Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 90 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Structural variability of cyclic cyanobacterial lipopeptides: their biosynthesis and features affecting their bioactivity
HÁJEK, Jan
This thesis is devoted to the diversity of cyanobacterial cyclic lipopeptides and their bioactivity. Special class of cyclic cyanobacterial lipopeptides puwainaphycins and minutissamides was studied in terms of their structural diversity, biosynthesis and structure-activity relationship. Chemical diversity of observed variants in cyanobacterial strains was correlated with the genetic background for their biosynthesis from which the probable cores of biosynthesis were inferred. Biological activity (mainly the cytotoxicity and anti-fungal activity) of major natural puwainaphycin and minutissamide variants was studied in detail. Finally, semi-synthetic puwainaphycin and minutissamide variants were prepared in order to study the relationship between distinct functional moieties and their effect on the bioactivity of the lipopeptide.
Převodní ceny: jejich vymezení a definice z hlediska ústavního práva
Hájek, Jan ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Mrkývka, Petr (oponent) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
139 Převodní ceny: jejich vymezení a definice z hlediska ústavního práva Abstrakt Práce pojednává o problematice vymezení převodních cen v daňovém právu hmotném, kterou v obecné rovině dává do souvislosti s ústavně-právními požadavky plynoucí z teorie práva a normotvorby. Jsou tedy vymezeny základní východiska úpravy stanovení převodní ceny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a modelové smlouvě OECD o zamezení dvojího zdanění jako primárních pramenů práva, legislativního vymezení této oblasti v tuzemském a mezinárodním právu daňovém. Tyto jsou dále rozpracovány do detailní roviny metodiky stanovení převodní ceny, jenž plynou z Pokynu Generálního finančního ředitelství D - 34 a Směrnice OECD o převodních cenách, a rovněž podrobeny kritickému zkoumání z hlediska jejich právní závaznosti, postavení v právním řádu, ale také z pohledu maximy právního státu ve smyslu srozumitelnosti práva a jeho předvídatelnosti. Na základě předložené argumentace je dovozeno, že ani jeden z uvedených dokumentů vymezující postup jakým má být převodní cena určena není a limine závazný pramen práva a bude vždy představovat toliko nezávazný návod či vodítko k jejímu určení (v případě Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy) či interní normativní akt (v případě Pokynu Generálního finančního...
Biological activity of antioxidant compounds in monocytes THP-1
Hájek, Jan ; Boušová, Iva (vedoucí práce) ; Szotáková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Univezita Roma Tre Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologie Katedra biochemických věd Kandidát: Jan Hájek Školitel: PharmDr. Iva Boušová, PhD. Prof. Sandra Incerpi, Prof. Jens Z. Pedersen Název diplomové práce: Biologická aktivita antioxidačních látek v monocytech THP-1 Tato práce byla vytvořena na základě pokusů provedených v Laboratoři fyziologie na Univerzitě Roma Tre v Římě pod vedením prof. Sandry Incerpi. Tým laboratoře se zabývá studiem antioxidantů s různou strukturou a hodnocením jejich schopnosti zabránit tvorbě reaktivních forem kyslíku (ROS). Tyto reaktivní sloučeniny jsou nezbytné v mnoha fyziologických pochodech, ale mohou mít také škodlivé účinky a podílet se na rozvoji rozličných onemocnění. V této práci jsem se zabýval studiem antioxidačních vlastností různých polyfenolických látek (mosloflavon, negletein, 5,6-dihydroxyflavon, bajkalein, kyselina galová a sloučenina 1625) v buněčné kultuře lidských monocytů THP-1 a také v in vitro testu. Použil jsem tři různé metody: stanovení intracelulárních ROS (dichlorofluoresceinový test), test cytotoxicity a elektronovou paramagnetickou rezonanční spektroskopii (EPR). Mosloflavon neukázal žádnou vychytávací aktivitu ani v buněčné linii ani během EPR. Naproti tomu negletein měl dobrou vychytávací...
Ekonomická sladěnost České republiky s eurozónou ve světle finanční krize
Hájek, Jan ; Mertlík, Pavel (vedoucí práce) ; Cingl, Lubomír (oponent)
Tato práce se zabývá charakterizací sladěnosti České ekonomiky s ekonomikou eurozóny. V první části je popsána teorie OCA, která je základním teoretickým východiskem analýzy obsažené v této práci. Ve druhé části je zkoumána cyklická a strukturální sladěnost s využitím přímých ukazatelů sladěnosti v podobě korelačních koeficientů vývoje HDP, průmyslové produkce, inflace a úrokových sazeb. Obdržené výsledky ukazují na dostatečnou úroveň synchronizace, dopady finanční krize synchronizaci také spíše napomohly. V třetí kapitole jsou diskutovány argumenty pro a proti sladěnosti, poté je zkoumána vzájemná závislost obou celků. Za předkrizové období je objeveno časové zpoždění dvou čtvrtletí českých temp růstu HDP za eurozónou. V úplném závěru je přepočítán OCA-index pro Českou republiku, hodnota OCA-indexu pro ČR je nejnižší ze všech sledovaných zemí.
Syntéza ellipticinu a jeho farmakologicky účinnějšího derivátu 13-hydroxyellipticinu
Hájek, Jan ; Stiborová, Marie (vedoucí práce) ; Černá, Věra (oponent)
Ellipticin (5,11-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]karbazol) je přírodní alkaloid izolovaný z Ochrosia elliptica1) z čeledi Apocyanaceae, jehož protinádorový efekt je způsobený především interkalací do molekuly DNA, tvorby kovalentních aduktů s DNA a inhibicí topoisomerásy II . Známé syntézy této látky vycházejí ze sloučenin obsahujících dva, respektive tři aromatické kruhy, ze kterých je cyklizačními a/nebo adičními reakcemi získán ellipticin či jeho deriváty. 13- hydroxyderivát ellipticinu lze připravit jednak de novo již při syntéze ellipticinu, jednak modifikací již syntetizovaného ellipticinu. Klíčová slova: ellipticin; syntéza; deriváty ellipticinu
Přechodníkové vazby v hindštině
Hájek, Jan ; Kostič, Svetislav (vedoucí práce) ; Vacek, Jaroslav (oponent)
Úkolem této práce je pojednat o hindském přechodníku a přechodníkových konstrukcích. Jejím cílem je popsat hindský přechodník co nejkomplexněji. Rozumí se tím především jeho začlenění do slovesného systému, jeho popis z formálního morfologického hlediska a především určení jeho syntaktických a sémantických vztahů vůči určitým slovesným větným členům. Kromě toho je cílem práce též určení četnosti užívání přechodníků v moderní hindské próze.
Estimating the quadratic almost ideal demand system and the effects of population ageing in the Czech Republic
Bílý, Michael ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Hájek, Jan (oponent)
Cílem této práce je odhadnout kvadratický téměř ideální poptávkový systém na datech ze Statistiky rodinných účtů v České Republice. Odhadneme celkem dva modely poptávky po spotřebním zboží a službách a vypočteme příslušné příjmové, vlastní a křížové cenové elasticity. Interpretujeme výsledky jako závislost nabídky na příjmech, cenách a demografických ukazatelých. První model je použit na odhad efektu reformy daně z přidané hodnoty 2015 v České Republice, která přinesla 10% sníženou sazbu na léky a knihy. Náš odhad ukázal, že nejvíce se poptávka zvýší v oblečení, lécích a knihách a sníží v domácích potřebách. Dohromady odhadujeme, že domácnosti zvýší výdaje na spotřební zboží o 1 049 miliardy CZK a příjmy státu z DPH se sníží o 818 milionů. Nakonec použijeme druhý model k odhadu efektu stárnutí populace na poptávku. Budeme zkoumat čtyři scénáře, abychom separovali efekt změny složení domácností a abychom zjistili, jak se tento efekt bude měnit při bohatnutí obyvatel a transferech mezi pracujícími domácnostmi a domácnostmi důchodců. Největší efekt má stárnutí populace na komodity jídla, paliv a energií, dopravy a volnočasových služeb. Změny složení domácností mají působení ve stejném směru jako stárnutí populace a budou tedy jeho efekt umocňovat. Souběžné efekty bohatnutí obyvatel a redistribuce nemají jasný...
Praha a její logistické zázemí. Proměny města a jeho technických sítí v letech 1913-1952
Drnek, Kryštof ; Jakubec, Ivan (vedoucí práce) ; Hájek, Jan (oponent)
Kryštof Drnek Praha a její logistické zázemí. Proměny města a jeho technických sítí v letech1913-1952 Abstrakt Práce se zabývá vztahem mezi Prahou jako městem a vodovodní, kanalizační, plynárenskou a elektrifikační sítí. Struktura kapitol a jednotlivých částí je řazena tak, aby odrážela intuitivní strukturu, ale i dobové a logické chápání jednotlivých struktur. Nejprve je stručně podána historie vývoje města samotného v dané epoše - jsou nastíněna politická a hospodářská měřítka, která určovala lokální vývoj metropole i vývoj jednotlivých sítí. Následují kapitoly o samotných technických sítích, které za sebe řadí vodovody, kanalizaci, plynárenskou síť a nakonec elektrifikaci. Práce postupuje podle měřítek užitých pro dělení obecního majetku z roku 1926. Zatímco vodovody a kanalizace patří do skupiny vytvořené podle potřeby, významu a účelu, plyn a elektřina jsou součástí skupiny vytvořené dle hospodářské výnosnosti. Na závěr jednotlivých kapitol je zařazeno stručné shrnutí vývoje města a jednotlivých sítí, sdružených do dvou vzájemně souvisejících skupin - vodovody s kanalizací a plyn spolu s elektřinou. Popsané dvojice inženýrských sítí ve svém stavebním vývoji ponejvíce ovlivňovaly sebe navzájem. Na druhou dvojici měly jen nepatrný vliv a v podobě drobných utilitaristických detailů (např. odkanalizování...
Rolnický akciový cukrovar Němčice nad Hanou (1910-1948)
Lecián, Petr ; Jakubec, Ivan (vedoucí práce) ; Hájek, Jan (oponent)
Tematem teto diplomove prace je problematika vJ'voje cukrovarnickeho prumyslu na uzemi severni, stredni a easti jiznf Moravy se zvlastnfm zamerenim ke zakladani rolnickych cukrovaru. Badatelskou einnost jsem pfedevsim zamei'il na nejmodernejsi rolnicky akciovy cukrovarni stfedni Morave, zalozeny v NemCicfch nad Hanou zivotopisu jeho zakladatele Jana Rozkosneho. Nebyla to v zadnem pfipade pnice snadna, nebot' dosavadni literatura zahrnujici prumysl na Kojetinsku je velmi skromna. Mam na mysli predevsim knihy razu vlastivedneho a to Fr. Perinka "Vlastiveda moravska - Kojetsky okres" z roku 1930 a ponekud blizsi memu tematu, sbornik v fade Narodohospodarska propagace Ceskoslovenska od R. Jaruska "Kojetinsko - narodohospodarsky pfehled z roku 1933. Avsak i v teto knize elanky 0 prumyslovych podnicich Kojetinska jsou povetsine razu propagaeniho a pokud se tykaji minulosti, jsou to opravdu jen prehledy, protoze kniha si vsima jen zavodil pracujfcich i v letech ti'icatych to jeste ne vsech. Odborne prace v cukrovarnictvi vsak zminuji tuto tematiku temer vzdy pro uzemf Cech a Morava byla opomijena nebo pi'ipomenuta jen okrajove. To je i pripad asi nejpodrobnejsi prace z 80. let zabJ'vajici se cukrovarnictvim, dvojdilne monografie od Fr. Dudka "VJ'voj cukrovarnickeho prumyslu veeskych zemich do roku 1872 a...
Proměna krajiny a života v době industrializace na Šumavě: Vchynicko-tetovský plavební kanál jako osa změn v regionu
Blažková, Tereza ; Matoušek, Václav (vedoucí práce) ; Hájek, Jan (oponent)
4 ABSTRAKT Práce je příspěvkem ke studiu novověké kulturní krajiny, zejména krajiny industriální. Sleduje proměny krajiny a osídlení na střední Šumavě, které souvisely s industriálními aktivitami v kraji. Industrializaci a s ní související změny do oblasti vnesla stavba Vchynicko-tetovského plavebního kanálu na přelomu 18. a 19. století. Před vznikem kanálu byly lesy v oblasti využívány sklářskými a železářskými hutěmi, ale průmyslové činnosti a osídlení dosáhly svého vrcholu až po exploataci lesů, právě díky možnosti plavení dřeva. Výstavba a fungování kanálu byly podnikatelským záměrem knížete Schwarzenberga, který splavněním Vydry a následným plavením po Otavě a Vltavě zaplnil mezeru na pražském trhu s palivovým dřívím. Krajina již během prvních desetiletí 19. století prošla značnou negativní proměnou, zejména lesních porostů, zvýšil se počet osad s domy dřevařů. Problémy nastaly s větrnými a kůrovcovými kalamitami v 70. letech 19. století. Krize a konec plavení dříví nastala v souvislosti s válečnými událostmi a politickými změnami v první polovině 20. století. Krajina a osídlení se však proměňovaly i v následujících letech období socialismu a další zlom nastal po pádu železné opony, zejména se změnou vnímání krajiny, související s ochranou přírody a turistikou. KLÍČOVÁ SLOVA: Antropologie krajiny -...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 90 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
45 HÁJEK, Jan
20 HÁJEK, Jiří
10 Hájek, Jakub
2 Hájek, Jaromír
12 Hájek, Jaroslav
1 Hájek, Jindřich
20 Hájek, Jiří
1 Hájek, Jonáš
4 Hájek, Josef
1 Hájek, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.