National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
SPICE model of LDMOS structure
Loginov, Dmitrii ; Biolek, Dalibor (referee) ; Hejátková, Edita (advisor)
V této bakalářské práci je provedeno porovnání struktury LDMOS oproti konvenční MOS struktuře. Anomální efekty, výzvy, které tato struktura přináší do oblasti modelování a charakterizace jsou popsány v první kapitole. Další část této práce se zaměřuje na existující možné přístupy v charakterizaci LDMOS struktury, které se používají v polovodičovém průmyslu. V druhé kapitole je také popsána BSIM metodologie, která je dále použitá pro vytváření modelu LDMOS popisujícího DC a CV chování. Kroky charakterizace, která probíhala v laboratoři ON Semiconductor, jakožto měření součástky a ladění charakteristik modelu až do výsledného souboru parametrů BSIM4, jsou uvedeny v posledních kapitolách této práce.
Methods of Numerical Inversion of Laplace Transforms for Electrical Engineering and Their Applications
Al-Zubaidi R-Smith, Nawfal ; Machado,, José Tenreiro (referee) ; Biolek, Dalibor (referee) ; Brančík, Lubomír (advisor)
Numerické metody inverzní Laplaceovy transformace (NILT) se staly důležitou částí numerické sady nástrojů praktikujících a výzkumných pracovníků v mnoha vědeckých a inženýrských oborech, zejména v aplikované elektrotechnice. Techniky NILT zejména pomáhají při získávání výsledků simulací v časové oblasti v různých aplikacích. Příkladem jsou řešení obyčejných diferenciálních rovnic, které se objevují např. při analýze obvodů se soustředěnými parametry, nebo řešení parciálních diferenciálních rovnic objevujících se v systémech s rozprostřenými parametry, např. při zkoumání problematiky integrity signálů. Obecně platí, že většina dostupných 1D NILT metod je velmi specifická, tj. funguje dobře na několika typech funkcí a tudíž na omezeném počtu aplikací; Cílem této práce je podrobně se věnovat těmto numerickým metodám, vývoji univerzálních metod NILT a jejich rozšíření na multidimenzionální NILT, které mohou pokrývat širokou oblast aplikací a mohly by poskytnout praktický mechanism pro efektivnější způsob analýzy a simulace v časové oblasti. Myšlenky výzkumu jsou prezentovány v rámci diskusí nad širokou škálou případových studií a aplikací; Například metody NILT se používají při řešení přenosových vedení, včetně vícevodičových, a dokonce i při řešení slabě nelinárních obvodů při použití NILT více proměnných. Pomocí metody NILT mohou být s výhodou uvažovány parametry prvků závislé na kmitočtu a prvky necelistvých řádů v jejich příslušných modelech mohou být zahrnuty velmi přesným a jednoduchým způsobem.
Analog electronic circuits with fractal elements
Borisov, Egor ; Biolek, Dalibor (referee) ; Musil, Vladislav (advisor)
In this paper it is illustrated that currently there is a new element in electronics - fractional order filter consisting of fractal devices. The circuits selected are presented and analyzed in this diploma thesis. The calculation of the basic characteristics and parameters of the filter of fractal elements was made. An analysis of the functions and their graphs were presented. The simulation of fractional-order filter for its design was made in the program Matlab. The graphs of frequency characteristics (magnitude and phase response) were obtained in the program OrCAD. The examples of using this fractional order filter are described.
Memristor with PWL-type characteristic
Holas, Jiří ; Hájek, Karel (referee) ; Biolek, Dalibor (advisor)
Bachelor’s thesis deals with an analog emulation of memristor memory with PWL-type characteristic which is designed for modern digital memories. The first part of the document summarizes the basic memristor characteristics and rules of their proper modeling. The next parts present the circuit implementation and computer simulation. The printed circuit board design and prototype measurement are included.
Memcapacitor Emulator
Weiss, Lukáš ; Hájek, Karel (referee) ; Biolek, Dalibor (advisor)
This bacherol's thesis deals with designing a memcapacitor with piecewise linear (PWL) characteristic. The memcapacitor is a part of mem-systems predicted by Leon Chua in 70's and 80's of the last century. A big attention was given to mem-devices and mem-systems in the field of electrical engineering after the memristor's discovery in HP laboratories in 2008. In the first step, the summary of basic information about mem-systems is reported. The second part contains some design solutions of the analogue memcapacitor emulator. The third part implements selected circuit into the PSPICE simulation. Concrete models of modern active integrated circuits are used. The last part contains a circuit solution of the designed model on the PCB.
Modeling and analogue implementation of memristor
Teska, Tomáš ; Kolka, Zdeněk (referee) ; Biolek, Dalibor (advisor)
This bachelor´s thesis deals with an analogue implementation of memristor. Memristor is the fourth foundamental passive element whose existence was predicted by Leon Chua in 1971. In the first step, the summarization of basic information and characteristics of memristor is done. The next part presents the possibilities of its realization from design and simulation to measurements on samples. Two variants of analogue models using modern active elements are selected for practical implementation.
Active Frequency Filters for Higher Frequencies
Fröhlich, Lubomír ; Dostál, Tomáš (referee) ; Biolek, Dalibor (referee) ; Sedláček, Jiří (advisor)
This thesis deals with the synthesis and optimization of frequency analogue filters with modern active elements usable for higher frequencies. The thesis is divided into three parts, the first part deals with the problematic concerning Leap-Frog combined ARC structure. Due to a difficult design, this method is not described in a detail and used in practice, although it shows e.g. low sensitivity. Firstly, a complete analysis of individual filters was made (for and T endings) and consequently these findings were used during implementation of this method to NAF program. Finally, samples of real filters were realized (for verification of functioning and correct design). Another very interesting topic concerning filters is usage of coupled band-pass for small bandwidth, where it is necessary to solve the problems concerning ratio of building elements values, but also price, quality, size of coils, sensitivity, Q factors, coefficients etc. That is why in practice a coil is very often substituted with other equivalent lossy and lossless blocks which create ARC filters structure. The design and the possibility of usage of lossy grounded elements were described here (such as synthetic inductors, frequency dependent negative resistor). Some parts of the design are individual computer sensitivity analysis, setting of usage and quality comparison of individual lossy grounded blocks. Besides, a program for these elements was created, it is useful for a quick design and depiction of transfer characteristics. The third part deals with the usage of tuning universal filters consisting three or more operational amplifiers, which secures its universality and possibility to create different kinds of transfer characteristic. In practice, Akerberg - Mossberg and Kerwin - Huelsman - Newcomb are the most used types of filters. These were also compared with less common universal filters. In the end, the possibility of digital tuning of universal filter with the help of digital potentiometers for filters of 10th order and frequency around 1 MHz was shown.
Circuits for Analog Signal Processing Employing Unconventional Active Elements
Khatib, Nabhan ; Brzobohatý, Jaromír (referee) ; Zaplatílek,, Karel (referee) ; Biolek, Dalibor (advisor)
Disertační práce se zabývá zaváděním nových struktur moderních aktivních prvků pracujících v napěťovém, proudovém a smíšeném režimu. Funkčnost a chování těchto prvků byly ověřeny prostřednictvím SPICE simulací. V této práci je zahrnuta řada simulací, které dokazují přesnost a dobré vlastnosti těchto prvků, přičemž velký důraz byl kladen na to, aby tyto prvky byly schopny pracovat při nízkém napájecím napětí, jelikož poptávka po přenosných elektronických zařízeních a implantabilních zdravotnických přístrojích stále roste. Tyto přístroje jsou napájeny bateriemi a k tomu, aby byla prodloužena jejich životnost, trend navrhování analogových obvodů směřuje k stále většímu snižování spotřeby a napájecího napětí. Hlavním přínosem této práce je návrh nových CMOS struktur: CCII (Current Conveyor Second Generation) na základě BD (Bulk Driven), FG (Floating Gate) a QFG (Quasi Floating Gate); DVCC (Differential Voltage Current Conveyor) na základě FG, transkonduktor na základě nové techniky BD_QFG (Bulk Driven_Quasi Floating Gate), CCCDBA (Current Controlled Current Differencing Buffered Amplifier) na základě GD (Gate Driven), VDBA (Voltage Differencing Buffered Amplifier) na základě GD a DBeTA (Differential_Input Buffered and External Transconductance Amplifier) na základě BD. Dále je uvedeno několik zajímavých aplikací užívajících výše jmenované prvky. Získané výsledky simulací odpovídají teoretickým předpokladům.
Current-Input Current-Output Active Circuit Elements and their Applications
Vávra, Jiří ; Sedláček, Jiří (referee) ; Maschke, Jan (referee) ; Biolek, Dalibor (advisor)
The thesis deals with definitions of new current- or mixed-mode circuit elements and their implementations and applications. Based on the analysis of the state-of-the-art, novel application circuits employing the above circuit elements are designed. For the purpose of the experimental verification, the active elements are implemented via commercial integrated circuits, and their applications are simulated via PSpice. The application circuits are focused on frequency filters, rectifiers, oscillators, and current-copy circuits. Selected applications are analyzed with respect on real influences, and measurements on circuit prototypes are also performed.
Unconventional Circuit Elements for Ladder Filter Design
Shaktour, Mahmoud ; Dobeš,, Josef (referee) ; Mišurec, Jiří (referee) ; Biolek, Dalibor (advisor)
Kmitočtové filtry jsou lineární elektrické obvody, které jsou využívány v různých oblastech elektroniky. Současně tvoří základní stavební bloky pro analogové zpracování signálů. V poslední dekádě bylo zavedeno množství aktivních stavebních bloků pro analogové zpracování signálů. Stále však existuje potřeba vývoje nových aktivních součástek, které by poskytovaly nové možnosti a lepší parametry. V práci jsou diskutovány různé aspekty obvodů pracujících v napěťovém, proudovém a smíšném módu. Práce reaguje na dnešní potřebu nízkovýkonových a nízkonapěťových aplikací pro přenosné přístroje a mobilní komunikační systémy a na problémy jejich návrhu. Potřeba těchto výkonných nízkonapěťových zařízení je výzvou návrhářů k hledání nových obvodových topologií a nových nízkonapěťových technik. V práci je popsána řada aktivních prvků, jako například operační transkonduktanční zesilovač (OTA), proudový konvejor II. generace (CCII) a CDTA (Current Differencing Transconductance Amplifier). Dále jsou navrženy nové prvky, jako jsou VDTA (Voltage Differencing Transconductance Amplifier) a VDVTA (Voltage Differencing Voltage Transconductance Amplifier). Všechny tyto prvky byly rovněž implementovány pomocí "bulk-driven" techniky CMOS s cílem realizace nízkonapěťových aplikací. Tato práce je rovněž zaměřena na náhrady klasických induktorů syntetickými induktory v pasivních LC příčkových filtrech. Tyto náhrady pak mohou vést k syntéze aktivních filtrů se zajímavými vlastnostmi.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.