National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The impact of metal powder recycling on the porosity of parts produced by Selective Laser Melting
Sůkal, Jan ; Hudák, Radovan (referee) ; Paloušek, David (advisor)
Diploma thesis deals with the influence of recycling of powder steel 1.2709 on porosity of parts processed by SLM technology. Theoretical part of this thesis gives an overview of the influence of selected process parameters of this additive technology on the porosity of manufactured parts. The presence of pores in the material is the main cause of worse mechanical properties compared to conventionally manufactured materials. Since the advantage of this technology is the possibility of wasteless production, one of the possible causes of pore formation and degradation of properties of the powder material is due to standard recycling by means of sieving to remove the contaminants generated during the construction. This paper compares the porosity of parts produced by two different machines, analyzes the possible consequences of sieving on powder properties, establishes recommendations for setting the recycling process, and compares the degree of influence of process parameters on porosity.
Processing of high-strength aluminum alloy EN AW 7075 using SLM technology
Skalický, Petr ; Hudák, Radovan (referee) ; Koutný, Daniel (advisor)
This diploma thesis deals with processing of high strength aluminum alloy EN AW 7075 by Selective Laser Melting and verify the influence of process parameters on relative density and mechanical properties. The theoretical part contains an introduction to additive manufacturing of aluminum alloys, the influence of process parameters and description of processes occuring during SLM production. Based on the theoretical part were prepared experiments and method of evaluation. Samples were produced by melting metallurgical powder using ytterbium laser with a maximum output power of 400 W. This diploma thesis also describes the formation and growth of cracks inside the material, which so far in the literature for alloy EN AW 7075 were not described. As the result, the process parameters dependence on the relative density and an overview of this aluminum alloy processing by SLM technology is determined.
Analýza zubných náhrad vyrobených rôznymi technológiami
Rajťúková, Viktória ; Ondrejová, Bibiána ; Chromý, Ĺuboš ; Hudák, Radovan
Na účely predkladanej štúdie bolo vyrobených 90 zubných náhrad zo zliatiny kobalchrómu pomocou konvenčnej techniky (odlievanie), aditívnej 3D tlače vykonanej technikou selektívneho laserového tavenia (SLM) a subtraktívnej výroby pomocou CNC frézovania. Zubné náhrady boli vyrobené na fréze Ceramill Motion 2 (Amann Girrbach, Rakúsko) a 3D tlačiarni Mlab Cusing R (GE Additive, USA). Vzorky boli vyrobené ako jedno-, troj- a osemčlenné zubné náhrady na základe existujúcich klinických prípadov. Digitálny stl. model bol vytvorený na naskenovanom sadrovom modeli softvérom ZirconZahn Modellier. Hodnotenie rozmerovej presnosti bolo urobené porovnaním namodelovaného stl. model so skenom vyrobených zubných náhrad a analyzovaný softvérom GOM Inspect. Merania hustoty sa uskutočňovali plynovou pyknometriou na báze hélia (He). Získané dáta boli štatisticky analyzované pomocou T-testu a F-testu na porovnanie technológií a neparametrická forma ANOVA: Kruskal Wallis bola aplikovaná pri hodnotení hustoty všetkých vzoriek.
Právne a etické aspekty 3D biotlače
Zábavská, Dominika ; Hlubeňová, Jana ; Hudák, Radovan
Tak ako každá nová revolučná technológia, aj technológia biotlače má okrem množstva prísľubov a výhod aj množstvo výziev, ktoré je potrebné správne pomenovať a venovať im náležitú pozornosť. Cieľom tohto článku bude preto aspoň čiastočne pomenovať vyvstávajúce etické a právne aspekty a výzvy biotlače skúmaním etického a právneho rámca biomedicínskeho výskumu a biotlače v právnom prostredí Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie, a vysloviť prípadné návrhy ich riešenia.
Návrh variantných riešení orgánov na čipe
Kolembusová, Petra ; Ferenčík, Norbert ; Hudák, Radovan
Technológia organ-on-a-chip, tiež označovaná ako tkanivové čipy, obsahuje skonštruované alebo prirodzené miniatúrne tkanivá odvodené z rôznych orgánov, ktoré rastú v miniaturizovaných tekutinových kanáloch tvarovaných do skla alebo polyméru, a iných biokompatibilných materiálov. Táto technológia bola vyvinutá v priebehu niekoľkých posledných desaťročí interakciou niekoľkých vedeckých disciplín vrátane biológie a inžinierstva. Hlavným cieľom bolo urobiť stručný teoretický prehľad orgánov na čipe a následný návrh rôzných variant podľa teoretických podkladov a štúdií.
Trojdimenzionálna biotlač na báze acelulárnych skafoldov
Danko, Mária ; Hlubeňová, Jana ; Hudák, Radovan ; Trebuňová, Marianna ; Živčák, Jozef
Štúdia sa zaoberá princípom hodnotenia kvality trojdimenzionálnej biotlače. Predstavuje základné pojmy a s nimi spojené vlastnosti vplývajúce na potlačiteľnosť hydrogélových biomateriálov. Cieľom bolo navrhnúť postupový algoritmus pre kritickú analýzu výtlačkov vyrobených extrúznou 3D biotlačou. Experimentálne bolo vytvorených štyridsaťjeden cylindrických skafoldov z rovnakého materiálu a za meniacich sa parametrov tlače. Nastavenia najhodnovernejšej vzorky v porovnaní s CAD návrhom sa použili pre 3D biotlač desiatich cylindrických vzoriek. Na hodnotenie sa využila analýza systému merania (ASM) s troma operátormi. Výsledky ukázali, že systém merania potlačiteľnosti vyhovuje podmienečne, zatiaľ čo metodika hodnotenia tvarovej zhodnosti vzoriek skrz makroskopickej klasifikácie pórov si žiada prehodnotenie a ďalšie experimenty.
Mechanické testovanie PCL polyméru s rôznou pórovitosťou při využití FDM technológie
Kohan, Miroslav ; Schnitzer, Marek ; Živčák, Jozef ; Hudák, Radovan
Cieľom predmetnej štúdie bolo mechanicky otestovať experimentálne vzorky s rôznou veľkosťou pórov na základe vyrobeného filamentu z medicínsko certifikovaného PCL materiálu. Výroba filamentu bola realizovaná pomocou extruzneho zariadenia. Vyrobený filament bol použitý ako vstupný materiál pre 3D tlačiareň DeltiQ2 (Trilab, ČR). Vyrobený vzorky pre mechanické testovanie v tlaku boli vyrobené v 3 variantoch (100% výplň, 75% výplň – póry o veľkosti 0,3 mm , 50% výplň – póry o veľkosti 0,6 mm). Mechanické testovanie preukázalo zníženie modul kompresie a medzu klzu pri poréznych štruktúrach približne o 14% (75% výplň vzoriek) a 28% pri 50% výplne experimentálnych vzorkách
Diagnosis and treatment of back injuries in children with a focus on compressive fractures of vertebral bodies
Kulhánková, Eliška ; Hudák, Radovan (advisor) ; Jevič, Filip (referee)
Bibliographic record KULHÁNKOVÁ, Eliška. Diagnosis and treatment of back injuries in children with a focus on compressive fractures of vertebral bodies. Prague, 2021, 51 pages, 11 atachments. Bachelor thesis. Charles University, 2nd Faculty of Medicine, Department of Rehabilitation and Sports Medicine. Supervisor Radovan Hudák. Abstract Even though compressive vertebral fractures are one of the more frequent injuries among children and adolescents, there is no clear diagnostic procedure established that would lead to a correct diagnosis and suitable therapy. This bachelor thesis summarizes the available information about anatomy and kinesiology of the spine, classification and origin of these fractures and their actual adequate therapy. The practical part describes dependence of clinical examination and imaging methods on the final diagnosis of patients. Furthermore, this thesis looks into the patient's receding pain in time. For the purpose of the study, 30 pediatric patients with spinal compression fracture diagnosis, suspected compression fracture and back contusion were selected. Their collected data from clinical examination and imaging methods (skiagraphy and magnetic resonance imaging) were evaluated using statistical tests. The evaluation indicates that there is no statistically significant...
Prevalence and etiology of back pain in children
Hubáček, Jan ; Hudák, Radovan (advisor) ; Šonská, Kristýna (referee)
Bibliographic record HUBÁČEK, Jan. Prevalence and etiology of back pain in children. Prague, 2021, 85 pages, 2 attachments. Bachelor thesis. Charles University, 2nd Faculty of Medicine, Department of Rehabilitation and Sports Medicine. Supervisor Radovan Hudák. Abstract Back pain is one of the most common diseases in the adult population. However, not only adults but also children and adolescents suffer from this condition. Back pain in childhood is often overlooked, downplayed and from a research point of view is not given enough attention. It turns out that back pain in adolescence can be one of the predictive factors for the development of back pain in adulthood. This bachelor thesis includes basic information about the anatomy, biomechanics and kinesiology of the human spine, pain, problems and risk factors for back pain in children and adolescents, which were available from scientific articles and studies. The aim of the work was to address a sufficient number of Czech children through a questionnaire and obtain information about their experiences with back pain in the period before and during the Covid-19 pandemic. The obtained data show that the epidemiological situation regarding Covid-19, in which a lockdown was ordered in the Czech Republic, had a significant impact on the lives of young people....
The impact of metal powder recycling on the porosity of parts produced by Selective Laser Melting
Sůkal, Jan ; Hudák, Radovan (referee) ; Paloušek, David (advisor)
Diploma thesis deals with the influence of recycling of powder steel 1.2709 on porosity of parts processed by SLM technology. Theoretical part of this thesis gives an overview of the influence of selected process parameters of this additive technology on the porosity of manufactured parts. The presence of pores in the material is the main cause of worse mechanical properties compared to conventionally manufactured materials. Since the advantage of this technology is the possibility of wasteless production, one of the possible causes of pore formation and degradation of properties of the powder material is due to standard recycling by means of sieving to remove the contaminants generated during the construction. This paper compares the porosity of parts produced by two different machines, analyzes the possible consequences of sieving on powder properties, establishes recommendations for setting the recycling process, and compares the degree of influence of process parameters on porosity.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
2 Hudák, Rastislav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.