Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 273 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Matematické modelování pomocí L-systémů
Janoutová, Růžena ; Procházková, Jana (oponent) ; Martišek, Dalibor (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o L-sytémech a jejich praktickém využití. Prácí můžeme pomyslně rozdělit na dvě části - teoretickou a aplikovanou. V teoretické části, tj. v první kapitole, se zabýváme samotnými L-systémy. Nachází se zde jejich zavedení a klasifikace. Aplikovaná část zahrnuje druhou a třetí kapitolu. Druhá kapitola obsahuje přehled využití L-systémů a třetí kapitola je věnována programu, který je součástí bakalářské práce, jeho popisu a návodu k použití.
Clustering mraku bodů
Mrkvička, Daniel ; Štarha, Pavel (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním mraku bodů. Zaměřuje se na detekci ploch v trojrozměrném prostoru. Popisuje především metody, které jsou používány k detekci rovin. Dále popisuje konkrétní implementaci jedné z těchto metod, metodu RANSAC, a zkoumá její praktické použití k detekci střech.
Algoritmus ICP a jeho použití pro sesazování 3D skenů
Fiala, Zdeněk ; Hoderová, Jana (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
Práce se zabývá ICP algoritmem používaným pro sesazování mračen bodů. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část shrnuje základní pojmy potřebné pro danou tematiku. Druhá část popisuje základní ICP algoritmus a jeho vylepšení. Poslední část obsahuje implementaci algoritmu v programovacím jazyce C# a výsledky testování na reálných datech.
Srovnání hranových detektorů
Dula, Marek ; Loučka, Pavel (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
V této bakalářské práci se zaměřujeme na porovnání různých metod pro nalezení hran v obraze a filtraci šumu v obraze. V úvodu se věnujeme zavedení základních pojmů souvisejících s danou problematikou. Následně popisujeme jednotlivé metody detekování hran a filtrování šumu v obrazu. Další část obsahuje programové zpracování jednotlivých metod v softwaru Matlab. Na závěr srovnáváme jednotlivé filtry šumu a dále i hranové detektory.
Fluorescenční zobrazovací techniky v multimodálním holografickém mikroskopu
Vašíček, David ; Procházková, Jana (oponent) ; Čolláková, Jana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá registrací obrazů snímků pořízených multimodálním holografickým mikroskopem (MHM). Rešerše je věnována fluorescenční a holografické mikroskopii a multimodálnímu holografickému mikroskopu, který oba tyto typy mikroskopie kombinuje. Aby bylo možné získat novou informaci kombinací obou typů snímků, je nutné každou dvojici snímků sesadit. Je popsán algoritmus pro registraci obrazů metodou fázové korelace a procedura vytvořená v prostředí MATLAB na základě tohoto algoritmu. Je popsán vliv nejdůležitějších parametrů procedury na úspěšnost registrace a jsou komentovány výsledky.
Approximation surfaces for 3D data
Valachová, Alžbeta ; Novák, Jiří (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
This bachelor thesis is dealing with approximation surfaces for 3D data using methods such as RANSAC, least square method and B-spline surface. Its goal is to study and program these methods. First, the methods are described and then the actual programs are analysed. In the end of the thesis, we compare all three methods using data from 3D scanning. Through this effort we can assess their positives and negatives.
Vizualizace statických úloh metodami počítačové grafiky
Komínek, Jan ; Procházková, Jana (oponent) ; Martišek, Dalibor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá softwarovým řešením vizualizace namáhání jednoduchých staticky určitých prutových těles. Dále uvádí základní teorii statiky a pružnosti, základní zobrazovací metody počítačové grafiky a popisy algoritmů užitých k softwarovému řešení.
Ocenění podniku s ohledem na současný hospodářský stav
Procházková, Jana ; Hromádka, Vít (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je stanovit celkovou hodnotu vlastního kapitálu firmy Společnost XXX s.r.o. za použití aktuálních oceňovacích metod. Vzhledem k tomu, že jsou v mé práci použity metody výnosové, nechybí ani strategická analýza a analýza finančního zdraví podniku. V závěru práce je stanovení celkové hodnoty vlastního kapitálu společnosti kombinací použitých metod.
Interpolační a aproximační spline křivky
Jelínek, Daniel ; Štarha, Pavel (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a algoritmy výpočtu hladkých křivek, konkrétně B-spline křivek. Tyto křivky mají své uplatnění v počítačové grafice. Výpočet B- spline křivek je definován rekurentně, a proto je téměř nutností používat počítače s naprogramovanými algoritmy pro získání těchto křivek. Jako praktická část této práce byly vytvořeny tři programy pro výpočet aproximačních B-spline křivek, interpolačních B-spline křivek a NURBS křivek.
Financování z fondů Evropské unie
Procházková, Jana ; Matoušek, Jiří (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší problematiku financování z fondů Evropské unie, zejména prostřednictvím Státního Zemědělského Intervenčního fondu ve společnosti Agrospol Hrádek, spol. s r.o. Práce vychází ze současného stavu ve společnosti, přičemž pozornost je zaměřena na návrh projektu financování čerpací stanice na závlahovou vodu „Rajčatovna“. V další části práce jsou předloženy návrhy a způsoby financování projektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 273 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 PROCHÁZKOVÁ, Jaroslava
19 PROCHÁZKOVÁ, Jitka
54 Procházková, Jana
1 Procházková, Janka
21 Procházková, Jarmila
7 Procházková, Jaroslava
19 Procházková, Jitka
4 Procházková, Jiřina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.