Rigorózní práce

Nejnovější přírůstky:
2021-07-25
00:09
Screening alkaloidů s cílem hledání potenciálních léčivých látek
Adamičková, Leona ; Opletal, Lubomír (vedoucí práce) ; Hošťálková, Anna (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Autor: Mgr. Leona Adamičková Školitel: Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Název rigorózní práce: Screening alkaloidů s cílem hledání potenciálních léčivých látek Klíčová slova: inhibice cholinesteras, Alzheimerova choroba, rostlinný extrakt V rámci hledání nových aktivních látek pro ovlivnění Alzheimerovy choroby byl proveden screening inhibiční aktivity různých rostlin. Pro tuto práci byly vybrány rostliny používané v tradiční medicíně a byly z nich připraveny alkaloidní extrakty, u nichž byl stanoven jejich inhibiční potenciál vůči lidským cholinesterasam. Pro extrakci byly vybrány cibule Fritillaria ussurensis, cibule F. cirrhosis, kůra a květy Magnolia officinalis, květy M. biondii, semena Nelumbo nucifera, listy a kořeny s oddenky Nuphar luteum, kořeny Papaver rheum, plody Laurus nobilis a semena Ziziphus jujuba var. spinosa. Inhibiční aktivita vůči cholinesterasam byla stanovena in vitro modifikovanou Ellmanovou metodou. Bylo zjištěno, že nejúčinnějším inhibitorem BuChE je extrakt z cibulí Fritillaria ussurensis s hodnotou IC50 11,63 ± 3,7 μg/mL. Extrakt z M. biondii inhiboval obě cholinesterasy s hodnotami IC50 nižšími než 50 μg/mL. Mezi extrakty s významnou inhibiční aktivitou vůči BuChE patří extrakty...

Úplný záznam
2021-07-25
00:09
Právní úprava fyzických osob v obecném zákoníku občanském a v současném občanském zákoníku
Stromšík, Jakub ; Šouša, Jiří (oponent)
Právní úprava fyzických osob v obecném zákoníku občanském a v současném občanském zákoníku Abstrakt Tato disertační práce porovnává právní úpravu fyzických osob v obecném zákoníku občanském z roku 1811 (ABGB) a českém občanském zákoníku z roku 2012, a to zejména úpravu tzv. pasivního statusu osoby v právním smyslu (tj. právní osobnosti). Jelikož redaktoři nového občanského zákoníku označují za základní obecný ideový zdroj rekodifikace vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937, který byl de facto modernizační revizí rakouského obecného zákoníku občanského, je při interpretaci občanského zákoníku z roku 2012 užitečné přihlížet k relevantním ustanovením ABGB, zohlednit historický původ těchto ustanovení a zároveň zkoumat, jak se jejich výklad vyvíjel v čase. Rakouští civilisté při aplikaci soukromého práva těží ze stability svého kodexu a mohou se zároveň opřít o více než dvousetletý doktrinální vývoj a rozsáhlou judikaturu. Česká právnická obec tuto výhodu nemá, a tak při aplikaci konkrétních ustanovení občanského zákoníku roste význam historického a komparativního výkladu právních norem. Tuto práci je tedy nutné vnímat jako příspěvek k diskuzi probíhající v právnické obci, jejímž cílem je dobrat se skutečného významu jednotlivých ustanovení a institutů občanského zákoníku. Aby bylo možné se vůbec věnovat...

Úplný záznam
2021-07-25
00:09
Volný pohyb zdravotnických prostředků
Moravová, Veronika ; Šmejkal, Václav (vedoucí práce) ; Svoboda, Pavel (oponent)
1 Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá střetem zájmu na volném pohybu zdravotnických prostředků se zájmem na ochraně zdraví a bezpečnosti. Dělí se do dvou hlavních částí, přičemž první část je zaměřena na pre-market fázi, tedy na fázi před uvedením zdravotnického prostředku na trh. První část sestává ze dvou kapitol, ve kterých je popsán historický vývoj regulace zdravotnických prostředků a jeho oddělení od regulace léčivých přípravků, a dále způsob, jakým se zdravotnické prostředky dostávají na trh, co vše musí splnit, aby mohly být volně obchodovány napříč členskými státy. V této části je řešena zejména otázka, zda toto oddělení (tedy odklon od tzv. "starého přístupu" k "novému přístupu"), bylo krokem správným směrem nebo "historickou chybou". Je zde důkladně rozebrán systém CE certifikace zdravotnických prostředků založený na participaci externích auditorů - oznámených subjektů. Druhá část práce je věnována post-market fázi (po uvedení zdravotnického prostředku na trh). Pozornost je zaměřena na dva "uzlové problémy", tedy na oblasti, ve kterých v praxi dochází ke kolizi zájmu na volném pohybu se zájmem na ochranu zdraví a bezpečnosti, a to na hraniční výrobky a paralelní obchod (konkrétně na problémy spojené s přebalováním, přeznačováním a překlady informací poskytnutých výrobcem). V této části je...

Úplný záznam
2021-07-25
00:09
Internetová a počítačová kriminalita
Hefka, Rostislav ; Říha, Jiří (oponent) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Internetová a počítačová kriminalita Resumé Tato diplomová práce, jak už její název napovídá, pojednává o problému současné doby spojeném s počítači a internetem, díky kterým je možné páchat nejrůznější protiprávní jednání. Počítače jsou součástí našeho denního života a oblast informačních a komunikačních technologií se neustále rychle rozvíjí, což dává prostor případným pachatelům nalézat stále nové postupy. Práce je rozdělena do osmi kapitol. Úvodní kapitola této práce popisuje základní pojmy týkající se počítačové a internetové kriminality. Zahrnuje jednak vymezení pojmů počítačová kriminalita, kyberzločin, kyberprostor, ale i základních technických pojmů, jako je počítač, hardware či software. Přiblížení této terminologie je nezbytné pro pochopení dané problematiky. Další kapitola se již věnuje některým nezákonným jednáním v kyberprostoru, která jsou následně právně posouzena. Třetí kapitola pak tvoří nejdůležitější část celé práce, neboť podrobně popisuje problém týkající se porušování autorského práva v souvislosti s počítači. Nejdříve se obecně věnuje nehmotným statkům a poté již čtenáře seznamuje s pirátstvím audio a audiovizuálních děl a posléze i s pirátstvím softwaru. Představuje nejdůležitější rozsudky, které se daných případů týkají, a to jak českých soudů, tak i Soudního dvora EU. V závěru...

Úplný záznam
2021-07-25
00:09
ln vitro characterization of acetylcholinesterase modulators
Múčková, Ľubica ; Jun, Daniel (vedoucí práce) ; Boušová, Iva (oponent) ; Štětina, Rudolf (oponent)
Pro hodnocení toxicity látek a jejího mechanismu v počátečních fázích procesu vývoje nových chemických entit jsou dostupné různé in vitro přístupy. Tyto systémy se využívají hlavně pro účely screeningu a umožňují komplexně hodnotit toxikologické profily nově syntetizovaných sloučenin. Předkládaná práce je zaměřena na in vitro hodnocení látek modulujících aktivitu acetylcholinesterasy. Tento enzym sehrává klíčovou roli v nervovém systému a vyskytuje se především na cholinergních synapsích a neuromuskulárních spojích. Jeho hlavní biologickou rolí je terminace nervového impulzu na těchto synapsích, a to rychlou hydrolýzou neurotransmiteru acetylcholinu na cholin a acetát. Acetylcholinesterasa je cílovým enzymem pro mnohé léčivá, např. Na Alzheimerovu chorobu nebo jiná neurodegeneratívní onemocnění. Nejčastěji se používají její reverzibilní a pseudoreverzibilní inhibitory. Taktéž sehrává úlohu při otravách chemickými bojovými látkami ze skupiny nervově paralytických látek a organofosfátovými pesticidy. U těchto otrav se jako antidota využívají právě reaktivátory acetylcholinesterasy. Reaktivátory (asoxim, pralidoxim, obidoxim, trimedoxim, metoxim a oximy K027, K048, K074, K075 a K203) a inhibitory (pyridostigmin, galantamin, rivastigmin, donepezil, takrin, 7-metoxytkarin a 6-chlorotakrin)...

Úplný záznam
2021-07-25
00:09
Zásady daňového a poplatkového práva
Kouba, Stanislav ; Vybíral, Roman (oponent)
Přidanou hodnotou práce je uspořádat zásady daní a poplatků do systému, díky kterému se umožní jejich snadnější aplikace v rámci daňového a poplatkového práva. Toto uspořádání pak odhalí vzájemné vazby jednotlivých zásad a otevírá cestu jejich další analýze. Výsledkem je systém (strom) zásad, v rámci kterého se zásady dělí dle různých kritérií. Lze je přitom rozdělit do tří skupin, a to zásady regulatorního záměru (do nic se řadí zásady mající většinou původ v jiných vědních disciplínách; tyto zásady určují záměr, důvod a účel dané úpravy), zásady prostředku regulace (zde vše vyplývá ze zásady právního státu; jde o zásady reprezentující právní dogmatiku) a zásady efektivity regulace (zde vše vyplývá ze zásady hospodárnosti). V rámci tohoto zkoumání se práce zaměřuje na materiální podstatu problému, čímž se liší od řady jiných prací v této oblasti. Nezbytným dílčím krokem k odhalení systematiky zásad je také definice daně a definice poplatku a též rozbor toho, co je zásada.

Úplný záznam
2021-07-25
00:09
Soudní moderace smluvních sankcí
Skočovský, Dominik ; Zahradníčková, Marie (oponent)
Tato diplomová práce se komplexně zabývá problematikou soudní moderace smluvních sankcí. Úvodní část práce se věnuje analýze právní úpravy soudní moderace a zaměřuje se též na možnosti moderace jednotlivých institutů. Druhá kapitola pojednává o předpokladech soudní moderace smluvních sankcí. Následující kapitola se zabývá vybranými procesními aspekty soudní moderace. Poslední kapitola přehledně vymezuje systém soudní moderace smluvních sankcí. Závěrem jsou shrnuty nejdůležitější poznatky této diplomové práce.

Úplný záznam
2021-07-25
00:09
Ochrana osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Zahradníček, Jaroslav ; Štefko, Martin (oponent)
Ochrana osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích Disertační práce se zabývá tématem ochrany osobnosti a osobních údajů pracovněprávních vztazích. Jedná se o velice aktuální téma, neboť rozvoj informačních technologií umožňuje snazší zasahování do soukromí zaměstnanců ze strany jejich zaměstnavatelů. Široké využití informačních technologií a související automatizace procesů na pracovišti umožňují v dnešní době snadné monitorování výkonu zaměstnance, sledování toho, kdy čerpá pauzy a jak je tráví, jak spolupracuje s ostatními zaměstnanci nebo jak využívá svěřené prostředky. Kromě toho k popularitě tématu v poslední době přispěla rovněž nová regulace ochrany osobních údajů, a to v podobě obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení sice nepřináší mnoho právních novinek oproti předchozí právní úpravě, ale zásadně zpřísňuje postih za porušení stanovených Práce je systematicky rozčleněna celkem do 4 částí, přičemž první z částí se zabývá právním rámcem a právními prameny analyzované problematiky a dále popisuje obecná východiska pro zkoumání ochrany osobnosti, včetně ochrany soukromí a ochrany osobních údajů, což je nezbytné pro výklad podaný v dalších částech. Druhá část se věnuje již samostatně ochraně osobnosti a soukromí zaměstnanců. Pozornost je věnována specifikům vztahů...

Úplný záznam
2021-07-25
00:09
Decisions of the European Court of Human Rights in the legal system of the European Union
Jakab, Vladimír ; Scheu, Harald Christian (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA Právnická fakulta Mgr. Bc. Vladimír GUNÁR Rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v právnom systéme Európskej únie Decisions of the European Court of Human Rights in the legal system of the European Union Rigorózní práce Tematicky okruh: Evropské pravo Abstrakt v slovenskom jazyku Cieľom práce je priblížiť európsky systém ochrany ľudských práv s dôrazom na pôsobenie Európskeho súdu pre ľudské práva a vplyv vybraných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva na právny poriadok Európskej únie. Práca pozostáva z troch kapitol.Prvá kapitola pojednáva o systéme ochrany ľudských práv a základných slobôd v rámci medzinárodného práva. Dôraz sa kladie na jednotlivé systémy a inštitúcie, ktoré pôsobia na ich úrovni. Zameriava sa na všeobecnú charakteristiku ľudských práv a slobôd v medzinárodnom práve s dôrazom na právo Európskej únie a stručne charakterizuje subjekty, ktoré sú nositeľom ľudských práv a slobôd v medzinárodnom práve. Približuje problematiku záväzkov v oblasti ochrany ľudských práv a slobôd na medzinárodnej úrovni (s dôrazom na Európsku úniu) a problematiku zodpovednosti v prípade porušenia týchto záväzkov. Centrom záujmu v tejto kapitole je Európsky dohovor o ľudských právach a jednotlivé práva, ktoré sú chránené Dohovorom, ale aj zásady uplatňovania týchto práv. Európsky...

Úplný záznam
2021-07-25
00:09
Elektronické právní jednání: Srovnávací analýza s důrazem na využití elektronického podpisu podle práva EU, České republiky a Německa
Kment, Vojtěch ; Tryzna, Jan (oponent)
Elektronické právní jednání: Srovnávací analýza s důrazem na využití elektronického podpisu podle práva EU, České republiky a Německa Abstrakt (česky) Cíle. Cílem této práce je srovnávací analýza elektronického právního jednání podle práva EU, České republiky a Německa, s důrazem na využití vyšších verzí elektronického podpisu, zejména kvalifikovaného elektronického podpisu, který při právním jednání elektronickými prostředky má právní účinky vlastnoručního podpisu (kap. 6 až 10). Současně je věnována zvýšená pozornost i zcela novým institutům zaručené a kvalifikované elektronické pečeti, určeným výhradně pro využití právnickými osobami. Zkoumané právní úpravy zde vychází především z nedávno účinného evropského nařízení (EU) č. 910/2014 Sb., známého pod zkratkou eIDAS. Vyšší verze elektronického podpisu jsou využitelné pro právní jednání napříč celým právním řádem, v soukromém i veřejném právu. Pro účel obecného poznání předchází srovnávací analýze teoretická část (kap. 2 až 4, částečně kap. 5), která se zabývá jednak pojmem právního jednání obecně, jednak se soustřeďuje na institut tradičních vlastnoručních podpisů a jejich funkcí, a to zejména na základě německé a české právní nauky, s dílčími exkurzy do common law, jakož i mezi požadavky vzniklé ze snah o elektronickou implementaci podpisu. Vlastnoruční...

Úplný záznam