Research reports

Latest additions:
2023-01-29
22:31
Naked exclusion with heterogeneous buyers
Chen, Y. ; Zápal, Jan
We investigate the effects of buyer heterogeneity in a market in which an incumbent firm prevents entry when it signs enough exclusionary contracts with buyers. With heterogeneous buyers several well-known results in exclusionary contracting with homogenous buyers are overturned and novel ones emerge. First, inefficient equilibria exist in which exclusionary contracts are signed but entry still occurs, and the loss of consumer surplus falls on small buyers. Second, sequential contracting may be more pro-competitive than simultaneous contracting in the sense that entry occurs under sequential but not simultaneous contracting. When this happens, sequential Pareto dominates simultaneous contracting.

Detailed record
2023-01-29
22:31
Methodical procedures for preparation and observation of various types of biological samples using a CL detector
Vancová, Marie ; Horodyský, P. ; Kolouch, A. ; Krzyžánek, Vladislav ; Skoupý, Radim
Aplikační příklady využití funkčního vzorku katodoluminescenčního detektoru firmy Crytur pro jeho využití v biologickém výzkumu

Detailed record
2023-01-29
22:31
Přehled technologií pro zpracování kalů a recyklaci fosforu
Pohořelý, Michael ; Moško, Jaroslav ; Hušek, Matěj ; Šyc, Michal
Tato zpráva se zabývá problematikou nakládání s čistírenskými kaly. V první části popisuje výhody a překážky pro využívání čistírenských kalů pro hnojivové účely. V další části se zpráva zabývá popisem a zhodnocením čtyř relevantních způsobů nakládání s kaly, tj. přímé zemědělské použití, kompostování, spalování a pyrolýza., včetně zhodnocení jejich výhod a nevýhod.

Detailed record
2023-01-29
22:31
SMV-2022-62: Antireflexe safírových okének v prostředí voda-vzduch pro VIS-spektrum
Pokorný, Pavel ; Oulehla, Jindřich
Návrh a depozice antireflexních multivrstev pro téměř kolmý dopad viditelného světla na safírová okénka mezi vzduchem a vodou.

Detailed record
2023-01-29
22:31
SMV-2022-61: Vývoj pokročilého programovatelného akvizičního systému s generátorem pulzů
Vondra, Vlastimil
Posouzení specifikace zařízení z hlediska možností realizace zařízení pomocí přístrojového vybavení zhotovitele. Analýza požadavků zadání a vývoj metodiky řešení generátoru. Vypracování návrhu realizace dle požadovaných vlastností. Výroba mechanických a elektrických částí a nákupu potřebných komponent. Ověření teoretických výchozích požadavků zadání praktickým měřením v určeném místě. Zkompletování 1 kusu experimentálního zařízení. Instalace, kalibrace zařízení na místě plnění.\n

Detailed record
2023-01-29
22:31
SMV-2022-60: Metrologické nastavení měřícího systému PAZ
Mikel, Břetislav
Návrh a realizace měřícího systému pro metrologické nastavení měřícího systému PAZ na principu laserové interferometrie. Kalibrace měřícího systému PAZ navrženým kalibračním systémem.

Detailed record
2023-01-29
22:31
SMV-2022-59: Vývoj optovláknového spojení pro přenos scintilačního záření
Mikel, Břetislav
Vývoj optovláknového spojení pro přenos scintilačního záření v délce 5 m. Zakončení optovláknového spoje je na obou stranách realizováno konektory SMA s průměrem ferule 3,2 mm. Optovláknový spoj mezi detektorem ionizujícího záření a vyhodnocovací elektronikou je schopen přenést min. 100 000 impulsů za sekundu od fotonového záření (Cs-137, Co-60).\nCitlivost detekce kontaktně na bodový zdroj Cs-137 min. 7E-04 cps/Bq. Teplotní odolnost vlákna +5 až +45 °C.

Detailed record
2023-01-29
22:31
Možnosti odstraňování perfluorovaných organických sloučenin (PFCs) na úpravnách pitné vody a jejich výskyt ve zdrojích pitné vody v ČR
Čermáková, Lenka ; Fialová, Kateřina ; Prokopová, Michaela ; Semerád, Jaroslav ; Petříček, Radim ; Pivokonská, Lenka ; Cajthaml, Tomáš ; Pivokonský, Martin
Tato souhrnná výzkumná zpráva byla realizována v rámci projektu TAČR TJ04000212 programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA „Možnosti odstraňování perfluorovaných organických sloučenin (PFCs) na úpravnách pitné vody a jejich výskyt ve zdrojích pitné vody v ČR“. Tato zpráva je určena provozovatelům úpraven vod a slouží jako základní materiál pro optimalizaci procesu koagulace/flokulace a adsorpce při úpravě vody. Zpráva podrobně vysvětluje problematiku odstraňování perfluorovaných organických látek (PFCs) při úpravě vody, zejména procesem adsorpce v poloprovozních podmínkách. Tato zpráva bude použita jako teoretický podklad pro provoz úpravny vody v Kutné Hoře provozovanou Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a. s.

Detailed record
2023-01-29
22:31
Zpráva o hydropedologickém průzkumu v Černém Dole v Krkonoších
Šípek, Václav ; Vlček, Lukáš ; Zelíková, Nikol
Zpráva shrnuje výsledky hydropedologického průzkumu z lokality Černý Důl v Krkonoších. Lokality byly s pracovníky Správy KRNAP vytipovány z důvodu objasnění vlivu gradace kůrovce a odumírání smrkových porostů na vodní režim půdy. Zpráva popisuje hydraulické vlasnoti půd pro několik půdních horizontů na dvou kontrastních lokalitách (zasažené a nezasažené kůrovcem) a bude v rámci projektu sloužit jako podklad pro hydropedologický model.

Detailed record
2023-01-29
22:31
SMV-2022-58: Úplný servis Dewarových nádob na kapalné hélium
Srnka, Aleš ; Krejčí, Pavel
Dlouhodobý aktivní provoz Dewarových nádob na kapalné hélium je ekonomicky náročný. Předmětem výzkumu je optimalizace provozu s důrazem na jeho ekonomickou výhodnost a bezpečnost provozu při neustále se měnících vstupních a výstupních údajích. Jsou dlouhodobě sledovány všechny podstatné údaje a způsob využití je optimalizován na co nejmenší ztráty. K činnosti jsou využívány dlouholeté zkušenosti v oblasti kryogenní techniky a vybavení speciálními kryogenními přístroji. Výzkum je prováděn na základě Smlouvy mezi MU - CEITEC a ÚPT AV ČR Brno, v. v. i., ze dne 20. 1. 2022.\n

Detailed record