Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Evoluce věna
Pokorný, Daniel ; Kuběna, Aleš (vedoucí práce) ; Houdek, Petr (oponent)
Analýza svatebních trhů se je prozatím prováděna hlavně z pohledu ekonomie (Tertilt 2002, 2005, Botticini and Siow 2003). Mnohem méně prací si však této problematiky všímá z biologického hlediska. Jak různé formy svatebních transakcí ovlivňují podobu společností je zatím stále nepříliš známé. Přitom význam není vůbec zanedbatelný. Jejich pochopení může totiž pomoci alespoň částečně odpovědět na problémy, s nimiž se dnešní společnosti potýkají. klíčová slova: věno, cena nevěsty, svatební transakce, sociální struktura
Poruchy chování dle MKN-10 u žáků základní školy a speciální základní školy
Pokorný, Daniel ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Cílem bakalářské práce je zmapovat výskyt poruch chování u žáků speciálních základních škol a zároveň i u žáků běžných základních škol. Jako nosný dokument práce je použita Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize (MKN - 10), která je u jednotlivých diagnóz doplněna konkrétními kazuistikami ze školní praxe. Po stručném historickém vývoji vzniku MKN a její podobě v současnosti, jsou v práci postupně uváděny jednotlivé diagnózy poruch chování současně se stručným popisem diagnostiky, projevů a postupů při řešení, popř. léčbě těchto poruch. Centrum pozornosti bakalářské práce je pak zaměřeno na jednotlivé kazuistiky. V kontextu popsaných případů jsou nastíněny projevy, nebo řešení míry problémů u žáků školou povinných tak, jak se vyskytují v běžné praxi našich základních škol. Porovnání teoretické a praktické části pak, v tomto rámci, přináší nové, zajímavé informace.
Marketingová komunikace ODS ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky plánovaných na podzim 2009
Pokorný, Daniel ; Dolanský, Pavel (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Bakalářská práce "Marketingová komunikace ODS ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky plánovaných na podzim 2009" se zabývá politickým marketingem jako disciplínou, která je nedílnou součástí politické sféry. Na příkladu předvolební kampaně Občanské demokratické strany jsou popsány marketingové techniky a prostředky, které ODS použila k oslovení občanů před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky plánovanými na podzim roku 2009. Konkrétní jevy této politické komunikace jsou konfrontovány s teoretickými postuláty politického i komerčního marketingu.
Udržování RhD polymorfismu v lidské populaci selekcí ve prospěch heterozygotů
Pokorný, Daniel ; Flegr, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kaňková, Šárka (oponent)
RhD polymorfismus je evoluční záhadou od svého objevení. Nositelé vzácnější alely by teoreticky měli být z populace eliminováni negativní selekcí proti RhD pozitivním dětem narozeným RhD negativním matkám. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda RhD pozitivní heterozygotní genotyp je spojen s eliminací negativních vlivů latentní toxoplasmózy či dokonce je spojen s lepšími výkony svých nositelů v oblasti psychomotorických výkonů, paměti, či s vyšším skóre sebevědomí, kognitivních výkonů či intuice. Dále bylo cílem zjistit, jestli RhD negativní homozygoti ve stejných parametrech nevykazují zhoršené výkony a tímto prostřednictvím zhodnotit, zda RhD polymorfismus mohl vzniknout a může být udržován v lidských populacích prostřednictvím selekce ve prospěch heterozygotů. Byla provedena analýza pomocí obecných lineárních modelů zahrnující sledované proměnné a informaci o RhD genotypu a fenotypu probandů, přítomnosti či absenci nákazy prvokem Toxoplasma gondii a věku coby matoucí proměnné. Formulované hypotézy byly podpořeny výsledky získanými analýzou dat týkající se pracovní paměti a v případě žen také psychomotorického výkonu. Role samotného RhD genotypu ani v interakci s nákazou prvokem Toxoplasma gondii nepodporovala formulované hypotézy v případě krátkodobé paměti, sebevědomí, kognitivního výkonu...
Charakteristiky užití sociální sítě Facebook mezi teenagery: psychografická analýza
Pokorný, Daniel ; Švelch, Jaroslav (vedoucí práce) ; Dvořák, Tomáš (oponent)
Diplomová práce Charakteristiky užití sociální sítě Facebook mezi teenagery: Psychografická analýza se zabývá problematikou publik na online sociálních sítí a jejich vlivem na chování a sebe-prezentaci uživatele. Budování a vyjadřování identity je intenzivně zkoumaná oblast, méně se však pozornost zaměřuje na způsob, jakým uživatelé definují svá publika na online sociálních sítích a jak přesná vůbec může být představa o nich. V této práci jsem si kladl za cíl zjistit, jak teenageři užívající Facebook přemýšlí o různých typech publika, se kterými se mohou setkat a jak tato představa ovlivňuje jejich způsob užívání Facebooku. Jelikož toto téma není jednoduše uchopitelné pro respondenty, zvolil jsem metodu projektivních technik v rámci skupinové diskuse. Takto jsem se snažil získat vhled a odpovědět na výzkumné otázky na rozhraní představ o publiku, jeho vnímání, typologii a interpretování a následně, jaký vliv tyto představy mají na používání online sociální sítě. Podobný typ studie lze provést i na jiných skupinách uživatelů a také se lze zaměřit na další online sociální sítě. Dalším krokem může být kvantitativní zhodnoccení formulovaných zjištění.
Evoluce věna
Pokorný, Daniel ; Kuběna, Aleš (vedoucí práce) ; Houdek, Petr (oponent)
Analýza svatebních trhů se je prozatím prováděna hlavně z pohledu ekonomie (Tertilt 2002, 2005, Botticini and Siow 2003). Mnohem méně prací si však této problematiky všímá z biologického hlediska. Jak různé formy svatebních transakcí ovlivňují podobu společností je zatím stále nepříliš známé. Přitom význam není vůbec zanedbatelný. Jejich pochopení může totiž pomoci alespoň částečně odpovědět na problémy, s nimiž se dnešní společnosti potýkají. klíčová slova: věno, cena nevěsty, svatební transakce, sociální struktura
Poruchy chování dle MKN-10 u žáků základní školy a speciální základní školy
Pokorný, Daniel ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Cílem bakalářské práce je zmapovat výskyt poruch chování u žáků speciálních základních škol a zároveň i u žáků běžných základních škol. Jako nosný dokument práce je použita Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize (MKN - 10), která je u jednotlivých diagnóz doplněna konkrétními kazuistikami ze školní praxe. Po stručném historickém vývoji vzniku MKN a její podobě v současnosti, jsou v práci postupně uváděny jednotlivé diagnózy poruch chování současně se stručným popisem diagnostiky, projevů a postupů při řešení, popř. léčbě těchto poruch. Centrum pozornosti bakalářské práce je pak zaměřeno na jednotlivé kazuistiky. V kontextu popsaných případů jsou nastíněny projevy, nebo řešení míry problémů u žáků školou povinných tak, jak se vyskytují v běžné praxi našich základních škol. Porovnání teoretické a praktické části pak, v tomto rámci, přináší nové, zajímavé informace.
Marketingová komunikace ODS ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky plánovaných na podzim 2009
Pokorný, Daniel ; Halada, Jan (oponent) ; Dolanský, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce "Marketingová komunikace ODS ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky plánovaných na podzim 2009" se zabývá politickým marketingem jako disciplínou, která je nedílnou součástí politické sféry. Na příkladu předvolební kampaně Občanské demokratické strany jsou popsány marketingové techniky a prostředky, které ODS použila k oslovení občanů před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky plánovanými na podzim roku 2009. Konkrétní jevy této politické komunikace jsou konfrontovány s teoretickými postuláty politického i komerčního marketingu.

Viz též: podobná jména autorů
1 Pokorný, D.
25 Pokorný, David
2 Pokorný, Dominik
3 Pokorný, Dušan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.