National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Preconditions for stable marriage and partnership
Kašparová, Monika ; Kalousová, Zuzana (referee)
The theoretical part of the thesis deals with marriage. It follows up the current situation of partnerships in the Czech Republic. It also provides an overview of the development of the partnership over time. The focus of the theoretical part of the thesis is in the chapters on stabilization and destabilization factors of marriage. The empirical part of the work is devided into chapters. The first chapter contains an overview study on the topic of stable partnership. The second chapter presents a qualitative survey aimed at finding and describing factors that can support the stability of partnership. The research was carried out on a sample of twenty married couples whose marriage lasted at least 24 years. Through a combination of a theoretical and descriptive approach to content analysis, we have reviewed 10 categories with a number of subcategories that could help create a stable marriage. The categories bear the name: Communication, Collaboration, Friendship, Love, Original Families, Common Areas, Personality of the Partners, Inner Marital Situation, Awareness and Determination to overcome obstacles. Key words: Marriage, partnership, stable partnership, stabilization factors of marriage
Preconditionsfor a stablemarriage
Kašparová, Monika ; Šulová, Lenka (advisor) ; Štětovská, Iva (referee)
The theoretical part of the thesis deals with marriage. It follows up the current situation of partnerships in the Czech Republic. It also provides an overview of the development of the partnership over time. The focus of the theoretical part of the thesis is in the chapters on stabilization and destabilization factors of marriage. The empirical part describes a qualitative survey aimed at finding and describing factors that can support the stability of partnership. The research was carried out on a sample of twenty married couples whose marriage lasted at least 24 years. Through a combination of a theoretical and descriptive approach to content analysis, we have reviewed 10 categories with a number of subcategories that could help create a stable marriage. The categories bear the name: Communication, Collaboration, Friendship, Love, Original Families, Common Areas, Personality of the Partners, Inner Marital Situation, Awareness and Determination to overcome obstacles. Key words: Marriage, partnership, stable partnership, stabilization factors of marriage
Options of education to a stable partnership and marriage at primary schools
Kašparová, Monika ; Šulová, Lenka (advisor) ; Kolářová, Lucie (referee)
Bachelor thesis contains theoretical part and a research design. At the beginning the thesis focuses on current situation in the stability of partnerships in the Czech Republic. It also describes skills, knowledge and attitudes that usually influence the stability of partnerships and marriages. The thesis also deals with the question where and how to gain these skills, knowledge and attitudes. It briefly mentions the influence of a family and in detail focuses on elementary school, its functions and possible actions in this area. Especially discusses the forms, methods and conditions for effective education to stable partnerships and marriages. Presented research design is created as a longitudinal study. Research participants are divided into a control group and a treatment group. Pupils in the research group participate in a long- term program for gaining skills, knowledge and attitudes that could support stability of the individuals' partnerships in the future. The control group does not participate in this program. After 10, 20 and 30 years, the research participants are tested. We find out if the relationships of students who have gone through the program are more stable than relationships of the students in control group.
The Occupational Links of the Neck Pain - the Analysis of Risk Factors.
Kašparová, Monika ; Gilbertová, Sylva (advisor) ; Papoušková, Věra (referee)
Název: Profesionální souvislosti bolestí krční páteře - analýza rizikových faktorů The professionallinks ofcervical vertebrae pains- the analysis ofrisk factors Cíl práce: Cílem mé diplomové práce je zjistit při jakém zaměstnání lidé nejčastěji trpí bolestmi krční páteře, analyzovat profesionální rizikové faktory, včetně posouzení vlivu psychiky na bolesti krční páteře. Cílem je také zjistit, zda hodnocené osoby (probandi) vědí a dělají vše proto, aby ve svém zaměstnání bolesti krční páteře co nejvíce eliminovali. Metoda: Průzkum byl proveden u klientů SLL Janské Lázně, kteří mají diagnostikovaný VAS krční páteře. Zkoumaný soubor obsahoval 50 probandů v průměrném věku 42,4 let. Metoda průzkumu byla provedena formou dotazníku. Dotazovaní jedinci obdrželi dotazník, který byl rozdělen na tři základní části. V první části se otázky týkají osobních údajů. Druhá část zahrnuje otázky, které jsou zaměřeny na zaměstnání, jeho charakter a na psychickou náročnost. Třetí část zahrnuje otázky týkající se charakteristiky běžného života. Získaná data byla zpracována a použita pro závěry této diplomové práce. Výsledky: Z vyhodnocení ankety je patrné, že největší hodnocenou skupinou, která trpí bolestivostí krční páteře v zaměstnání jsou prqfese, které většinu pracovní doby sedí (50%). V pracovní době mají hlavu...
Komplexní rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu
EkoWATT, Praha ; Bárta, Jan ; Žďára, Vladimír ; Murtinger, Karel ; Votavová, Světlana ; Srdečný, Karel ; Kašparová, Monika ; Kalčev, Petr ; Krajcarová, Gabriela ; Hudcová, Lenka ; Beranovský, Jiří ; Macholda, František
Cílem projektu je najít cestu ke snižování energetické náročnosti panelových budov v takovém měřítku, aby se urychlil vývoj probíhající přirozenou cestou tržního prostředí, nalezení způsobu komplexní modernizace panelových budov, který umožní dosáhnout snížení produkce systémových emisí CO2 spojených s jejich provozem bytových domů. V první etapě byl zmapován stav panelové výstavby v ČR a tuzemské i zahraniční zkušenosti s regeneracemi panelových budov. Byla analyzována skladba panelových budov podle nejčastěji se vyskytujících stavebních soustav, parametry jednotlivých typů budov a tyto údaje byly připraveny k dalšímu zpracování. V rámci rešerše zkušeností s rekonstrukcemi byly popsané publikované projekty, které byly realizovány v ČR, Maďarsku, Rakousku a Německu. Současně byla navržena metodika řešení projektu.
Komplexní analýza alternativních zdrojů elektřiny
EkoWATT, Praha ; Myslil, Vlastimil ; Litričin, Dragan ; Chemišinec, Igor ; Fialka, Miloslav ; Hanusová, Kateřina ; Vochoc, Luděk ; Lukavec, David ; Murtinger, Karel ; Dvorský, Emil ; Beneš, Martin ; Šafránek, Jaroslav ; Kašparová, Monika ; Hudcová, Lenka ; Kalčev, Petr ; Truxa, Jan ; Macholda, František ; Srdečný, Karel ; Knápek, Jaroslav ; Vašíček, Jiří ; Beranovský, Jiří
Hlavními výstupy projektu jsou: podrobné rešerše posledního vývoje OZE a jejich shrnutí, nejdůležitější specifika jednotlivých zdrojů OZE (vlivy na ŽP, zaměstnanost, připojení do sítě), sestavení katalogu jednotlivých reprezentativních technických řešení pro využití katalogu jako báze hodnocených variant (spolu s rešeršemi poskytují identifikaci souboru technologií v podmínkách ČR, sestavení softwarového modelu pro shromažďování a aktualizaci údajů soubory technologií OZE), předběžné vyhodnocení vhodnosti jednotlivých zdrojů pro ČR pomocí SWOT analýz, sestavení obecné metodiky řešení pomocí metody multikriteriálního hodnocení variant, návrh kritérií a výběr metod hodnocení (zejména vydefinování komplexní soustavy hodnotících kritérií OZE pro posouzení perspektivnosti OZE v podmínkách ČR), sestavení báze hodnot kritérií, sestrojení softwarového modelu pro multikriteriální hodnocení variant pomocí vybraných metod a pro podporu výsledků hodnocení včetně výsledků analýz s názvem Multika, sestavení expertního systému TESES Multika (jeho nejdůležitější součásti jsou databáze technologií, expertní znalosti, výpočetní modul), sestavení týmu expertů, přiřazení vah jednotlivým skupinám (oblastem) a hodnot kritériím pro jednotlivé technologie (výsledky expertního zjišťování názoru o důležitosti jednotlivých faktorů pro OZE v ČR, rešerše a katalog technologií spolu s expertním šetřením vedly ke stanovení hodnot kritérií pro jednotlivé technologie), provedení vyhodnocení a zpracování výsledků včetně citlivostní analýzy, interpretace výsledků, stanovení pořadí perspektivnosti OZE v podmínkách ČR, které umožňuje posoudit způsob zajištění požadovaného potenciálu OZE a ekonomické hledisko zajištění tohoto potenciálu jako návrh konkrétních opatření, sestavení zjednodušeného modelu pro doplnění báze dat a praktické rychlé vyhodnocení a zpracování doporučení pro navazující výzkumné práce pro konkrétní aplikace výsledků řešeného projektu v praxi.

See also: similar author names
7 KAŠPAROVÁ, Marie
6 KAŠPAROVÁ, Markéta
5 KAŠPAROVÁ, Martina
2 Kašparová, Magdalena
2 Kašparová, Magdaléna
1 Kašparová, Marcela
7 Kašparová, Marie
6 Kašparová, Markéta
5 Kašparová, Martina
4 Kašparová, Michaela
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.