Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Speciální andragogika
Moravová, Tereza ; Šiška, Jan (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje dospělému jedinci se zdravotním postižením v procesu jeho učení a vzdělávání se. Je zde vyzdvižena hodnota vzdělání v současné společnosti a význam vzdělávání a vzdělání pro život jedince. V práci jsou představena základní teoretická východiska oblasti vzdělávání dospělých, se zacílením na osoby se zdravotním postižením. Tato východiska vycházejí z požadavků na celoživotní učení a z oblasti vědních disciplín, které se zabývají vzděláváním a výchovou dospělých jedinců. Dále je v práci charakterizována samotná oblast vzdělávání dospělých a jsou zde představena základní specifika oblasti vzdělávání dospělých osob se zdravotním postižením. Klíčové pojmy: Dospělá osoba se zdravotním postižením, celoživotní učení, andragogika, speciální andragogika, vzdělávání dospělých osob se zdravotním postižením a jeho charakteristiky.
Postoje mladých osob se zdravotním postižením k vysokoškolskému vzdělávání
Moravová, Tereza ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou vzdělanostní úrovně a struktury současné populace České republiky se zaměřením na cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Je zde nastíněn historický vývoj této oblasti, současné trendy a dostupné statistické údaje, které danou oblast reprezentují. Předním tématem práce je v tomto směru zejména nižší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob se zdravotním postižením v porovnání s intaktní populací. Krátká pozornost je věnována podpůrným opatřením studentů se specifickými potřebami na českých vysokých školách. Součástí práce je také výzkumné šetření, které se věnuje interpretaci postojů mladých osob se zdravotním postižením k oblasti vysokoškolského vzdělávání.
Současný stav zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice
Moravová, Tereza ; Šerák, Michal (vedoucí práce) ; Mühlpachr, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Její součástí je rovněž popis zahraničních systémů oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a to konkrétně ve Spolkové republice Německo a ve Velké Británii. Po popisné části jednotlivých systémů následuje jejich vzájemné srovnání a výběr funkčních prvků ze zahraničí, které by svou povahou mohly přispět k rozvoji českého systému. Práce dále zahrnuje orientační průzkum realizovaný prostřednictvím dotazníkového šetření, který je zaměřen na míru informovanosti a orientace personalistů a pracovníků lidských zdrojů v problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice.
Postoje mladých osob se zdravotním postižením k vysokoškolskému vzdělávání
Moravová, Tereza ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou vzdělanostní úrovně a struktury současné populace České republiky se zaměřením na cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Je zde nastíněn historický vývoj této oblasti, současné trendy a dostupné statistické údaje, které danou oblast reprezentují. Předním tématem práce je v tomto směru zejména nižší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob se zdravotním postižením v porovnání s intaktní populací. Krátká pozornost je věnována podpůrným opatřením studentů se specifickými potřebami na českých vysokých školách. Součástí práce je také výzkumné šetření, které se věnuje interpretaci postojů mladých osob se zdravotním postižením k oblasti vysokoškolského vzdělávání.
Současný stav zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice
Moravová, Tereza ; Šerák, Michal (vedoucí práce) ; Mühlpachr, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Její součástí je rovněž popis zahraničních systémů oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a to konkrétně ve Spolkové republice Německo a ve Velké Británii. Po popisné části jednotlivých systémů následuje jejich vzájemné srovnání a výběr funkčních prvků ze zahraničí, které by svou povahou mohly přispět k rozvoji českého systému. Práce dále zahrnuje orientační průzkum realizovaný prostřednictvím dotazníkového šetření, který je zaměřen na míru informovanosti a orientace personalistů a pracovníků lidských zdrojů v problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice.
Speciální andragogika
Moravová, Tereza ; Šiška, Jan (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje dospělému jedinci se zdravotním postižením v procesu jeho učení a vzdělávání se. Je zde vyzdvižena hodnota vzdělání v současné společnosti a význam vzdělávání a vzdělání pro život jedince. V práci jsou představena základní teoretická východiska oblasti vzdělávání dospělých, se zacílením na osoby se zdravotním postižením. Tato východiska vycházejí z požadavků na celoživotní učení a z oblasti vědních disciplín, které se zabývají vzděláváním a výchovou dospělých jedinců. Dále je v práci charakterizována samotná oblast vzdělávání dospělých a jsou zde představena základní specifika oblasti vzdělávání dospělých osob se zdravotním postižením. Klíčové pojmy: Dospělá osoba se zdravotním postižením, celoživotní učení, andragogika, speciální andragogika, vzdělávání dospělých osob se zdravotním postižením a jeho charakteristiky.
Lidé se zdravotním postižením v andragogickém procesu a jejich kariérové uplatnění
Moravová, Tereza ; Šnýdrová, Ivana (vedoucí práce) ; Pivoňková, Lucie (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice osob se zdravotním postižením. Je v ní nastíněno několik oblastí, které provázejí život zdravotně postižených občanů. S ohledem na obor studia, důraz je kladen zejména na vzdělávání a zaměstnanost těchto osob. Na počátku je v krátkosti shrnut historický pohled na jedince s postižením a novodobá legislativa, která se týká této skupiny. V dalších kapitolách se práce zabývá vzděláváním a zaměstnáváním zdravotně postižených jedinců. V neposlední řadě není opominut ani vliv Evropské unie na tuto oblast a formy poradenských činností, které neodmyslitelně patří k životu zdravotně postižených jedinců.