Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dezinformace a jejich šíření na účtech sociální sítě Twitter v Německu při volbách do Evropského parlamentu 2019
Ženka, Ctirad ; Eberle, Jakub (vedoucí práce) ; Kochnowski, Roman (oponent)
Diplomová práce se zabývá sociální sítí Twitter a šířením dezinformací v období posledních týdnů před konáním voleb do Evropského parlamentu v Německu v roce 2019. Cílem výzkumu je analyzovat šíření dezinformací bezprostředně před volbami a určit, jaká byla specifika německého prostředí této problematiky. Teorie informačního chaosu od autorů Wardle a Derakhshana umožnila detailně prostudovat šířené dezinformace. Práce vysvětluje základy teorie dezinformací a jejich propojení s pravicovým populismem. V Německu je tento fenomén spojen převážně s AfD - Alternative für Deutschland, jejíž stěžejní témata - migrace, zdánlivá cenzura nebo klimaskepticismus, jsou i definovanými tématy dezinformací v Německu. Práce vysvětluje základní teorie dezinformací, specifika německého prostředí a jejich návaznost na sociální síť Twitter jako jeden z prostředků k jejich šíření. Prostřednictvím obsahové analýzy kvantitativních dat z období 1.-25. 5. 2019 vysvětluje typy dezinformací podle teorie informačního chaosu a jejich výskyt v německém prostoru, interpretuje témata a snaží se propojit šíření dezinformací přímo s AfD jako stranou. Výzkumník analyzuje tři účty: účet volebního lídra AfD Jörga Meuthena, účet média spřízněného s AfD a účet podporovatele strany. Práce si klade za cíl zmapovat dezinformační prostor na...
Komparace zahraničních vztahů Bavorska a Saska
Nováková, Ela ; Eberle, Jakub (vedoucí práce) ; Handl, Vladimír (oponent)
Diplomová práce se zabývá fenoménem paradiplomacie v kontextu komparace dvou substátních celků - Bavorska a Saska. Nárůst paradiplomatických aktivit je přirozenou reakcí nestátních aktérů na nárůst globalizace, regionalizace a ve zvoleném teritoriu i evropské integrace. Bavorsko i Sasko jakožto zástupci substátní roviny vládnutí v německém federalismu nedisponují plnou škálou vlastních, výlučných kompetencí. Ačkoliv nemohou vystupovat jako plně suverénní mezinárodní subjekty, využívají aktivně dostupné prostředky a nástroje, díky čemuž se zapojují do navazování zahraničních vztahů. Paradiplomatické aktivity jsou v práci ilustrovány s důrazem na současnou podobu a mimo úroveň kanálů regulovaných EU. Hlavní rozdíl mezi Bavorskem a Saskem představuje historický vývoj, ekonomický potenciál a identifikace s regionálními stranami, které ovlivňují Mnichov i Drážďany v jejich mezinárodní přitažlivosti a sebevědomí. Bavorští zemští aktéři vystupují v regionálních vztazích vůči středoevropským státům jako de facto rovnocenní partneři a jejich atraktivita je patrná i v globálním měřítku. To se zrcadlí i ve vnitroněmecké politice, kde Mnichov artikuluje své zemské zájmy i v případě, že se odklání od berlínské politiky. Díky úspěšné dominantní roli CSU lze očekávat kontinuitu daného vývoje. Sasko je naopak...
Německá zahraniční rozvojová spolupráce v Latinské Americe
Zavadilová, Barbora ; Handl, Vladimír (vedoucí práce) ; Eberle, Jakub (oponent)
Bakalářská práce se věnuje rozvojové politice Německa v zemích Latinské Ameriky se zaměřením na období mezi lety 1990 a 2011. Tento region nepatří do oblasti strategických zájmů SRN, vzhledem k roli Německa coby tzv. globálního donora je však do značné míry podporován a je zde realizována řada rozvojových projektů. Po představení stěžejních politických souvislostí, vztahů s regionem a rozboru oboustranných zájmů na spolupráci je na studium rozvojové politiky využit analytický koncept civilní mocnosti. Pomocí tohoto ideálně-typického konceptu je zkoumáno, do jaké míry odpovídá charakter spolupráce v regionu základním rysům obecné německé zahraničně-politické role normativně orientované civilní mocnosti. Cílem práce je ukázat rozvojovou spolupráci s regionem v její komplexitě a zmapovat, jakou roli němečtí aktéři v této tematice své zemi dávají a jaké významy přisuzují zkoumané realitě. V rámci klíčové analýzy jsou zhodnoceny výroky představitelů exekutivy, vládní dokument, statistická data a názory odborné veřejnosti. Za tomto základě je vyhodnoceno, že v určitých aspektech se SRN přibližuje chování civilní velmoci, v jiných oblastech však převládají čistě pragmatické vládní zájmy.
Krysí stezky v kontextu zúčastněných celků
Vrzal, Adam ; Eberle, Jakub (vedoucí práce) ; Smetana, Vít (oponent)
bakalářská práce se zabývá motivů jednotlivých účastníků v období především v průběhu a po druhé světové válce. Krysí stezky byly únikové cesty, které sloužily k útěku především nacistickým válečn zločincům před spravedlností. Práce se nejdříve věnuje třicátým letům a období války, které je vytvoření prvních Krysích stezek a to ve Španělsku. Dále je v práci věnován prostor Červenému kříži a procesu vydávání cestovních, tak aby bylo pocho získat novou identitu. Poslední část práce je věnována italské Krysí stezce, kde je zkoumáno fungování Komise pro pomoc uprchlíkům a dále dvě nejznámější italské Krysí stezky. otivace jednotlivých účastníků, kdy jsou zjištěny především antisemi účasti Aloise Hudala či Krunoslava Draganoviče v problematice Krysích stezek. Další otázkou, kterou se práce zabývala byla účast částí římskokatolické církve, zde práce došla k závěru, že šlo především o jedince či skupiny, jako to bylo v případě dvou výše zmíněných kněžích závěru otázce vlivu komunismu na římskokatolickou církev a vznik Krysích stezek, závěru, že se j relevantní faktor a měl vliv na římskokatolickou církev.
Vývoj vztahů České republiky a Sudetoněmeckého krajanského sdružení po roce 2004
Nováková, Ela ; Eberle, Jakub (vedoucí práce) ; Kunštát, Miroslav (oponent)
Bakalářská práce "Vývoj vztahů České republiky a Sudetoněmeckého krajanského sdružení po roce 2004" pojednává o proměně vztahů těchto aktérů po roce 2004, respektive vstupu České republiky do Evropské unie. Zvolenou metodou zpracování předkládané bakalářské práce je případová studie v s prvky diachronní a synchronní komparací. V první části je popsáno postavení sdružení v rámci Spolkové republiky Německo, respektive Bavorska a jeho vývoj. Součástí této části je popis hlavních požadavků, směřování a významných osob sdružení a analýza jeho vyjednávací pozice. Druhá kapitola se zabývá vývojem vztahů sdružení a České republiky na prezidentské úrovni v kontextu vybraných významných událostí. Stěžejní částí této kapitoly je i přístup českých prezidentů k sudetoněmecké otázce reprezentované Berndem Posseltem. Poslední kapitola se naopak věnuje rovině vládních vztahů v kontextu těchto událostí. Práce na základě srovnání odlišných přístupů českých politických činitelů ukazuje směr vývoje vztahů České republiky a sdružení. Zároveň analyzuje i odlišný přístup jednotlivých aktérů české politické scény. Výchozí hypotézou předkládané práce je, že po roce 2004 došlo ke zlepšení vztahů landsmanšaftu a České republiky. Ačkoliv je sudetoněmecká otázka již spíše okrajovým politickým tématem, dokáže i po vstupu České...
Krysí stezky v kontextu zúčastněných celků
Vrzal, Adam ; Eberle, Jakub (vedoucí práce) ; Smetana, Vít (oponent)
bakalářská práce se zabývá motivů jednotlivých účastníků v období především v průběhu a po druhé světové válce. Krysí stezky byly únikové cesty, které sloužily k útěku především nacistickým válečn zločincům před spravedlností. Práce se nejdříve věnuje třicátým letům a období války, které je vytvoření prvních Krysích stezek a to ve Španělsku. Dále je v práci věnován prostor Červenému kříži a procesu vydávání cestovních, tak aby bylo pocho získat novou identitu. Poslední část práce je věnována italské Krysí stezce, kde je zkoumáno fungování Komise pro pomoc uprchlíkům a dále dvě nejznámější italské Krysí stezky. otivace jednotlivých účastníků, kdy jsou zjištěny především antisemi účasti Aloise Hudala či Krunoslava Draganoviče v problematice Krysích stezek. Další otázkou, kterou se práce zabývala byla účast částí římskokatolické církve, zde práce došla k závěru, že šlo především o jedince či skupiny, jako to bylo v případě dvou výše zmíněných kněžích závěru otázce vlivu komunismu na římskokatolickou církev a vznik Krysích stezek, závěru, že se j relevantní faktor a měl vliv na římskokatolickou církev.
Podpora AfD ve spolkových zemích Brémy, Sasko-Anhaltsko a Bádensko-Württembersko
Volfová, Barbora ; Eberle, Jakub (vedoucí práce) ; Rydel, Jan (oponent)
Württembersko. Konkrétně si klade za cíl vysvětlit podporu AfD oprávněnými voliči Brém, Saska Württemberska při posledních proběhlých zemských volbách, které se v Brémách konaly dne 10. května 2015 a v Anhaltsku dne 13. března 2016. Jedná se o disciplinovanou retativní případovou studii, která využívá existujících modelů volebního chování vysvětlení volby AfD v Württembersku: Využívá dporu AfD ve třech vybraných spolkových zemích vysvětlit pomocí těchto modelů volebního chování, případně který model volebního chování vysvětluje podporu AfD nejlépe. Nejprve diplomové práci představeny modely volebního chování, které jsou v použity analýze podpory AfD. Další část diplomové práce se zabývá stranou Alternativa pro Německo. Následuje hlavní část práce věnovaná samotné analýze podpory AfD, a to nejprve Anhaltsko a Brémy. V závě jsou zodpovězeny výzkumné otázky.
Německo a cesta Ukrajiny k nepodepsání asociační dohody
Svobodová, Tereza ; Handl, Vladimír (vedoucí práce) ; Eberle, Jakub (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá analýzou německé zahraniční politiky na příkladu vyjednávání asociační dohody mezi Ukrajinou a EU v letech 2007 až 2013. Cílem práce je zodpovědět otázku, jaké zájmy v tomto konkrétním případě Německo sledovalo a zda jeho chování odpovídalo spíše konceptu civilní mocnosti, nebo konceptu geoekonomické mocnosti. Dalším cílem je analyzovat, jaké chyby Německo při vyjednávání udělalo. Práce se nejprve zabývá východisky německé zahraniční politiky a Evropskou politikou sousedství, zejména Východnímu partnerství, a rolí Německa v nich. Hlavní kapitola zkoumá chronologicky vývoj vyjednávání a soustředí se především na tiskové zprávy, prohlášení a další projevy klíčových německých politiků. Ty poměřuje s předem stanovenými kritérii pro přiřazení k jednomu z vybraných konceptů. Práce dochází k závěru, že Německo se v tomto případě chovalo spíše jako civilní mocnost, protože se snažilo vztahy multilateralizovat, kladlo velký důraz na principy a hodnoty a vyhýbalo se konfrontacím. Chybou Německa bylo, že nevěnovalo vyjednávání dostatečnou pozornost a nemělo žádnou jasnou strategii pro daný region. Svou pasivitou a nedostatečným zájmem o Ukrajinu jako takovou přispělo k nezdárnému konci vyjednávání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Eberle, Jan