Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nadváha a obezita dětí v ČR: vývoj a trendy v transformačním období
Řihošková, Nikola ; Spilková, Jana (vedoucí práce) ; Kratěnová, Jana (oponent)
Obezita je Světovou zdravotnickou organizací považována za epidemii 21. století. Jedná se o závažné zdraví ohrožující riziko, které může významně ovlivnit kvalitu života jedince. Česká republika je čtvrtým nejobéznějším státem Evropy, 5-10 % dětské populace trpí obezitou. Předložená práce je zaměřena na vývoj dětské obezity a faktory, které by ke vzniku dětské nadváhy a obezity mohly přispět. K analýze byla použita data Státního zdravotního ústavu ze studie, která probíhala ve 4 etapách v 18 městech České republiky. V analytické části práce byl využit kvantitativní typ výzkumu. Data byla zpracována ve statistickém programu SPSS pomocí statistických metod analýzy kontingenčních tabulek a binární logistické regresní analýzy k ověřování předem stanovených pracovních hypotéz. Výsledky analýzy prokázaly, že prevalence obezity u dětí během čtyř etap studie vzrostla, tak tomu nebylo pouze u skupiny nejmladších respondentů. Analýza závislostí mezi obezitou a vybranými faktory odhalila souvislost výskytu obezity s proměnnými věk a místo bydliště. Nejvíce obézních respondentů nacházíme v krajích Karlovarském a Ústeckém, což může být důsledkem určitého socioekonomického i environmentálního znevýhodnění dětí v těchto oblastech. Naproti tomu nejméně obézních dětí nacházíme v oblasti s lepšími životními...
Private and public law aspects of product liability and general product safety
Kratěnová, Jana ; Švestka, Jiří (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Resume - Súkromnoprávne a verejnoprávne aspekty zodpovednosti za bezpečný a vadný výrobok Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, resp. zodpovednosť za vadný výrobok, je súčasťou širšieho celku ochrany spotrebiteľa sústreďujúceho sa na ochranu zdravia a bezpečia spotrebiteľa. Oblasti zodpovednosti za výrobok predchádza problematika bezpečného výrobku keďže iba bezpečné výrobky sú nespôsobilé priviesť spotrebiteľom škodu (ujmu) spočívajúcu vo vadnosti, resp. nebezpečnosti, výrobkov. Práve preto je doležité oboznámiť sa s legislatívou a judikatúrou z oblasti bezpečného výrobku a zodpovednosti za vadný výrobok. Čo sa týka oblasti bezpečného výrobku, existuje množstvo (primárnych právnych) povinností uložených výrobcom, resp. iným zodpovedným subjektom, za účelom toho, že na trh (resp. do obehu) sú uvádzané len bezpečné výrobky. Porušenie týchto povinností vedie k založenou sekundárnych právnych povinností v oblasti verejného a súkromného práva (napr. zodpovednosť za výrobok). Medzi sekundárne právne povinnosti v oblasti verejného práva sú patria povinnosti v oblasti práva trestného a správneho, kde k založeniu týchto sekundárnych právnych povinností nie je vyžadovaná aktivita spotrebiteľa. Zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (zákon č. 102/2001 Sb., v platnom znení) je všeobecným predpisom...
K mytologizaci fotografie
Kratěnová, Jana ; Šafaříková, Radana (oponent) ; Češka, Jakub (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je sémioticky inspirovaná analýza fotografií Michaela Phelpse z Letních olympijských her konaných v roce 2008 v Pekingu. Teoretickým východiskem jsou především sémiologické koncepce Rolanda Barthese navazující na teze Ferdinanda de Saussura a Barthesovo originální pojetí novodobých mýtů. Záměrem práce je poskytnout čtenáři vhled do problematiky čtení a interpretace fotografických obrazů. Autorka zde věnuje pozornost otázce mechanismů produkce fotografických významů a jejich dešifrování. Vedle Barthesových tezí jsou zde kriticky představeny koncepce z děl Viléma Flussera a Umberta Eca. V návaznosti na Rolanda Barthese vymezuje práce fotografii jakožto prostor promluvy a tento důraz na interpretativní rovinu klade do opozice k chápání fotografie pouze jako mechanického otisku reality. Spolu s Barthesem vysvětluje konstrukci mýtů jako všudypřítomné reprezentace ideologických významů a záměrů, které však nejsou na první pohled zřejmé. Empirická část nabízí sémioticky motivovaný rozbor několika olympijských fotografií Michaela Phelpse. Analýza se soustřeďuje na odhalení hlavních konceptů, které jsou nositeli latentních významů a ukazuje, jak se tyto významy podílejí na produkci mytologie, jež využívá narativní formu hrdinského eposu.
OA k vědeckým publikacím a výzkumným datům v Horizontu 2020
Kratěnová, Jana
Prezentace „OA k vědeckým publikacím a výzkumným datům v Horizontu 2020“ představí důvody pro zavedení povinnosti otevřeného přístupu k vědeckým informacím v Horizontu 2020, postup, jak splnit povinnost poskytovat OA k vědeckým publikacím a výzkumným datům, relevantní právní aspekty otevřeného přístupu a aktuální informace z pozice národního referenčního bodu pro vědecké informace a národního kontaktu pro právní otázky Horizontu 2020.
Plný text: idr-933_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-933_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-933_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-933_4 - Stáhnout plný textMP4
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
Český ekologický ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; TOCOEN, s.r.o., Brno ; Státní zdravotní ústav, Praha ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Pačes, Tomáš ; Fottová, Daniela ; Skořepová, Irena ; Budská, Eva ; Fabiánek, Petr ; Škarek, Michal ; Bartoš, Tomáš ; Čupr, Pavel ; Holoubek, Ivan ; Kotlík, Bohumil ; Mašatová, Tamara ; Žejglicová, Kristýna ; Kratěnová, Jana ; Kazmarová, Helena ; Fara, Milan ; Zapletal, Miloš
Zpráva o řešení projektu v roce 2004 byla z důvodu velkého rozsahu rozdělena do dvou samostatných svazků. Svazek II obsahuje části: Aktuální stav technických prostředků omezování emisí těžkých kovů podle doporučení EHK/CLRTAP (technologie BAT) a OECD (referenční dokumenty BREF, Těžké kovy v krajských programech snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší, Státní politika životního prostředí a vývoj emisí těžkých kovů, Spolehlivost měření emisí těžkých kovů a zásady verifikace a validace dat podle doporučení EMEP/CORINAIR "Atmospheric Emission Inventory Guedebook" (EGÚ), Zdravotní stav a úrovně expozic populace (SZÚ a TOCOEN, s.r.o.), Hodnocení vývoje defoliace lesních porostů v síti ICP Forests v ČR podle chemických parametrů půd analyzovaných v roce 1995, Hodnocení acidifikace lesních půd v síti ICP Forests v ČR (VÚLHM), zpráva k atmosférické depozici (VÚV T.G.M.), Kritické zátěže na území České republiky (ČEÚ, ČGS), Modelování acidifikace modelových povodí Jezeří v Krušných horách a Salačova Lhota na Českomoravské vrchovině (ČGS).
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
Český ekologický ústav, Praha ; TOCOEN, s.r.o., Brno ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Seják, Josef ; Škarek, Michal ; Bartoš, Tomáš ; Čupr, Pavel ; Holoubek, Ivan ; Kubisová, Dana ; Žejglicová, Kristýna ; Kratěnová, Jana ; Kazmarová, Helena ; Fabiánek, Petr ; Budská, Eva ; Zapletal, Miloš
Zpráva o řešení projektu v roce 2003 byla z důvodu velkého rozsahu rozdělena do tří samostatných svazků. Svazek II obsahuje zprávy z jednotlivých dílčích úkolů: Hodnocení vývoje zdravotního stavu lesních porostů podle vybraných parametrů v síti monitorovacích ploch ICP Forests v ČR (VÚLHM), Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečištění ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví (SZÚ, TOCOEN, s.r.o.), Podklady pro tvorbu mapy alternativních ocenění ekologických funkcí/hodnot krajiny České republiky (ČEÚ).
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; TOCOEN, Brno ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Bartoš, Tomáš ; Čupr, Pavel ; Holoubek, Ivan ; Kotlík, Bohumil ; Žejglicová, Kristýna ; Kratěnová, Jana ; Kazmarová, Helena ; Zapletal, Miloš
Zpráva z řešení projektu v roce 2005 byla vzhledem ke své rozsáhlosti rozdělena do dvou samostatných svazků. Ve druhém svazku jsou uvedeny zprávy z řešení dílčích úkolů projektu řešených na pracovištích EGÚ Praha Engineering a Státního zdravotního ústavu Praha ve spolupráci s TOCOENem Brno. EGÚ Praha Engineering v první části zprávy popisuje Integrovaný národní program snižování emisí České republiky z hlediska emisí tuhých znečišťujících látek a těžkých kovů. Uvádí hlavní cíle Programu, jeho řídící principy, priority, nástroje a opatření a také finanční zdroje. Druhá část dokumentuje aktuální stav emisní inventury těžkých kovů v České republice. Třetí část zprávy pojednává aktuální stav imisní situace částic a těžkých kovů (rok 2004) zpracovaný podle krajů a okresů a překročení ročních limitních hodnot imisí v r. 2004. Součástí zprávy je popis revize Protokolu o těžkých kovech a je zde diskutována i ekonomická náročnost uplatňování nových technologií BAT. Obsažena je diskuse kvality emisních dat a uvádí emisní faktory pro sektory spalování dřeva, požáry lesů a vegetace a spalování komunálních, průmyslových a nemocničních odpadů. Společné řešení projektu na pracovištích Státního zdravotního ústavu Praha a TOCOENu Brno se týká hodnocení zdravotního stavu a úrovní expozic populace. V závěrečné zprávě jsou uvedeny výsledky charakterizace dostupných zdrojů dat a výběru vhodných ukazatelů zdravotního stavu. Zpráva obsahuje zhodnocení jejich stavu a vývoje ve vybraných regionech s využitím databázových a statistických informací, diskusi příčin, které se spolupodílí na změnách zdravotního stavu populací. Dále využití vybraných ukazatelů pro nekauzální prostorovou i časovou analýzu průnikem s informacemi o znečistění ovzduší. Provedení rekonstrukce expozic pro různé scénáře. Vyhodnocení expozic vybraným znečišťujícím látkám a vyhodnocení jejich vývoje a finální mapové interpretace podle základních územních jednotek. Hlavním cílem tohoto připravovaného metodického postupu bylo nastavit parametrické vyhodnocení účinnosti provedených opatření na omezení znečišťování ovzduší. Cílovým hodnoceným parametrem byla nejen výsledná míra znečištění ovzduší, ale také aktuální stav zdraví ekosystémů a zdraví obyvatelstva.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.