Rigorózní práce

Nejnovější přírůstky:
2023-11-19
00:06
Laser-driven hard X-ray source for imaging applications
Lamač, Marcel ; Nejdl, Jaroslav (vedoucí práce)
Díky příchodu vysoko-intenzitních laserů v posledních dekádách je k dispozici nový zdroj tvrdého rentgenového záření. Tento zdroj kolimovaného, širokopásmového, ultrakrátkého a prostorově koherentního rentgenového záření je produkován když vstoupí laserový puls s intenzitou nad 10^18 W/cm^2 v ohnisku do plynného terče. Silné elektrické pole laseru ionizuje plyn a interaguje se vzniklým plazmatem, čímž excituje silnou brázdovou vlnu v plazmatu. Takto vzniklé rozložení náboje v terči generuje podélné elektrické pole v řádu 100 GV/m. Vzniklé elektrostatické brázdové pole urychluje elektrony na relativistické rychlosti a způsobuje, že oscilují za laserovým pulsem, což produkuje kolimované rentgenové záření. Tato práce je zaměřena na teoretické vyhodnocení a experimentální design tohoto laser-plazmového rentgenového zdroje. Dále diskutujeme unikátní vlastnosti zdroje vhodné pro moderní aplikace v zobrazování.

Úplný záznam
2023-11-19
00:06
Creating Adversarial Examples in Machine Learning
Červíčková, Věra ; Pilát, Martin (vedoucí práce)
Tato práce zkoumá nepřátelské vzory ve strojovém učení, konkrétně v oboru klasifikace obrazu. Nejmodernější modely hlubokého učení dokáží rozpoznat vzory lépe než člověk. Nicméně pokud k obrazům přidáme vhodně zvolený šum, můžeme výrazně snížit přesnost daných modelů. Tato práce zkoumá různé metody útoků i obran proti nepřátelským vzorům. Jednu ze současným obran jsme si vybrali, abychom navrhli útok, který ji porazí. Náš útok využívá evoluční algoritmy. Výsledky našich experimentů ukazují, že nepřátelské vzory vytvořené evolucí a vzory vytvořené se znalostí gradientu se výrazně liší. V neposlední řadě zkoumáme, jak jsou naše nepřátelské vstupy přenositelné mezi různými neuronovými sítěmi. 1

Úplný záznam
2023-11-19
00:06
Advanced Monte Carlo methods in Image Synthesis
Vévoda, Petr ; Wilkie, Alexander (vedoucí práce)
Integrace metodou Monte Carlo (MC) je základním matematickým nástrojem v mnoha vědních odvětvích. V syntéze obrazu pak umožnila dosažení fotorealistických výsledků skrze fyzikálně věrnou simulaci obrazu. Neodmyslitelným problémem MC integrace však je variance způsobující šum v renderovaných obrázcích. Tato práce představuje tři me- tody, z nichž každá uplatňuje jiný přístup ke snížení variance v renderování. První přístup se zaměřuje na zlepšení vzorkovací techniky. Je navrženo adaptivní řešení pro vzorkování přímého osvětlení, a to za využití Bayesovské regrese a nového sta- tistického modelu přímého osvětlení pro zajištění robustnosti. Tato metoda byla integro- vána v produkčním rendereru, kde demonstrovala svou teoretickou správnost i praktickou použitelnost. Druhý přístup se zabývá kombinací více vzorkovacích technik pomocí vícenásobného vzorkování podle důležitosti. Jsou odvozeny optimální váhové funkce, které prokaza- telně minimalizují varianci těchto kombinovaných estimátoru. Tyto nové váhy překonávají všechny běžně užívané heuristiky a poskytují nové možnosti při výběru vhodných vzor- kovacích technik v integračních problémech. Konečně třetí přístup zahrnuje předvýpočet, který umožňuje efektivní řešení i nároč- ných simulací. Předpočítané referenční obrázky bezmračné oblohy jsou použity k vytvo-...

Úplný záznam
2023-11-19
00:06
Fotoluminiscenční spektroskopie nanomateriálů
Dzian, Jan ; Soubusta, Jan (vedoucí práce) ; Valenta, Jan (oponent)
Fotoluminiscence (PL) se využívá k nedestruktivnímu zkoumání optických vlastností pevných látek. Mezi zkoumané vlastnosti patří zejména rozložení energetických hladin materiálu, můžeme ale odvodit i strukturu materiálu nebo případné příměsi. V teoretické části této práce se zabýváme teorií fotoluminiscence a fotoluminiscenční spektroskopií. Následují sekce věnované uhlíkovým nanotečkám, polovodičovým core-shell nanotečkám, nanotečkám dichalkogenidů přechodných kovů a objemovému krystalu ReS2 . V experimentální části popisujeme zařízení a setupy, na kterých měření fotoluminiscence probíhalo a specifikace vzorků využitých v měřeních. Ve výsledcích měření uvádíme naměřená PL spektra vzorků a PL spektra v závislosti na různých parametrech, například excitační vlnové délce. Tato spektra jsou následně interpretována a na jejich základě jsou vyvozeny vlastnosti vzorků.

Úplný záznam
2023-11-19
00:05
Meze omezení základních práv a svobod v souvislosti s očkováním proti COVID-19
Studničková, Alena ; Grinc, Jan (oponent)
Meze omezení základních práv a svobod v souvislosti s očkováním proti covid-19 Práce se zabývá mezemi omezení základních práv a svobod v souvislosti s očkováním proti onemocnění covid-19. Jejím cílem je za prvé posoudit soulad zavedení povinného očkování proti covid-19 v České republice s ústavním pořádkem, případně definovat podmínky, jež by právní úprava musela splňovat, aby ji bylo možné pokládat za ústavně konformní, za druhé zhodnotit bezvadnost mimořádných opatření vydávaných za účelem likvidace epidemie. Text obsahuje nastínění právní úpravy povinného očkování v České republice doplněný o analýzu relevantní judikatury Ústavního soudu, na což navazuje popis úpravy zavedení povinného očkování proti onemocnění covid-19 v prosinci 2022 a hodnocení jeho ústavnosti v době vydání a v okamžiku dokončení práce pohledem autorky. Další část je věnována mimořádným opatřením souvisejícím s očkováním proti nemoci covid-19 v oblasti pracovněprávních vztahů, školství a služeb, kdy je kladen důraz na právní předpisy, na základě kterých docházelo k odlišnému zacházení s osobami očkovanými a neočkovanými. Práce obsahuje popis jednotlivých mimořádných opatření, analýzu otázek, které vydáním těchto opatření vznikly ve veřejném prostoru, rozbor související judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu a...

Úplný záznam
2023-11-12
02:31
Spektroskopické studium verteporfinu v liposomech
Laubrová, Veronika ; Dědic, Roman (vedoucí práce)
V diplomové práci byly zkoumány fotochemické vlastnosti verteporfinu v liposomech. Bylo využito absorpční a fluorescenční spektroskopie a časově rozlišené detekce singletního kyslíku generovaného verteporfinem. Kinetiky emise singletního kyslíku byly zkoumány v podmínkách různé koncentrace rozpuštěného kyslíku, přítomnosti těžké vody a specifického zhášeče azidu sodného. Bylo zjištěno, že v liposomech se verteporfin nachází ve dvou odlišných skupinách. Dále bylo zjištěno, že verteporfin v liposomech prochází fotochemickou změnou, tvorba fotoproduktu byla pozorována v absorpčních i fluorescenčních spektrech. Tvorba fotoproduktu se odráží i v dobách nárůstu a poklesu kinetik luminiscence singletního kyslíku. Bylo prokázáno, že fotoprodukt vzniká za přítomnosti kyslíku v základním stavu mechanismem přenosu elektronu z tripletu verteporfinu a tvorbou a následnou reakcí superoxidového radikálu.

Úplný záznam
2023-11-12
02:25
Fenomén odpovědnosti v době postmoderní
Jirgl, Sebastian ; Hogenová, Anna (vedoucí práce)
Disertační práce Fenomén odpovědnosti v době postmoderní pojednává o fenoménu odpovědnosti v kontextu postmoderní epochy. Problematika odpovědnosti je zde nahlížena především z filozofické pozice. Současně se disertační práce pokouší o částečný tematický přesah, a to sice v návaznosti na význam zvoleného pojmu odpovědnosti v rámci etiky a partikulárně i dalších příbuzných společenskovědních disciplín. V úvodu je zde vytyčeno základní problémové pole. To pojednává o etymologickém hledisku a odpovědnost je zde následně dána v souvislost v kontextu pojmů jako je svoboda, odpověď nebo ambiguita. Dále je uvedena základní relace, v kontextu fenoménu odpovědnosti a odpovědnost je zde také konfrontována se současností. Následně jsou akcentovány zejména přístupy a teze významného autora 20. století, který se fenoménem odpovědnosti systematicky zabýval, francouzského myslitele Emmanuela Levinase. Hlavní tezi zde lze charakterizovat jako pokus o interpretaci a zpracování pojetí pojmu odpovědnosti, zejména v rámci filozofického diskurzu. Děje se tak především na pozadí myšlení Emmanuela Levinase, se současným důležitým odkazem k postmoderní epoše. Disertace se zaměřuje na nejdůležitější aspekty tvorby Emmanuela Levinase v kontextu zvolené problematiky a jejich přesah. Uplatňuje se zde jak synchronní, tak...

Úplný záznam
2023-11-12
02:20
Teritoriální spory 21. století v kontextu surovinové bezpečnosti
Machytka, Daniel ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
Mgr. Daniel Machytka, Ph.D. 1 Abstrakt Tato práce se zaměřuje na srovnání čtyř vybraných teritoriálních sporů a na rozbor jejich souvisejících reálií s důrazem na strategický význam těchto sporných oblastí. Vybranými tématy se stal spor mezi Ruskem a Japonskem o Kurilské ostrovy, dále spor mezi Argentinou a Velkou Británií o Falklandské ostrovy a poté dva multilaterální teritoriální spory o Paracelské a Spratlyho ostrovy v Jihočínském moři. Tyto zkoumané spory práce představuje nejen z jejich historického hlediska, ale tak s ohledem na platné mezinárodní úpravy, obzvláště pak s ohledem na pravidla vycházející z úpravy mořského práva, která byla přijata v roce 1982 Úmluvou OSN o mořském právu. V neposlední řadě byl studován jejich vývoj co možná nejblíže současnosti, kdy hlavní studovanou časovou periodou se stalo období od počátku 21. století. Zkoumané teritoriální spory byly nejprve analyzovány každý zvlášť a posléze byly komparovány dohromady a to za účelem objevení vzájemných makrokauzálních souvislostí a klíčových podobností. Největší podobností je zde konfliktní potenciál, který je patrný z jednání, jaké zainteresované strany využívají k ovládnutí oblasti svého zájmu. Další podobností je surovinový a dopravně strategický podtext, který na jedné straně umocňuje faktický význam těchto teritorií a na...

Úplný záznam
2023-11-12
01:57
Generating synthetic data for an assembly of police lineups
Dokoupil, Patrik ; Peška, Ladislav (vedoucí práce)
Fotorekognice hraje důležitou roli při policejním vyšetřování a může vést až ke stíhání a usvědčení podezřelé osoby. Během fotorekognice je svědkovi předložena sada fotografií a dále je tázán, jestli na některé z fotografií poznává pachatele. Tato sada fotografií typicky obsahuje nejvýše jednu fotografií podezřelého, často pak právě jednu takovou fotografii. Na ostatních fotografiích v sadě jsou pak vyobrazeny nevinné osoby, tzv. figuranti. Iden- tifikace podezřelého svědkem může vést až k obvinění a případně následnému usvědčení podezřelého. Sestavení fotorekognice je náročný a časově zdlouhavý proces, protože volba nevhod- ných figurantů může vést k určitému zkreslení a znatelně tak ovlivnit celý proces rekog- nice. Tohle zkreslení je obvykle způsobeno tím, že v případě figurantů, kteří jsou odlišní od podezřelého, dojde k situaci, kdy podezřelý bude znatelně vyčnívat a pro svědka tedy bude velmi snadné jej identifikovat. Zdlouhavost celého procesu je způsobena tím, že tvorba fotorekognice je z velké části prováděna manuálně, v lepším případě pak polo- automaticky. Tato práce se snaží řešit oba tyto problémy za pomocí navrhnutého modelu který bude schopný generovat umělé obrázky pro tvorbu fotorekognice a za pomocí aplikace, která uživateli na základě vstupního obrázku podezřelého vygeneruje vhodné...

Úplný záznam
2023-11-12
01:54
Rozšíření nepřijatelnosti kasační stížnosti
Hejtmánek, Vojtěch ; Pomahač, Richard (oponent)
Diplomová práce pojednává o institutu neprijátelnosti kásácní stížnosti jáko o filtrácním mechánismu, který Nejvýssí správní soud výužívá pro selekci nápádu kásácních stížností. Práce se žámeruje ná teoreticke uchopení institutu neprijátelnosti á jeho promenu vlivem prijetí novelý soudního rádu správního v roce 2021. Autor následne kritický hodnotí efektivnost á rácionálnost promený institutu ž pohledu teoretickeho i empirickeho. Ten je žáložen ná vlástnorucním sbírání dát o rožhodování rížení o kásácních stížnostech. Záverem áutor predkládá sve mýslenký á návrhý ná uprávu neprijátelnosti de lege ferendá.

Úplný záznam