National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Water course buffer zone in agricultural landscape
Barva, Jiří ; Forejtníková, Milena (referee) ; Králová, Helena (advisor)
The bachelor thesis provides summary of comprehensive information concerning the importance and establishment of the buffer strips along watercourses in the agricultural landscape. The input section focuses on solving activities and analysis of Czech legislative instruments. The main part describes the important functions of the buffer strips, which are based on foreign studies. The proposal of using the buffer strips in our conditions were made on the base of obtained information at the end of this work.
Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHK, Brno ; Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav tvorby a ochrany krajiny, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Brno ; Kokeš, Jiří ; Šálek, Jan ; Jurajda, Pavel ; Brtníková, Helena ; Forejtníková, Milena ; Kupec, Petr ; Rozkošný, Miloš
Práce na projektu jsou zaměřeny na monitoring jednotlivých složek vybraných revitalizovaných vodních a mokřadních ekosystémů v povodí toků s cílem určit míru jejich odezvy na provedená opatření či míru přiblížení stanovenému cílovému stavu. V roce 2004 byla vypracována rešerše na řešené téma, byly zhodnoceny získané podklady pro výběr pilotních lokalit. Zpráva dále obsahuje přehled provedených revitalizačních akcí na území ČR do roku 1992, popis metodiky výběru pilotních lokalit a provedení výběru. Předběžně byly zpracované získané výsledky monitoringu všech složek vodních ekosystémů ve vybraných lokalitách, byl vypracován návrh účelových monitoringů pro další fázi řešení projektu. Byly zahájeny práce na stanovení vlivu chemického stavu na celkový ekologický stav toků. Analýza výsledků prováděných monitoringů vlivu antropogenních zdrojů znečištění na stav vodních ekosystémů ve vybraných a dlouhodobě sledovaných povodích.
Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Brno ; Kubešová, Svatava ; Šálek, Jan ; Heteša, Jiří ; Marvan, Petr ; Vatolíková, Zuzana ; Stránská, Jarmila ; Jahodová, Dagmar ; Lacina, Darek ; Kokeš, Jiří ; Šálek, Jan ; Jurajda, Pavel ; Brtníková, Helena ; Forejtníková, Milena ; Kupec, Petr ; Rozkošný, Miloš
Práce na projektu jsou zaměřeny na monitoring jednotlivých složek vybraných revitalizovaných vodních a mokřadních ekosystémů v povodí toků s cílem určit míru jejich odezvy na provedená opatření či míru přiblížení stanovenému cílovému stavu. Zpráva obsahuje výsledky rešeršních prací provedených v roce 2005, konečný přehled zvolených pilotních lokalit a stručný popis metodiky jejich výběru, přehled sledovaných indikátorů stavu vodních ekosystémů, podkladovou dokumentaci k pilotním lokalitám a informace o komplexním monitoringu vybraných lokalit, dílčí výsledky tohoto monitoringu.
Výzkum sedimentů přehrad‚ nádrží a jezer - zhodnocení rizik a návrhy opatření: Jakost sedimentů a vody, látková bilance a zdroje znečištění v povodí VD Nové Mlýny
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Brno ; Česká geologická služba , Praha ; Forejtníková, Milena ; Rozkošný, Miloš ; Kočková, Eva
Zpráva přináší výsledky analýz dostupných rozborů sedimentů a zhodnocení míry zatížení vodních ekosystémů povodí vybranými rizikovými látkami. Byly sledovány profily na řece Svratce, jejích hlavních přítocích, řece Dyji a Jihlavě a profily přímo na Novomlýnských nádržích.
Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje: Podíl plošných a difúzních zdrojů na celkovém znečištění vod
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Forejtníková, Milena
Zpráva se zabývá problematikou znečištění ze zemědělsky obhospodařovaných pozemků a znečišťováním vod chovem zemědělských zvířat. Závěry shrnují dopad zemědělských dotací na životní prostředí. Jedná se především o opětovné obhospodařování neobdělávaných pozemků. Dále jsou popsány vlivy látek na ochranu zvířat, veterinárních léčiv, vyplavování dusíku na kvalitu vod a jejich podíl na jejich znečištění. Jako další zdroje plošného znečištění je uváděno obhospodařování lesů a intenzivní rekreační činnost.

See also: similar author names
2 FOREJTNÍKOVÁ, Marie
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.