Rigorózní práce

Nejnovější přírůstky:
2018-10-02
15:51
Obhajoba právnické osoby v trestním řízení
Juránková, Sandra ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
V porovnání s osobami fyzickými je obhajoba právnické osoby v trestním řízení podstatně ztížena. Primární důvod těchto obtíží je dán samotnou povahou právnické osoby jakožto právní fikce. Cílem této práce je podat na tuto problematiku ucelený náhled. Rigorózní práce je systematicky rozdělena do šesti kapitol. První kapitola a druhá kapitola slouží jako teoretický základ. První kapitola je věnována vymezení pojmu právnická osoba a současné úpravě právnické osoby v právních předpisech soukromého práva. Tato rigorózní práce je zaměřena především na procesní normy zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen "ZTOPO"), který vstoupil v České republice v účinnost dne 1. ledna 2012. V rámci této problematiky současně není možné se nedotknout hmotněprávních aspektů trestní odpovědnosti právnických osob. Druhá kapitola se proto zabývá zákonnou úpravou trestní odpovědnosti podle ZTOPO. Zaobírá se zejména tím, kdo je subjektem trestní odpovědnosti právnických osob, jak je možné trestní odpovědnost podle ZTOPO charakterizovat, jaká je její konstrukce a rozsah. V kapitole třetí jsou představeny osoby, které jsou oprávněny za právnickou osobu v trestním řízení jednat. Kapitola čtvrtá pojednává o právu právnické osoby na obhajobu. Kapitola pátá a poslední kapitola...

Úplný záznam
2018-10-02
15:51
Právní úprava zbraní a střeliva
Flax, Lukáš ; Millerová, Ivana (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
v českém jazyce: Rigorózní práce Právní úprava zbraní a střeliva měla tři cíle. Za prvé přispět do veřejné debaty prověřením řady historizujících argumentů, které v debatě víří a o jejichž pravdivosti i relevantnosti bývá obtížné učinit závěr. V rámci tří kapitol práce představuje kulturní, historický i vědecký, resp. sociologický, kontext pro hodnocení jakékoli západní právní úpravy držení zbraní. Pro určitou část populace je držení zbraní hmatatelným symbolem jejich svobody a restriktivní snaha státu naopak projevem autoritářství. Tento argument se podařilo historicky ukotvit analýzou právních předpisů odpovídajících časově obdobím nedemokratického vládnutí na území nynější České republiky. Výsledky nashromážděného sociologického bádání pak přinesly nejen zásadní zjištění, že zbraň z hlediska celospolečenských makrodat k bezpečí občanů nepřispívá, ale také poskytly hned sedm zajímavých přístupů osvětlujících jak potřebu zbraně držet tak obavu ze zbraní, která může být podobně panická či iracionální. Druhým cílem bylo poskytnout práci rozměr, který by zajistil její dlouhodobější užitečnost pro veřejnost. Práce tak poskytuje rozšiřující výklad současné právní úpravy se zaměřením na sporné otázky. Odpovědi pak poskytuje především judikatura soudů vyšších instancí a komentářová a odborná literatura....

Úplný záznam
2018-10-02
15:50
Modely časových řad s proměnlivými režimy
Khýr, Miroslav ; Zichová, Jitka (vedoucí práce)
Cílem práce je popsat teorii týkající se nelineárních modelů časových řad s pro- měnlivými režimy, konkrétně LSTAR a ESTAR modelu. Velká část práce je vě- nována odvození testů pro testování linearity proti alternativě příslušného neli- neárního modelu. Dále je zde ukázáno, jak odhadnout parametry modelů spolu s procedurou pro výběr mezi LSTAR a ESTAR modelem. Byla provedena též simulační studie, která se zabývala silou odvozených testů linearity. Na konci práce aplikujeme teorii na reálná data a odhadneme vhodný model pro jejich reprezentaci. 1

Úplný záznam
2018-10-02
15:50
Loss reserving for individual claim-by-claim data
Bednárik, Vojtěch ; Pešta, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika odhadování je rozdělena na čtyři části: proces výskytů škod, zpoždění v hlášení, časy mezi událostmi a platby. Každá část je odhadnuta samostatně metodou maximální věrohodnosti a konečné odhady nám umožňují získat odhad rozdělení budoucích závazků. Výsledky jsou velice slibné a věříme, že tato metoda je vhodná pro podrobnější výzkum. Příspěvek této práce spočívá ve formálním odvození teoretické části a aplikaci na datech z českého trhu s několika novými nápady v praktické části a simulaci. 1

Úplný záznam
2018-10-02
15:50
Posouzení souladu českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení s judikaturou ESLP s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků
Pysk, Vladimír ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Kryska, David (oponent)
Posouzení souladu českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení s judikaturou ESLP s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků Abstrakt V nejobecnější rovině si předkládaná práce klade za cíl posoudit soulad českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení se závazky plynoucími z Evropské úmluvy o lidských právech. Za tímto účelem se v úvodní části věnuje pečlivému zkoumání dílčích požadavků plynoucí z relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva. V dalším kroku čtenáři přibližuje relevantní ustanovení českého právního řádu a analyzuje fungování mechanismu odškodňování za průtahy v řízeních v praxi. Českou právní úpravu a rozhodovací praxi vnitrostátních orgánů, zejména soudů, následně poměřuje evropskými standardy. Tímto porovnáním autor dospívá k závěru, že stávající odškodňovací mechanismus vykazuje řadu nedostatků, které mohou Českou republiku vystavovat riziku, že bude v řízení o individuálních stížnostech shledána odpovědnou za porušení závazků, které na sebe dobrovolně přijala ratifikací Úmluvy. Kromě shora uvedeného práce popisuje nejnovější vývoj v dané oblasti, který byl podnícen sérií stížností proti České republice, v nichž stěžovatelé nenamítali pouze porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy, jak...

Úplný záznam
2018-10-02
15:48
Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her
Fialová, Barbora ; Rajchl, Jiří (vedoucí práce) ; Kryska, David (oponent)
Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her Abstrakt Obce, jakožto základní územní samosprávná společenství občanů, disponují v rámci realizace svého ústavně zaručeného práva na samosprávu řadou oprávnění. Jedním z těchto oprávnění je i právo autonomní normotvorby, tzn. právo vydávat vlastní právní předpisy, kterými jsou v samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky. Obecně závazné vyhlášky jsou tedy právními předpisy obcí, jejichž hlavním účelem je dle ustanovení § 10 zákona o obcích regulace místních záležitostí formou stanovování povinností. Oprávnění obcí vydávat obecně závazné vyhlášky je zakotveno přímo v Ústavě a blíže konkretizováno v zákoně o obcích. Zmocňovací ustanovení pro vydávání obecně závazných vyhlášek je však obsaženo v celé řadě zvláštních právních předpisů, kromě jiných i v zákoně o hazardních hrách. Dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o hazardních hrách jsou obce oprávněny formou obecně závazné vyhlášky časově i místně omezit, případně zcela zakázat, provozování některých zákonem stanovených druhů hazardních her. Cílem rigorózní práce na téma "Obecně závazné vyhlášky obcí v oblasti hazardních her" bylo komplexně shrnout problematiku regulace hazardních her formou obecně závazné vyhlášky a na základě vlastních praktických zkušeností z působení na odboru veřejné správy, dozoru...

Úplný záznam
2018-10-02
15:48
Rozvoj dovednosti sebehodnocení žáků od 1. do 2. ročníku ZŠ
Durníková, Radka
Rigorózní práce má teoreticko-výzkumný charakter. Teoretická část je zaměřena na prezentaci poznatků z oblasti školního hodnocení a sebehodnocení žáků, vymezuje základní pojmy, typy, formy a funkce hodnocení a sebehodnocení, soustředí se především na možnosti a strategie rozvoje dovednosti sebehodnocení žáků na počátku školní docházky. Ve výzkumné části jsou formulovány cíle, výzkumné otázky a metody zkoumání. Jsou prezentovány výsledky výzkumu zabývajícího se dlouhodobým mapováním rozvoje dovednosti sebehodnocení žáků od počátku 1. do poloviny 2. ročníku základní školy. Část výzkumu je věnována konkrétním strategiím třídního učitele pozorovaných žáků, které pozitivně ovlivňují rozvoj dovednosti sebehodnocení žáků, a možnosti zapojení rodičů do procesu rozvoje sebehodnocení jejich dítěte při společných konzultacích mezi učitelem, žákem a rodiči. KLÍČOVÁ SLOVA školní hodnocení sebehodnocení popisný jazyk klima třídy strategie pro rozvoj dovednosti sebehodnocení konzultace učitel - žák - rodiče (tripartita)

Úplný záznam
2018-10-02
15:48
Spokojenost a stabilita manželství v závislosti na způsobu seznámení: online vs. offline
Kačena, Petr
Práce se zabývá spokojeností a stabilitou manželství v letech 2005-2015 v České republice. Cílem je porovnat, zda má způsob seznámení (online, nebo offline) vliv na vnímanou spokojenost ve vztahu a jeho stabilitu vyjádřenou rozvodovostí. Teoretická část práce se věnuje atraktivitě, charakteristice spokojených párů, vývoji spokojenosti a dosavadním výzkumům online seznamování. Vlastní dotazníkové šetření bylo realizováno na online panelu respondentů, osloven byl reprezentativní vzorek české populace. Z celkem 316 respondentů se třetina se svým manželem (nebo manželkou) seznámila online (33 %). Z této skupiny se většina seznámila buď na seznamce (50 %) nebo sociální síti (17 %). Ti, kteří se seznámili online, byli ve vztahu v průměru mírně spokojenější, nicméně rozdíl není statisticky signifikantní. Také se rozváděli méně (26,5 %) než ti, kteří se seznámili offline (31 %), rozdíl však také není statisticky signifikantní (do rozvodů byly započítány i oddělené domácnosti). Rozdíly ve sledovaných proměnných ještě vzrostly, pokud byla online skupina omezena jen na ty, kteří se seznámili na online seznamce a sociální síti. Tato skupina také v průměru vnímala vyšší splnění své představy o životním partnerovi na začátku vztahu než offline skupina (p=0,041). Muži byli v manželství v průměru spokojenější než...

Úplný záznam
2018-10-02
15:48
Tiché čtení s porozuměním u žáků 5. ročníků
Hoždorová, Zuzana
Předkládaná diplomová práce se zabývá zmapováním modu tichého čtení s porozuměním u žáků pátých ročníků. Práce je tradičně rozdělena na dvě části - na část teoretickou a empirickou. V teoretické části se práce zabývá teorií tichého čtení, porozumění čtenému a je zde popsán kontext naslouchání versus tiché čtení. Pozornost je především věnovaná přístupům ke čtení, diagnostice čtení a předpokladům, které se do čtení promítají. V empirické části se práce pohybuje ve dvou rovinách stanovených cílů - cíl primární a sekundární. Za primární cíl si klade diplomová práce úpravu testu tichého čtení Jedeme na výlet. V rámci tohoto cíle budeme zjišťovat diskriminační a vypovídající hodnotu testu v 5. ročnících. Práce se zabývá položkovou analýzou jednotlivých otázek testu. Je zde popsána dynamika vývoje z hlediska posunu žáků na začátku a na konci školního roku. V rámci sekundárního cíle práce jsou výsledky testu zpracovány statisticky kvantitativní metodologií a jsou následně diskutovány z hlediska vlivu vzoru psaní (vázané a nevázané písmo - Comenia Script) a z hlediska pohlaví. Dílčím cílem je zhodnocení rozdílů mezi původní a novou verzí testu. Sběr dat probíhal skupinovou administrací. Spolupráce na výzkumu byla navázána s osmi základními školami a výzkumné studie se zúčastnilo 127 žáků pátých ročníků. V...

Úplný záznam
2018-10-02
15:48
Filmová a audiovizuální tvorba na základní škole jako prostředek stmelování třídy a prevence sociálně patologických jevů ve třídě
Šuslík, Marcel
Práce je zaměřena na využití natáčení filmů na základní škole pro podporu pozitivního klimatu třídy a prevenci některých sociálně patologických jevů. Práce úzce navazuje na mou předchozí bakalářskou práci, jež je shrnuta v úvodu. Následně jsem na základě rešerše literatury pojednal o třídním klimatu, jeho jednotlivých složkách a možnostech učitele, jak jej pozitivně ovlivňovat. V oblasti prevence nežádoucích sociálně patologických jevů jsem se soustředil na ty, které bezprostředně souvisí se životem třídy. Následně jsem analyzoval metody práce použitelné pro natáčení a také metody vhodné pro výzkum přínosu ke klimatu třídy. Těžištěm práce bylo zúčastněné pozorování procesu tvorby třídního filmu určeného pro festival Antifetfest. Vznik filmu jsem sledoval od vzniku námětu po školní premiéru. Analýzu pozorování jsem spojil s analýzou sociometrického měření provedeného před natáčením a po něm a doplnil názory kolegů a žáků ve snaze zjistit, zda a za jakých okolností je tato metoda vhodná.

Úplný záznam