Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vítej na světě!
Synková, Veronika ; Kmošek, Vojtěch (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Porod jako přirozená součást života, kde má mít rodící žena hlavní slovo a možnost volby. Měla by se cítit svobodně a přijatá – aby byla schopna fyziologicky porodit (bez zbytečných vnějších zásahů). Fyziologický porod jako to nejlepší pro ženu, miminko i jejich vzájemný vztah. Až 80 % žen nepotřebuje k porodu lékaře, ale pouze „vhodné prostředí“. Ve své diplomové práci navrhuji "porodní dům". V zahraniční je tento koncept známý, u nás se jedná o nový druh péče. Pro tento účel využívám dvou stávajících domů, které jsou v majetku města Blanska a stojí hned vedle nemocnice.
Změna právní formy podnikání soukromé oční ambulance
Synková, Veronika
Cílem bakalářské práce je podat ucelený soubor informací o možnostech výkonu lékařské praxe. Možností je založení lékařské praxe fyzickou nebo právnickou osobou, převod podílu ve společnosti nebo převod lékařské praxe z fyzické osoby na osobu právnickou. Pro zpracování literární rešerše bylo nutné prostudovat právní předpisy týkající se poskytování zdravotních služeb. Zaměřila jsem se i na výhody a nevýhody individuálního a kolektivního podnikání. Ve vlastní práci jsem řešila konkrétní příklad převodu oční ambulance a sestavila jsem přehledy kroků nutných pro založení oční ambulance fyzickou i právnickou osobou.
Příroda. Mezi krajinou a městem.
Synková, Veronika ; Kristek, Jan (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Vytvářím nový hlavní vstup do areálu v Holicích. Rozšiřuji současný park a k pěší komunikaci situuji náměstí. Dva odlišné prostory jsou propojevy nezastavěným parterem stavby.
Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem
Synková, Veronika ; Palaščák, Michal (oponent) ; Foretník, Jan (vedoucí práce)
Návrh nového přestupního teminálu ve Dvoře Králové nad Labem, který přibližuje železniční dopravu blíže k centru města a umožňuje přestup na ostatní druhy dopravy.
Aktuální problémy identifikace a popisu webovských informačních zdrojů
Synková, Veronika ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Vlasák, Rudolf (oponent)
Práce se věnuje problematice identifikace a popisu elektronických informačních zdrojů na Internetu. Zaměřuje se především na zdroje dostupné prostřednictvím služby WWW. Nastiňuje specifika elektronických zdrojů a důvody, proč se pro jejich popis nepoužívají klasické katalogizační metody, případně jsou pro jejich popis kromě klasických katalogizačních metod použity i metody jiné. Základním cílem práce je přiblížit čtenáři vybrané popisné metadatové formáty a ukázat, jak jsou použity praxi. -- Stručně je popsána problematika volby popisné jednotky a úrovně popisu elektronických zdrojů z pohledu studie IFLA Funkční požadavky na bibliografický záznam (Functional Requirements for bibliographic Record, FRBR, http://www.ifla.org/VII/s13/wgfrbr/index.htm). Jsou uvedeny bibliografické popisné jednotky, které rozlišuje tato studie, jejich vzájemné vztahy a vztahy k ostatním entitám, které se týkají bibliografického popisu zdrojů. -- Práce stručně zmiňuje také související technické standardy pro komunikaci metadat - značkovací jazyky, problematiku Rámce pro popis zdrojů (Resource Description Framework, RDF, http://www.w3.org/RDF/). Uvádí nově také schéma pro strukturální metadata METS (Metadata Encoding and Transmission Standard, http://www.loc.gov/standards/mets/). -- Navazující kapitoly jsou věnovány vybraným...
Zpřístupňování informačních zdrojů včetně šedé literatury v Zeměměřičské knihovně
Drozda, Jiří ; Synková, Veronika
Zeměměřická knihovna využila přednastavenou verzi Invenia nejen pro svůj digitální repozitář, ale také jako řešení jednotného přístupu ke svým informačním fondům. Prostřednictvím Invenia je zajištěno vyhledávání a přístup do katalogu knihovny, článkové bibliografi e, digitální knihovny Kramerius, k elektronickým informačním zdrojům, šedé literatuře a interním dokumentům. Invenio tedy slouží jako kompletní knihovní systém. Součástí příspěvku bude také představení modulu BibCirculation, který zajišťuje knihovní služby. Zeměměřická knihovna je první, která tento modul v České republice využívá.
Plný text: idr-804_4 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-804_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-804_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-804_3 - Stáhnout plný textMP4
Respektování specifických potřeb zahraničních hostů v podnicích cestovního ruchu
Synková, Veronika ; Jarolímková, Liběna (vedoucí práce) ; Valentová, Jana (oponent)
Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat respektování specifických potřeb návštěvníků z Čínské lidové republiky českými podniky cestovního ruchu a na základě zjištěných dat navrhnout opatření, která by mohla vést ke zvýšení kvality služeb cestovního ruchu pro cílovou skupinu. V teoretické části autorka vysvětluje základní pojmy týkající se cestovního ruchu a teorie kultury. Poté charakterizuje Čínskou lidovou republiku z hlediska historicko-politického, demografického, ekonomického a socio-kulturního. V praktické části jsou na základě dotazníkového šetření identifikovány specifické potřeby čínských turistů a jejich očekávání. Pomocí osobních rozhovorů a krátkých dotazníků je následně zhodnocena znalost těchto potřeb ze strany českých podniků cestovního ruchu a jejich připravenost na rostoucí počet turistů z Číny. Na závěr jsou navržena některá možná řešení nedostatků ze strany poskytovatelů služeb.
Enoturistika ve vybraných státech Evropy
Synková, Veronika ; Mlejnková, Lena (vedoucí práce) ; Netková, Jarmila (oponent)
Bakalářská práce se věnuje analýze cestovního ruchu v Rakousku a Německu se zaměřením na enoturistiku. Charakterizuje obě země z pohledu předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu, popisuje vinařské oblasti, vinné cesty a vinařské akce na jejich územích. Cílem práce je srovnání nabídky Rakouska a Německa pro vinařskou turistiku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.