Rigorózní práce

Nejnovější přírůstky:
2023-03-19
00:01
The Rufous Sengi is not Elephantulus Multilocus reconstruction of evolutionary history of sengis from the subfamily Macroscelidinae
KRÁSOVÁ, Jarmila
We conducted multilocus phylogeny and divergence dating of sengis also known as elephant shrews from the subfamily Macroscelidinae. For the first time, we provided genetic evidence that the East African Rufous Sengi (Elephantulus rufescens) is closely related to the recently delimited genus Galegeeska known from the Horn of Africa and comprising a single species G. revolii. Our findings are in concordance with morphological traits and also biogeographical patterns known from Eastern Africa. Based on the results of divergence dating, the genus Galegeeska originated in the Pleistocene era.

Úplný záznam
2023-03-19
00:01
Association between louse abundance and MHC II supertypes in Galápagos mockingbirds
VLČEK, Jakub
In this thesis I describe association between abundance of ectoparasitic lice and supertypes of major histocompatibility complex in mockingbirds of Galápagos islands. I report a significant association between several supertypes and the lice abundance. Lice abundance was correlated also with heterocyte to lymphocyte ratio, an immunogenetic index reflecting rate of immune stress. This scientific contribution is valuable, because ectoparasite abundance in birds was rarely contrasted to MHC and other immune indices.

Úplný záznam
2023-03-12
00:10
Interpelace v českém parlamentarismus 2010-2021. Základní teoretický a analytický pohled
Czinege, Matěj ; Říchová, Blanka (vedoucí práce) ; Perottino, Michel (oponent)
Práce si klade za cíl představit základní aspekty interpelací a jejich skutečné využití v českém parlamentarismu. Interpelace slouží jako prostředek kontrolní funkce parlamentu, která je jednou z jeho nejvýznamnějších funkcí. Touto funkcí se jednoduše stvrzuje parlamentní systém, čímž se naplňuje smysl parlamentarismu. Interpelace představuje zásadní prvek kontrolní funkce parlamentů. Její studium objasňuje nejen fungování parlamentarismu, ale dále odkrývá různé úrovně vztahů mezi zákonodárnou a výkonnou mocí. Je to jeden ze zásadních prvků pro pochopení fungování konkrétního politického systému. Práce se zaměřuje na období mezi lety 2010 až 2021. Toto tak dovoluje sledovat vývoj interpelace v kontextu českého parlamentarismu v delším časovém úseku, aniž by se jednalo o práce historickou. Práce vymezuje základní charakteristiky interpelací a zaměřuje se na jejich funkce, které pak analyzuje na základě dostupných dat.

Úplný záznam
2023-03-12
00:10
Synthesis and study of subphthalocyanines axially modified with an amino adamantyl
Danková, Eva ; Nováková, Veronika (vedoucí práce) ; Demuth, Jiří (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát Eva Danková Školiteľ doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce Syntéza a studium subftalocyaninů axiálně modifikovaných amino adamantylem Fotodynamická terapia je sľubným prístupom liečby rakoviny, ktorý spočíva v aplikácii fotosenzitizéru a následnej iluminácii tumoru. Vzniknutý oxidačný stres aktivuje niekoľko mechanizmov bunkovej smrti. Jednou z nových skupín fotosenzitizérov sú subftalocyaníny s kužeľovitým π povrchom, ktorý ich činí menej náchylnými k agregácii a umožňuje vedľa klasickej periférnej substitúcie aj ich axiálnu modifikáciu. Pretože je makrocyklus sám o sebe pomerne lipofilný, je nutné zvýšiť jeho rozpustnosť vo vode. Táto práca sa zaoberala možnosťou tvorby supramolekulárnych komplexov s navonok hydrofilnými makrocyklami s cieľom zvýšit hydrofilitu subftalocyanínu. Konkrétne bol vybraný kukurbituril-7 (CB[7]), pretože vytvára vo vode jednu z najstabilnejších supramolekulárnych interakcií s 1-aminoadamantánom, ktorý bol zamýšľaný ako axiálny substituent na subftalocyanínovom jadre. Syntéza pôvodne plánovaných látok periférne substituovaných etylsulfanylovými skupinami nepriniesla uspokojivé výsledky. Preto boli navrhnuté alternatívne...

Úplný záznam
2023-03-12
00:10
Procesní formy poskytování soudní ochrany ve správním soudnictví
Codl, Daniel ; Kryska, David (oponent)
Procesní formy poskytování soudní ochrany ve správním soudnictví Práce se zabývá úpravou správních žalob v soudním řádu správním s důrazem na problémy související s volbou správného žalobního typu (žaloba proti rozhodnutí, žaloba na ochranu proti nečinnosti a žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením) v mezních případech, kdy není zcela jasné, o jakou se jedná formu činnosti veřejné správy. Hlavním cílem práce je analyzovat, zda je možné konstruovat jednotný žalobní typ, nebo alespoň navrhnout takové procesní řešení, které učiní jednotlivé žalobní typy vzájemně více propustnými. V první části se práce zabývá klíčovými procesními otázkami, které jsou pro všechny žalobní typy společné. Jedná se zejména o pojem veřejného subjektivního práva, který je základem aktivní žalobní legitimace, a proto se od něj odvíjí veškerá další právní úprava. Též sem spadá problematika odkladného účinku a předběžných opatření, jakož i incidenční přezkum opatření obecné povahy. Opomenout nelze ani problematiku správní žaloby ve veřejném zájmu, která se váže pouze k žalobě proti správnímu rozhodnutí, ačkoliv mohou veřejnému zájmu škodit i jiné činnosti veřejné správy. Ve druhé části se práce zabývá samotným "vnitřkem" správních žalob s cílem odpovědět na otázku, zda mohou být tři samostatné žalobní...

Úplný záznam
2023-03-12
00:10
Některé zvláštní způsoby dokazování
Šudrychová, Šarlota ; Konrád, Zdeněk (vedoucí práce) ; Krupička, Jiří (oponent)
Některé zvláštní způsoby dokazování Abstrakt Práce se zabývá pěti samostatnými specifickými kriminalisticko-taktickými metodami, které jako trestně-procesní úkony nazývá zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním jako tzv. některé zvláštní způsoby dokazování. Práce tyto metody popisuje nejen z teoretického hlediska, ale zabývá se i konkrétními případy z praxe. První kapitola nese název Obecně-teoretická východiska. Popisuje podstatu některých zvláštních způsobů dokazování, jejich smysl, dokumentaci a princip zákazu donucování k sebeobviňování. Obsahuje také praktickou ukázku toho, jaká úskalí s sebou nese užití některých zvláštních způsobů dokazování. Druhá kapitola se věnuje historickému vývoji jednotlivých metod, zejména se zaměřuje na legislativní vývoj konfrontace a rekognice. Třetí kapitola je zaměřena na konfrontaci, její podstatu, odlišení od výslechu, průběh a dokumentaci úkonu. Čtvrtá kapitola se zabývá rekognicí, její podstatou, druhy rekognice a možnostmi zvýšení důkazní síly tohoto úkonu. V této části odkazuje nejen na judikaturu Ústavního soudu České republiky, ale i na řadu zahraničních studií. Pátá kapitola řeší vyšetřovací pokus, druhy, účastníky tohoto úkonu, přípravu, taktiku, dokumentaci a hodnocení. Kapitola je doplněna o známý mediální případ. Šestá kapitola pojednává o...

Úplný záznam
2023-03-12
00:10
Stranický systém Katalánska
Baranyaiová, Gabriela ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Říchová, Blanka (oponent)
Parlament Katalánska byl obnoven v roce 1980 během přechodu k demokracii ve Španělsku. Od počátku v stranickém systému dominovala koalice Convergència i Unió, která byla tvořena dvěma stranami. V letech 1984 až 1995 CiU disponovala absolutní parlamentní většinou. Její dominance byla narušena volbami v roce 1999 a 2003 stranou Partit dels Socialistes de Catalunya. Do této doby existoval bipolární systém, kdy CiU vyhrávala při volbách do Parlamentu Katalánska a PSC-PSOE při volbách do Congreso de Diputados v této autonomní oblasti. CiU zvítězila ve všech katalánských parlamentních volbách do roku 2012. Po rozpadu CiU v roce 2015 jedna z jejích stran Convergència Democràtica de Catalunya spolupracuje s Esquerra Republicana de Catalunya především kvůli nezávislosti Katalánska. Po roce 2015 se navýšil počet relevantních stran v regionálním parlamentu. Cílem práce je odpovědět na otázky, jaký typ stranického systému dle Sartoriho teorie se vyskytoval/vyskytuje v Parlamentu Katalánska a pokud došlo ke změně, které události tuto změnu ovlivnily. Dále jsou zde komparovány výsledky do Parlamentu Katalánska a do Congreso de Diputados na území Katalánska. Tato komparace hledá odpověď na otázku, zda v obou těchto typech voleb vítězí stejné strany. V neposlední řadě je zodpovězena otázka, zda při volbách do regionálního...

Úplný záznam
2023-03-12
00:10
Model-based Clustering of Multivariate Longitudinal Data of a Mixed Type
Vávra, Jan ; Komárek, Arnošt (vedoucí práce)
Modelově založené shlukování vícerozměrných longitudinálních dat smíšeného typu Jan Vávra 3. října 2022 Abstrakt Mnoho dnešních studií sbírá data opakovaně na těch samých jedin- cích po předem vymezenou časovou dobu. Takto vzniklá longitudinální data jsou navíc často tvořena číselnými, čítacími, binárními, ordinálními nebo obecně kategoriálními hodnotami. Je zde navrženo několik variant statistických modelů schopných modelovat takováto často velmi korelo- vaná data sdruženě. Metodologie modelově založeného shlukování je zde použita pro odhalení skryté heterogenity v datech tím, že jedince roztřídí do několika skupin specifických vlastností. Generativní model je zde vy- tvořen za bayesovského přístupu a jsou zde vyvinuty MCMC metody pro jeho odhad. Vlastnosti stvořených odhadů jsou podrobeny simulační stu- dii. Vyvinutá metodologie je aplikovaná na problémy z reálného prostředí, např. data z lékařské studie o pacientech trpících primární biliární cho- langitidou (PBC) či ekonomický dataset o tisících českých domácnostech sledovaných od roku 2005 (databáze EU-SILC). 1

Úplný záznam
2023-03-12
00:10
Veřejný disciplinární delikt státních zaměstnanců
Chadima, Marek ; Adamec, Martin (oponent)
Veřejný disciplinární delikt státních zaměstnanců Abstrakt Předkládaná disertační práce se zabývá podoblastí správního trestání, a to konkrétně disciplinárním trestáním státních zaměstnanců. Dobře nastavená pravidla disciplinárního trestání státních zaměstnanců mají zaručovat jak ochranu veřejných subjektivních práv těchto zaměstnanců, tak stabilizovat systém státní služby a umožnit jeho depolitizaci a hlubší profesionalizaci. Jedná se tak o významnou oblast českého práva správního. Hlavním cílem práce je v širších souvislostech analyzovat institut disciplinárních deliktů a disciplinárního trestání státních zaměstnanců a popsat principy jejich fungování v českém právním řádu. Práce kriticky analyzuje jednotlivé instituty zkoumané oblasti a pokouší se odpovědět hned na několik výzkumných otázek formulovaných hned v úvodu. Nejdříve autor v práci vymezuje základní pojmy, shrnuje základy právní úpravy a věnuje se historickému vývoji disciplinárního trestání státních zaměstnanců. Poté se zabývá tím, zda rozhodování o kárném provinění státního zaměstnance je rozhodováním o trestním obvinění ve smyslu čl. 6 EÚLP. Dospívá k závěru, že nikoliv, přičemž z tohoto závěru jeho práce v dalších částech vychází. Následně práci rozděluje do hmotněprávní a procesněprávní části. V poslední (věcné) kapitole se autor věnuje...

Úplný záznam
2023-03-12
00:09
Transformation of identity due to conversion and deconversion within non-traditional religious community
Šimková, Lívia ; Beláňová, Andrea (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá premenou identity zapríčinenou vstupom a výstupom z netradičného náboženského spoločenstva. Cieľom práce bolo zistiť, akým spôsobom sa identita mení práve konverziou a dekonverziou v rámci Náboženskej Spoločnosti svedkov Jehovových. Teoretická časť práce je rozdelená na tri hlavné kapitoly. Prvá sa venuje podstate náboženskej konverzie, kde sú predstavené hlavné psychologické prístupy k jej štúdiu, motívy či proces obrátenia. Druhá kapitola je zameraná na identitu, kde je pozornosť venovaná hlavne procesne orientovaným teóriám s dôrazom na jej naratívne pojatie. Posledná časť teoretickej časti práce je venovaná konkrétnej náboženskej skupine svedkov Jehovových a novými náboženskými hnutiami obecne, s dôrazom na psychologické aspekty ich pôsobenia na identitu jednotlivca. Praktická časť práce je realizovaná formou pološtruktúrovaných rozhovorov s bývalými členmi náboženskej spoločnosti svedkov Jehovových, ktorých cieľom bolo zistiť, nakoľko a akým spôsobom bola identita respondentov pozmenená prijatím členstva v danej náboženskej skupine a následne jeho ukončením. Výsledky výskumu naznačujú, že členstvo v náboženskej spoločnosti svedkov Jehovových hlboko ovplyvnilo životné príbehy mojich respondentov. Ich identita s jej charakteristickými oblasťami bola modifikovaná...

Úplný záznam