Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Prevence specifických poruch učení u dětí v předškolním věku v návaznosti na začátek školní docházky
Týmalová, Eva ; Bartoňová, Miroslava (vedoucí práce) ; Květoňová, Lea (oponent)
Diplomová práce se zabývá prevencí specifických poruch učení v předškolním věku navazující na začátek školní docházky do základní školy s využitím prediktivní testové baterie. Cílem práce je zaměřit se na prediktivní signály specifických poruch učení a jejich včasnou prevenci. Teoretickými východisky práce jsou současné poznatky o období předškolního vzdělávání, o školní zralosti a připravenosti, o deficitech dílčích funkcí a specifických poruchách učení, o jejich projevech a možnostech včasné prevence. Výzkumná část je zaměřena na praktické testování a zhodnocení dílčích funkcí pomocí diagnostického materiálu Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Test je proveden u skupiny šesti dětí v povinném roce předškolního vzdělávání a je následován intervencí zaměřenou především na zjištěné deficitní oblasti. Tato skupina je doplněna o případové studie. Po půlroční intervenci, během které již začali žáci navštěvovat základní školu, zhodnocuje dosažené výsledky pomocí posttestu a porovnáním této experimentální skupiny se skupinou kontrolní, tedy s náhodně vybranými žáky docházejících taktéž do prvních tříd základních škol. Propojením teoretických a praktických poznatků práce definuje prvotní rizikové faktory, které mohou predikovat specifické poruchy učení a zhodnocuje účinnost prevence pomocí...
Obtíže u dětí přípravných tříd se zaměřením na narušenou komunikační schopnost
Smejkalová, Eva ; Felcmanová, Lenka (oponent)
Abstrakt:Abstrakt: Komunikace představuje schopnost, jak můžeme v běžném životě vyjádřit a sdílet své myšlenky, zkušenosti i pocity. Komunikace sehrává důležitou roli také v průběhu vzdělávání. Ve vzdělávání informace získáváme, osvojujeme si je, učíme se s nimi pracovat a dále je využívat. Pozice dítěte i žáka s narušenou komunikační schopností je v tomto případě mnohem složitější, protože obtíže v mluvním projevu se přenesou do komunikačního děje a mohou ovlivnit zvládání školních dovedností. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností je náročný úkol. Žáci nedokážou dostatečně uspořádat a vyjádřit své myšlenky, jejich mluva je mnohdy nesrozumitelná, nerozumí přesně výkladu učitele, nedokážou mluvit dostatečně plynule, aby vyhověli běžné komunikační normě. Z těchto důvodů se dostávají pod psychický tlak a někdy raději přestanou zcela komunikovat. Hlavním cílem předkládané rigorózní práce je analýza nejčastějších obtíží dětí s narušenou komunikační schopností zařazených do přípravných tříd základních škol. Následné vyhodnocení s popisem nejčastějších obtíží z důvodu školní nezralosti směřující ke školnímu odkladu jsou součástí empirické části rigorózní práce. S ohledem na hlavní cíl byly stanoveny tyto dílčí cíle: sledování celkového vývoje dítěte, aktivní pozorování v přípravných třídách s...
Školní zralost a připravenost u žáků v přípravné třídě
Rejmanová, Adéla ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku školní zralosti a připravenosti u dětí v přípravné třídě. V teoretické části je vymezena základní terminologie z oblasti vývoje dítěte v předškolním období, předškolního vzdělávání a problematiky vstupu do ZŠ. Jsou zde také podrobně popsány principy Jiráskova orientačního testu školní zralosti, které jsou následně aplikovány v praktickém výzkumu. Výzkumná část se věnuje srovnání úrovně školní zralosti a připravenosti dětí v přípravné třídě s dětmi v mateřské škole. Šetření bylo prováděno zejména pomocí kvalitativních metod, konkrétně prostřednictvím rozhovorů, dotazníků, pozorování a anamnéz. Použita byla ale taktéž kvantitativní metoda, a to sice standardizovaný Jiráskův orientační test školní zralosti pro děti. Daný test je zaměřen na jemnou motoriku a schopnost vizuo-motorické koordinace. Výzkum byl realizován v přípravných třídách a mateřských školách ve Středočeském kraji. Cílem diplomové práce bylo zjistit, nakolik vzdělávání v určitém typu předškolního zařízení může ovlivnit připravenost dětí na školu. Výsledky celého šetření ukázaly, že přípravné třídy mají nastaveny lepší podmínky k rozvoji předškolního dítěte s odkladem školní docházky než mateřské školy. KLÍČOVÁ SLOVA Předškolní vzdělávání, Školní zralost, Školní připravenost, Povinná školní...
Hodnocení slovní zásoby u předškolních dětí
Brožová, Kateřina ; Klenková, Jiřina (vedoucí práce) ; Horynová, Jana (oponent)
Diplomová práce Hodnocení slovní zásoby u předškolních dětí je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část této práce s logopedickou tématikou se ve čtyřech kapitolách zabývá popisem slovní zásoby českého jazyka, dále pak psychickým vývojem dítěte do období školní zralosti, vývojem řeči dítěte rovněž do období školní zralosti a nakonec představením diagnostických materiálů užívaných v České republice pro diagnostiku školní zralosti a úrovně lexikálně-sémantické roviny. V části praktické je popsaný výzkum kvantitativního charakteru, který byl proveden na dětských respondentech v předškolních třídách běžných mateřských škol. Hlavním cílem logopedického šetření byla modernizace a ověření testové sady pro testování aktivní slovní zásoby. Vycházelo se z předpokladu, že v současné době je v České republice nedostatek vhodných materiálů pro testování slovní zásoby. Vzniklá testová sada by mohla sloužit i jako subtest při posuzování školní zralosti. Závěry šetření byly srovnány s reálnou situací testovaných dětí na podkladě sdělení jejich pedagogů. Součástí praktické části je stanovení výzkumných cílů a hypotéz, poté vlastní popis výzkumu, ověření stanovených hypotéz a definování závěrů výzkumu. KLÍČOVÁ SLOVA vývoj řeči, aktivní slovní zásoba, dítě předškolního věku, školní zralost,...
Rozdíly v kresbě předškolních dětí v závislosti na jejich školní zralosti
Šanderová, Veronika ; Titmanová, Michaela (vedoucí práce) ; Klusák, Miroslav (oponent)
Cílem této bakalářské práce je srovnání kreseb školsky zralých a nezralých dětí. Tyto kresby by se měly v určitých znacích odlišovat. Na základě psychologického screeningového vyšetření byla skupina dětí rozdělena psychologickým pracovníkem do dvou částí - na děti školsky zralé a školsky nezralé. Tyto děti byly autorkou práce vyzvány, aby nakreslily dvě kresby - strom, volné téma (kresba pána převzata z jejich Kern-Jiráskova testu). Na základě rozboru literatury byla stanovena vlastní kritéria pro hodnocení těchto kreseb (zahrnující jak oblast grafomotoriky, tak kognitivní hledisko). Vlastní výzkum se týká hodnocení kreseb dětí obou skupin. Hlavním výstupem práce je srovnání obou skupin dětí, popsání hlavních rysů kresby školsky zralých a školsky nezralých dětí a zjištění, zda je kresba v souladu s psychologickým screeningovým vyšetřením. KLÍČOVÁ SLOVA Školní zralost, školní připravenost, předškolní věk, Kern-Jiráskův test školní zralosti, kresba pána, kresba stromu, volná kresba.
Rozvoj sociálně emocionálních dovedností předškolních dětí
Aganjová, Lejla ; Hejlová, Helena (vedoucí práce) ; Koťátková, Soňa (oponent)
Tato diplomová práce vymezuje sociálně emocionální dovednosti, které je třeba kultivovat u předškolních dětí v souvislosti s jejich vstupem do základní školy. Práce také ověřuje možnosti a meze artefiletiky v rozvoji sociálních a emocionálních dovedností předškolních dětí. Diplomová práce má teoreticko- empirický charakter a je rozdělena na dvě části- teoretickou a praktickou. Kapitoly teoretické části se zabývají sociálním a emočním vývojem předškolních dětí, dále významem hry v socioemocionálním vývoji předškolních dětí a také sociálně- emocionální složkou školní zralosti. Poslední kapitola je věnována artefiletice jako inovativnímu přístupu k rozvoji sociálně emocionálních dovedností předškolních dětí. Praktická část diplomové práce se skládá ze dvou částí, z akčního výzkumu a z dotazníkového šetření. Akčním výzkum je zaměřen na ověření možností a mezí artefiletiky při rozvíjení a kultivaci sociálně emocionálních dovedností v předškolní třídě mateřské školy. Akční výzkum byl orientován na zvýšení kvality komplexní zralostní přípravy na vstup do základní školy, potažmo adaptace na školní prostředí. Druhou část praktické části tvoří průzkumové dotazníkové šetření, jehož účelem bylo především zjištění autentických názorů, postojů a mínění předškolních pedagogů z praxe ve sledované oblasti. V závěru práce...
Školní zralost a vstup dítěte do školy
SEMMELBAUEROVÁ, Michaela
Diplomová práce se zabývá zápisem dětí do 1. tříd, problematikou školní zralosti, vstupem dítěte do školy a utvářením počáteční gramotnosti v 1. ročníku ZŠ. Teoretická část se zaměřuje na vývoj dítěte v předškolním a mladším školním věku, školní zralost, vstup do školy a na prvopočáteční čtení a psaní. Práce má výzkumný charakter. Zabývá se přípravou dětí v mateřských školách na vstup do základních škol, uvádí průběh zápisů konaných na třech základních školách a analyzuje jejich výsledky z roku 2018. Zkoumá kresby lidské postavy v souvislosti se zjišťováním školní zralosti dětí a zaměřuje se na vytváření hygienických návyků v 1. ročnících základních škol. Výsledky výzkumu jsou porovnány s teoretickou částí a doloženy rozsáhlým přílohovým materiálem. V závěru práce jsou interpretovány výsledky výzkumu s nastíněním současné problematiky školní zralosti.
Školní zralost a připravenost
PÁTKOVÁ, Eva
Tématem bakalářské práce je školní zralost a připravenost spolu se způsoby, jak se o ní informují a zajímají rodiče dětí, které mají příští školní rok nastoupit do 1. třídy. V teoretické části bakalářské práce se jednotlivé kapitoly zabývají charakteristikou předškolního dítěte, zejména jeho motorickým, kognitivním a sociálním vývojem, se zaměřením na období posledního roku před nástupem do školy. Dále vymezením školní zralosti a připravenosti a rozdělením na jednotlivé oblasti, vlivem mateřské školy a rodiny na dítě a zápisem do školy. Praktická část je věnována výzkumu informovanosti a zájmu rodičů o tuto problematiku. Cílem bakalářské práce je zjištění povědomí rodičů o školní zralosti svých dětí pomocí dotazníků.
Přístup pedagogů mateřských škol k dětem s odkladem školní docházky
Petrů, Jana ; Procházková, Jana (vedoucí práce) ; Janošová, Pavlína (oponent)
V diplomové práci jsem se zaměřila na přístup pedagogů mateřských škol k dětem s odkladem školní docházky. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se hlouběji věnuje vymezení školní zralosti a připravenosti, které jsou základem pro zjištění obtíží dítěte s odkladem školní docházky. Dále popisuji současnou situaci v ČR - definuji současné pojetí mateřské školy, věnuji se povinné školní docházce a možnosti odkladu povinné školní docházky. V poslední kapitole teoretické části se věnuji přístupu pedagoga a v podkapitolách vymezuji činnosti a vlivy, které jeho způsob práce ovlivňují. V praktické části jsem metodou sněhové koule oslovila několik pedagožek mateřských škol. Z oslovených učitelek se průzkumu účastnilo 11 pedagožek z Prahy a Plzeňského kraje. Na základě dotazníkového šetření, zaměřeného na jednotlivé děti s OŠD, byly následně upraveny otázky pro hlavní výzkumnou metodu - rozhovor. Pomocí tematické analýzy byly vysledovány různé přístupy, které učitelé zaujímají k: organizačním formám práce, spolupráci s rodiči, spolupráci s odborníky, dokumentům mateřské školy, současnému pohledu na odklad školní docházky v ČR.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.