Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Interaktivní technologie ve vzdělávání
Svobodová, Kristýna ; Lapeš, Jakub (vedoucí práce) ; Tocháček, Daniel (oponent)
Bakalářská práce se věnuje různým druhům interaktivních technologií a jejich začleněním do výchovně vzdělávacího procesu na druhém stupni základních škol. Cílem bakalářské práce je zjištění, jak se učitelé staví k používání interaktivních technologií ve vzdělávání na běžných základních školách. V teoretické části je čtenář nejdříve seznámen s pojmem interaktivní technologie, dále s vybranými druhy interaktivních technologií, které lze efektivně využívat v rámci výuky na základní škole, dále je seznámen s jejich aplikací ve vyučovací hodině. Na závěr této části jsou popsána teoretická východiska získávání a tvorby didaktických materiálů pro interaktivní technologie. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na dostupnost a využití interaktivních technologií ve vzdělávání na druhém stupni základních škol. V závěru práce jsou formulovány závěry výzkumu, který proběhl metodou polostrukturovaného rozhovoru s řediteli a dotazníkového šetření, jehož respondenti byli učitelé na druhém stupni pražských základních škol. KLÍČOVÁ SLOVA Interaktivní technologie, interaktivní tabule, didaktické materiály, základní škola, vzdělávání
Vliv dostupné sociální opory na studijní úspěšnost středoškolských studentů
Svobodová, Kristýna ; Machovcová, Kateřina (vedoucí práce) ; Kovaříková, Miroslava (oponent)
Tato diplomová práce byla vytvořena za účelem získat a sepsat hlavní poznatky, týkající se problematiky sociální opory a jejího vlivu na školní úspěšnost studentů vybraných gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť v Plzeňském kraji. V teoretické části jsou poznatky rozděleny do tří kapitol, ve kterých jsou vymezeny základní poznatky, jež jsou opřeny o odbornou literaturu a zahraniční studie v daných oblastech. V těchto kapitolách jsou vymezeny pojmy jako sebepojetí, období dospívání, motivace, školní úspěšnost a neúspěšnost, sociální síť a tři základní složky lidského formování v podobě rodiny, školy a vrstevnické skupiny. Výzkumná část se zaměřuje na zpracování dat, jež byla získána prostřednictvím normovaného dotazníku Dotazník sociální opory pro děti a mládež (CASSS-CZ), doplněného o demografické údaje. Do dotazníkového šetření se zapojilo 310 studentů. Získaná data byla zpracována statistickými metodami korelace, popisné statistiky a statistického nástroje jednofaktorová ANOVA. Po vyhodnocení dat jsme dospěli k závěrům, že sociální opora je pro jedince a jeho školní úspěšnost důležitá. Zároveň však není její míra rozdílná s ohledem na pohlavím jedince či typ školy, kterou jedinec navštěvuje. KLÍČOVÁ SLOVA sebepojetí, dospívání, sociální opora, školní úspěšnost, motivace,...
Porodní plán a jeho vliv na průběh porodu.
Svobodová, Kristýna ; Šmatláková, Lenka (vedoucí práce) ; Ledvinová, Lucie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá trendem dnešní doby - porodními plány. Na počátku práce jsou rozebrány anatomické poměry ženy a změny, kterými její tělo v průběhu těhotenství prochází. V návaznosti na změny psychické jsou rozebrány psychoprofylaktické metody od úplně počátečních až po novodobé. Další kapitola pak popisuje vývoj porodnictví na území českých zemí i v zahraničí až po současnou dobu. V poslední kapitole teoretické části je popsáno, co vůbec porodní plány jsou, jak se k nim staví ošetřující personál a jak s touto problematikou souvisí pojem Dříve vyslovené přání. V praktické části je cílem zjistit, zda porodní plány ovlivňují průběh porodu a jak. Byl proveden výzkum pomocí analýzy posbíraných dat. Následně byly získané informace uspořádány do grafů a tabulek pro větší přehlednost. Výsledky a cíle jsou podrobně rozepsány v diskusi. Klíčová slova: porodní plán, těhotenství, porod, žena, porodní asistentka
Sémiotická analýza hashtagů na Instagramu
Svobodová, Kristýna ; Šoltys, Otakar (vedoucí práce) ; Podzimek, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá hashtagy na Instagramu a zkoumá je pomocí sémiotické analýzy. Pro výzkum jsem zvolila instagramový účet Leoše Mareše, který je jedním z neúspěšnějších profilů v rámci českého Instagramu, jeho textový doprovod fotografií je velice specifický, proto poskytuje bohatý materiál pro výzkum. V úvodu práce je představena sémiotika jako taková, její historie a jsou představeny klíčové pojmy, jako je význam, jazykový znak, sémantika, pragmatika a syntax, denotace a konotace a jazykové prvky. Další část teorie se zabývá novými médii, konkrétně Instagramem, přestavuje samotnou platformu, dále popisuje hashtagy a jeho funkce, zde čerpá ze studií, které se ovšem doposud zabývaly hashtagy primárně na Twitteru, nikoliv Instagramu. Praktická část práce vychází z Morrisova rozdělení sémiotiky na syntax, sémantiku a pragmatiku a zabývá se hashtagy z těchto pohledů. Zkoumá, jak na sebe hashtagy vzájemně navazují a odkazují, jaký je vztah mezi hashtagy a obrazovou složkou příspěvku a jaké jsou předpoklady a limity pro jeho pochopení. V závěru práce jsou shrnuty poznatky a vyvozeny vzorce na základě předchozí analýzy, které pramení převážně ze zkoumání syntaxu a sémantiky.
Dědičná složka cukrovky II. typu
Svobodová, Kristýna ; Ehler, Edvard (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
Bakalářská práce Dědičná složka cukrovky II. typu je složena z několika kapitol. Větší část je pojata obecnou charakteristikou diabetu, diagnostikou a patogenezí. Práce však obsahuje i krátké shrnutí historie diabetu. Poslední dvě kapitoly jsou už věnovány pouze genetice. Jsou zde uvedeny nejen poznatky doposud získané, ale také cíle budoucích výzkumů. Zajímavou podkapitolou jsou i genetické studie na různých kontinentech, tedy studie různých etnik. Klíčová slova Diabetes mellitus I., Diabetes mellitus II., onemocnění, genetika, gen, lokus, celogenomové asociační studie, dědičnost
Podpora rozvoje hmatové percepce prostřednictvím materiálu Tactual Profile
SVOBODOVÁ, Kristýna
Bakalářská práce se zabývá tématem rozvoje hmatové percepce prostřednictvím materiálu Tactual Profile. Cílem bakalářské práce je na základě teoretických východisek vymezeného tématu vytvořit individuální plán rozvoje hmatového vnímání u vybraného žáka se zrakovým postižením prostřednictvím materiálu Tactual Profile. Dílčím cílem bylo provést evaluaci plánu individuálního rozvoje dítěte. K výše uvedeným cílům byla stanovena výzkumná otázka: Jak přispěl materiál Tactual Profile k rozvoji hmatového vnímání u vybraného žáka? Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretickou část tvoří dvě kapitoly. První kapitola se zabývá vymezením pojmů zrakového postižení, etiologií, klasifikací. Kapitola druhá se věnuje edukaci žáků s postižením zraku, tj. institucionálnímu a legislativnímu zakotvení, speciálně pedagogické péči a reedukačním a kompenzačním možnostem, do kterých patří hmatové a sluchové vnímání či vyšší kompenzační smysly. V praktické části jsou zařazeny tři kapitoly. Kapitola třetí vymezuje cíle práce a metodický postup, včetně představení metody Tactual Profile a dítěte vzdělávaného v mateřské škole, které bylo předmětem výzkumného šetření. K naplnění cílů práce je použita kvalitativní strategie v designu případové studie, využívající metody analýzy dokumentů, zúčastněného pozorování a rozhovoru s pedagožkami. Kapitola čtvrtá představuje návrhy speciálně pedagogických intervencí pro individuální rozvoj sledovaného dítěte. Závěrečná pátá kapitola je vyhrazena souhrnu a diskusi.
Porodní plán a jeho vliv na průběh porodu.
Svobodová, Kristýna ; Šmatláková, Lenka (vedoucí práce) ; Ledvinová, Lucie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá trendem dnešní doby - porodními plány. Na počátku práce jsou rozebrány anatomické poměry ženy a změny, kterými její tělo v průběhu těhotenství prochází. V návaznosti na změny psychické jsou rozebrány psychoprofylaktické metody od úplně počátečních až po novodobé. Další kapitola pak popisuje vývoj porodnictví na území českých zemí i v zahraničí až po současnou dobu. V poslední kapitole teoretické části je popsáno, co vůbec porodní plány jsou, jak se k nim staví ošetřující personál a jak s touto problematikou souvisí pojem Dříve vyslovené přání. V praktické části je cílem zjistit, zda porodní plány ovlivňují průběh porodu a jak. Byl proveden výzkum pomocí analýzy posbíraných dat. Následně byly získané informace uspořádány do grafů a tabulek pro větší přehlednost. Výsledky a cíle jsou podrobně rozepsány v diskusi. Klíčová slova: porodní plán, těhotenství, porod, žena, porodní asistentka
Sémiotická analýza hashtagů na Instagramu
Svobodová, Kristýna ; Šoltys, Otakar (vedoucí práce) ; Podzimek, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá hashtagy na Instagramu a zkoumá je pomocí sémiotické analýzy. Pro výzkum jsem zvolila instagramový účet Leoše Mareše, který je jedním z neúspěšnějších profilů v rámci českého Instagramu, jeho textový doprovod fotografií je velice specifický, proto poskytuje bohatý materiál pro výzkum. V úvodu práce je představena sémiotika jako taková, její historie a jsou představeny klíčové pojmy, jako je význam, jazykový znak, sémantika, pragmatika a syntax, denotace a konotace a jazykové prvky. Další část teorie se zabývá novými médii, konkrétně Instagramem, přestavuje samotnou platformu, dále popisuje hashtagy a jeho funkce, zde čerpá ze studií, které se ovšem doposud zabývaly hashtagy primárně na Twitteru, nikoliv Instagramu. Praktická část práce vychází z Morrisova rozdělení sémiotiky na syntax, sémantiku a pragmatiku a zabývá se hashtagy z těchto pohledů. Zkoumá, jak na sebe hashtagy vzájemně navazují a odkazují, jaký je vztah mezi hashtagy a obrazovou složkou příspěvku a jaké jsou předpoklady a limity pro jeho pochopení. V závěru práce jsou shrnuty poznatky a vyvozeny vzorce na základě předchozí analýzy, které pramení převážně ze zkoumání syntaxu a sémantiky.
Předběžná opatření
Svobodová, Kristýna ; Winterová, Alena (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
1 Abstrakt Předběžná opatření V určitých životních situacích nelze vyčkávat až do samotného rozhodnutí soudu ve věci samé. Je proto nutné poskytnout soudní ochranu těmto právům ještě před meritorním rozhodnutím, neboť jinak by hrozilo, že rozhodnutí ve věci samé by nemělo reálný význam či by nebylo možné ho reálně vykonat. Z tohoto důvodu byl do právního řádu zaveden institut předběžných opatření. Jedná se o mimořádný prostředek dočasné ochrany práva, na který by z povahy věci mělo navazovat řízení ve věci samé. Řízení ve věcech předběžného opatření je však v zásadě řízením samostatným, jehož výsledek neprejudikuje rozhodnutí soudu ve věci samé. Aby byl naplněn účel předběžného opatření, pak řízení o něm musí vykazovat určitá specifika. Právě těmito odlišnostmi se zabývá tato diplomová práce, která se pokusila přinést různé pohledy na tato specifika řízení. Jedná se především o rozhodování bez slyšení účastníků, odlišnou úpravu doručování písemností, odůvodnění rozhodnutí, pouhé osvědčení některých skutečností a zavedení jistoty. Tato problematika řízení byla nesčetněkrát předmětem posuzování souladu s ústavním pořádkem, především s právem na spravedlivý proces, konkrétně se zásadou rovnosti stran v řízení. Na druhou stranu je však nutné posuzovat předběžné opatření jako prostředek dočasný, jehož účelem je...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 SVOBODOVÁ, Kamila
28 SVOBODOVÁ, Karolína
61 SVOBODOVÁ, Kateřina
18 SVOBODOVÁ, Klára
10 Svobodová, Kamila
10 Svobodová, Kamila
2 Svobodová, Kamila,
2 Svobodová, Karin
1 Svobodová, Karla
28 Svobodová, Karolina
28 Svobodová, Karolína
61 Svobodová, Kateřina
2 Svobodová, Kateřina,
1 Svobodová, Kazi
18 Svobodová, Klára
3 Svobodová, Kristina
17 Svobodová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.