Rigorózní práce

Nejnovější přírůstky:
2024-06-22
00:20
Hodnocení racionality předepisování vybraných potenciálně nevhodných léčiv u ambulantních geriatrických pacientů (II.)
Želivská, Nela ; Fialová, Daniela (vedoucí práce) ; Pokladníková, Jitka (oponent)
Instituce/Katedra: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie Název diplomové práce: Hodnocení racionality předepisování vybraných potenciálně nevhodných léčiv u ambulantních geriatrických pacientů (II.) Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. Autor: Nela Želivská Úvod: Procentuální zastoupení geriatrických nemocných v populaci stále narůstá, a tím narůstá i význam a potřeba poznatků racionální geriatrické farmakoterapie v každodenní klinické praxi. U geriatrických nemocných je velmi častá polymorbidita a polyfarmakoterapie, z tohoto důvodu je potřebné i pravidelně revidovat lékové režimy ve stáří a řešit potenciální lékové problémy. Kritéria potenciálně nevhodných léčiv ve stáří (PIMs, z angl. "potentially inappropriate medications in the aged") byla definovaná expertními skupinami jako pomocný nástroj, který má zvýšit racionalitu lékové preskripce u seniorů. Rizikovost PIMs ve vyšším věku často převažuje nad jejich přínosem nebo neexistuje dostatek vědeckých důkazů o dostatečné účinnosti/bezpečnosti těchto léčiv ve stáří, z tohoto důvodu by mělo být užití PIMs u seniorů limitováno a jejich racionalita předepisování pravidelně sledována. Tato diplomová práce navazuje na diplomovou práci R. Leštiny pod názvem "Hodnocení...

Úplný záznam
2024-06-22
00:19
Změny hladin katecholaminů, serotoninu a laktátu při sportovním lezení na umělé stěně v závislosti na stylu jištění prvolezece
Strnadová, Kateřina ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Bunc, Václav (oponent)
Název: Změny hladin katecholaminů, serotoninu a laktátu při sportovním lezení na umělé stěně v závislosti na stylu jištění prvolezce. Cíle: Cílem diplomové práce je navázat na práci bakalářskou a rozvinout její cíle. Výzkum je zaměřený na zjišťování hormonálních změn v krvi před výkonem, bezprostředně po výkonu a 15min po zklidnění, v závislosti na stylu jištění a osobnostním profilu lezkyň. Hormonální změny jsme porovnávali při výkonu na dvou lezeckých cestách stejné obtížnosti a profilu při rozdílmém způsobu jištění. Metody: Výzkumný randomizovaný soubor tvořil deset žen, lezkyň, které přelézaly dvě lezecké cesty stylem OS (on sight) na úrovni maximalního úsilí. Jedna z cest byla přelézaná při "cvakání" postupového jištění, oproti druhé cestě, která byla zdolávaná při vynechávání postupového jištění. Výzkum byl proveden pomocí odběru žilní krve z v. brachialis a odstředěním krevní plazmy z odebrané krve. Laktát byl stanovován na přístroji Siemens Adria 1800 v rutinní laboratoři, serotonin byl stanoven pomocí LS-MS/MS s gradientovou elucí. Katecholaminy byly stanoveny pomocí LS-MS/MS s izokratickou elucí. Dále bylo použito dotazníkové šetření skládající se ze tří psychologických dotazníků (DMV, RCAI, Eysenckův osobnostní dotazník). Dotazníky byly vyhodnoceny dle příslušných skórovacích tabulek....

Úplný záznam
2024-06-22
00:19
Alkaloidy dřeva druhu Liriodendron tulipifera L. a jejich biologická aktivita
Klíčová, Anna ; Hošťálková, Anna (vedoucí práce) ; Chlebek, Jakub (oponent)
Klíčová A.: Alkaloidy dřeva druhu Liriodendron tulipifera L. a jejich biologická aktivita. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky, Hradec Králové 2018. Školitel: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. Klíčová slova: Liriodendron tulipifera, sekundární metabolity, alkaloidy, biologická aktivita Alzheimerova choroba (Alzheimer's disease, AD) je nejčastější formou demence. Jedná se o neurodegenerativní onemocnění, které doprovází kognitivní poruchy v kombinaci s afázií, apraxií nebo poruchami výkonných funkcí, které později vedou ke zhoršení pracovních či sociálních schopností. Prozatím neexistuje kauzální léčba tohoto onemocnění a tak probíhá intenzivní výzkum nových látek. Momentálně jsou dostupná léčiva zpomalující postup tohoto onemocnění, mezi ně se řadí i látky přírodního původu. Při předběžném testování vykázal alkaloidní extrakt ze dřeva Liriodendron tulipifera L. inhibiční aktivitu vůči lidským cholinesterasám, a proto byl vybrán pro izolaci alkaloidů a jejich dalšímu zkoumání. Izolace probíhala nejdříve pomocí sloupcové chromatografie se stupňovitou elucí. Pro izolaci jednotlivých alkaloidů byla použita preparativní TLC. Následná identifikace alkaloidů probíhala za pomoci strukturních analýz s využitím NMR a MS. Byla naměřena i...

Úplný záznam
2024-06-22
00:18
Ideál či zrcadlo? Principy a ideje Ústavy 9. května a ústavy z roku 1960 a jejich odraz v trestním a občanském právu
Blažková, Tereza ; Šouša, Jiří (oponent)
- Ideál či zrcadlo? Principy a ideje Ústavy 9. května a ústavy z roku 1960 a jejich odraz v trestním a občanském právu. Předkládaná práce s názvem "Ideál či zrcadlo? Principy a ideje Ústavy 9. května a ústavy z roku 1960 a jejich odraz v trestním a občanském právu" se zabývá problematikou ústavního vývoje na našem území po roce 1945. Práce má několik rovin. Zkoumá roli ústavy v procesu vytváření dalších právních předpisů a klade si otázky po roli ústavy ve společnosti ve vztahu k jejímu ideovému zakotvení. Zaměřuje se také na zkoumání vlivů komunistické ideologie v ústavním právu, zejména v procesu přijímání ústavy. Práce také postihuje roli ústavních hodnot v rámci kodifikačních procesů, které následovaly po přijetí Ústavy 9. května a ústavy z roku 1960. Jako příklad těchto kodifikačních procesů bylo zvoleno právo trestní a právo občanské. Koncepčně je práce rozdělena do čtyřech základních kapitol. První část práce zahrnuje vymezení tématu, včetně metodiky, a nastiňuje též použité prameny a podklady pro zpracování disertační práce. Vzhledem k vymezení tématu pojednává také o vniku a podstatě směru marxismu-leninismu a jeho filozofie. Druhá část je věnována Ústavě 9. května, a tomu jakým způsobem se odrazily její myšlenkové základy v trestním a občanském právu, tedy v klíčových právních odvětvích,...

Úplný záznam
2024-06-22
00:18
Analysis of drug administration by nurses in health facility VIII
Vaclaviková, Iveta ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Šorf, Aleš (oponent)
Analýza podávania liečiv zdravotnými sestrami v zdravotníckom zariadení VIII Autor: Iveta Vaclaviková Vedúci diplomovej práce: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant: Mgr. Ondřej Tesař Katedra sociálnej a klinickej farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cieľ: Liekové pochybenia významnou mierou prispievajú k výskytu nežiadúcich udalostí, ktoré môžu mať dopad na zdravie pacienta. Cieľom tejto práce bolo analyzovať podanie liečiv zdravotnými sestrami pacientom hospitalizovaným v jednom zo štyroch sledovaných zdravotníckych zariadení v Juhočeskom kraji na oddelení chirurgickom, internom a oddelení následnej starostlivosti. Metodika: Táto diplomová práca je súčasťou observačne intervenčnej štúdie, prebiehajúcej v rokoch 2020-2023. Pozorovanie prebiehalo na oddeleniach interných, chirurgických a oddeleniach následnej starostlivosti. Zber dát prebiehal od 23. mája do 26. mája 2022 multidisciplinárnym tímom tvoreného farmaceutom a zdravotnou sestrou formou priameho pozorovania. Zbierané boli nasledovné dáta: informácie o pacientovi (napr. pohlavie, vek a všetky užívané liečivá), informácie o zdravotnej sestre, ktorými boli liečivá podávané (napr. vek, dĺžka praxe, najvyššie dosiahnuté vzdelanie) a informácie zaznamenané pri vlastnom podaní liečiv (napr. dodržiavanie...

Úplný záznam
2024-06-22
00:18
Assessment of the intake of vitamins in pregnant women
Tkáčiková, Jana ; Kovařík, Miroslav (vedoucí práce) ; Kudláčková, Zděnka (oponent)
1. ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Študent : Jana Tkáčiková Školiteľ: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Názov diplomovej práce: Hodnotenie príjmu vitamínov u tehotných žien Teoretický úvod a cieľ práce: Témou diplomovej práce je výživa u žien v období gravidity. Cieľom práce bolo hodnotenie príjmu vitamínov u tehotných žien. A následné porovnávanie získaných výsledkov v rámci období s doporučenými dennými dávkami (DDD) a taktiež zhodnotenie ako pridanie suplementácie k strave ovplyvnilo príjem vitamínov. Metódy: V priebehu štúdie bolo vyšetrovaných 10 tehotných žien, ktorých gravidita prebiehala fyziologicky. Pozorované ženy boli vo vekovom rozmedzí 25 - 30 rokov a ich vyšetrovanie prebiehalo v troch obdobiach a to G1 (17. - 27. týždeň tehotenstva), G2 (28. - 35. týždeň tehotenstva) a G3 (36. - 38. týždeň tehotenstva). Štúdia prebiehala v období od februára 2020 do januára 2021. Hodnotený bol príjem jednotlivých vitamínov vždy priemerne za 1 týždeň. Zisťovali sme tiež príjem suplementácie. Získané údaje boli ďalej spracovávané pomocou počítačových programov NutriDan a Microsoft Office Excel 2019. Výsledné hodnoty boli porovnávané s DDD. Výsledky: Výsledné hodnoty ukázali, že príjem väčšiny vitamínov v období gravidity bez započítanej...

Úplný záznam
2024-06-22
00:15
Analýza možností ovlivnění antibiotické profylaxe v ortopedii na základě zánětlivých markerů
Preiss, Přemysl ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Doseděl, Martin (oponent)
Analýza možnosti ovlivnění antibiotické profylaxe v ortopedii na základě zánětlivých markerů Autor: Přemysl Preiss Vedoucí: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petr Domecký Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Endoprotetické operace jsou náročné ortopedické operace zřídka spojené s komplikacemi, které však mohou být fatální. Jednou z nich je periprotetická kloubní infekce (PJI), jejíž riziko lze snížit antibiotickou profylaxí (AP). Cílem práce bylo v teoretické části popsání trendů u endoprotetických operací kolena a kyčle, jejich komplikací a možnosti diagnostiky. Cílem praktické části bylo u těchto pacientů analyzovat prognostické vlastnosti vybraných laboratorních parametrů na pooperační infekce, resp. pooperační komplikace. Metodika: Tato prospektivní studie začala v březnu roku 2020 a sběr dat probíhal do 28. 3. 2022 na Ortopedické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové. Pacienti, kteří byli zahrnuti do studie, splňovali vstupní kritéria, tj. věk ≥ 18 let, pacient podstupující totální endoprotézu kyčle nebo kolena v období studie a vyjádření informovaného souhlasu se studií. Data byla shromažďována ze zdravotnické dokumentace pacientů a nemocničního informačního systému. Data zahrnovala informace o:...

Úplný záznam
2024-06-22
00:14
The acute effect of percusive therapy on postural stability and muscle activation in people with chronic ankle instability and controls
Michal, Lukáš ; Hank, Mikuláš (vedoucí práce) ; Šorfová, Monika (oponent)
Název: AKUTNÍ ÚČINEK PERKUSNÍ TERAPIE NA POSTURÁLNÍ STABILITU A AKTIVACI SVALŮ U OSOB S CHRONICKOU NESTABILITOU KOTNÍKU A U Předměty masážní pistole ). Tato relativně snadno dostupná forma automasáže uvolněním měkkých tkání, zlepšením rozsahu pohybu přímou aktivací masírovaných svalů před nebo po fyzické aktivitě Svalové napětí bylo spojen nestabilitou a vyšším rizikem zranění dolních končetin. Stále však chybí důkazy o účincích perkusní terapie na posturální stabilitu a aktivaci svalů u osob v rámci různých muskuloskeletálních onemocnění, jako je chronická nestabilita kotníku (CAI), kde může být ohrožena posturální stabilita S každou distorzí nebo luxací kotníku se zvyšuje možnost opětovného výskytu tohoto typu zranění, stejně jako s tím spojené o narušení běžných stereotypů. Chronická nestabilita kotníku může být mimo jiné pádným důvodem pro absenci pohybových aktivit, s nimiž je spojeno mnoho faktorů udržujících zdraví. Cílem tohoto í stabilitu a aktivaci svalů při studie. Počet účastníků byl stanoven pomocí s předpokládanou střední velikostí účinku F2 = 0,15; s hladinou významnosti α = 0,05 a β = 0,8) na . Záměrné rozdělení účastníků do 2 skupin (skupina 1 Úvodní měření 30sekundového testu posturální stability na tlakové plošině FootScan (FS) před a po aplikaci otevřenýma očima zavřenýma očima (CE),...

Úplný záznam
2024-06-22
00:14
Measuring adherence in patients with oral targeted therapy in chronic lymphocytic leukaemia
Hanusová, Barbora ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Kolmanová, Eliška (oponent)
Meranie adherencie u pacientov s cielenou perorálnou terapiou u chronickej lymfocytovej leukémie Autor: Barbora Hanusová Vedúci diplomovej práce: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petra Rozsívalová Katedra sociálnej a klinickej farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a ciele: Chronická lymfocytová leukémia (CLL) je hematologické ochorenie charakterizované klonálnou proliferáciou zrelých B-lymfocytov. V klinickej praxi sú na liečbu CLL využívané nové perorálne cielené liečivá. Cieľom tejto práce bolo meranie adherencie k perorálnym cieleným liečivám, analýza farmakoterapie a identifikácia liekových problémov (DRP) a ich manažment. Metodika: Prierezová pilotná štúdia prebiehala od septembra 2022 do marca 2023 vo Fakultnej nemocnici Hradec Králové. Do štúdie boli zahrnutí pacienti vo veku ≥ 18 rokov s diagnózou CLL liečení ibrutinibom, akalabrutinibom či venetoklaxom. Údaje o zdravotnom stave a farmakoterapii boli získané prostredníctvom zdravotnej dokumentácie a liekového záznamu. S pacientami boli vedené riadené rozhovory s cieľom zmerať ich adherenciu k perorálnym cieleným liečivám pomocou českej verzie dotazníka The Basel Assessment of Adherence to Immunosuppressive Medications Scale (BAASIS-CZ) a zistiť ich názory a postoje na liečivá pomocou...

Úplný záznam
2024-06-22
00:13
Sledování pacientů po podání COVID-19 monoklonálních protilátek
Minaříková, Jiřina ; Zimčíková, Eva (vedoucí práce) ; Hendrychová, Tereza (oponent)
Sledování pacientů po podání COVID-19 monoklonálních protilátek Autor: Jiřina Minaříková Vedoucí práce: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petra Rozsívalová Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie Klíčová slova: COVID-19, koronavirus, monoklonální protilátky, casirivimab a imdevimab, REGN-COV2 Úvod: V době vrcholící pandemie COVID-19 varianty delta se monoklonální protilátky (MPRO) staly zásadní možností léčby u SARS-CoV-2 pozitivních ambulantních pacientů s vysokým rizikem progrese do závažné formy onemocnění. Casivirimab a imdevimab (C/I) byly používány jako neregistrovaný léčivý přípravek REGN-COV2 na základě dočasného povolení k nouzovému použití (EUA) Evropskou lékovou agenturou. Pro použití C/I v populaci nebylo mnoho údajů o bezpečnosti a účinnosti nad rámec klinických hodnocení. Cíl: Cílem studie bylo popsat bezpečnost léčivého přípravku REGN-COV2 a vývoj nálože symptomů vnímanou samotnými pacienty během 90 dnů od podání infuze C/I. Metodika: Prospektivní multicentrická studie SARS-CoV-2 pozitivních ambulantních pacientů s vysokým rizikem závažné progrese COVID-19 (definovaná kritéria v rámci povolení EUA pro ambulantní podání C/I) probíhala od září 2021 do dubna 2022 ve třech fakultních nemocnicích v České...

Úplný záznam