National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Child overweight and obesity in Czechia: development and trends during the transformational period
Řihošková, Nikola ; Spilková, Jana (advisor) ; Kratěnová, Jana (referee)
According to the World Health Organisation, obesity is an epidemic of the 21st century. It is most certainly a serious risk to the health of the individual in question, markedly lowering their quality of life. The Czech Republic is the fourth most obese country in Europe, with 5-10 % of child obesity present. This paper explores the development of child obesity and its potential root causes that might contribute to it. The analysis is supported by data from a study by the State Health Institute, which was carried out over 4 phases in 18 cities in the Czech Republic. Quantitative research was used in the analytical part of this paper. The data was processed within the SPSS programme, using the method of statistical analysis of contingency tables and binary logistical regression analysis for testing previously established working hypotheses. The results of the analysis have shown that the rate of obesity grew across the four phases, except only in the youngest group of participants. An analysis of the various contributory factors to obesity has highlighted age and place of residence as being the most influential. The highest number of obese children was found in the regions of Karlovy Vary and Ustí nad Labem, which could be due to the socioeconomic and environmental factors in these areas. In...
Private and public law aspects of product liability and general product safety
Kratěnová, Jana ; Švestka, Jiří (advisor) ; Dvořák, Jan (referee)
Resume - Private and public law aspects of product liability and general product safety Product liability, i.e. liability for defective products, is part of consumer protection and in particular consumer protection focusing on consumer health and safety. Product liability is preceded by general product safety since only safety products are able not to cause to consumers damage resulting from products' defects. Therefore it is necessary to get acquainted with both general product safety as well as product liability legislation and judicature. Regarding general product safety there are number of obligations set forth for producers in order to guarantee that only safety products are put into circulation/put into market. Breach of the said obligations is followed by various sanctions in the area of public law as well as private law (liability for damage caused by defective products). Among public law sanctions there belong administrative law and penal law sanctions resulting in punishing producers where a consumer activity is not required in order to punish producer. Czech Act on general product safety belongs among general legislation covering issues that are not covered by special Czech legislation. The Act is generally in line with Directive on general product safety. On the other hand private law requires...
The Mythologization of Photography
Kratěnová, Jana ; Šafaříková, Radana (referee) ; Češka, Jakub (advisor)
The subject of this thesis is a semiotically inspired analysis of Michael Phelps photos from Beijing Summer Olympics (2008). The theoretical part deals with semiotic concepts of Roland Barthes reffering to Ferdinand de Saussure theory and Barthes original concept of modern myths. The aim of this work is to provide an insight into the reading and interpretation of photographic images. It focuses on the issue of mechanisms of photographic meanings and their description. Beside the critical view of Roland Barthes semiotics of photographs and concepts the thesis presents the works of Vilém Flusser and Umberto Eco as well. The main intention of the diploma paper is to show the photograph as an area of utterances. The emphasis on interpretive role is there put into opposition to the understanding of photography only as a mechanical representation of reality. Along with Barthes the work explains the construction of myths as an ideological representation of meanings and intentions that are not obvious at first sight. The practical part offers semiotic-based analysis of several photos of Michael Phelps from the Beijing Olympics games. The analysis focuses on the discovery of the main concepts that are carriers of latent meanings. They show how the meanings involved in the production of mythology, which uses the...
OA to scientifi c publications and research data in Horizon 2020
Kratěnová, Jana
During presentation titled “OA to scientific publications and research data in Horizon 2020” reasons for introducing obligation on OA to scientifi c information in Horizon 2020 will be presented together with description of steps on how to fulfill the said obligation. Speaker will also talk about relevant legal aspects of OA as well as OA news and updates as seen from the speaker´s perspective acting as national contact point for legal aspects of Horizon 2020 and national point of reference for scientific information.
Fulltext: idr-933_3 - Download fulltextPDF
Slides: idr-933_1 - Download fulltextPDF; idr-933_2 - Download fulltextPDF
Video: idr-933_4 - Download fulltextMP4
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
Český ekologický ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; TOCOEN, s.r.o., Brno ; Státní zdravotní ústav, Praha ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Pačes, Tomáš ; Fottová, Daniela ; Skořepová, Irena ; Budská, Eva ; Fabiánek, Petr ; Škarek, Michal ; Bartoš, Tomáš ; Čupr, Pavel ; Holoubek, Ivan ; Kotlík, Bohumil ; Mašatová, Tamara ; Žejglicová, Kristýna ; Kratěnová, Jana ; Kazmarová, Helena ; Fara, Milan ; Zapletal, Miloš
Zpráva o řešení projektu v roce 2004 byla z důvodu velkého rozsahu rozdělena do dvou samostatných svazků. Svazek II obsahuje části: Aktuální stav technických prostředků omezování emisí těžkých kovů podle doporučení EHK/CLRTAP (technologie BAT) a OECD (referenční dokumenty BREF, Těžké kovy v krajských programech snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší, Státní politika životního prostředí a vývoj emisí těžkých kovů, Spolehlivost měření emisí těžkých kovů a zásady verifikace a validace dat podle doporučení EMEP/CORINAIR "Atmospheric Emission Inventory Guedebook" (EGÚ), Zdravotní stav a úrovně expozic populace (SZÚ a TOCOEN, s.r.o.), Hodnocení vývoje defoliace lesních porostů v síti ICP Forests v ČR podle chemických parametrů půd analyzovaných v roce 1995, Hodnocení acidifikace lesních půd v síti ICP Forests v ČR (VÚLHM), zpráva k atmosférické depozici (VÚV T.G.M.), Kritické zátěže na území České republiky (ČEÚ, ČGS), Modelování acidifikace modelových povodí Jezeří v Krušných horách a Salačova Lhota na Českomoravské vrchovině (ČGS).
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
Český ekologický ústav, Praha ; TOCOEN, s.r.o., Brno ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Seják, Josef ; Škarek, Michal ; Bartoš, Tomáš ; Čupr, Pavel ; Holoubek, Ivan ; Kubisová, Dana ; Žejglicová, Kristýna ; Kratěnová, Jana ; Kazmarová, Helena ; Fabiánek, Petr ; Budská, Eva ; Zapletal, Miloš
Zpráva o řešení projektu v roce 2003 byla z důvodu velkého rozsahu rozdělena do tří samostatných svazků. Svazek II obsahuje zprávy z jednotlivých dílčích úkolů: Hodnocení vývoje zdravotního stavu lesních porostů podle vybraných parametrů v síti monitorovacích ploch ICP Forests v ČR (VÚLHM), Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečištění ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví (SZÚ, TOCOEN, s.r.o.), Podklady pro tvorbu mapy alternativních ocenění ekologických funkcí/hodnot krajiny České republiky (ČEÚ).
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; TOCOEN, Brno ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Bartoš, Tomáš ; Čupr, Pavel ; Holoubek, Ivan ; Kotlík, Bohumil ; Žejglicová, Kristýna ; Kratěnová, Jana ; Kazmarová, Helena ; Zapletal, Miloš
Zpráva z řešení projektu v roce 2005 byla vzhledem ke své rozsáhlosti rozdělena do dvou samostatných svazků. Ve druhém svazku jsou uvedeny zprávy z řešení dílčích úkolů projektu řešených na pracovištích EGÚ Praha Engineering a Státního zdravotního ústavu Praha ve spolupráci s TOCOENem Brno. EGÚ Praha Engineering v první části zprávy popisuje Integrovaný národní program snižování emisí České republiky z hlediska emisí tuhých znečišťujících látek a těžkých kovů. Uvádí hlavní cíle Programu, jeho řídící principy, priority, nástroje a opatření a také finanční zdroje. Druhá část dokumentuje aktuální stav emisní inventury těžkých kovů v České republice. Třetí část zprávy pojednává aktuální stav imisní situace částic a těžkých kovů (rok 2004) zpracovaný podle krajů a okresů a překročení ročních limitních hodnot imisí v r. 2004. Součástí zprávy je popis revize Protokolu o těžkých kovech a je zde diskutována i ekonomická náročnost uplatňování nových technologií BAT. Obsažena je diskuse kvality emisních dat a uvádí emisní faktory pro sektory spalování dřeva, požáry lesů a vegetace a spalování komunálních, průmyslových a nemocničních odpadů. Společné řešení projektu na pracovištích Státního zdravotního ústavu Praha a TOCOENu Brno se týká hodnocení zdravotního stavu a úrovní expozic populace. V závěrečné zprávě jsou uvedeny výsledky charakterizace dostupných zdrojů dat a výběru vhodných ukazatelů zdravotního stavu. Zpráva obsahuje zhodnocení jejich stavu a vývoje ve vybraných regionech s využitím databázových a statistických informací, diskusi příčin, které se spolupodílí na změnách zdravotního stavu populací. Dále využití vybraných ukazatelů pro nekauzální prostorovou i časovou analýzu průnikem s informacemi o znečistění ovzduší. Provedení rekonstrukce expozic pro různé scénáře. Vyhodnocení expozic vybraným znečišťujícím látkám a vyhodnocení jejich vývoje a finální mapové interpretace podle základních územních jednotek. Hlavním cílem tohoto připravovaného metodického postupu bylo nastavit parametrické vyhodnocení účinnosti provedených opatření na omezení znečišťování ovzduší. Cílovým hodnoceným parametrem byla nejen výsledná míra znečištění ovzduší, ale také aktuální stav zdraví ekosystémů a zdraví obyvatelstva.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.