Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Předpoklady ke stabilnímu manželství a partnerství
Kašparová, Monika ; Kalousová, Zuzana (oponent)
Teoretická část práce se zabývá otázkou manželství. Pojednává o aktuální situaci partnerských vztahů v České republice. Nabízí také přehled vývoje partnerského vztahu v čase. Těžiště teoretické části práce představují kapitoly týkající se stabilizačních a destabilizačních faktorů manželství. Empirická část práce je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola obsahuje přehledovou studii na téma stabilních partnerských vztahů. Druhá kapitola představuje kvalitativní šetření, jehož cílem bylo nalezení a popis faktorů, které mohou podporovat stabilitu partnerských vztahů. Výzkum byl realizován na vzorku dvaceti manželských párů, jejichž manželství trvalo alespoň 24 let. Prostřednictvím kombinace teoretického a deskriptivního přístupu k obsahové analýze jsme dospěli k přehledu deseti kategorií s řadou subkategorií, které by mohly napomáhat k vytvoření stabilního manželství. Kategorie nesou název: Komunikace, Spolupráce, Přátelství, Láska, Původní rodiny, Společné oblasti, Osobnost partnerů, Vnitřní manželská situace, Informovanost a Odhodlání překonávat překážky. Klíčová slova: Manželství, partnerství, stabilní partnerský vztah, stabilizační faktory manželství
Situace uvnitř partnerského vztahu a jeho stabilita
Spilková, Karolína ; Gillernová, Ilona (vedoucí práce) ; Kalousová, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část a návrh výzkumného projektu. První část práce se věnuje vymezení pojmů, podobě zdravého a funkčního vztahu a vývoji partnerského vztahu. Především pak řeší problematiku situací uvnitř páru a jeho stabilitu. Práce popisuje vnitřní interakce, na nichž má podíl dvojice, případně děti, nikoli třetí osoba. Jejich správné řešení přispívá k vyrovnanému a pevnému vztahu. V soužití dvou lidí zastává každý jedinec několik rolí. Musí je umět obměňovat a uzpůsobovat, aby byl schopen adaptace. Klíčovými základy z teorie jsou především myšlenky Stanislava Kratochvíla. Druhá část práce obsahuje návrh výzkumného projektu. Data v něm jsou analyzována kvalitativním výzkumným designem, který chce poznat situace uvnitř páru a hlouběji se zaměřit na ty, které vedou k jeho udržitelnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Protektivní faktory primární rodiny pro budoucí partnerské vztahy dětí
Mimrová, Anna ; Čáp, David (vedoucí práce) ; Kalousová, Zuzana (oponent)
Primární rodina je jedním z rozhodujících faktorů pro predikci spokojenosti a stability budoucích partnerských vztahů dětí. V bakalářské práci se věnuji konkrétním proměnným primární rodiny. Jako první zmiňuji kvalitu partnerského vztahu rodičů a kvalitu vztahu dítěte s rodiči. Uspokojující vztah rodičů a s rodiči vytváří nejen bezpečné prostředí, ve kterém se může dítě adekvátně rozvíjet a učit se komunikovat, ale také poskytuje dítěti vzor toho, jak by měl partnerský vztah vypadat. Mimo to je ve vývoji dítěte podstatné, zda má sourozence, a pokud ano, v jakém je sourozeneckém pořadí. Dále mezi proměnné primární rodiny patří citová vazba dítěte k rodičům, která ovlivní v adolescenci a v dospělosti postoje a chování v partnerských vztazích. V neposlední řadě se zaměřím na výchovné styly, které byly přítomné v primární rodině a které mohly různým způsobem směřovat potenciál dítěte. V návrhu výzkumu předkládám retrospektivní studii, jejímž cílem bude identifikovat ty způsoby chování, které se objevovaly v primární rodině a pomohly v dospělosti ke stabilním a spokojeným partnerským vztahům.
Psychologické souvislosti pořadí narození se spokojeností v partnerském vztahu
Rasochová, Aneta ; Čáp, David (vedoucí práce) ; Kalousová, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá provázaností pořadí narození jedince s vnímanou partnerskou spokojeností. Důraz je kladen na jednotlivé aspekty, které nepřímo ovlivňují subjektivní spokojenost partnerů. Cílem práce je především popsat psychologické souvislosti pořadí narození se spokojeností v partnerském vztahu. Literárně přehledová část se zaměřuje na definování pořadí narození a jeho typů. Dále popisuje osobnostní specifika sourozenců a možné příčiny jejich variability. Pozornost je také věnována specifickým představám, sexuálním strategiím a tendencím výběru partnera s ohledem na pořadí narození, které rovněž působí na vnímanou spokojenost ve vztahu. V empirické části je předložen výzkum, který si klade za cíl zjistit, která vazba partnerů z hlediska psychologického pořadí narození je provázána s vyšší spokojeností ve vztahu.
Spokojenost a stabilita v partnerských vztazích v souvislosti s modelem osobnosti Big Five.
Milerová, Veronika ; Kalousová, Zuzana (vedoucí práce) ; Matušková, Michaela (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá spokojeností v partnerských vztazích v souvislosti s osobnostními rysy. Cílem práce je zmapování toho, jaká je souvislost mezi konkrétními osobnostními rysy a mírou spokojenosti u jedinců, kteří se aktuálně vyskytují v partnerském vztahu. Teoretická část práce se zabývá definováním pojmů jako spokojenost, partnerský vztah, manželství a okrajově zmiňuje i proměnné, které působí na spokojenost v partnerství. Součástí teoretické části je i seznámení s metodami, které měří partnerskou spokojenost a také metodou měřící osobnostní rysy BIG FIVE (NEO-FFI). V empirické části této práce je popsán kvantitativní výzkum, který měl za cíl zjistit, jak jednotlivé faktory BIG FIVE působí na míru spokojenosti v partnerském vztahu. Spokojenost byla měřena pomocí metody CSI (32). Výzkumu se zúčastnilo 154 respondentů ve věku 18 let a výše a v době měření se nacházeli v partnerském vztahu. Výsledky prokázaly kladný vztah mezi Extraverzí a spokojeností a Svědomitostí a spokojeností. U faktorů Neuroticismu a Přívětivosti vůči spokojenosti nebyl prokázán žádný statisticky významný vztah. Faktor Otevřenost vůči novým zkušenostem nebyl na základě literatury zkoumán.
Seberegulace a její funkce v socializaci jedince : Meditační praxe jako prostředek emoční a behaviorální seberegulace
Doležalová, Petra ; Horáková Hoskovcová, Simona (vedoucí práce) ; Kalousová, Zuzana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi rozvoje seberegulace prostřednictvím meditační praxe. Literárně-přehledová část se věnuje seberegulaci a sebekontrole jako různě definovaným mechanismům regulace vlastních myšlenek, emocí a chování a jejich roli ve schopnosti člověka řídit své jednání a přijímat společenské normy v rámci celoživotního procesu socializace. Zároveň stručně popisuje různé podoby, příčiny a důsledky selhání jak v oblasti socializace, tak seberegulace. Dále diskutuje mechanismy meditační praxe a její účinky - obzvlášť pak na rozvoj seberegulačních dovedností a na závěr představuje dosavadní zkušenosti z výzkumů v této oblasti v penitenciární praxi. V empirické části práce je navržen experimentální výzkum účinku intenzivního 10denního standardizovaně vyučovaného meditačního kurzu techniky vipassana podle S. N. Goenky na míru impulzivity mužské vězeňské populace v České republice. Klíčová slova Seberegulace, sebekontrola, impulzivita, meditace, vipassana, penitenciární praxe
Význam komunikace pro kvalitu partnerských vztahů
Martinová, Petra ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Kalousová, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce se věnuje významu komunikace pro kvalitu partnerského vztahu. Popisuje komunikaci a její specifika v partnerském vztahu, přičemž klade důraz na komunikační projevy, které mohou komunikaci usnadňovat nebo naopak blokovat. Dále se věnuje kritickému zhodnocení výzkumů zabývajících se tímto tématem. Návrh výzkumu je zaměřen na pozorování dvojic v kvalitním partnerském vztahu. Za kvalitní je považován takový vztah, ve kterém jsou oba partneři spokojeni. Popis komunikačních projevů, které jsou typické pro tyto dvojice, by mohl sloužit jako inspirace dvojicím, u kterých komunikace selhává, a našel by tak uplatnění v partnerském a manželském poradenství. Další výzkumy v této oblasti by měly cílit na prokázání kauzality těchto jevů a podložit tak hypotézu, že zlepšení komunikace působí zvýšení kvality vztahu. Klíčová slova: interpersonální komunikace, partnerský vztah, kvalita vztahu
Faktory podílející se na destabilizaci manželského vztahu
Froncová, Lucie ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Kalousová, Zuzana (oponent)
Práce se věnuje tématu stability, resp. nestability manželského svazku. Vymezuje pojem manželství i pojmy stability a nestability, a to definicí termínů spokojenost v manželství, kvalita manželství a náchylnost k rozvodu. Uvádí taktéž vývoj manželského vztahu a jeho stability v průběhu času. Nastiňuje aktuální situaci zaměřenou na trend nesezdaného soužití a rozvodovost. Ve své hlavní části popisuje vybrané faktory, které se podílejí na destabilizaci manželského vztahu. V části věnované návrhu výzkumu je předložen návrh mapující studie, která by přiblížila současný stav v České republice a ze které by bylo možné následně v rámci jiných projektů vycházet. Klíčová slova Manželství, faktory, stabilita, spokojenost
Spokojenost v partnerských vztazích
Kalousová, Zuzana ; Štětovská, Iva (vedoucí práce) ; Kebza, Vladimír (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti v partnerských vztazích. Doposud bylo napsáno mnoho o nespokojených vztazích, manželských krizích a úskalích rozvodu. Tato práce jde opačným směrem. Jejím cílem je popsat proměnné, které činí dlouhodobý partnerský vztah spokojený. V teoretické části je uveden přehled literatury a výzkumů, které byly na toto téma zpracovány. V empirické části této práce je popsáno kvalitativní šetření, jehož cílem bylo podat svědectví o spokojených párech v ČR. K analýze materiálů z rozhovorů s 22 respondenty žijícími v dlouhodobě spokojeném vztahu byla použita technika zakotvené teorie. Výsledkem je deset kategorií reprezentujících různé oblasti, které přispívaly spokojenosti ve vztazích respondentů této studie: soulad, bezpečí, dobrá volba partnera/ky, stabilní ekonomická situace, rodina, překonání rozdílů a překážek, společné aktivity, komunikace, vytrvalost a neřešit vše.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.