Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vnímání sportovního produktu v podobě domácího fotbalového utkání AC Sparta Praha
Talácko, Václav ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Veselý, Kamil (oponent)
Název: Vnímání sportovního produktu v podobě domácího fotbalového utkání AC Sparta Praha. Cíle: Hlavním cílem práce bylo na základě provedeného výzkumu popsat, jakým způsobem vnímali kluboví permanentkáři pro sezonu 2021/2022 návštěvu domácích utkání - jaký vliv měly po dobu sezony na jejich návštěvu faktory jako pandemie covid-19, zvýšené náklady na život spojené s ekonomickou krizí, sportovní výsledky klubu, jak byli spokojeni se zápasovými službami, jak vnímali marketingovou komunikaci klubu, práci se značkou a další. Metody: Výzkum byl proveden formou elektronického dotazování. Jednalo se tedy o kvantitativní výzkum. Výsledky: Hlavní překážkou pro respondenty při návštěvě domácích utkání byla pandemie covid-19. Z hlediska nákazy se však 92 % z nich cítilo bezpečně. Pracovní povinnosti byly problémem pro pouhých 22 % z nich. 12 % respondentů vidělo jako problém zvyšující se životní náklady. Klubovou komunikaci, nabídku vstupenek hodnotili respondenti velice pozitivně. Jisté rezervy byly zjištěny v oblasti stadionových služeb při utkání (parkování, občerstvení, bezpečnost na stadionu apod.). Klíčovým zjištěním však byla ochota permanentkářů přenechat své místo v případě, že se nemohou zúčastnit daného utkání, na což byl klub schopen velmi dobře zareagovat. Dle výzkumu je také velice dobře popsán...
Příčiny insolvence Derby County Football Club
Karel, Ondřej ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Veselý, Kamil (oponent)
Název: Příčiny insolvence Derby County Football Club Cíle: Hlavním cílem této práce je identifikace příčin finančních problémů fotbalového klubu Derby County, které vyústily ve vstup do insolvenčního řízení. Dalším cíle bylo vytvoření uceleného souboru informací o problematice insolvence v odvětví profesionálního fotbalu. Metody: Výzkum byl proveden formou případové studie zaměřené na události, které se v Derby County udály od příchodu majitele Melvina Morrise CBE do vyhlášení insolvenčního řízení. Hlavní metodou zkoumání byla zvolena deskriptivní analýza. Výsledky: Případovou studií bylo prokázáno, že finanční problémy fotbalového klubu Derby County nebyly důsledkem jedné chyby nebo události. Za příčinu insolvenčního řízení je možné označit kombinaci tří negativních faktorů. Prvním byl špatně fungující systém redistribuce příjmů z vysílacích práv, v jehož důsledku došlo k vytvoření příliš vysoké bariéry mezi první a druhou anglickou ligou. Druhým z negativních vlivů bylo chybné řízení fotbalového klubu Derby County ze strany klubového managementu. Ve snaze dosáhnout sportovních úspěchů nebyly reflektovány finanční možnosti klubu. Obě zmíněné příčiny přispěly k destabilizaci klubových financí. Krize, do které se Derby County dostalo, byla následně prohloubena pandemií onemocnění Covid-19. Klíčová...
Postoje k diváckým projevům v AC SPARTA Praha
Martan, Václav ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Veselý, Kamil (oponent)
Název: Postoje k diváckým projevům u AC Sparta Praha Cíl práce: Porovnat rozdíly v projevech a postojích diváků, kteří navštěvují fotbalová utkání týmu AC Sparta Praha. Metody: Sběr dat - tisk, internet, fanziny, film (zmapování historie). Písemné dotazování - dotazníky (postoje k problému - náhodných diváků, ultras/hooligans, Elektronické dotazování skupin - ultras, hooligans, Rozbor literárních pramenů. Anotace: Zmapování historie, současné situace a analýzy budoucího vývoje diváckých projevů Výsledky: Navrhnout možné řešení vedoucí k odstranění negativních diváckých projevů. Klíčová slova: AC Sparta Praha, ultras, hooligans, fotbal, divácké projevy a postoje, sportovní diváctví 2
Marketingový výzkum merchandisingu české fotbalové reprezentace
Pata, Tomáš ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Veselý, Kamil (oponent)
Název: Marketingový výzkum o merchandisingu české fotbalové reprezentace Cíle: Cílem této práce je vyzkoumat postoj registrovaných uživatelů na webových stránkách www.fotbal.cz k šíři nabídky a cenové dostupnosti produktů merchandisingu české fotbalové reprezentace v oficiálním e-shopu a ve stánku přímo na stadionu při domácích zápasech české fotbalové reprezentace. Z interpretace výsledků, které budou získány pomocí marketingového výzkumu, je úkolem navrhnout návrhy na vylepšení současné nabídky produktů merchandisingu a optimalizovat a zvýšení povědomí o oficiálním e-shopu s merchandisingem české fotbalové reprezentace. Metody: K získání dat od respondentů byla použita metoda elektronického dotazování. Dotazníky byly ukládány pomocí internetové aplikace Google Docs. Výsledky: Respondenti se vyjádřili komplexně k merchandisingu české fotbalové reprezentace. Vyhodnocení získaných dat bylo základem pro stanovení návrhů a doporučení k celkovému vylepšení merchandisingu. Tyto návrhy a doporučení směřovaly k marketingové agentuře STES a společnosti BIGSPORT. Klíčová slova: marketingový výzkum, popularita sportu, fotbal
Výzkum popularity fotbalu v České republice
Hrabětová, Michaela ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Veselý, Kamil (oponent)
Název: Výzkum popularity fotbalu v České republice Cíle: Cílem práce je zjistit vztah veřejnosti k fotbalu, a názory veřejnosti týkající se fotbalových soutěží. Vlastním přínosem budou doporučení Fotbalové asociaci České republiky, klubům a médiím, která by mohla napomoci zvýšení zájmu o fotbal. Metody: Pro dotazování české veřejnosti byla v této práci použita metodika německé marketingové agentury UFA Sports Hamburg, která byla upravena pro české podmínky. K získávání dat od respondentů byla použita metoda elektronického dotazování. Při vyhodnocení výsledků výzkumu byly využity metody analýzy a měření závislosti. Výsledky: Výzkumem byl zjištěn vztah veřejnosti k českému i světovému fotbalu a její názory týkající se fotbalových soutěží. Na základě získaných informací byla stanovena doporučení respektive problémové otázky, na které by se Fotbalová asociace České republiky, kluby a média měla podrobně zaměřit při snaze zvýšit popularitu fotbalu. Klíčová slova: marketingový výzkum, popularita sportu, fotbal
Analýza videoobsahu fotbalových klubů na sociálních sítích
Škvárová, Kateřina ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Veselý, Kamil (oponent)
Název: Analýza videoobsahu fotbalových klubů na sociálních sítích Cíle: Hlavním cílem této práce je zmapování, zhodnocení a komparace práce s videoobsahem vybraných fotbalových klubů z FORTUNA:LIGY na sociálních sítích. Dále také zmapování, zhodnocení a komparace celkové práce klubů na sociálních sítích. Metody: V této práci byla využita metoda obsahové analýzy videoobsahu v kombinaci s online pozorováním sociálních sítí a následnou komparací zjištěných hodnot mezi kluby. Metody byly aplikované v rozmezí 2 měsíců až 1 roku. Výsledky: Práce poskytuje kompletní a detailní zmapování práce s videoobsahem a sociálními sítěmi v české nejvyšší fotbalové soutěži. Umožňuje detekovat slabá i silná místa, které do budoucna umožňují vytvoření propracovaných doporučení pro jednotlivé kluby. Základní návrhy pro doporučení byly zahrnuty i do této práce. Klíčová slova: český fotbal, Fortuna liga, Ligová fotbalová asociace, marketingová komunikace
Marketingový výzkum merchandisingu české fotbalové reprezentace
Pata, Tomáš ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Veselý, Kamil (oponent)
Název: Marketingový výzkum o merchandisingu české fotbalové reprezentace Cíle: Cílem této práce je vyzkoumat postoj registrovaných uživatelů na webových stránkách www.fotbal.cz k šíři nabídky a cenové dostupnosti produktů merchandisingu české fotbalové reprezentace v oficiálním e-shopu a ve stánku přímo na stadionu při domácích zápasech české fotbalové reprezentace. Z interpretace výsledků, které budou získány pomocí marketingového výzkumu, je úkolem navrhnout návrhy na vylepšení současné nabídky produktů merchandisingu a optimalizovat a zvýšení povědomí o oficiálním e-shopu s merchandisingem české fotbalové reprezentace. Metody: K získání dat od respondentů byla použita metoda elektronického dotazování. Dotazníky byly ukládány pomocí internetové aplikace Google Docs. Výsledky: Respondenti se vyjádřili komplexně k merchandisingu české fotbalové reprezentace. Vyhodnocení získaných dat bylo základem pro stanovení návrhů a doporučení k celkovému vylepšení merchandisingu. Tyto návrhy a doporučení směřovaly k marketingové agentuře STES a společnosti BIGSPORT. Klíčová slova: marketingový výzkum, popularita sportu, fotbal
Výzkum popularity fotbalu v České republice
Hrabětová, Michaela ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Veselý, Kamil (oponent)
Název: Výzkum popularity fotbalu v České republice Cíle: Cílem práce je zjistit vztah veřejnosti k fotbalu, a názory veřejnosti týkající se fotbalových soutěží. Vlastním přínosem budou doporučení Fotbalové asociaci České republiky, klubům a médiím, která by mohla napomoci zvýšení zájmu o fotbal. Metody: Pro dotazování české veřejnosti byla v této práci použita metodika německé marketingové agentury UFA Sports Hamburg, která byla upravena pro české podmínky. K získávání dat od respondentů byla použita metoda elektronického dotazování. Při vyhodnocení výsledků výzkumu byly využity metody analýzy a měření závislosti. Výsledky: Výzkumem byl zjištěn vztah veřejnosti k českému i světovému fotbalu a její názory týkající se fotbalových soutěží. Na základě získaných informací byla stanovena doporučení respektive problémové otázky, na které by se Fotbalová asociace České republiky, kluby a média měla podrobně zaměřit při snaze zvýšit popularitu fotbalu. Klíčová slova: marketingový výzkum, popularita sportu, fotbal
Postoje k diváckým projevům v AC SPARTA Praha
Martan, Václav ; Veselý, Kamil (oponent) ; Janák, Vladimír (vedoucí práce)
Název: Postoje k diváckým projevům u AC Sparta Praha Cíl práce: Porovnat rozdíly v projevech a postojích diváků, kteří navštěvují fotbalová utkání týmu AC Sparta Praha. Metody: Sběr dat - tisk, internet, fanziny, film (zmapování historie). Písemné dotazování - dotazníky (postoje k problému - náhodných diváků, ultras/hooligans, Elektronické dotazování skupin - ultras, hooligans, Rozbor literárních pramenů. Anotace: Zmapování historie, současné situace a analýzy budoucího vývoje diváckých projevů Výsledky: Navrhnout možné řešení vedoucí k odstranění negativních diváckých projevů. Klíčová slova: AC Sparta Praha, ultras, hooligans, fotbal, divácké projevy a postoje, sportovní diváctví 2
Návrh technologie součásti typu "víko"
Veselý, Kamil ; Mouralová, Kateřina (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je vypracována na základě několikaletých zkušeností s hydraulickými válci na traktorové nástavbě pro soustřeďování dříví MA6-008. Zpracovává a předkládá návrh technologie výroby víka hydraulického válce, které je upravené tak, aby se daly použít současné součásti hydraulického válce. V návrhu je jako materiál použita ocel 11353. Technologie výroby je zpracována pro dvě varianty. A to výrobu sériovou s roční produkcí 100 000 ks, ze silnostěnné trubky a výrobu kusovou k výrobě 2 kusů z tyče. Pří použití nového tvaru typu víka na hydraulickém válci se podařilo zkrátit čas demontáže a prodloužit jeho životnost.

Viz též: podobná jména autorů
6 VESELÝ, Karel
6 Veselý, Karel