Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Implementace neuronové sítě do mikrokontroléru
Čermák, Justin ; Vávra, Jiří (oponent) ; Bohrn, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o využití vícevrstvých neuronových sítí pro rozpoznání obrazového vyjádření čísel pro PC i pro mikrokontroléry. Praktická část popisuje postup při návrhu a implementaci jednoduchého programu pro rozpoznávání obrazů čísel s využitím vícevrstvé neuronové sítě.
Tester operačních zesilovačů typu 1458
Zápeca, Jan ; Khateb, Fabian (oponent) ; Vávra, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se snaží vhodnými prostředky popsat vývoj zařízení určeného k testovaní OZ typu 1458. Vývoj je spojen s teoretickou přípravou potřebnou k budoucí aplikaci získaných poznatků. Tyto poznatky jsou dále prezentovány v podobě vhodně zvolených metod měření a výběrem součástek plnících požadovanou funkci. Dochází ke spojování jednotlivých celků a vytváření koncepce budoucího testeru OZ 1458. Z koncepce testeru v podobě logicky spojených bloků dochází k tvorbě elekrického schématu a k plynulému přechodu z teoretické části práce k praktickému uplatňování poznatků. Tester je konstruován jako digitální zařízení. Hlavním řídícím členem se stává mikrokontrolér. Program mikrontroléru přesně definuje výslednou funkci zařízení. Práce v poslední části popisuje výrobu testeru. Závěr je věnován shrnutí poznatků a výsledků bakalářské práce. Výstupem se stává funkční zařízení detekující poruchu operačního zesilovače ve dvou stupních - chybu zesílení a chybu nadproudů. Tester jednoznačně určuje, zda je testovaný integrovaný obvod OZ 1458 vadný.
Aktivní obvodové prvky s proudovými vstupy a výstupy a jejich aplikace
Vávra, Jiří ; Sedláček, Jiří (oponent) ; Maschke, Jan (oponent) ; Biolek, Dalibor (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá definicemi nových obvodových prvků v proudovém nebo smíšeném módu a jejich implementacemi a aplikacemi. Na základě analýzy současného stavu jsou navržena nová aplikační zapojení, využívající výše uvedených obvodových prvků. Aktivní prvky jsou pro účely experimentálního ověřování realizovány prostřednictvím komerčně dostupných integrovaných obvodů a jejich aplikace jsou simulovány pomocí programu PSpice. Aplikace jsou zaměřeny na kmitočtové filtry, usměrňovače, oscilátory a obvody pro kopírování proudů. Vybrané aplikace zahrnují analýzu reálných vlivů a měření na sestavených prototypech.
Proudový konvejor CCII s nízkým napájecím napětím a nízkým příkonem
Kadaňka, Petr ; Vávra, Jiří (oponent) ; Khateb, Fabian (vedoucí práce)
Práce se zabývá srovnáním proudových konvejorů podle konstrukce. Zkoumá rozdíl mezi gate-driven a bulk-driven přístupem, a rozdíl mezi návrhem na základě proudového zrcadlení oproti návrhu na základě operačního zesilovače. Dále pomocí SPICE simulací ověřujeme funkčnost navrženého konvejoru v konkrétních aplikacích. Základním cílem práce je navrhovat zapojení pro co nejmenší možná napájecí napětí a s minimálním příkonem.
Integrated D/A converter for automotive applications
Kubáň, Marián ; Vávra, Jiří (oponent) ; Kolka, Zdeněk (vedoucí práce)
Presented thesis deals with the conceptual design of an integrated 11-bit, dual, bipolar, DA converter with current output. Converter is designed in I3T50E proprietary technology of ONSemiconductor. The converter is of a segmented architecture with 6 MSB bits unary and 4 LSB bits binary weighted. Work also describes basic general properties of DA converters, topology examples with regard to the project assignment. The design is assumed for automotive industrial field of application. The operating temperature range is from -40 Deg.C. up to 175 Deg.C. The qualities of produced integrated converter are measured and results are discussed.
Electronically Configurable Transfer Structures
Langhammer, Lukáš ; Hospodka, Jiří (oponent) ; Vávra, Jiří (oponent) ; Šotner, Roman (vedoucí práce)
The thesis is focused on the development and research in the field of electronically configurable transfer structures. The main goal is to design these structures using modern electronically adjustable active elements. The work presents a number of reconnection–less reconfigurable filtering structures, which were created with help of various design methods. Emphasis is also placed on the ability to control some of the typical filter parameters using controllable active elements. Furthermore, the work contains several topological circuit designs of active elements or building blocks with specifically implemented electronic controllability, so that these elements/blocks can be further used for the design of reconnection–less reconfigurable filters. The correctness of the design of individual proposed circuits is supported by PSpice and Cadence simulations with transistor–level models. Selected solutions are further implemented using available active elements and subjected to experimental measurements.
Controllable Fractional-Order Analogue Electronic Circuits
Dvořák, Jan ; Vávra, Jiří (oponent) ; Šimák, Boris (oponent) ; Jeřábek, Jan (vedoucí práce)
The doctoral thesis focuses on the synthesis and analysis of novel non-integer-order (fractional-order) circuit structures with electronically adjustable parameters. The main goal of the thesis is the design of new solutions of fractional-order current-mode filtering structures, fractional-order passive elements and also oscillators. The thesis contains the designs of three emulators of fractional-order elements, three filtering structures and two oscillators based on the usage of a fractional-order passive element in their circuit structure, and two general conceptions of fractional-order filters based on an approximation of the fractional-order transfer function. Based on general conceptions of the filtering structures, the fractional-order low-pass and high-pass filters are designed. The adjustability of the order, the pole frequency and in several cases also the quality factor of the proposed circuits is provided by used active elements with adjustable parameters. The features of the proposed circuits are verified by simulations using behavioural simulation models of the active elements. Several of these circuits were implemented on PCB and verified by laboratory measurement.
Dálkově ovládaný analogový multiplexer
Chvíla, Ladislav ; Kledrowetz, Vilém (oponent) ; Vávra, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací dálkově ovládaného analogového multiplexeru a detailním popisem, jakým způsobem je toto zařízení konstruováno a jaké jsou jeho technické parametry. Práce se zabývá jak hardwarem tak i softwarem.
Návrh komparátoru s kompenzací napěťové nesymetrie v technologii CMOS
Hylský, Josef ; Vávra, Jiří (oponent) ; Kledrowetz, Vilém (vedoucí práce)
Obsahem této práce jsou základní poznatky o komparátorech a jeho návrhu v technologii CMOS. V úvodní kapitole je pojednáno o širokém použití komparátoru, jeho parametrech a o technologii CMOS, která je využita pro realizaci komparátoru. V následujících kapitolách jsou příklady zapojení komparátorů, schéma dvoustupňového komparátoru s otevřenou smyčkou a metody zlepšení jeho parametrů. V další části je uveden předzesilovač a jeho uplatnění ve vysokorychlostních latch komparátorech. V poslední kapitole je popsán návrh komparátorů a potlačení napěťové nesymetrie. Simulace je provedena v programu OrCAD PSpice.
Budič elektromotoru pro letecké aplikace
Kolenský, Tomáš ; Vávra, Jiří (oponent) ; Kolka, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem budícího obvodu elektromotor 28V/1A pro letecké aplikace. Návrh zahrnuje specifikaci požadavků na napájení, odolnosti a rušení budícího obvodu, dále na návrh bloků ochranné, napájecí, výkonové a řídící části budícího obvodu. Poslední část je zaměřená na propojení jednotlivých bloků do funkčního celku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 VÁVRA, Jakub
43 VÁVRA, Jan
9 VÁVRA, Jiří
15 Vávra, Jakub
43 Vávra, Jan
2 Vávra, Jan,
2 Vávra, Jaroslav
5 Vávra, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.