National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
voj a výzkum nízkonákladové technologie fotovoltaických článků
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Praha ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Fejfar, Antonín ; Poruba, Aleš
Projekt řeší tematiku fotovoltaiky křemíkových solárních článků z hlediska hledání potenciálu na snížení výrobních nákladů a tedy výsledné ceny. Stav výzkumu a vývoje standardní křemíkové technologie přípravy křemíkových solárních článků. Úspora vstupního materiálu. Zvýšení konverzní účinnosti. Alternativní koncepce zvýšení konverzní účinnosti.
Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství‚ zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření
Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i., Praha-Ruzyně ; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., České Budějovice ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Pretel, Jan
Cílem úkolu je zpřesnit a aktualizovat scénáře vývoje klimatu na území ČR pro časové horizonty 2021-2050 a 2071-2100, upřesnit předpokládané dopady klimatické změny na sektory vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví, navrhnout vhodná adaptační opatření a podpořit plnění Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice. Řešení je rozděleno do dílčích částí: DP 01 - Zpřesnění a aktualizace regionálních scénářů klimatické změny. Proběhly analýzy modelových výstupů modelu ALADIN CLIMATE/CZ a ENSEMBLES a jejich porovnání s pozorováními. DP 02 - Dopady změny klimatu na hydrologickou bilanci a vodní zdroje a návrhy adaptačních opatření v sektoru vodního hospodářství. Na základě dat (simulace modelu ALADIN-CLIMATE/CZ) bylo provedeno modelování vlivu změn klimatu na hydrologickou bilanci 250 povodí. Jsou diskutována adaptační opatření v oblasti vodního hospodářství. DP 03 - Dopady změny klimatu na extrémní hydrologické jevy - provedení simulace povodňových událostí, vyhodnocení průtokových simulací, dlouhodobých řad i povodňových událostí, analýza očekávaných změn povodňového režimu, charakteristiky současných a budoucích hydrologických režimů DP 04 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních opatření v sektoru zemědělství. DP 05 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních opatření v sektoru lesního hospodářství, DP 06 - Syntéza dopadů změny klimatu a vlivu adaptačních opatření v České republice a odhad ekonomických nákladů. Na CD-ROM jsou uvedeny všechny dostupné materiály vztahující se k projektu.
Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství‚ zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření
Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i., Praha-Ruzyně ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i., České Budějovice ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Pretel, Jan
Cílem úkolu je zpřesnit a aktualizovat scénáře vývoje klimatu na území ČR pro časové horizonty 2021-2050 a 2071-2100, upřesnit předpokládané dopady klimatické změny na sektory vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví, navrhnout vhodná adaptační opatření a podpořit plnění Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice. Řešení je rozděleno do dílčích částí: DP 01 - Zpřesnění a aktualizace regionálních scénářů klimatické změny. Proběhly analýzy modelových výstupů modelu ALADIN CLIMATE/CZ a ENSEMBLES a jejich porovnání s pozorováními. DP 02 - Dopady změny klimatu na hydrologickou bilanci a vodní zdroje a návrhy adaptačních opatření v sektoru vodního hospodářství. Na základě dat (simulace modelu ALADIN-CLIMATE/CZ) bylo provedeno modelování vlivu změn klimatu na hydrologickou bilanci 250 povodí. Jsou diskutována adaptační opatření v oblasti vodního hospodářství. DP 03 - Dopady změny klimatu na extrémní hydrologické jevy - provedení simulace povodňových událostí, vyhodnocení průtokových simulací, dlouhodobých řad i povodňových událostí, analýza očekávaných změn povodňového režimu, charakteristiky současných a budoucích hydrologických režimů DP 04 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních opatření v sektoru zemědělství. DP 05 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních opatření v sektoru lesního hospodářství, DP 06 - Syntéza dopadů změny klimatu a vlivu adaptačních opatření v České republice a odhad ekonomických nákladů. V přílohách na CD-ROM jsou podrobné výsledky jednotlivých šetření.
Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství‚ zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření
Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i., Praha-Ruzyně ; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., České Budějovice ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Pretel, Jan
Zpráva obsahuje zpřesnění a aktualizaci ragionálních scénářů vývoje klimatu na území ČR pro časové horizonty 2010-2039, 2040-2069 a 2070-2099, zpřesnění předpokládaných dopadů klimatické změny na sektory vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a podporu opatření na snižování rizik dopadů a formulace tezí relevantních sektorových adaptačních opatření. výsledky budou využity především při přípravě Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Politiky ochrany klimatu v ČR.
Atlas podnebí České republiky a regionalizace výstupů modelů všeobecné cirkulace atmosféry pro potřeby území České republiky: Regionalizace výstupů modelů všeobecné cirkulace atmosféry pro potřeby území České republiky
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; Národní klimatický program České republiky ; Dubrovský, Martin ; Huth, Radan ; Zemánková, Kateřina ; Demeterová, Alžběta ; Vlček, Ondřej ; Borák, Matouš ; Chládová, Zuzana ; Pišoft, Petr ; Mikšovský, Jiří ; Halenka, Tomáš ; Raidl, Aleš ; Kalvová, Jaroslava
Dílčí projekt 02 řeší cíl projektu VaV/740/2/03 - posoudit možnosti regionalizace výstupů globálních klimatických modelů nelineárními metodami pro potřeby území České republiky a jejich porovnání s lineárními postupy. Dílčí projekt je rozdělený do dvou základních částí: A. Regionalizace výstupů globálních klimatických modelů lineárními metodami. B. Regionalizace výstupů globálních klimatických modelů nelineárními metodami. Závěrečná zpráva je složena ze zpráv za bod A a B a CD, na kterém jsou uloženy výsledné řady teplot a srážek, získané regionalizací modelu HadCM3, a rešerše lineárních postupů regionalizace.
Výzkum modelů pro šíření emisí znečišťujících látek: Výzkum modelů pro šíření emisí znečišťujících látek
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; Brechler, Josef
Vznik, transport a rozptyl fotochemického smogu. Závislost na meteorologických podmínkách (modely). Porovnání lagrangeovského a eulerovského přístupu. Používané chemické mechanismy. Příklady fotochemických modelů.
Výzkum modelů pro šíření emisí znečišťujících látek
EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; Ekotoxa, Opava ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Keder, Josef
Materiál obsahuje shrnutí informací o výsledcích a průběhu řešení projektu. Projekt je rozdělen na čtyři dílčí projekty. Řešení projektů je popsáno v samostatných přílohách.
Výzkum modelů pro šíření emisí znečišťujících látek
EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; Ekotoxa, Opava ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Keder, Josef
Cílem projektu je výzkum možností praktického použití matematických modelů transportu, rozptylu a chemických přeměn znečišťujících látek v ovzduší. Dalším cílem je výzkum možností propojení vstupů a výstupů takových modelů se současnými geoinformačními technologiemi. se zaměřením na zpřesnění a standardizaci metodik pro zpracování vstupních a výstupních dat rozptylových modelů. Vytvoření komplexních nástrojů, umožňujících orgánům státní správy posuzování potencionálních rizik a vlivů průmyslových technologií a dalších zdrojů znečišťování ovzduší. Projekt je rozdělen na čtyři dílčí projekty. Řešení projektů je popsáno v samostatných přílohách.
Výzkum modelů pro šíření emisí znečišťujících látek: Výzkum modelů pro šíření emisí znečišťujících látek
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; Brechler, Josef
Chemickým transportním modelem vhodným pro každodenní rutinní provoz je model eulerovského typu, např. CTM CAMx. Lagrangeovský přístup (CTM SMOG) je vhodný např. pro případové studie o vysokém rozlišení nebo studie, v nichž se jedná o určení podílu jednotlivých zdrojů na tvorbě hodnoty koncentrace fotochemického smogu.
Výzkum modelů pro šíření emisí znečišťujících látek: Výzkum modelů pro šíření emisí znečišťujících látek
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; Brechler, Josef
Chemické transportní modely používané pro řešení problematiky modelování, vzniku, transportu a šíření fotochemického smogu. Informace o emisních vstupních datech. Problematika biogenních emisí.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.