. interní gastroenterologická klinika, Fakultná nemocnica v Hradci Králové Názov diplomovej práce: Analýza nekardiálnych nežiaducich javov pulznej terapie kortikoidmi Intravenózna pulzná terapia glukokortikoidmi (PT GK) je efektívna u život ohrozujúcich exacerbácií reumatických ochorení. Avšak kvôli pleiotropnému pôsobeniu GK, ich vyššej dávke a aditívnemu negenomickému mechanizmu pôsobenia, nie je PT GK úplne oslobodená od komplikácií (1). Cieľ teoretickej časti tejto práce bolo opísať z literárnej rešerše význam PT GK, jej vplyv na výskyt nekardiálnych nežaducich javov (AE) u pacientov s reumatickými ochoreniami a ich ovplyvňujúce faktory. Cieľom praktickej časti práce bolo analyzovať výskyt nekardiálnych nežiaducich javov (AE) v praxi, analyzovať rizikové faktory potenciálnych nežiaducich účinkov (ADR) a ich komplikácií a analyzovať vplyv minimalizácie rizík v praxi. Pacientom bolo podaných 1000 mg metylprednizolónu v 3 až 5 dávkach v striedavé dni. Analyzovaných bolo 277 reumatických pacientov s 325 podaniami PT GK. Údaje boli retrospektívne zhromažďované z chorobopisov a...
The influence of pulse glucocorticoid therapy on ECG
Bosaková, Nikola ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Rozsívalová, Petra (oponent)
Kandidát: Nikola Juríková1 Školiteľ: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Konzultant: doc. MUDr. Tomáš Soukup, PhD.2 1 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie 2 II. Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové Názov diplomovej práce: Vplyv pulznej terapie glukokortikoidmi na EKG Pulzná terapia (PT) glukokortikoidmi sa využíva na zvládnutie akútnych exacerbácií chronických zápalových a autoimunitných ochorení. Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť vplyv PT methylprednisolonom (MP) na EKG, najmä na QT interval, ktorého patologické predĺženie môže vyvolať život ohrozujúce komorové arytmie a identifikovať ďalšie rizikové faktory (RF) s vplyvom na QT predĺženie. Dáta boli zbierané retrospektívne počas jedného roka zo zdravotníckej dokumentácie pacientov II. gastroenterologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Hradci Králové. QT interval bol upravený na QTc podľa Bazzetovej (QTcB) aj Fridericiovej (QTcF) formuly, za hraničné hodnoty považované QTc >450 ms (muži), QTc >460 ms (ženy), zmena QTc (∆QTc) >30 ms a >60 ms. V sledovanej populácii bolo podaných 325 PT MP 277 pacientom (66,0 % žien), EKG bolo dostupné u 306 (94,2 %) PT. Po PT bola pozorovaná signifikantná ∆QTcF o 14,6 ms (p <0,001) a ∆QTcB o 5,6 ms (p <0,001). K predĺženiu QTcF...
Analýza lékových problémů na oddělení z pohledu farmaceuta
Dvořáčková, Eliška ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Trejtnar, František (oponent) ; Urbánek, Karel (oponent)
1.Abstrakt práce v českém jazyce Název práce: Analýza lékových problémů na oddělení z pohledu farmaceuta Úvod: Chronické onemocnění ledvin (CKD - Chronic Kidney Disease) představuje významný medicínský i ekonomický problém. Postihuje v evropských zemích 10-13 % populace a s každou životní dekádou jeho výskyt roste. Nejčastější příčinou selhání ledvin jsou v katergorii nemocných nad 50 roků onemocnění spojená s diabetem 2. typu a hypertenzí. Chronické onemocnění ledvin je spojeno s rizikem mortality, hospitalizace a snížené kvality života. Klinický farmaceut (KF) jako specialista na farmakoterapii spolupracuje s dalšími zdravotníky na optimalizaci farmakoterapie. Pokud je KF součástí týmu, může aktivně předcházet vzniku lékových problémů (DRPs - Drug Related Problems) a tím zvyšovat bezpečnost terapie a kvalitu péče. Identifikace a minimalizace lékových problémů společně s optimalizací účinku farmakoterapie jsou hlavní cíle klinické farmacie, kde předpokladem pro odhalení a řešení lékových problémů jsou nejen znalosti z farmakologie ale i z ostatních lékařských oborů jako je biochemie, mikrobiologie, patofyziologie a epidemiologie. Doposud v podmínkách České Republiky nebyl komplexně prozkoumán přínos KF pro oddělení nefrologie. Cíl: Cílem předložené práce bylo poskytnout co nejvíce ucelený obraz o...
Analýza lékových problémů na oddělení z pohledu farmaceuta
Dvořáčková, Eliška ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Trejtnar, František (oponent) ; Urbánek, Karel (oponent)
1.Abstrakt práce v českém jazyce Název práce: Analýza lékových problémů na oddělení z pohledu farmaceuta Úvod: Chronické onemocnění ledvin (CKD - Chronic Kidney Disease) představuje významný medicínský i ekonomický problém. Postihuje v evropských zemích 10-13 % populace a s každou životní dekádou jeho výskyt roste. Nejčastější příčinou selhání ledvin jsou v katergorii nemocných nad 50 roků onemocnění spojená s diabetem 2. typu a hypertenzí. Chronické onemocnění ledvin je spojeno s rizikem mortality, hospitalizace a snížené kvality života. Klinický farmaceut (KF) jako specialista na farmakoterapii spolupracuje s dalšími zdravotníky na optimalizaci farmakoterapie. Pokud je KF součástí týmu, může aktivně předcházet vzniku lékových problémů (DRPs - Drug Related Problems) a tím zvyšovat bezpečnost terapie a kvalitu péče. Identifikace a minimalizace lékových problémů společně s optimalizací účinku farmakoterapie jsou hlavní cíle klinické farmacie, kde předpokladem pro odhalení a řešení lékových problémů jsou nejen znalosti z farmakologie ale i z ostatních lékařských oborů jako je biochemie, mikrobiologie, patofyziologie a epidemiologie. Doposud v podmínkách České Republiky nebyl komplexně prozkoumán přínos KF pro oddělení nefrologie. Cíl: Cílem předložené práce bylo poskytnout co nejvíce ucelený obraz o...
The influence of pulse glucocorticoid therapy on ECG
Juríková, Nikola ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Rozsívalová, Petra (oponent)
Kandidát: Nikola Juríková1 Školiteľ: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Konzultant: doc. MUDr. Tomáš Soukup, PhD.2 1 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie 2 II. Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové Názov diplomovej práce: Vplyv pulznej terapie glukokortikoidmi na EKG Pulzná terapia (PT) glukokortikoidmi sa využíva na zvládnutie akútnych exacerbácií chronických zápalových a autoimunitných ochorení. Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť vplyv PT methylprednisolonom (MP) na EKG, najmä na QT interval, ktorého patologické predĺženie môže vyvolať život ohrozujúce komorové arytmie a identifikovať ďalšie rizikové faktory (RF) s vplyvom na QT predĺženie. Dáta boli zbierané retrospektívne počas jedného roka zo zdravotníckej dokumentácie pacientov II. gastroenterologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Hradci Králové. QT interval bol upravený na QTc podľa Bazzetovej (QTcB) aj Fridericiovej (QTcF) formuly, za hraničné hodnoty považované QTc >450 ms (muži), QTc >460 ms (ženy), zmena QTc (∆QTc) >30 ms a >60 ms. V sledovanej populácii bolo podaných 325 PT MP 277 pacientom (66,0 % žien), EKG bolo dostupné u 306 (94,2 %) PT. Po PT bola pozorovaná signifikantná ∆QTcF o 14,6 ms (p <0,001) a ∆QTcB o 5,6 ms (p <0,001). K predĺženiu QTcF...
Analysis of non-cardiac adverse event of glucocorticoid pulse therapy
Polláková, Lenka ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Macek, Karel (oponent)
4 ABSTRAKT Kandidát: Lenka Polláková1 Školiteľ: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Konzultant: doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.2 1 Katedra sociálnej a klinickej farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 2 II. interní gastroenterologická klinika, Fakultná nemocnica v Hradci Králové Názov diplomovej práce: Analýza nekardiálnych nežiaducich javov pulznej terapie kortikoidmi Intravenózna pulzná terapia glukokortikoidmi (PT GK) je efektívna u život ohrozujúcich exacerbácií reumatických ochorení. Avšak kvôli pleiotropnému pôsobeniu GK, ich vyššej dávke a aditívnemu negenomickému mechanizmu pôsobenia, nie je PT GK úplne oslobodená od komplikácií (1). Cieľ teoretickej časti tejto práce bolo opísať z literárnej rešerše význam PT GK, jej vplyv na výskyt nekardiálnych nežaducich javov (AE) u pacientov s reumatickými ochoreniami a ich ovplyvňujúce faktory. Cieľom praktickej časti práce bolo analyzovať výskyt nekardiálnych nežiaducich javov (AE) v praxi, analyzovať rizikové faktory potenciálnych nežiaducich účinkov (ADR) a ich komplikácií a analyzovať vplyv minimalizácie rizík v praxi. Pacientom bolo podaných 1000 mg metylprednizolónu v 3 až 5 dávkach v striedavé dni. Analyzovaných bolo 277 reumatických pacientov s 325 podaniami PT GK. Údaje boli retrospektívne zhromažďované z chorobopisov a...
Real world data and health-economics aspects of treatment of respiratory diseases in the Czech Republic
Valena, Tomáš ; Klimeš, Jiří (vedoucí práce) ; Vlček, Jiří (oponent)
UniverzitaKarlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát Mgr. TomášValena Školitel PharmDr.Jiří Klimeš,Ph.D.,MBA Název rigoróznípráce Data z reálné klinické praxe a zdravotně-ekonomické aspektyterapie respiračníchonemocnění v ČR Cílemrigoróznípráce byloprezentovatsouhrnnýkomentářk autorovýmpublikacím, kterése zaměřují na zdravotně-ekonomické aspekty a data z reálné klinické praxe v České republice u lékových technologií,konkrétně urespiračníchonemocnění. Health technology assessment (HTA) je multidisciplinární proces hodnocení, který vyhodnocuje informace o zdravotní, sociální, ekonomické (nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu) a etické stránce související s používáním zdravotnických technologií po celou dobu jejich životního cyklu. Zdravotníekonomie aevidencez reálné klinické praxe je nedílnousoučástíHTA. Výzkum se zaměřil na důležitost a využitelnost sběru dat a adaptaci zdravotně ekonomických analýz v podmínkáchlokálníklinicképraxe v terapii respiračníchnemocí,zejménachronickéobstrukčníplicní nemoci (CHOPN) a těžkéhoastmatu. Tato data následně mohousloužit jako nástroj pro řízený vstup technologie,ukteréexistujejistápochybnostzestranyregulátora,neboplátce aťjižnastraně výsledků terapie nebonákladovosti. Analýza nákladové efektivity fixní...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 94 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 VLČEK, Jakub
11 VLČEK, Jiří
8 Vlček, Jakub
38 Vlček, Jan
7 Vlček, Josef
2 Vlček, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.