Výzkumné zprávy

Nejnovější přírůstky:
2022-11-27
22:33
Stress state rock mass monitoring ahead of longwall No. II/501/C, Mine Staszic-Wujek, PGG, Poland -Project RFCS DD-MET
Waclawik, Petr ; Kukutsch, Radovan ; Staš, Lubomír ; Souček, Kamil ; Vavro, Leona ; Vavro, Martin ; Kubina, Lukáš ; Schuchová, Kristýna
For designing precisely the reinforcement of mine gate and reinforcing underground structures in general, knowing stress and deformation states in the rock massive in the immediate vicinity of these mine works as precisely as possible is absolutely decisive. In order to verify the rock mass stress state and its changes induced by longwall mining, the monitoring of rock mass stress changing in connection with the mine out of the coal seam No. 501, longwall face No. II/501/C in the Mine Staszic-Wujek, Poland, was suggested. The aim of the contractual research was the realisation and interpretation of the rock stress state monitoring using the CCBO (Compact Conical ended Borehole Overcoring method) and CCBM (Compact Conical ended Borehole Monitoring method) probes in the forefield of mentioned longwall face within geotechnical station. To verify stress monitoring, the survey of the state of the longwall gate was carried out using a pulse 3D scanner. The purpose was to capture deformation changes ahead of the advancing longwall face, specifically, at five stages in the ± 20 m section on each side from the installed geotechnical station.

Úplný záznam
2022-11-27
22:33
3D skenování komor BK1 a BK2 Flascharova dolu – monitoring deformačních změn
Kukutsch, Radovan ; Waclawik, Petr
Výzkumná zpráva hodnotí výsledky 3D laserového skenování komor BK1, BK2 břidlicového dolu Flascharův důl. Účelem skenování bylo opakované skenování kritických míst tohoto dolu.

Úplný záznam
2022-11-20
00:00

Úplný záznam
2022-11-20
00:00
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku omítky ze zámku Sychrov – oprava Bretaňské věže
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Náhunková, Pavla
Analyzovaná malta obsahuje 76,5 % hm. křemičitého písku a 23,5 % hm. tvoří vápenné pojivo - jedná se o silně hydraulické vápno. Kamenivo malty je tvořeno v naprosté většině křemenem. Hydraulicitu obsaženého vápenného pojiva dokazuje jednak přítomnost belitických slínků, silně nehomogenní mikrostruktura (typické střídání hutných, Ca nabohacených částí a poréznějších dekalcifikovaných oblastí) a dále přítomnost silikátových složek v různé míře zreagování. Nabízí se domněnka, že použité hydraulické pojivo mohlo být připraveno uměle smícháním vápna s hydraulickou silikátovou přísadou.

Úplný záznam
2022-11-20
00:00
Legislativa pro nakládání s čistírenskými kaly ve vybraných státech Evropské unie: Německo, Rakousko, Francie.
Pohořelý, Michael ; Hušek, Matěj ; Moško, Jaroslav ; Šyc, Michal
Tato zpráva se zabývá přístupem tří vybraných evropských států (Německa, Rakouska a Francie – dle zadání zaměstnanců MŽP) ke zpracování čistírenských kalů aplikovaných na zemědělskou půdu. V první části jsou shrnuty legislativní limity a porovnány s limity EU a ČR. Další části jsou věnovány popisu legislativy a hlubšímu pochopení jednotlivých opatření v kalové otázce u zájmových států.\n

Úplný záznam
2022-11-06
00:34
Co víme o rozdílech ve výdělcích žen a mužů. Shrnutí publikovaných studií v rámci projektu 22 % K ROVNOSTI
Křížková, Alena ; Pospíšilová, Kristýna ; Maříková, Hana ; Marková Volejníčková, Romana ; Simerská, L. ; Haken, P. S.
Účelem tohoto textu je poskytnout čtenářům a čtenářkám krátký přehled o aktuální situaci, mezinárodním srovnání i vývoji v oblasti nerovného odměňování žen a mužů\nv ČR, a to spolu s odkazy na další užitečné zdroje. Text obsahuje souhrn teoretických východisek a popisných statistik k tématu genderových nerovností v odměňování a stručně představuje nejdůležitější poznatky z provedených studií a analýz.

Úplný záznam
2022-11-06
00:34
Českou veřejnost trápí nerovnosti v odměňování žen a mužů i diskriminace. Tisková zpráva
Křížková, Alena ; Zachariášová, L. ; Havlíková, P.
Společná tisková zpráva Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Otevřené společnosti a NESEHNUTÍ ze dne 5. února 2018.\nZnevýhodnění v odměňování mezi muži a ženami, nedostatečný postup žen na vyšší pozice či překážky při přijímacích pohovorech představují nejzásadnější problémy, které odhalil reprezentativní průzkum Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Minimálně jednou za svůj život se s těmito překážkami setkalo téměř 60 % žen a 39 % mužů. Dotazy na soukromý a rodinný život jsou pro ženy stále běžnou součástí přijímacích pohovorů do zaměstnání. Nejčastěji se s nimi setkávají ženy, které již mají děti, a ženy ve věkové skupině 30–44 let. Celkem je ale potvrzuje 58 % žen a 24,6 % mužů.

Úplný záznam
2022-11-06
00:34
Ženy v Česku stále vydělávají o 22 % méně než muži. Tisková zpráva
Křížková, Alena ; Vohlídalová, Marta ; Pešáková, K. ; Čechovská, L.
Tisková zpráva NESEHNUTÍ, Sociologického ústavu a Otevřené společnosti ze dne 10. října 2018.\nMíra nerovného odměňování mezi muži a ženami je v České republice stále 22 %, což nás řadí po Estonsku na druhé nejhorší místo mezi zeměmi Evropské unie.

Úplný záznam
2022-11-06
00:34
Nárůst cen energií a zvýšení příspěvku na bydlení v lednu 2022: pomohlo to?
Pertold, Filip ; Pleticha, Petr
V reakci na prudký růst cen energií, a tedy nákladů na bydlení od podzimu 2021 vláda Petra Fialy v lednu 2022 přistoupila ke zvýšení stropů – tj. normativních nákladů na bydlení. V této studii analyzujeme, jak toto opatření ovlivnilo počet domácností s nárokem na příspěvek a počet domácností, které příspěvek čerpají.

Úplný záznam
2022-11-06
00:34
Platy učitelů v roce 2021: vrchol dosažen a co dál?
Münich, Daniel ; Smolka, Vladimír
Úroveň učitelských platů v dlouhodobém horizontu spoluurčuje atraktivitu učitelské profese a zajišťuje dostatečný zájem o profesi. Výběrovost profese, jak na straně vysokoškolské přípravy, tak během kariéry stimuluje kvalitu práce učitelů. Jde však o dlouhodobé procesy realizované průběžnými příchody a odchody do a z profese a dalším vzděláváním. Proto lze dopady učitelských platů na zájem o profesi, kvalitu práce učitelů a vzdělávací výsledky vysledovat až s odstupem let, spíše dekád. Relativní platy učitelů vůči ostatním platům v ekonomice je důležitým ukazatelem. Takto poměřované platy učitelů v České republice (ČR) patřily až do roku 2017/2018 k nejnižším v rámci celé EU, respektive několika desítek ekonomicky nejvyspělejších zemí světa (OECD). V roce 2021, díky nebývale dynamickému tempu zvyšování po několik let v řadě, se relativní platy českých učitelů výrazně přiblížily průměru zemí OECD i EU. V roce 2021 dosáhly úrovně 122 % průměrných mezd v ekonomice. Vládě A. Babiše se tak během několika let podařilo to, co se nepodařilo žádné vládě předchozí. Podařilo se jí výrazně přiblížit naplnění ambiciózního programového závazku, kterému po špatných zkušenostech z minula věřil málokdo. Udržení dosažené relativní úrovně učitelských platů v dalších letech bude vyžadovat jejich zvyšování tempem růstu nominálních mezd v ekonomice. Ve výhledu roku 2022 relativní platy učitelů však zřejmě mírně poklesnou na 119 %. Za slibů daných v létě při vyjednávání vlády s odbory se tam zřejmě udrží i v roce 2023. Minulou i současnou vládou přislibované úrovně 130 % učitelské platy rozhodně nedosáhnou, platy širší skupiny pedagogických pracovníků už vůbec ne.

Úplný záznam