Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 240 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza úprav dávkování léčiv u pacientů s chronickým onemocněním ledvin
Procházková, Jana ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Doseděl, Martin (oponent)
Kandidát: Jana Procházková1 Školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Konzultant: PharmDr. Zuzana Očovská1 Název diplomové práce: Analýza úprav dávkování léčiv u pacientů s chronickým onemocněním ledvin 1 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie Některá léčiva vylučovaná ledvinami nebo spojená se zvýšeným rizikem nežádoucích lékových událostí u pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD) vyžadují úpravu dávkování, užívání s opatrností nebo jsou kontraindikovaná. Řada studií ale prokazuje, že v mnoha případech není vhodná úprava dávkování provedena. Naším cílem bylo analyzovat vhodnost dávkování léčiv a kontraindikovaná léčiva u pacientů s CKD přijatých do nemocnice v Hradci Králové prostřednictvím Kliniky urgentní medicíny. Tato studie je observační průřezová studie a je substudií předchozí studie, která zkoumala souvislost mezi lékovými problémy a neplánovanými hospitalizacemi pacientů ve Fakultní nemocnici Hradec Králové v roce 2018. Data pro studii byla získána z elektronických zdravotních záznamů. Vhodnost užívání a dávkování léčiv byla analyzována u pacientů s odhadovanou rychlostí glomerulární filtrace (eGFR) mezi 15 a 60 ml/min/1,73 m2 na základě srovnání se souhrnem údajů o přípravku (SmPC). Celkem byla zkontrolována léková anamnéza...
Role metodika prevence na školách a jeho sebevzdělávání
Kozáková, Aneta ; Dvorná, Marie (vedoucí práce) ; Procházková, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem školního metodika prevence a jeho dalšími možnostmi vzdělávání. Teoretická část je rozdělena do pěti velkých kapitol. První kapitola se zabývá školním prostředím. Druhá kapitola se zabývá nás seznamuje s typy rizikového chování. Třetí kapitola se zabývá prevencí. Čtvrtá kapitola je zaměřena na poradenské pracoviště základních škol a poslední na samotného metodika prevence a témata s ním spojená. V praktické části se snažím přiblížit práci školního metodika prevence a porovnávat, jak se praxe shoduje s teorií. Za účelem tohoto šetření jsem získala osm rozhovorů se školními metodiky prevence, ve kterých jsem zjišťovala jejich odbornost, podporu a spolupráci a možnosti jejich dalšího vzdělávání.
Analýza prostorových dat
Burešová, Klára ; Štarha, Pavel (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou prostorových dat a 3D deskriptorů pro rozpoznávání objektů ve scénách. Cílem práce bylo nastudovat problematiku práce s 3D daty a provést studium různých druhů 3D deskriptorů. V rámci práce jsme analyzovali některé deskriptory z hlediska jejich schopnosti popsat a kvantifikovat vlastnosti objektů ve třírozměrném prostoru. Na základě této analýzy jsme vybrali vhodný deskriptor pro rozpoznávání objektů ve scénách a provedli jeho implementaci. Výsledkem práce je hlubší porozumění problematice 3D deskriptorů a jejich aplikacím v analýze prostorových dat. Naše implementace vybraného deskriptoru poskytuje základ pro další výzkum a rozvoj v oblasti rozpoznávání objektů ve 3D scénách.
Geometrické algebry a neuronové sítě
Zapletal, Jakub ; Procházková, Jana (oponent) ; Vašík, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá využitím geometrických algeber v oboru neuronových sítí. Nejprve je představena konformní geometrická algebra (CGA) a geometrická algebra pro kuželosečky (GAC) a jejich implementace v jazyce Python. Poté je popsáno fungování neuronových sítí včetně vysvětlujícího příkladu. Obě témata jsou nakonec propojena užitím příslušné knihovny v jazyce Python a na několika příkladech jsou demonstrovány možnosti geometrických algeber pro různé modely neuronových sítí.
Aproximace ploch pomocí B-spline a T-spline
Pálková, Tereza ; Loučka, Pavel (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na B–splajn reprezentaci ploch a její zobecnění T–splajn. Práce je členěna do tří hlavních částí. V úvodu pokládá teoretické základy obou ploch a uvádí jejich matematické vlastnosti. Druhá část se zabývá implementací algoritmů v softwaru Matlab. Poslední část obsahuje aplikaci algoritmů na reálná data získaná 3D skenováním a srovnání obou ploch z hlediska využití.
Obrazové deskriptory
Dula, Marek ; Druckmüller, Miloslav (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
Zpracovávání digitálních fotografií je rozrůstající se odvětví, při kterém se ve velké míře využívají obrazové deskriptory pro analýzu objektů na fotografii. V dnešní době prakticky všechny fotografie prochází jejich analýzou, a to například pro naše pohodlí při následném procházení digitálních fotografií či naši bezpečnost, ale i pro marketingové účely.
Image Processing for Optimal Focusing of Light Microscope
Kvašňovská, Petra ; Procházková, Jana (oponent) ; Štarha, Pavel (vedoucí práce)
The aim of this bachelor thesis is a selection of appropriate parameters to gauge image sharpness. The thesis contains the mathematical theory needed to solve this issue. Picture digitalization necessary for working with an image on a computer is also described. The outcome of the thesis is a method, using which the positions of optimally sharpened test images of objects observed by a light microscope were found.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 240 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: