Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Normotenzní hydrocefalus- komplexní přístup k diagnostice a léčbě
Skalický, Petr ; Bradáč, Ondřej (vedoucí práce) ; Haninec, Pavel (oponent) ; Keller, Jiří (oponent)
Normotenzní hydrocefalus (NPH) představuje důležitou součást diferenciální diagnos- tiky příčin kognitivního deficitu, poruch chůze a inkontinence u pacientů vyššího věku. To platí především pro normotenzní hydrocefalus idiopatický (iNPH), kterému je tato práce dominantně věnována. Průběh onemocnění ovlivňuje řada faktorů, proto komplexní pří- stup hodnotící více proměnných doprovázející toto onemocnění, onemocnění komorbidní či zvažované v diferenciální diagnóze, ale i komplexní přístup k terapii, která v sobě skrývá mnohem více než jen implantaci derivačního systému pro odvod mozkomíšního moku, může zlepšit kvalitu života těchto pacientů. Pilířem předkládané disertační práce jsou dvě prvoautorské práce. První z těchto studií se zabývá morfologickými parametry získanými při MRI vyšetření a jejich schopností predikovat zlepšení v chůzi po implan- taci zkratu u iNPH pacientů. Zhodnotili jsme prediktivní výkonnost skóre pro hodnocení hydrocefalu s disproporčně zvětšenými subarachnoidálními prostory (DESH skóre), úhlu corpus callosum a příznaku cingulárního sulku oproti referenčnímu standardu v podobě funkčního vyšetření - lumbálního infuzního testu (LIT) a vnější lumbální drenáže (ELD). Ve druhé práci jsme sledovali změny ve všech hlavních symptomech iNPH pomocí pestré palety vyšetření u pacientů,...
Památkové hodnocení uměleckých štuků: Metodika zabývající se teoretickými přístupy k ochraně a obnově uměleckých štuků, jejich hodnotovým rámcem a teoretickými problémy jejich restaurování a prezentace v rámci architektonického celku
Fiřt, Jan ; Kuneš, Petr ; Skalický, Petr
Metodika se zabývá odbornými přístupy k ochraně a obnově uměleckých štuků, jejich hodnotovým rámcem a teoretickými problémy jejich restaurování a prezentace v rámci architektonického celku. V úvodu metodiky jsou představeny obecné charakteristicky péče o štuková díla na pozadí institucionalizované památkové péče a popsány role jednotlivých aktérů v procesu přípravy koncepce restaurátorského zásahu. V dalších částech je stručně nastíněn historický vývoj štukatérství v evropském i českém kontextu a podán základní přehled nejběžnějších štukatérských technik a materiálů. Další část metodiky je zaměřena na postupy a metody průzkumu, které se využívají jednak pro charakterizaci samotného díla, jeho skladby, technik a materiálů, jednak pro identifikaci jeho poruch, poškození a druhotných zásahů zacílené na celkové hodnocení stavu díla. Jádrem metodiky jsou potom kapitoly věnované přípravě restaurátorského zásahu, který vychází z památkového hodnocení konkrétního díla a v daném kontextu formulovaných cílů zásahu. Důraz je primárně kladen na zachování památkových hodnot díla, reflektovány jsou ale také legitimní pohledy dalších zúčastněných aktérů památkové obnovy. Závěrečná kapitola metodiky prezentuje rizika spojená s dílčími, z pohledu dnešní památkové péče problematickými restaurátorskými zásahy a staršími vstupy. Uvedené příklady ilustrované fotografiemi reálných štukových děl záměrně odhlíží od kontextu často komplexních a dobově podmíněných obnov a mají za cíl laickému uživateli metodiky představit rizika spojená s některými dosavadními přístupy k obnově štukatérských památek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Středověké nástěnné malby v kostele sv. Apolináře na Novém Městě pražském
Skalický, Petr ; Hlaváčková, Jana Hana (vedoucí práce) ; Royt, Jan (oponent)
Kolegiátní kapitula sv. Apolináre byla roku 1364 prenesena do Prahy na Nové Meste ze Sadské u Nymburka. Dosavadní bádání zduraznovalo pro založení roli císare Karla IV. Domnívám se, že je potreba pro život kapituly spíše zduraznit roli pražských arcibiskupu. Nástenné malby v kostele nepochybne objednal nebo aspon z cásti ideove koncipoval tretí pražský arcibiskup Jan z Jenštejna. Ten patrí mezi nejvýznamnejší latinsky píšící autory stredoveku v Cechách. Skrze jeho literární tvorbu mužeme porozumet také originální ikonografii nástenných maleb v kostele. Malby ovšem nejsou ilustrací jeho literární tvorby, ale partnerem, který specifickou výtvarnou recí rozvíjí. Základní myšlenkou je jednotná církev s jedinou její hlavou Kristem. Jeho zástupcem na zemi byl sv. Petr a jeho následníci na papežském stolci. Malby jsou v jádru hluboce dogmatické. Zajímavá je i jejich výtvarná stránka. Jejich sloh vychází v jádru z tvorby malíru pracujících na hrade Karlštejne. Vedle toho ovšem malby odrážejí i dvorskou tvorbu konce 70. a pocátku 80. let 14. století. Proto je mužeme nejlépe datovat do první poloviny 80. let 14. století. Jsou dokladem tzv. prechodného slohu. Po dvorských realizacích (Karlštejn, Emauzy, katedrála) patrí k tomu nejkvalitnejšímu, co v domácí malbe vzniklo.
Zpracování vysokopevnostní hliníkové slitiny EN AW 7075 technologií SLM
Skalický, Petr ; Hudák, Radovan (oponent) ; Koutný, Daniel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním vysokopevnostní hliníkové slitiny EN AW 7075 technologií Selective Laser Melting a ověřením vlivu procesních parametrů na relativní hustotu a mechanické vlastnosti. Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky aditivní výroby hliníkových slitin, vlivů procesních parametrů a procesů probíhajících při výrobě technologií SLM. Na základě teoretické části byly navrženy experimenty objemových vzorků a způsob jejich vyhodnocení. Vzorky se vyráběly spékáním metalurgického prášku pomocí ytterbiového laseru s maximálním výkonem 400 W. V práci je zkoumán vznik a šíření trhlin uvnitř materiálu, což doposud nebylo v odporné literatuře pro tuto slitinu EN AW 7075 popsáno. Z výsledků práce byly stanoveny závislosti procesních parametrů na relativní hustotu materiálu a vypracován přehled o zpracování této hliníkové slitiny SLM technologií.
Středověké nástěnné malby v kostele sv. Apolináře na Novém Městě pražském
Skalický, Petr ; Royt, Jan (oponent) ; Hlaváčková, Jana Hana (vedoucí práce)
Kolegiátní kapitula sv. Apolináre byla roku 1364 prenesena do Prahy na Nové Meste ze Sadské u Nymburka. Dosavadní bádání zduraznovalo pro založení roli císare Karla IV. Domnívám se, že je potreba pro život kapituly spíše zduraznit roli pražských arcibiskupu. Nástenné malby v kostele nepochybne objednal nebo aspon z cásti ideove koncipoval tretí pražský arcibiskup Jan z Jenštejna. Ten patrí mezi nejvýznamnejší latinsky píšící autory stredoveku v Cechách. Skrze jeho literární tvorbu mužeme porozumet také originální ikonografii nástenných maleb v kostele. Malby ovšem nejsou ilustrací jeho literární tvorby, ale partnerem, který specifickou výtvarnou recí rozvíjí. Základní myšlenkou je jednotná církev s jedinou její hlavou Kristem. Jeho zástupcem na zemi byl sv. Petr a jeho následníci na papežském stolci. Malby jsou v jádru hluboce dogmatické. Zajímavá je i jejich výtvarná stránka. Jejich sloh vychází v jádru z tvorby malíru pracujících na hrade Karlštejne. Vedle toho ovšem malby odrážejí i dvorskou tvorbu konce 70. a pocátku 80. let 14. století. Proto je mužeme nejlépe datovat do první poloviny 80. let 14. století. Jsou dokladem tzv. prechodného slohu. Po dvorských realizacích (Karlštejn, Emauzy, katedrála) patrí k tomu nejkvalitnejšímu, co v domácí malbe vzniklo.
Přehled materiálů používaných pro výrobu technologií Selective Laser Melting
Skalický, Petr ; Vrána, Radek (oponent) ; Koukal, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce má za cíl podat přehled kovových materiálů (prášků) využívaných při výrobě součástí a modelů za pomoci výrobní metody Selective Laser Melting (SLM). Obsahuje základní informace o technologii výroby Rapid Prototiping (RP) a podrobnější popis základních metod RP, hlavně SLM metody. Následuje popis jednotlivých metod výroby prášků a jejich vlastností. Poslední kapitola obsahuje základní přehled práškových materiálů, jak prášků jednosložkových (jeden kovový materiál), tak prášků vyrobených z kovových slitin. Tento přehled se zaměřuje na nejdůležitější a nejpoužívanější materiály pro výrobu součástí metodou SLM.

Viz též: podobná jména autorů
5 Skalický, Pavel