Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Lze prozkoumat překladatelskou činnost žen spojených s "Americkým klubem dam" v Praze v 19. a raném 20. století?
Suchomelová, Kristýna ; Kalivodová, Eva (vedoucí práce) ; Topor, Michal (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá překladatelskou činností členek Amerického klubu dam od jeho založení v roce 1865 do konce prvního desetiletí 20. stol. Nejdříve je stručně popsán historický kontext se zaměřením především na vývoj emancipačního hnutí a na historii Amerického klubu dam. Následně se práce věnuje popisu průběhu výzkumu a při něm využitých zdrojů. Poté jsou prezentovány výsledky tohoto výzkumu se zaměřením na vývoj překladatelské činnosti členek AKD v čase, na jazyky, ze kterých překládaly a na žánry překládaných děl. Pozornost je věnována rovněž vztahu mezi překladatelskou činností a autorskou tvorbou jednotlivých členek AKD. Tento celkový přehled doplňuje také translatologická analýza dvou překladů a jejich originálů. Klíčová slova: překladatelky, Americký klub dam, Praha, 19. století, rané 20. století, dějiny překladu
Motivace k dalšímu vzdělávání a faktory ovlivňující účast na dalším vzdělávání
Suchomelová, Kristýna ; Eger, Ludvík (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
Cílem bakalářské práce s názvem "Motivace k dalšímu vzdělávání a faktory ovlivňující účast na dalším vzdělávání" je zjistit, co motivuje dospělé k dalšímu vzdělávání a co jim naopak ve vzdělávání brání. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a empirické. Teoretická část se snaží o přehledné shrnutí základních poznatků o problematice s využitím odborné literatury domácích i zahraničních autorů. Druhá, empiricky zaměřená část, obsahuje popis vlastního výzkumného šetření. Cílem šetření je postihnout motivy dospělých k účasti na dalším vzdělávání a odhalit nejčastější bariéry, překážky této účasti. Šetření bylo provedeno formou ankety a snaží se ověřit na příkladu zvolené společnosti závěry vyřčené v teoretické části. Klíčová slova: Celoživotní učení, další vzdělávání dospělých, systém dalšího vzdělávání, motivace ke vzdělávání, bariéry ve vzdělávání. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Komentovaný překlad: The Lion and the Mouse; The New Yorker, 2008
Suchomelová, Kristýna ; Mraček, David (vedoucí práce) ; Kalivodová, Eva (oponent)
Cílem této práce je překlad eseje The Lion and the Mouse od Jill Leporeové z angličtiny do češtiny. Esej byla publikována v magazínu The New Yorker v červenci roku 2008 a popisuje vznik knihy Velká dobrodružství myšáka Stuarta Littlea a na jeho pozadí též vývoj americké literatury pro děti. Druhá část práce sestává z analýzy výchozího textu, popisuje zvolenou metodu překladu, představuje překladatelské problémy a způsoby jejich řešení a poskytuje charakteristiku posunů, ke kterým v průběhu překladu došlo. Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, překladatelské problémy, překladatelské postupy, dětská literatura, myšák Stuart Little
Motivace k dalšímu vzdělávání a faktory ovlivňující účast na dalším vzdělávání
Suchomelová, Kristýna ; Eger, Ludvík (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
Cílem bakalářské práce s názvem "Motivace k dalšímu vzdělávání a faktory ovlivňující účast na dalším vzdělávání" je zjistit, co motivuje dospělé k dalšímu vzdělávání a co jim naopak ve vzdělávání brání. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a empirické. Teoretická část se snaží o přehledné shrnutí základních poznatků o problematice s využitím odborné literatury domácích i zahraničních autorů. Druhá, empiricky zaměřená část, obsahuje popis vlastního výzkumného šetření. Cílem šetření je postihnout motivy dospělých k účasti na dalším vzdělávání a odhalit nejčastější bariéry, překážky této účasti. Šetření bylo provedeno formou ankety a snaží se ověřit na příkladu zvolené společnosti závěry vyřčené v teoretické části. Klíčová slova: Celoživotní učení, další vzdělávání dospělých, systém dalšího vzdělávání, motivace ke vzdělávání, bariéry ve vzdělávání. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Příležitosti a limity systémů řízení kvality ve vzdělávání
Suchomelová, Kristýna ; Krpálek, Pavel (vedoucí práce) ; Krpálková Krelová, Katarína (oponent)
Tato práce nazvaná "Příležitosti a limity hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání" se zabývá možnostmi zjišťování a hodnocení kvality, efektivity a dopadů dalšího vzdělávání. Diplomová práce je složena ze dvou částí. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a definice k problematice vzdělávání, provedena analýza a zhodnocení přístupů k hodnocení kvality a efektivity vzdělávání, včetně vysvětlení konkrétních modelů a metod hodnocení, pomocí nichž lze měřit vliv vzdělávání na zaměstnance nebo na podnik jako celek. Empirická část se zabývá analýzou systému hodnocení vzdělávání v praxi, konkrétně ve dvou společnostech (Wrigley, Pivovary Staropramen) a v pěti středních školách. V této části práce je uvedeno, jak tuto problematiku řeší a jaké jsou silné a slabé stránky zvolených přístupů. V závěrečné části jsou shrnuta zjištění a uvedena doporučení a náměty.
Analýza nabídky a poptávky dalšího vzdělávání v ekonomickém zaměření
Suchomelová, Kristýna ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Králová, Alena (oponent)
Práce se v teoretickém úvodu věnuje uvedení do problematiky dalšího profesního vzdělávání a vysvětlení základních pojmů. Je zde stručně popsána historie a současný stav dalšího profesního vzdělávání.Práce se na teoreticko-popisné úrovni zabývá legislativním rámcem dalšího vzdělávání v České republice. Empirická část této práce je zaměřena na komparaci nabídky a poptávky po dalším odborném vzdělávání ekonomického zaměření. Pomocí dotazníkového šetření byly zjištěny preference potenciálních účastníků kurzů účetnictví v Praze.Výstupy z tohoto výzkumu byly porovnány se stranou nabídky kurzů účetnictví v Praze. Na závěr jsou v práci uvedeny určitá doporučení a návrhy, jak by se mohla nabídka lépe přizpůsobovat poptávce po kurzech účetnictví pro dospělé.

Viz též: podobná jména autorů
1 Suchomelová, Kamila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.