National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.01 seconds. 
Sustainability principles of fish stock of cultural monuments and historical settlements water elements
Adámek, Zdeněk ; Rozkošný, Miloš ; Hudcová, Hana ; Kratina, Josef ; Sedláček, Pavel
The object of the monuments procedure is to put into practice suitable and verified principles of composition of fish stocks of cultural monuments water elements, for production ponds and reservoirs, and for ornamental reservoirs, basins and pools. At the same time, it brings information about methods of fish stock management, principles of introduction of predatory fish, use of fish for biomelioration of aquatic environment. It also provides recommendations for the maintenance and care of farmed fish. To achieve this, it also includes a section aimed at identifying and describing an appropriate approach to solutions to improve water status, including water quality, and ensure the sustainability of fish stocks. Part of the monuments procedure is also a brief analysis of the issue of degradation of the reservoirs and ponds environment from the perspective of fish survival, due to pollution and water eutrophication. It also describes the individual causes of the unsuitable state of the aquatic environment.
Fulltext: Download fulltextPDF
Influence of the various incubation time on the value of BOD
Debnárová, Andrea ; Dolejš, Petr (referee) ; Rozkošný, Miloš (advisor)
Biochemical Oxygen Demand (BOD) is commonly used for determining how fast biological organisms use up oxygen in a body of water. It is one of the essential methods used in water quality management and assessment. BOD could be considered as a quality level indicator of biologically treated water. This process is very time-dependent but most common period of incubation is five days - BOD(5). In this thesis different periods of incubation are compared - for BOD(5) with five days incubation period and BOD(2+5) with five days incubation period but also placed for two days to lowered temperature environment. These comparative tests were made for different types of water (surface water, waste water - water from mechanical level and biological level of treatment) For all kinds of determination of BOD the dilution method was used (ČSN EN 1899).
Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHK, Brno ; Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav tvorby a ochrany krajiny, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Brno ; Kokeš, Jiří ; Šálek, Jan ; Jurajda, Pavel ; Brtníková, Helena ; Forejtníková, Milena ; Kupec, Petr ; Rozkošný, Miloš
Práce na projektu jsou zaměřeny na monitoring jednotlivých složek vybraných revitalizovaných vodních a mokřadních ekosystémů v povodí toků s cílem určit míru jejich odezvy na provedená opatření či míru přiblížení stanovenému cílovému stavu. V roce 2004 byla vypracována rešerše na řešené téma, byly zhodnoceny získané podklady pro výběr pilotních lokalit. Zpráva dále obsahuje přehled provedených revitalizačních akcí na území ČR do roku 1992, popis metodiky výběru pilotních lokalit a provedení výběru. Předběžně byly zpracované získané výsledky monitoringu všech složek vodních ekosystémů ve vybraných lokalitách, byl vypracován návrh účelových monitoringů pro další fázi řešení projektu. Byly zahájeny práce na stanovení vlivu chemického stavu na celkový ekologický stav toků. Analýza výsledků prováděných monitoringů vlivu antropogenních zdrojů znečištění na stav vodních ekosystémů ve vybraných a dlouhodobě sledovaných povodích.
Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Brno ; Kubešová, Svatava ; Šálek, Jan ; Heteša, Jiří ; Marvan, Petr ; Vatolíková, Zuzana ; Stránská, Jarmila ; Jahodová, Dagmar ; Lacina, Darek ; Kokeš, Jiří ; Šálek, Jan ; Jurajda, Pavel ; Brtníková, Helena ; Forejtníková, Milena ; Kupec, Petr ; Rozkošný, Miloš
Práce na projektu jsou zaměřeny na monitoring jednotlivých složek vybraných revitalizovaných vodních a mokřadních ekosystémů v povodí toků s cílem určit míru jejich odezvy na provedená opatření či míru přiblížení stanovenému cílovému stavu. Zpráva obsahuje výsledky rešeršních prací provedených v roce 2005, konečný přehled zvolených pilotních lokalit a stručný popis metodiky jejich výběru, přehled sledovaných indikátorů stavu vodních ekosystémů, podkladovou dokumentaci k pilotním lokalitám a informace o komplexním monitoringu vybraných lokalit, dílčí výsledky tohoto monitoringu.
Výzkum sedimentů přehrad‚ nádrží a jezer - zhodnocení rizik a návrhy opatření: Jakost sedimentů a vody, látková bilance a zdroje znečištění v povodí VD Nové Mlýny
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Brno ; Česká geologická služba , Praha ; Forejtníková, Milena ; Rozkošný, Miloš ; Kočková, Eva
Zpráva přináší výsledky analýz dostupných rozborů sedimentů a zhodnocení míry zatížení vodních ekosystémů povodí vybranými rizikovými látkami. Byly sledovány profily na řece Svratce, jejích hlavních přítocích, řece Dyji a Jihlavě a profily přímo na Novomlýnských nádržích.
Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje: Antropogenní tlaky na vodní ekosystémy, vliv identifikace chovu ryb na jakost vody, eutrofizace
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Adámek, Zdeněk ; Rozkošný, Miloš
Zpráva shrnuje problematiku vlivu vodního prostředí intenzivně i polointenzivně obhospodařovaných rybníků na jakost vod ve vztahu k antoprogennímu zatížení a znečištění přiváděnému přítoky. Je popsán provedený komplexní monitoring situace ve znečištění vodního prostředí rybníků, průzkum rybího společenství vodních toků a stok napojených na rybníky. je důkladně pojednána role malých vodních nádrží z hlediska obhospodařování a protipovodňového ochrany. Byl doporučena optimalizace opatření vedoucí k revitalizaci malých vodních nádrží. Proběhlo posouzení vlivu proudění, doby zdražení vody v korytě, morfologie a zastínění pro dva úseky řeky Dyje na transport fytoplanktonu a znečištění vody. Byla zkoumána role říčních niv a vyslovena doporučení k revitalizačním opatřením.

See also: similar author names
1 Rozkošný, Martin
2 Rozkošný, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.