Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 184 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Obliba postav u dětí mladšího školního věku, jejich rodičů a prarodičů
Vaňková, Adéla ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Havlová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá oblibou postav v literatuře pro děti, a to u tří generací - dětí, jejich rodičů a prarodičů. Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, jak se proměňovala oblíbenost postav u jednotlivých generací. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Teoretická část obsahuje několik hlavních celků. V prvním celku se autorka zabývá literaturou jako takovou, její historií, dělením a různými literárními žánry včetně různých pojetí postavy podle několika autorů, například Daniely Hodrové, Bohumila Fořta, Seymoura Chatmana nebo Aristotela. V druhé části představuje postavu, její charakteristiku, historii a ostatní druhy postav v literatuře. Poté se práce zaměřuje na literaturu pro děti, její vývoj, její historii a oblíbenost postav podle výzkumu Jiřího Trávníčka, ve kterém jsou popsány jednotlivé čtenářské generace a fenomény s nimi spojené, které budou také součástí této práce. V empirické části této práce je představen kvalitativní výzkum. Zvolenou metodou jsou osobní rozhovory se čtyřmi odlišnými rodinami. Všichni respondenti jsou rozděleni dle bydliště, věku, pohlaví a dosaženého vzdělání do několika kategorií, které byly následně porovnány napříč výzkumem. Na konci této části jsou popsány výsledky kvalitativního výzkumu - rozhovorů. Výsledky jsou také zpracované v grafech s...
Didaktické pomůcky k rozvoji čtenářství na 1. stupni základní školy
Houzarová, Šárka ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Havlová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá zmapováním a následnou pilotáží vybraných didaktických pomůcek, které se dají využít ve výuce českého jazyka a literatury na prvním stupni základní školy. První část práce vymezuje pojmy čtení, četba a čtenářství i s popisem faktorů, jež tyto body ovlivňují. Dotýká se tématu čtenářské gramotnosti a čtenářských strategií. Uvedeny jsou také možnosti, jak čtenářství ve škole rozvíjet. Dále pak definuje didaktické pomůcky, ukazuje jejich dělení a konkrétně představuje devět didaktických pomůcek. Cílem empirické části bylo navrhnout, realizovat a reflektovat (evaluovat) tři lekce, v nichž byly využity didaktické pomůcky. Realizace proběhla na konci školního roku 2022/2023 ve dvou třídách druhého ročníku základní školy vždy po třech samostatných lekcích. Hodiny byly zaměřené na rozvoj čtenářství skrze didaktické pomůcky. Voleny byly různé pomůcky (Dixit karty, Story cubes a Create a story cards), vyučovací metody a organizační formy. Po lekcích následovaly polostrukturované rozhovory s vybranými žáky a zúčastněnými učitelkami a reflexe zúčastněného pozorování. Výsledky výzkumu ukazují, že zapojením didaktických pomůcek do hodin českého jazyka a literatury dochází k podpoře čtenářství a má smysl s nimi pracovat. Zúčastněné učitelky i žáci měli motivaci v práci s pomůckami a...
Téma války zprostředkované dětem v mateřské škole prostřednictvím příběhu
Zemková, Barbora ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Simonová, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce s názvem Téma války zprostředkované dětem v mateřské škole prostřednictvím příběhu se věnuje problematice předškolních dětí zasažených válečnou situací na Ukrajině. Teoretická část práce se opírá o poznatky pojednávající o inkluzi dítěte s odlišným mateřským jazykem v předškolním vzdělávání, o dětech z Ukrajiny v české mateřské škole a pochopení vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem. V poslední části teoretických východisek práce je věnována pozornost práci s knihou v mateřské škole a zpracování tématu války prostřednictvím příběhu v mateřské škole. Pro praktickou část jsou stanoveny tři hlavní cíle, korespondující s primárním záměrem práce, kterým je ověřit, jakým způsobem pracovat s vybranou dětskou literaturou v rámci inkluze dětí z Ukrajiny, které zasáhla válečná situace na Ukrajině. Jednotlivé cíle se věnují pohledu na téma války a jak s ním pracovat v mateřské škole ze strany 80 předškolních pedagogů a tří vybraných odborníků. Na základě získaných dat z dotazníkového šetření a individuálních hloubkových rozhovorů byly zpracovány tři lekce zaměřené na představení tématu války dětem v mateřské škole prostřednictvím publikací pro děti. Pro realizaci tří lekcí byly využity následující tituly: Francesco Tirelli a jeho zmrzlinářství, Cesta, Mořská modlitba. Výsledky výzkumu ukazují, že je...
Jak rozvíjet emoční inteligenci dítěte předškolního věku skrze práci s příběhem (pohledem rodičů a pedagogů)
Bednaříková, Petra ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Komberec, Filip (oponent)
Diplomová práce na téma Jak rozvíjet emoční inteligenci dítěte předškolního věku skrze práci s příběhem (pohledem rodičů a pedagogů) se zabývá emoční inteligencí a zkoumá, jaký význam má při jejím rozvoji příběh. K zodpovězení na tuto otázku jsem v prvních dvou kapitolách teoretické části shrnula, kde se emoce berou a jaká je jejich funkce, a dále charakterizovala emoční vývoj dítěte podle psycholožky Marie Vágnerové. Ve třetí kapitole jsem nejprve s využitím odborné literatury představila vývoj pohledu na emoční inteligenci, porovnala ji s inteligencí rozumovou a následně popsala její význam pro úspěšný život. Čtvrtá kapitola teoretické části je zaměřena na příběh a jeho roli v předškolním období zejména při rozvoji emočních dovedností. Uvádím zde důvody, proč je příběh vhodným způsobem, jak emoční inteligenci rozvíjet a poznatky, jak s příběhem u předškolních dětí pracovat, abychom jím emoční dovednosti účinně rozvíjeli. V praktické části s využitím kvalitativního výzkumného designu zkoumám, jak je toto téma ukotveno mezi rodiči předškolních dětí a pedagogy mateřských škol a jak je jeho znalosti využívána ve výchově dětí. Dále zjišťuji, jak je emoční inteligence rozvíjena v rodičovské a učitelské praxi a jakou funkci při tom zastává příběh. V závěru výsledky výzkumu porovnávám s výsledky...
Rozvoj společenského chování u dětí předškolního věku prostřednictvím literárních děl
Kubátová, Tereza ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Kadrnožková, Monika (oponent)
Diplomová práce předkládá možnosti, jak prostřednictvím práce s knihou seznamovat děti předškolního věku se společenským chováním. Teoretická část práce definuje základní pojmy, které jsou spojovány s etiketou a jsou klíčové pro téma práce. Dále se zabývá socializací, sociálním vývojem a morálním vývojem dítěte předškolního věku. Přibližuje také pojem společenské chování. Dále shrnuje poznatky o literatuře pro děti, více do hloubky se věnuje příběhům s výchovným obsahem. Jsou zde také přiblíženy informace, jak pracovat s knihou v mateřské škole prostřednictvím metod programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a třífázového modelu učení. V praktické části bylo stanoveno pět dílčích cílů. Nejprve bylo zjišťováno, zda a jakým způsobem pedagogové mateřských škol pracují u dětí s tématem slušného chování. Pro dosažení tohoto cíle byl sestaven a distribuován dotazník pro pedagogy mateřských škol, na jehož základě bylo diagnostikováno pět nejčastějších problémů v oblasti slušného chování u dětí v předškolním věku (konkrétně jde o oblasti vztahy mezi dětmi, dodržování pravidel, stolování, zacházení s věcmi a vztah k autoritě). Následně byly vytvořeny vzdělávací lekce na problémové oblasti, které učitelé uváděli nejčastěji. Lekce byly následně zrealizovány v praxi, vyhodnoceny a ověřeny dalšími třemi...
Zprostředkování tématu jinakosti na 1. stupni základní školy v hodinách literární výchovy
Kollárová, Barbora ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Komberec, Filip (oponent)
plomová práce se zaměřuje na zprostředkování tématu jinakosti na 1 škol V teoretické části jsou definovány základní pojmy společně s rozvoje čtenářství této části diplomové práce byla také položena a zodpovězena první Byly zde klasifikovány literární žánry a typy jinakosti v rešerši a obsahové analýze literatury pro děti a mládež Závěrem byl sepsán seznam publikací společně s popisem jinakosti těchto publikací bylo vybráno pět titulů Strakáč umí létat: pohádka o špačkovi knihomolovi Pravidla skutečných ninjů které byly podkladem pro přípravu lekcí použitých v praktické části části byly připraveny které měly za cíl seznámit žáky s různými typy jinakosti žák se speciálními vzdělávacími potřebami dlišné dlišné zájmy že lze v žáky otevírat Pro sběr dat byl nestrukturované zúčastněné pozorování šesti /pedagožkami pěti základních školách a potvrdil že realizované lekce byly účinným prostředkem pro seznámení žáků s Tato práce může poskytnout pedagogům a pedagožkám literaturou pro děti a mládež ve i základních škol KLÍČOVÁ SLOVA odlišnost rozvoj čtenářství metody rozvoje kritického myšlení literatura pro děti a mládež
Současná nakladatelství knih pro děti mladšího školního věku pohledem žáků: kvalitativní výzkum
Onderková, Natálie ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Neumann, Lukáš (oponent)
Tato diplomová práce mapuje český knižní trh, a to z hlediska nejoceňovanějších českých nakladatelství. Jejím cílem je celková analýza českých nakladatelství píšících pro děti a mládež, kvalita jejich produkce nebo zhodnocení oblíbenosti literárních žánrů u žáků mladšího školního věku. Pozornost je věnována především sedmnácti nejčastěji oceněným nakladatelstvím, a to hned v několika knižních soutěžích v časovém období deseti let. Jak knižní soutěže, tak knižní žánry jsou v práci blíže charakterizovány. Celá výzkumná část se opírá o odbornou literaturu a podrobnou rešerši příslušných webových stránek. Praktická část diplomové práce si klade za cíl analyzovat čtenářské preference u žáků druhé třídy. Konkrétně se výzkum zaměřuje na jejich žánrové a tematické preference společně s tím, jak vnímají produkci českých nakladatelství. Výzkum je uskutečněn za pomoci metody zúčastněného pozorování a skupinového rozhovoru za účasti zhruba dvaceti pěti žáků konkrétní druhé třídy. Z výzkumu vzešlo několik nejčastěji se opakujících aspektů, dle kterých žáci volí své knihy. Tím je například fakt, zda v knize vystupují zvířata. Dále je to velikost písma, ilustrace, nebo jestli je kniha inspirována počítačovou hrou. Rovněž z výzkumu vyplývají nejoblíbenější literární žánry dětí mladšího školního věku. Těmi jsou...
Práce s emocemi při rozvoji čtenářství pohledem učitelů a žáků 1. stupně
Jirátová, Pavlína ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Ronková, Jolana (oponent)
Diplomová práce se zabývá zprostředkováním emoční gramotnosti skrze práci s literárním textem očima žáků a učitelů 1. stupně základní školy. Pro účel práce bylo vytvořeno pět lekcí založených na principu třífázového modelu učení E-U-R a zaměřených na práci s emocemi, které byly následně realizovány a reflektovány. K evaluaci lekcí byla využita autoevaluace a formativní evaluace, která zajišťovala kvalitativními přístupy zpětnou vazbu od hospitujícího pedagoga i od žáků (a to jak metodou rozhovoru, tak obsahové analýzy jejich produktů). Jednalo se o polostrukturované skupinové rozhovory se žáky a individuální rozhovory s učitelem. Lekce byly realizovány, reflektovány a evaluovány na základní škole ve 3. ročníku o 22 žácích (10 dívek, 12 chlapců) v průběhu září/října 2023. Čtenářské lekce orientované na rozvoj emoční gramotnosti zlepšily schopnost žáků vyjadřovat své pocity, ovlivnily jejich postoje a myšlení a podpořily vzájemný respekt k různorodosti. Tyto lekce mohou být zdrojem inspirace pro další pedagogy. KLÍČOVÁ SLOVA emoce, emoční gramotnost, emoční inteligence, 1. stupeň ZŠ
Vrstevnické učení při rozvoji čtenářství
Reischlová, Anna ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Vallin, Petra (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozvojem čtenářství pomocí vrstevnického učení a hledáním příkladů dobré praxe v současném školním prostředí v České republice. Formálně je práce rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část práce se věnuje rozvoji čtenářství, charakteristice programu RWCT, CORI a Reciprocal Teaching. Dále se věnuje popisu začlenění metod projektové výuky a vrstevnického učení. Výzkumná část práce obsahuje popis vícepřípadové studie, která se zabývá popisem dobré praxe při rozvoji čtenářství pomocí vrstevnického učení. Výzkum byl realizován ve třech různých pražských školách a je stavěn na čtyřech navštívených čtenářských lekcích. (ZŠ Šeberov - celoškolní čtenářská akce zaměřená na vrstevnickou spolupráci v domovských a expertních skupinách, ZŠ Lyčkovo náměstí - čtenářská lekce doprovázená spoluprací žáků 1. a 3. třídy, ZŠ Mohylová - čtenářská lekce vedená žáky 3. třídy v MŠ Sluníčko pod střechou a spolupráce 5. třídy a 1. třídy při předčítání závěrečného slovního vysvědčení) Pomocí pozorování a vedením rozhovorů s aktéry čtenářských akcí jsou vyvozeny závěry pro vlastní užití v pedagogické praxi s ohledem na výhody a úskalí spojené s rozvojem čtenářství pomocí vrstevnického učení. Z výsledků výzkumu je možné vyvodit pozitivní působení na rozvíjení dovednosti čtení a vliv na...
Jak realizovat multikulturní výchovu u žáků na 1. stupni ZŠ prostřednictvím práce s textem
Macková, Theodora ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Martinovská, Klára (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozvojem multikulturní výchovy u žáků ve třetím ročníku základní školy skrze práci s literárním textem. Z hlediska formy je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část obsahuje základní informace o multikulturalitě, interkulturalitě, předsudcích a stereotypech, zabývá se pojetím multikulturní výchovy v kurikulárních dokumentech a blíže popisuje rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti na prvním stupni základní školy. Především se zaměřuje na rozvoj čtenářství skrze metody RWCT a třífázový model učení E-U-R. Výzkumná část práce obsahuje popis akčního výzkumu realizovaného ve třetím ročníku základní školy s cílem rozvíjet multikulturní výchovu u žáků skrze literární text. Na základě pozorování, rozhovoru s třídní učitelkou a pretestu zjišťujícího současné postoje žáků k multikulturní společnosti bylo na základě pěti vybraných knih pro děti realizováno a následně reflektováno pět čtenářských lekcí zaměřujících se na rozvoj multikulturní výchovy u žáků. Výsledky akčního výzkumu ukazují, že lekce měly dopad na žákovské postoje k multikulturní společnosti, žáci se aktivněji zajímali o témata spojená s multikulturalitou, došlo k posunu žákovského chápání normy a lekce vedly k větší míře aktivního zapojení žáků s OMJ. Závěrem jsou formulována doporučení pro další...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 184 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.