Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Historie a současnost ZŠ Jaroslava Ježka v kontextu výuky českého jazyka
Horáčková, Markéta ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Prouzová-Květoňová, Regina (oponent)
Bakalářská práce pod názvem "Historie a současnost ZŠ Jaroslava Ježka v kontextu výuky českého jazyka" se zabývá počátky výchovy a výuky zrakově postižených dětí v Soukromém ústavu pro slepé děti a na oči choré a dále popisuje současná specifika a zásady výuky zrakově postižených dětí na ZŠ Jaroslava Ježka. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola pojednává o historii výchovy a výuky zrakově postižených dětí v Českých zemích. Druhá kapitola shrnuje zásady a specifika výuky a vyzdvihuje důležitost hmatu a kompenzačních pomůcek při výuce. Třetí kapitola sleduje vliv četby a mluveného slova na děti se zrakovým postižením. Čtvrtá kapitola se věnuje průběhu hodiny českého jazyka na ZŠ Jaroslava Ježka, soutěžím a kulturním akcím, kterých se děti účastní.
Výchova dětí v ústavní výchově
Halama, Josef ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Prouzová-Květoňová, Regina (oponent)
Diplomová práce se zabývá vlivem koncepce ústavní výchovy v dětských domovech na klienty. Úvodní kapitola je věnována popisu, jaká je psychika klientů a jak je ústavní výchovou ovlivňována. Další kapitoly se zabývají realizací ústavní výchovy v dětských domovech a popisu systému ústavní výchovy a jejího vývoje. Náplní vlastního šetření je zjištění, jak soubor klientů hodnotí změny v koncepci ústavní výchovy, a konstatování, jakou kvalitu tato změna nabývá v jejich prožívání. Podklady pro toto konstatování byly získány přímým pozorováním, analýzou spisů a rozhovorem s klienty. Závěrečné zhodnocení šetření uvádí doporučení pro další vývoj zkvalitňování péče v prostředí ústavní výchovy.
Význam chůvy v rodině dítěte se speciálními potřebami
Suchá, Zuzana ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Prouzová-Květoňová, Regina (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou hlídání dětí se speciálními potřebami. Teoretická část se v první řadě věnuje charakteristice vývoje zdravého dítěte. Následně poskytuje porovnání optimálního vývoje s odlišnostmi vývoje handicapovaných dětí. Upozorňuje na náročnost péče o zdravotně znevýhodněné děti, důležitost prevence přetížení rodičů a možnosti podpory rodin. Další kapitola se zaměřuje na posouzení výchovy zdravých dětí a dětí se speciálními potřebami. Popisuje dostupnost služby hlídání těchto dětí, nabídky současných agentur a profil kvalitní pečovatelky. Poslední kapitola představuje empirickou část diplomové práce. V rámci kvantitativního výzkumného šetření byli, s využitím techniky dotazníku, osloveni rodiče dětí se speciálními potřebami. Tato část prezentuje průběh celého výzkumu a způsob dosažení cílů. Uvádí názory rodičů dětí se speciálními potřebami k problematice a míru zájmu o hlídání. Klíčové pojmy: dítě, hlídání, chůva, podpora, prevence, rodiče, služby, speciální potřeby, výchova, vývoj, zdravotní znevýhodnění
Význam jinakosti pro speciálně pedagogické myšlení
Prouzová-Květoňová, Regina ; Titzl, Boris (vedoucí práce) ; Kysučan, Jaroslav (oponent) ; Vítková, Marie (oponent)
Odpozorovat vztah člověka k jinakosti, nalézt způsoby její integrace a odhalit vztahy, které ve společnosti vůči odlišnosti byly a jsou - to je předmětem předkládané práce. Jinakost, odlišnost jsou totiž obecné pojmy, které zahrnují i osoby se zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním, mentálním postižením, ale i příslušníky národnostních a náboženských menšin a lidi v mezních situacích. Autorčiným záměrem bylo najít velké množství případů, kdy je takto široce chápaná jinakost vnímána jako přínos případně jako stav, s nímž se lze vyrovnat buď za pomoci ostatních, nebo i bez ní. Stejně tak se ovšem lidská společnost stavěla a dodneška staví k odlišnosti odmítavě, s pohrdáním nebo výsměchem. Poznání těchto souvislostí, které se objevují napříč celou kulturou a v celé její historii, mohou pomoci jak profesionálům, tak lidem z druhé strany - lidem se znevýhodněním. Mohou pomoci nalézt cestu, po níž se vydat a přejít tak k porozumění sobě samému ve své jinakosti či k pochopení druhých, kteří se v zajetí jinakosti jakýmkoliv způsobem ocitli. Naznačené směry, tak jak se jimi ubírají jednotlivé kapitoly, přinášejí způsoby, jak se k odlišnostem stavět. Každá z kapitol má jiný přínos pro speciálně pedagogický obor, soustředí se na jistou specifickou oblast. Analyzuje fenomén odlišnosti v rámci pohádky,...
Historie a současnost etického kodexu v pomáhajících profesích
Baroťáková, Tereza ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Prouzová-Květoňová, Regina (oponent)
ANOTACE: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku etických kodexů. Nastiňuje historické kořeny od nejstarších dob po současnost. Podává informace o zásadách, pravidlech, normách a cílech, které etické kodexy spojují. Ve druhé části se zaměřuje na Etický kodex tlumočníků znakového jazyka, který byl vytvořen Českou komorou tlumočníků znakového jazyka. Detailně rozebírá jednotlivé body tohoto kodexu a představuje základní specifika a zásady tlumočení. Hlavním cílem této práce je analyzovat dodržování jeho zásad a celkový stav tlumočnických služeb v České republice. A to za pomocí rozhovorů s tlumočníkem a neslyšícím, které reflektují dva protilehlé pohledy na tuto problematiku.
Jak mohou být ovlivněny sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním
Doskočilová, Renata ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Prouzová-Květoňová, Regina (oponent)
Diplomová práce s názvem Jak mohou být ovlivněny sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním, zkoumá vliv zdravotního znevýhodnění na sourozenecké konstelace. Vliv zdravotního znevýhodnění je zkoumán v oblasti pracovního zaměření, trávení volného času a pozice intaktního sourozence v sourozenecké konstelaci. Data získaná polostrukturovanými rozhovory jsou uspořádána podle obsažených informací a souvislostí do těchto třech kategorií. Cílem práce je zjistit, zda jsou ve stanovených oblastech sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním ovlivňovány. Souhrnem informací čerpaných z rozhovorů podle požadovaných kategorií jsou získána data s kódy. Tato data se následně porovnávají s teoretickými základy a formují se v odpovědi na výzkumné otázky. Závěry výzkumného šetření potvrzují, že ve zkoumaných oblastech jsou sourozenecké konstelace zdravotním znevýhodněním ovlivňovány. Míra ovlivnění vychází z individuálních dispozic každého z respondentů. Na základně výsledků šetření jsou v závěru práce navrženy další postupy pro zpracování souvisejících výzkumů. Ideou diplomové práce je také vyjádření a poskytnutí podpory osobám v podobných životních situacích. KLÍČOVÁ SLOVA zdravotní znevýhodnění, sourozenecké konstelace, rodiče a děti, pracovní zaměření, volný čas

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.