Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 150 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Registrované partnerství - aktuální tendence v Evropě
Kadeřábková, Veronika ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Registrované partnerství - aktuální tendence v Evropě Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o registrovaném partnerství a soužití dvou osob stejného pohlaví ve stejnopohlavním manželství. Práce se věnuje nejen právní úpravě České republiky, jsou rozebírány i další evropské země, přičemž cílem práce je komparace jednotlivých právních úprav a přehled aktuálních tendencí evropských států v tomto směru. Text se zaměřuje především na aktuální situaci v jednotlivých zemích, popisovány jsou skutečnosti týkající se vzniku a zániku registrovaného partnerství a majetkových poměrů partnerů. Diskutováno je i téma homoparentality a možnosti osvojování dětí homosexuály. Práce je členěna do 6 kapitol, které postupně popisují dílčí oblasti související s tímto občanskoprávním institutem. První kapitola definuje základní pojmy a krátce popisuje historický vývoj vnímání homosexuálů a pohledu na homosexualitu. Další kapitola popisuje postupnou legalizaci registrovaného partnerství v Evropě, se zaměřením na legislativní vývoj v České republice. Ve třetí kapitole je rozebírán vznik a zánik právního svazku mezi osobami stejného pohlaví, ať už jde o registrované partnerství, či stejnopohlavní manželství. Kapitola čtyři hovoří o majetkových poměrech partnerů, řešen je především rozdíl oproti společnému jmění manželů. V další...
Kogentní normy v občanském zákoníku
Mendrek, Piotr ; Elischer, David (oponent)
Kogentní normy v občanském zákoníku Abstrakt Cílem této diplomové práce s názvem "Kogentní normy v občanském zákoníku" je analýza kogentních norem v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále jen "OZ"), a to z hlediska jejich teoretického vymezení, způsobu jejich identifikace a výskytu. Práce je proto systematicky rozdělena na tři části. První část se zabývá pojmovým a obsahovým vymezením kogentní normy a definováním rozdílů mezi kogentní a dispozitivní normou. Je taktéž pojednáno o různých typech kogentních norem, přičemž značný důraz je kladen na rozbor kategorie tzv. relativně kogentních norem. V rámci této části se autor zabývá i hlubší rovinou dělení norem na kogentní a dispozitivní. Je pojednáno o stěžejním principu soukromého práva - principu autonomie vůle, ve kterém se zrcadlí zásadní dispozitivnost norem občanského zákoníku. Na straně druhé je poukázáno na nutnost omezení autonomie vůle právě prostřednictvím kogentních norem. Druhá část diplomové práce je věnována dlouhodobě problematické otázce identifikace kogentní normy. Předně jsou v historickém a komparativním pohledu analyzovány legislativní techniky, které zákonodárce pro rozlišení kogentních a dispozitivních norem používá. Podrobněji je rozebrána problematika poznání kogentní normy v polském občanském zákoníku, přičemž v této...
Pojetí vyživovací povinnosti v občanském právu
Uhlířová, Kristýna ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
[Pojetí vyživovací povinnosti v občanském právu] Abstrakt V rigorózní práci je cílem objasnit pojetí vyživovací povinnosti v občanském právu. Práce je složena z úvodu, deseti hlavních kapitol a závěru. V úvodní kapitole se práce zabývá vymezením základních pojmů, které jsou pro danou problematiku významné. Dále je podrobně rozebrán vývoj právní úpravy vyživovací povinnosti na našem území v historickém kontextu. Hlavním zjištěním je, že existuje mnoho významných mezníků, které posunuly vývoj v oblasti vyživovací povinnosti dopředu. Z hlediska historického vývoje právní úpravy je věnována pozornost vyživovací povinnosti obsažené v obecném zákoníku občanském (ABGB), alimentačním zákoně, zákoně o právu rodinném či zákoně o rodině. Práce nezapomíná ani na současnou právní úpravu dle nového občanského zákoníku účinného od roku 2014, na další právní předpisy, které se problematikou vyživovací povinnosti rovněž zabývají či na judikaturu. Snahou rigorózní práce je také čtenářům přiblížit pojetí vyživovací povinnosti s ohledem na ochranu rodiny a to i na úrovni mezinárodní. Práce ve své hlavní části analyzuje jednotlivé druhy vyživovací povinnosti a upozorňuje na jejich vzájemné vazby mezi nimi, a to i v porovnání s historickým kontextem. Detailně práce zachycuje pojetí vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí...
Odkaz
Zachara, Radim ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Odkaz Abstrakt Tato práce se věnuje otázkám odkazu, jakožto institutu dědického práva podle české právní úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Opětovné začlenění odkazu do českého dědického práva nastalo po více než 50 letech, a tak je tento institut zejména laické veřejnosti poměrně neznámý. Odkaz, který je ovládán principem singulární sukcese je odklonem od základní zásady dědického práva v České republice, a sice sukcese universální. Toto oživení tradičního institutu dědického práva s sebou přináší mnohé teoretické i aplikační otázky, na které se tato práce snaží najít odpovědi a poukázat na slabá místa právní úpravy. V této práci bylo využito zejména výkladu historického v částech, zabývajících se právní úpravou obsaženou v právních předpisech předcházejících současnému občanskému zákoníku, a to počínaje římskoprávní úpravou, přes středověké dědické právo až k všeobecnému občanskému zákoníku, vládnímu návrhu občanského zákoníku z roku 1937 a občanských zákoníků po únorové revoluci v roce 1948. Vzhledem k návaznosti současné právní úpravy na všeobecný občanský zákoník i římskoprávní úpravu se práce nevyhýbá komparativní metodě tam, kde je to vhodné. V části de lege lata se práce věnuje výkladu teleologickému, gramatickému a popisnému pozitivněprávní úpravy, a to v co možná nejširším...
Smluvní pokuta
Kmoníčková, Klára ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Smluvní pokuta Tématem této práce je smluvní pokuta. Smluvní pokuta je starobylý institut, jehož obdoba se vyskytovala dokonce již v římském právu. Na našem území lze obdobu smluvní pokuty poprvé nalézt již v městském právu v 16. století. Skutečnost, že byla smluvní pokuta používána po takto dlouhou dobu až do současnosti, ilustruje její nepochybný význam a její potřebnost pro závazkové právo. I v dnešní době plní smluvní pokuta důležité funkce a je ve smlouvách hojně využívána. Cílem této práce je analýza současné právní úpravy smluvní pokuty v České republice, včetně závěrů judikatury a odborné literatury. Cílem je rovněž poukázat na rozdílnost názorů na některé dílčí otázky nebo na praktické problémy. Práce se zaměří zejména na výši smluvní pokuty a moderační právo soudu. Práce se neopomine zabývat ani ostatními tématy souvisejícími se smluvní pokutou. Tato práce se skládá z 11 částí, některé z těchto částí jsou rozděleny na kapitoly, případně i na jednotlivé body. Ve své první části tato práce shrnuje historický vývoj smluvní pokuty. Druhá část této práce se týká systematického zařazení smluvní pokuty v občanském zákoníku. Třetí část se zabývá otázkou kogentnosti a dispozitivnosti jednotlivých ustanovení občanského zákoníku upravujících smluvní pokutu. Čtvrtá část se věnuje přechodným...
Dar v proměnách času
Kunstová, Dorota ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Dorota Ryčlová Dar v proměnách času Abstrakt Tato práce se zaměřuje na dar coby předmět darování a jejím cílem je co nejkomplexněji tento institut rozebrat. A to jak z pohledu historického, tak z pohledu aktuální právní úpravy. Stranou nezůstane ani chápání daru jinými vědními obory, jako jsou psychologie, antropologie, ekonomie či diplomacie. Jedna z úvodních kapitol zachycuje proměny daru v právu od Chammurapiho zákoníku přes římské právo a středověk až po úpravu za dob Monarchie Rakousko-Uherské, období první republiky a obou občanských zákoníků platných a účinných na našem území v druhé polovině dvacátého století. Nejvíce prostoru je pochopitelně věnováno pojetí daru v současné právní úpravě, zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále i jen "NOZ"). A to jak z pohledu ustanovení §§ 2055-2078 NOZ, které se přímo věnují různým podobám daru, respektive darování a darovací smlouvě, tak i z pohledu jiných ustanovení NOZ zmiňujících se výslovně o daru nebo o bezplatně poskytovaných plněních. Právě pro potřeby rozlišování mezi darem stricto sensu od jakýchkoli jiných obdobných plnění je v práci zaveden termín dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Práce se však neomezuje pouze na problematiku daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ a jemu podobných plnění v rámci NOZ, ale všímá si...
Aplikační praxe střídavé péče z pohledu práva dítěte na péči obou rodičů
Fialová, Markéta ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
Rigorózní práce na téma Aplikační praxe střídavé péče z pohledu práva dítěte na péči obou rodičů se zabývá střídavou péčí jakožto jednou z forem péče o dítě, která nejlépe naplňuje právo dítěte na péči obou rodičů. Hlavním cílem této práce je vymezit limity střídavé péče, které byly stanoveny především judikaturou soudů a které vylučují její vhodnost, a následně posoudit možnosti, jak lze nejlépe působit na rodiče za účelem dosažení jejich vlastní dohody o střídavé péči, aby nemuselo dojít k autoritativnímu rozhodování soudem. Práce se v úvodní kapitole věnuje vymezení střídavé péče, jejímu právnímu zakotvení, společenské debatě doprovázející střídavou péči, jež odráží rozdílné názory na střídavou péči, a dopadům rodičovského konfliktu na střídavou péči. Práce dále pojednává o zásadě nejlepšího zájmu dítěte. Jedná se o nejvýznamnější zásadu celého rodinného práva a obzvláště u střídavé péče je nutné ji velmi důkladně aplikovat na základě posouzení všech okolností konkrétního případu. Hlavní část práce se věnuje limitům střídavé péče vymezené judikaturou, které v konkrétním případě vylučují aplikaci střídavé péče z důvodu její nevhodnosti. Pozornost je zaměřena především na judikaturu Ústavního soudu. Těmito limity jsou přání dítěte, věk dítěte, zdravotní stav dítěte, vzdálenost bydlišť rodičů a...
Správa cizího majetku - svěřenské fondy
Lederer, Vít ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent) ; Rozehnal, Aleš (oponent)
Správa cizího majetku - svěřenské fondy Abstrakt Hlavním cílem této disertační práce je poskytnout podrobný a systematický pohled na novou právní úpravu institutu svěřenského fondu v České republice za použití deskriptivní, analytické a srovnávací metody. Dílo je rozděleno do sedmi částí. První část této práce se zaměřuje na vymezení pojmu svěřenského fondu a na jeho vytváření. Zabývá se jeho teoretickým východiskem a základními konstitutivními prvky. Část druhá popisuje osobu zakladatele a jeho úlohu při vytváření svěřenského fondu a v průběhu jeho trvání. V této části je také řešena otázka možné výhrady práv k vyčleněnému majetku ze strany zakladatele. Třetí část této práce se týká správy svěřenského fondu. Zaměřuje se především na úlohu svěřenského správce a na jeho povinnosti vůči svěřenskému fondu a obmyšleným, jakož i na jeho povinnosti vůči třetím osobám. Autor rovněž zkoumá otázku zajištění objektivního a nestranného výkonu správy svěřenského fondu v případě, ve kterém zakladatel nebo osoba, které má být ze svěřenského fondu plněno, je současně svěřenským správcem. Dále se zabývá jmenováním a odvoláváním svěřenského správce. Čtvrtá část se zabývá obmyšleným a jeho právem na plnění ze svěřenského fondu. Dotýká se také způsobu jmenování obmyšleného a určení plnění, které mu má být poskytnuto ze...
Sousedské spory
Zítková, Barbara ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
1 Sousedské spory Abstrakt Diplomová práce s názvem "Sousedské spory" rozebírá problematiku sousedského práva zejména z pohledu práva občanského. Vzhledem k tomu, že téma nespadá čistě do tohoto oboru, zabývá se práce také právem správním a okrajově trestním. Cílem práce je komplexněji pojednat o této velmi různorodé problematice, kterou se nezabývají pouze obory právní, ale též obory technické a jiné. Diplomová práce se snaží odpovědět na otázky: co znamená pojem sousedské právo, čím se tento obor zabývá, koho se dotýká, kde nalezneme jeho úpravu a jakou ochranu poskytuje náš právní řád v případě, že dohoda mezi sousedy není možná. Sousedské právo má velmi dlouhou historii, která sahá až do období starověkého Říma. Tehdy vzniklo mnoho právních institutů, které známe i dnes. Příkladem mohou být služebnosti. Z historických právních úprav se práce zabývá Všeobecným občanským zákoníkem z roku 1811, který se stal inspiračním zdrojem při tvorbě současného občanského zákoníku. Dále pojednává také o občanských zákonících z let 1950 a 1964. Stěžejní úpravu nalezneme v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Současná právní úprava sousedského práva je podrobnější, rozsáhlejší a mnohem propracovanější než úpravy dřívější. Diplomová práce se věnuje zejména institutům jako je vlastnictví, držba a věcná břemena (zejména...
Škoda způsobená informací nebo radou - česká úprava, DCFR a PETL
Mladá, Klára ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Škoda způsobená informací nebo radou - česká úprava, DCFR a PETL Abstrakt Tato práce pojednává o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytnutím nesprávné informace nebo škodlivé rady, která se řídí § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zároveň se zabývá vztahem této odpovědnosti k dokumentům evropských legislativních skupin, konkrétně k dokumentu Principles of European Tort Law (PETL), a Draft Common Frame of Reference (DCFR). Cílem této práce je představit komentované ustanovení, jeho zařazení v systematice Občanské zákoníku a nastínit možnosti a náležitosti jeho aplikace. Tento cíl bylo nutné zároveň podrobit zkoumání z hlediska evropských dokumentů PETL a DCFR, které byly inspirací nejen zákonodárcova rozhodnutí zařadit komentované ustanovení v jeho současné podobě do Občanského zákoníku, ale i pro tvorbu zákoníku samotného. V rámci představení komentovaného ustanovení bylo nutné rozvést jednotlivá témata tvořící základ pro vznik odpovědnosti dle Občanského zákoníku obecně, konkrétně v relaci na komentované ustanovení a konečně i vzhledem k evropským dokumentům PETL a DCFR. Stěžejními tématy proto jsou subjekty škody, především výklad pojímání osoby profesionála, tzn. příslušníka určitého stavu či povolání - škůdce. Kapitola zaměřená na jednotlivé subjekty vystupující při případné aplikaci...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 150 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.