National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Sustainability principles of fish stock of cultural monuments and historical settlements water elements
Adámek, Zdeněk ; Rozkošný, Miloš ; Hudcová, Hana ; Kratina, Josef ; Sedláček, Pavel
The object of the monuments procedure is to put into practice suitable and verified principles of composition of fish stocks of cultural monuments water elements, for production ponds and reservoirs, and for ornamental reservoirs, basins and pools. At the same time, it brings information about methods of fish stock management, principles of introduction of predatory fish, use of fish for biomelioration of aquatic environment. It also provides recommendations for the maintenance and care of farmed fish. To achieve this, it also includes a section aimed at identifying and describing an appropriate approach to solutions to improve water status, including water quality, and ensure the sustainability of fish stocks. Part of the monuments procedure is also a brief analysis of the issue of degradation of the reservoirs and ponds environment from the perspective of fish survival, due to pollution and water eutrophication. It also describes the individual causes of the unsuitable state of the aquatic environment.
Fulltext: Download fulltextPDF
Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje: Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém
Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Bernardová, Ilja ; Hudcová, Hana
Zpráva přináší shrnutí výsledků dílčího úkolu za celou dobu trvání projektu a důkladné literární rešerše, které se zabývají možnostmi a vývojem pasivního vzorkování nebezpečných látek a obsahem prioritních a dalších látek v rybách. Zpráva se zabývá hodnocením stavu vod použitím semipermeabilních membrán a experimentálním použitím pasivních DGT vzorkovačů, hodnocením stavu bioty a vývoje znečištění sedimentu a bioty. V závěru jsou uvedena doporučení pro další monitoring vod a ověřování norem environmentální kvality (NEK) pro sedimenty a biotu pro ČR. Přílohy uvádějí podrobné výsledky hodnocení, některé publikační výstupy projektu a literární rešerše.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.