Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 152 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Seberozvoj, trénink sociálních a manažerských dovedností pro andragogy: klíčové kompetence a osobnostní předpoklady
Pytlíčková, Blanka ; Šnýdrová, Ivana (vedoucí práce) ; Beneš, Milan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá seberozvojem andragoga jako pracovníka, jehož práci lze řadit z jednoho úhlu pohledu i mezi pomáhající profese. Diplomová práce nejprve představí možná teoretická východiska charakterizující andragogickou profesi, role, ve kterých se může andragog vyskytovat, přiblíží přípravu na toto povolání. Následně se věnuje klíčovým kompetencím nejen v rovině obecné, ale obzvláště těm kompetencím, které jsou nezbytné pro andragoga a co nejkvalitnější vykonávání jeho profese a to i na úrovni manažerské. Představí možnosti rozvoje těchto kompetencí interaktivní formou a to především proto, že určité schopnosti a dovednosti není možné rozvíjet pouze teoretickou přípravou a klasickým studiem, ale především vlastní aktivitou. Tyto kompetence se rozvíjí hlavně ve skupině a jsou tedy definovány způsoby rozvoje zejména pomocí sociálněpsychologického výcviku, manažerského tréninku a metodami vycházejícími z principu zážitkové pedagogiky. Závěrečná část práce popisuje konkrétní aktivity, které vedou k rozvoji vybraných klíčových kompetencí a mezilidských dovedností. Důraz je kladen na vlastní odpovědnost a ochotu neustále se vzdělávat. Cílem práce je poukázat na naprostou nezbytnost seberozvoje z hlediska co nejkvalitnějšího vykonávání profese andragoga a to nejen po stránce odborné, ale především...
Uplatnění andragogů v oblasti poskytování psychosociálních služeb
Jahodová, Jitka ; Šnýdrová, Ivana (vedoucí práce) ; Beneš, Milan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi uplatnění andragogů v oblasti poskytování psychosociálních služeb. Východiskem jsou charakteristiky andragogiky a psychosociální práce, které jsou obsaženy v první a druhé kapitole. Pozornost je věnována zvláště vymezení oblasti psychosociální pomoci a definici andragogické profese a andragogických kompetencí. Na základě popisu obou pojednávaných oborů prostřednictvím jednotlivých kategorií je ve třetí kapitole vytvořen přehled jejich vzájemných souvislostí a společných problémových okruhů. Jeho struktura nabízí komplexní pohled na problematiku. Ve čtvrté a páté kapitole je rozšířen teoretický záběr práce srovnáním pohledů andragogiky a věd, které tvoří teoretické zázemí psychosociální péče, na dospělého člověka, na jeho potřeby v různých životních situacích a na možnosti jeho podpory v rámci odborné andragogické práce a psychosociální práce. V šesté a sedmé kapitole jsou ze získaných poznatků vyvozeny závěry o možnostech vzájemné spolupráce na poli andragogiky a psychosociální práce. Důraz je kladen na identifikaci takových potřeb v oblasti psychosociální práce, které je možno naplnit využitím andragogické kvalifikace a andragogických kompetencí. Dále na popis aspektů psychosociální práce v činnostech, které mohou být realizovány při výkonu andragogických povolání a na...
Personální diagnostika-metody hodnocení stávajících i potencionálních zaměstnanců
Rýdlová, Michaela ; Šnýdrová, Ivana (vedoucí práce) ; Eger, Ludvík (oponent)
Tato práce je zaměřena na personální diagnostiku. Chápe ji jako nástroj, který pomáhá organizaci vybrat nejvhodnější zaměstnance, porovnat reálný osobnostní profil uchazeče nebo zaměstnance s ideálním profilem obsazované pozice a posuzovat potenciál, který má organizace ve svých zaměstnancích. Zaměřuje se na metody personální diagnostiky. Ke klasifikaci diagnostických metod používá dělení podle Mojmíra Svobody (2005). Soustřeďuje se na dvě skupiny psychodiagnostických metod, které jsou využitelné v oblasti personalistiky. Jedná se o klinické a testové metody. Jsou uvedeny charakteristiky všech podskupin této klasifikace. V práci jsou popsány i další diagnostické metody, které se využívají v personální praxi nejčastěji. Práce si klade za cíl detailněji se zaměřit a popsat ty metody, které mohou být využitelné v praxi i personalisty bez vysokoškolského vzdělání v oboru psychologie, případně personalisty bez delší praxe. Pro tyto účely jsou podrobně rozpracovány metody rozhovor, Tematicko-apercepční karty podle Evangelu, Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) a technika balíčku personálních karet podle Evangelu. Kromě popisu těchto metod jsou uvedeny vždy doporučení pro jejich používání v praxi. Na závěr se autorka zamýšlí nad současným stavem využívání personální diagnostiky ve firemní praxi a nad...
Rozvoj kreativity manažerů
Corvinová, Klára ; Šnýdrová, Ivana (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Rozvoj kreativity manažerů Tato diplomová práce je věnována problematice kreativity manažerů jako základní podmínky zvýšení produktivity podniku. V první polovině je uvedena charakteristika pojetí kreativity, včetně vymezení kreativity jako procesu a komplexu schopností. Kromě uvedeného obsahuje popis biologicko-psychosociálního modelu kreativity. Z první části práce vyplývá, že je rozvoj kreativity možný. Druhá polovina se soustřeďuje na vymezení problematiky kreativity manažerů a na její význam. Pozornost je věnována vnitřním a vnějším bariérám tvořivosti, které lze použitím vzdělávacích metod ze strany lektora a individuálních technik ze strany manažera do určité míry překonat. V závěru jsou uvedeny základní podmínky rozvoje kreativity v organizaci. Tyto znalosti slouží například pro lektora vzdělávání dospělých, manažera nebo pracovníka oddělení řízení lidských zdrojů.
Stres na pracovišti
Fuchsová, Jaroslava ; Šnýdrová, Ivana (vedoucí práce) ; Štěpánek, Zdeněk (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématikou stresu a to konkrétně stresu vyplývajícího z pracovního procesu. V úvodu práce jsou definovány pojmy stres, stresová reakce a stresory. V další části je podán přehled druhů pracovní zátěže a stresu jako zátěže nadlimitní. Hlavním tématem práce je popis stresorů specifických pro pracovní oblast a jejich manifestace dle určitých profesí. Popsány jsou formy zvládání zátěžových situací pomocí copingu, vliv osobnostních charakteristik na zvládání zátěže a je vymezen syndromu vyhoření V závěrečné části jsou uvedeny některé metody hodnocení pracovní zátěže a spojitost vlivu pracovního stresu se zdravotním stavem.
Syndrom vyhoření
Baudyš, Jiří ; Šnýdrová, Ivana (vedoucí práce) ; Štěpánek, Zdeněk (oponent)
Syndrom vyhoření sdružuje řadu příznaků, které doprovázejí ztrátu původního nadšení a motivace. Podmínkou konečného vyhoření je počáteční entuziasmus. Postižený jedinec nejprve pro nějakou myšlenku, obrazně řečeno, vzplane, zahoří. Když po určité době usilovného snažení pocítí, že mu ani největší zanícení nepomůže dosáhnout cíle, začne pozvolna doutnat… Je emocionálně vyčerpaný, méně výkonný a straní se lidí, ke kterým si vytváří odosobněný vztah. Syndrom vyhoření bývá definován situačně specificky, tedy ve vazbě na povolání postiženého. Společným jmenovatelem profesí, které působí zvýšeným rizikem syndromu vyhoření, bývá kontakt s lidmi. Typicky se vyskytuje mezi příslušníky pomáhajících profesí: lékaři, zdravotními sestrami, psychology, učiteli, manažery. Ti se setkávají s překážkami, které někdy pociťují jako nepřekonatelné. Toužili kdysi léčit, učit, vést zaměstnance či prodávat, ale postupem času získali nepříjemné zkušenosti o tom, že všechny nelze úspěšně vyléčit, naučit, vést či motivovat ke koupi. Ztrácejí vůli ke smyslu.
Kariérní poradenství
Příhodová, Alena ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Šnýdrová, Ivana (oponent)
méno a příjmení autora: Alena Příhodová Název diplomové práce: Kariérní poradenství Název práce v angličtině: Career counselling Katedra: Andragogiky a personálního řízení Vedoucí diplomové práce: PhDr. Michaela Tureckiová, Csc. Rok obhajoby: 2012 Anotace: V diplomové práci se autorka shrnuje dostupné poznatky o moderním kariérním poradenství, na nějž autorka nahlíží jako na dynamicky se vyvíjející poradenskou disciplínu. Kariérní poradenství hledá nejen optimální spojení jedinec-práce, ale také pomáhá jedinci prozkoumat a sledovat jeho profesní a osobní zájmy, stejně jako ho učí být manažerem vlastní profesní kariéry. Praxe kariérního poradenství nabízí pomocnou ruku jedinci v jeho potřebě hledání optimálního pracovního uplatnění v průběhu celého jeho života. Neméně významná je funkce kariérního poradenství v rukou státu, jakožto nástroje snižování dopadů nejistot trhu práce na nejohroženější skupiny jedinců. Dalšího významu kariérní poradenství nabývá v práci personalistů, pracovníků outplacementu a poradců pracujících se specifickými skupinami. Práce nastínila problematiku žen, jakožto specifické skupiny klientů kariérního poradenství. Klíčová slova: práce, poradenství, kariérní poradenství, kariérové poradenství, občanské poradenství, poradenství pro volbu povolání, kariéra, trh práce, ženská kariéra...
Motivační programy organizací
Rezková, Hana ; Kocianová, Renata (vedoucí práce) ; Šnýdrová, Ivana (oponent)
Tato práce poskytuje přehled z oblasti motivace a poukazuje na nezbytnost znalosti teorií motivace pro pozdější plánování a tvorbu motivačních programů. Práce v úvodních kapitolách seznamuje s pojmem motivace, stimulace a dalšími pojmy přímo s motivací souvisejícími, zmiňuje zdroje motivace. Udává přehled nejznámějších teorií pracovní motivace a jejich předností či nedostatků. V oblasti pracovní motivace popisuje, jak efektivně stimulovat zaměstnance. Dále je zde popsána otázka výkonu a výkonnosti pracovníků a s ní související pracovní spokojenost a možnosti jejího měření. V oblasti pracovní spokojenosti popisuje faktory, které ovlivňují pracovní spokojenost, popisuje tvorbu průzkumů spokojenosti a věnuje se rozdílům ve vnímání pracovní spokojenosti, dále zmiňuje výsledky konkrétního průzkumu mezi pracovníky v ČR. V závěrečných kapitolách je samotný popis problematiky motivačních programů, poskytnutí metodiky pro tvorbu motivačních programů, a také nechybí ani motivační program konkrétní společnosti.
Mediace
Zimmerová, Tereza ; Šnýdrová, Ivana (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Mediace je jedna z metod řešení konfliktů třetí, nezávislou osobou - mediátorem - který je zodpovědný za samotný proces řešení, ne však za věcnou podobu zvoleného řešení. Jejím cílem je dohoda (nejčastěji psaná, ale může být i ústní), s níž budou souhlasit všichni účastníci konfliktu a která nebude v rozporu se zákonem. Mediátory jsou nejčastěji lidé vzdělaní v oboru práva, psychologie, sociologie či sociální práce, kteří absolvovali speciální výcvik, kde se naučili jak jednat s různými typy lidí a efektivně vést komunikační proces. V této práci seznamuji s historií mediace, jejími základními principy a metodami. Představuji požadavky na osobu mediátora i jeho roli v celém mediačním procesu. V závěru práce porovnávám využití mediace v zahraničí a České Republice a předkládám seznam požadavků, jejichž splnění je předpokladem dalšího rozšíření této techniky.
Konflikty na pracovišti a způsoby jejich řešení
Brychnáčová, Tereza ; Kocianová, Renata (vedoucí práce) ; Šnýdrová, Ivana (oponent)
Práce Konflikty na pracovišti a zpúsoby jejich řešení se zabývá problematikou pracovních konfliktů a možností jejich řešenÍ. Od vysvětlení pOjmu konflikt a výčtu jejich druhů přechází již k samotné tematice pracovních vztahů a konfliktů. Pojednává o nej čas těj ších příčinách konfliktů na pracovišti a popisuj e jej ich druhy, průběh a následky na zdraví člověka, rozebírá důsledky pracovních konfliktů pro pracovníky a pro organIzace a uvádí nej častěj ší způsoby řešení konfliktů pomocí vyj ednávání, mediace a facilitace. Dále vyzdvihuj e řešení konfliktů jako důležitou manažerskou dovednost a popisuje úlohu manažera při řešení a zvládání konfliktů, a to především v roli mediátora, snaží se apelovat na vedoucí pracovníky/manažery, aby konflikty nepodceňovali a věnovali jim dostatečnou pozornost a byli tak schopni je včas řešit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 152 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.