Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trestní příkaz
Hrušková, Kateřina ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Šámal, Pavel (oponent)
69 Abstrakt Předložená diplomová práce se zabývá problematikou trestního příkazu. Za cíl si klade provést analýzu současné právní úpravy tohoto institutu upraveného v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a navrhnout možná řešení k jejím jednotlivým kontroverzním bodům, která by přispěla k větší efektivitě aplikace tohoto institutu. Práce je členěna do pěti hlavních kapitol, které jsou dále rozděleny na jednotlivé podkapitoly. První kapitola popisuje historický vývoj trestního příkazu na našem území od jeho prvního začlenění do právního řadu v roce 1929 až do současnosti. Druhá kapitola představuje tento institut v jeho nynější podobě z širšího pohledu trestního práva procesního, a věnuje se trestnímu příkazu v souvislosti s některými teoretickými pojmy, které jsou s ním často spojovány, konkrétně s rozhodnutím, zvláštním typem řízení, a odklonem. Třetí kapitola se zabývá vztahem trestního příkazu k hlavním zásadám trestního řízení, důraz je kladen na ty z nich, které jsou při aplikaci trestního příkazu omezeny nebo modifikovány. Zmíněna je i judikatura Evropského soudu pro lidská práva a jeho postoj k trestnímu příkazu ve světle práva na spravedlivý proces. Čvrtá kapitola se již podrobně zabývá současnou právní úpravou trestního příkazu. Její jednotlivé podkapitoly popisují...
Metodika sběru a uchovávání designu československého skla a bižuterie 1948–1989
Nový, Petr ; Nováková, Kateřina Nora ; Hrušková, Kateřina ; Havlíčková, Dagmar
Metodika se zabývá problematikou sběru a uchovávání designu československého skla a bižuterie z období let 1948–1989, konkrétně širokou oblastí ručního i automatického komerčního zdobeného i nezdobeného užitkového skla a hotové bižuterie ze skla, kovu, plastu a dalších materiálů, včetně prototypů. Nezahrnuje další obory sklářského průmyslu a řemesla (ploché sklo, obalové sklo, laboratorní sklo, skleněná vlákna, skleněná mozaika a vitráže, autorské sklo a autorská bižuterie). Přináší informace, které usnadní a zároveň zkvalitní dataci a deskripci výrobků vzniklých ve vymezeném období. Nabízí návody k systematizaci kvalifikovaného aktivního sběru, včetně informací nezbytných k odpovídající péči o takto získané sbírkové předměty. Téma designu československého skla a bižuterie v období socialismu nelze kvalifikovaně nahlížet a sbírkově zpracovávat bez znalosti základních organizačních mezníků, které obory skla a bižuterie provázely. Tyto změny totiž přinášely zánik starých a vznik nových značek či ochranných známek a jsou tedy důležité pro orientaci při snaze o dataci předmětů, případně podmiňovaly technologické změny, které jsou zásadní pro popis způsobu výroby. Tyto informace jsou proto nedílnou součástí metodiky, stejně jako obsáhlé přehledové přílohy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Syntéza nových kardioprotektivních chelátorů železa
Hrušková, Kateřina ; Vávrová, Kateřina (vedoucí práce) ; Roh, Jaroslav (oponent)
Oxidační stres se podílí na rozvoji mnoha závažných kardiovaskulárních onemocnění. Volné nitrobuněčné ionty železa slouží jako katalyzátor Haber-Weissovy a Fentonovy reakce mezi superoxidy a peroxidy a výrazně tak přispívají k tvorbě vysoce toxických hydroxylových radikálů a následně k buněčnému poškození. Chelátory železa hladinu volného železa snižují a jsou proto perspektivními látkami s možností využití při léčbě mnoha závažných onemocnění, mj. anthracykliny navozené kardiotoxicity. Velmi účinnými chelátory jsou látky ze skupiny aroylhydrazonů, např. salicylaldehyd-isonikotinoylhydrazon (SIH). Farmakokinetické studie těchto látek ale odhalily jejich nízkou stabilitu v plazmě. V této práci jsem připravila řadu derivátů SIH s cílem zvýšit stabilitu při zachování schopnosti chelatovat volné nitrobuněčné železo a stanovit vztahy mezi strukturou a aktivitou těchto látek. Základním principem při syntéze je záměna aldehydu za různě substituovaný keton, který potenciálně zvyšuje stálost hydrazonové vazby. SIH Reakce probíhaly dvěma metodami za katalýzy kyselinou octovou v prostředí vodného ethanolu. První metoda, konvenční ohřev na olejové lázni, vyžadovala dlouhou reakční dobu, proto byl navržen jiný postup, ohřev v mikrovlnném reaktoru. Jeho použitím se reakční časy značně zkrátily. Na základě...
Prevence dyslexie v mateřské škole
Hrušková, Kateřina ; Seidlová Málková, Gabriela (vedoucí práce) ; Felcmanová, Lenka (oponent)
Diplomová práce si klade v podstatě dva hlavní cíle. Nejprve vytvořit určitý teoretický základ - získat informace k dané problematice - a následně na něj v praktické části navázat porovnáním s realitou předškolního vzdělávání. Práce se v teoretické části zaměřuje na tři hlavní oblasti, které se vzájemně velmi prolínají. Byť se ve studii kvůli přehlednosti objevují odděleně, je zapotřebí je vnímat jako jeden celek. První téma se bude týkat rozvoje gramotnosti v předškolním věku, druhé specifik dítěte předškolního věku a třetí bude popisovat možnosti prevence dyslexie v předškolním věku. Úkolem empirické části je zhodnocení toho, jaké činnosti učitelky v mateřských školách s dětmi dělají na podporu základních předpokladů rozvoje gramotnosti, především fonologického uvědomování, významné součásti prevence dyslexie, a jaké materiály k jejich rozvoji používají. Cílem diplomové práce je v neposlední řadě popsat strukturu činností učitelů v mateřských školách a odpovědět na otázku, jak moc či zda vůbec se liší od "ideálu", který je ve vztahu k prevenci dyslexie vymezen českou a zahraniční odbornou literaturou a RVP.
Prevence dyslexie v mateřské škole
Hrušková, Kateřina ; Seidlová Málková, Gabriela (vedoucí práce) ; Felcmanová, Lenka (oponent)
Diplomová práce si klade v podstatě dva hlavní cíle. Nejprve vytvořit určitý teoretický základ - získat informace k dané problematice - a následně na něj v praktické části navázat porovnáním s realitou předškolního vzdělávání. Práce se v teoretické části zaměřuje na tři hlavní oblasti, které se vzájemně velmi prolínají. Byť se ve studii kvůli přehlednosti objevují odděleně, je zapotřebí je vnímat jako jeden celek. První téma se bude týkat rozvoje gramotnosti v předškolním věku, druhé specifik dítěte předškolního věku a třetí bude popisovat možnosti prevence dyslexie v předškolním věku. Úkolem empirické části je zhodnocení toho, jaké činnosti učitelky v mateřských školách s dětmi dělají na podporu základních předpokladů rozvoje gramotnosti, především fonologického uvědomování, významné součásti prevence dyslexie, a jaké materiály k jejich rozvoji používají. Cílem diplomové práce je v neposlední řadě popsat strukturu činností učitelů v mateřských školách a odpovědět na otázku, jak moc či zda vůbec se liší od "ideálu", který je ve vztahu k prevenci dyslexie vymezen českou a zahraniční odbornou literaturou a RVP.
Syntéza nových kardioprotektivních chelátorů železa
Hrušková, Kateřina ; Roh, Jaroslav (oponent) ; Vávrová, Kateřina (vedoucí práce)
Oxidační stres se podílí na rozvoji mnoha závažných kardiovaskulárních onemocnění. Volné nitrobuněčné ionty železa slouží jako katalyzátor Haber-Weissovy a Fentonovy reakce mezi superoxidy a peroxidy a výrazně tak přispívají k tvorbě vysoce toxických hydroxylových radikálů a následně k buněčnému poškození. Chelátory železa hladinu volného železa snižují a jsou proto perspektivními látkami s možností využití při léčbě mnoha závažných onemocnění, mj. anthracykliny navozené kardiotoxicity. Velmi účinnými chelátory jsou látky ze skupiny aroylhydrazonů, např. salicylaldehyd-isonikotinoylhydrazon (SIH). Farmakokinetické studie těchto látek ale odhalily jejich nízkou stabilitu v plazmě. V této práci jsem připravila řadu derivátů SIH s cílem zvýšit stabilitu při zachování schopnosti chelatovat volné nitrobuněčné železo a stanovit vztahy mezi strukturou a aktivitou těchto látek. Základním principem při syntéze je záměna aldehydu za různě substituovaný keton, který potenciálně zvyšuje stálost hydrazonové vazby. SIH Reakce probíhaly dvěma metodami za katalýzy kyselinou octovou v prostředí vodného ethanolu. První metoda, konvenční ohřev na olejové lázni, vyžadovala dlouhou reakční dobu, proto byl navržen jiný postup, ohřev v mikrovlnném reaktoru. Jeho použitím se reakční časy značně zkrátily. Na základě...
Adolescenti a reklama
HRUŠKOVÁ, Kateřina
Vliv médií na lidský život je v současné době stále zřetelnější. Masová média nás zahrnují velkým množstvím informací, které se velkou měrou podílejí na každodenním životě celé společnosti. Mezi tyto informace patří i reklamní sdělení, která dnes můžeme považovat za všudypřítomná. Reklama je jedním z nástrojů, které využívá značka pro vyjádření jedinečnosti produktu. Adolescence je období lidského života, kdy na utváření identity působí velkou měrou mimo jiné i vrstevnická skupina, v níž se dospívající nachází. Teoretická část práce sezabývá charakteristikou reklamy, značky a adolescence. V této části jsem čerpala z analýzy odborné literatury, popř. rešerší odborných knih. Praktická část je založena na kvalitativním sociologickém výzkumu, který je zaměřen na působení reklamního sdělení na adolescenty a vliv značkového zboží ve vrstevnické skupině. Data získaná pomocí hloubkových rozhovorů jsou zpracovaná podle metod zakotvené teorie.
Kulturni aspekty obchodniho jednani
Hrušková, Kateřina ; Kašparová, Eva (vedoucí práce) ; Surynek, Alois (oponent)
Diplomová práce se bude zabývat kulturními aspekty, které se projevují během obchodního jednání dvou či více stran.
Sociální reklama
Hrušková, Kateřina ; Kašparová, Eva (vedoucí práce) ; Surynek, Alois (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o jedné ze zvláštních forem reklamy, a to reklamě sociální. V komerční sféře se sociální reklama pokouší skrze emoce a sociální témata ovlivnit spotřebitele a změnit jejich kupní chování.

Viz též: podobná jména autorů
10 HRUŠKOVÁ, Kateřina
4 HRUŠKOVÁ, Kristýna
7 Hrušková, Karolína
3 Hrušková, Klára
2 Hrušková, Kristina
4 Hrušková, Kristýna
2 Hrušková, Květa
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.