Rigorózní práce

Nejnovější přírůstky:
2018-07-30
13:18
Vnitrostátní fúze kapitálových společností : Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení
Chovanec, Ondřej ; Josková, Lucie (oponent)
Strana 122 | 128 ABSTRAKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ: Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení Tato rigorózní práce rozebírá tzv. problémy zmocnění a způsoby jejich řešení v reáliích specifické oblasti vnitrostátních fúzí kapitálových obchodních společností. V první části se vysvětluje z obecného ekonomického a korporačně- právního hlediska, jaké jsou pojmové rysy kapitálových korporací, co se rozumí problémy zmocnění a proč k nim v rámci správy korporací dochází. Rovněž jsou nastíněny základní regulatorní a mimoregulatorní způsoby jejich řešení. Druhá část přibližuje fúze kapitálových korporací a jejich principiální mechanismy. Následující dvě části této práce pak už na konkrétních případech demonstrují, jaké regulatorní nástroje a strategie pro řešení problémů zmocnění zákonodárce využil v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o přeměnách"). Pozornost je v zákoně o přeměnách zřetelně věnována nástrojům ochrany minoritních a nesouhlasících společníků, v o něco menší míře rovněž věřitelů. Tomu odpovídá i struktura této práce, jejíž třetí část se týká ochrany společníků a čtvrtá část ochraně věřitelů, jejichž postavení se v důsledku fúze může zhoršit. Regulatorní strategie, které zákonodárce v zákoně o přeměnách použil a...

Úplný záznam
2018-07-30
13:16
Secondary metabolites of plant cultures in vitro II
Pakánová, Alica ; Kašparová, Marie (vedoucí práce) ; Tůmová, Lenka (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognózie Študent: Alica Pakánová Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Sekundární metabolity rostlinných kultur in vitro II Diplomová práca sa zaoberá kalusovými a suspenznými kultúrami Juniperus virginiana 'Glauca', konkrétne stanovením ich produkcie určeného sekundárneho metabolitu. Bol pozorovaný produkovaný obsah podofylotoxínu v priebehu 15 pasáží u oboch typov kultúr. Najvyšší obsah podofylotoxínu (0,060 %) bol preukázaný v 18. pasáži suspenznej kultúry odvodenej z trojročnej kalusovej kultúry a potom pasážovanej v 21dňových intervaloch. Maximálny stanovený obsah podofylotoxínu produkovaný kalusovou kultúrou (0,0515 %) bol zistený v 46. pasáži. To bola zároveň posledná sledovaná pasáž tejto kultúry, ktorá bola pasážovaná v intervale 28 dní. Z výsledkov vyplýva, že so zvyšujúcim sa počtom pasáží nedochádza u kalusovej ani u suspenznej kultúry Juniperus virginiana k zastaveniu produkcie. Kľúčové slová: Suspenzné kultúry, kalusové kultúry, produkcia sekundárnych metabolitov, Juniperus virginiana, podofylotoxín.

Úplný záznam
2018-07-30
13:16
Sociální a charitativní činnost Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalemského
Patová, Kateřina ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Boček, Pavel (oponent)
Rigorózní práce s názvem "Sociální a charitativní činnost Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského" seznamuje čtenáře v úvodních kapitolách s problematikou vzniku a vývoje charity a sociální práce, s historickým pozadím vzniku Řádu, možnými datacemi jeho vzniku, jeho postupným vývojem až do současnosti a bližším zeměpisným určením jeho působnosti v rámci Evropy i mimo ni. Zvláštní kapitola je věnována historickému vývoji Řádu v Čechách. Ve čtvrté části je popisována organizace a struktura Řádu, kde je blíže specifikováno zaměření a poslání Řádu, jeho patroni, heraldika, obleky a hierarchie. Poslední část práce informuje o řádových aktivitách spojených převážně se sociální a charitativní činností.

Úplný záznam
2018-07-30
13:16
Ochrana osobnosti v kybernetickém prostoru
Sivák, Jakub ; Frinta, Ondřej (oponent)
Ochrana osobnosti v kybernetickém prostoru Abstrakt Téma ochrana osobnosti v kybernetickém prostoru jsem si vybral z několika důvodů. Jednak je mi jakékoliv téma ochrany osobnosti blízké (zabýval jsem se jím ve vědeckých článcích, v diplomové práci a s ochranou osobnosti je spojeno i téma mé disertační práce na zdejší univerzitě). Za druhé se jedná o téma velmi aktuální a doposud nevyčerpané. Cílem práce je tedy přijít s novými myšlenkami a pohledy na danou problematiku. Úvod práce se věnuje významným milníkům ochrany osobnosti. Mezi nimi lze zmínit alespoň Chamurappiho zákoník, Aristotelovu Ústavu athénskou, zákon 12 desek, Edikt milánský, Velkou listinu svobod ("Magna charta libertatum"), Prohlášení nezávislosti, Deklaraci práv člověka a občana, Pakt společnosti národů a na území Českých zemí pak například ABGB nebo tiskový zákon. Navazující části práce dále v teoretické rovině vymezují pojem osobnost člověka, ochrana osobnosti a kybernetický prostor. Část předkládané rigorózní práce, rovněž v rovině teorie, potom rozvádí jednotlivé složky osobnosti člověka, které mohou být kybernetickým útokem zasaženy. Na to bezprostředně navazuje kapitola zabývající se možnými zásahy do osobnosti člověka prostřednictvím kybernetického prostoru. Práce zde vychází z konkrétních příkladů a popisuje jednotlivé typy...

Úplný záznam
2018-07-30
13:16
Societa
Zach, Tomáš ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Societa Cílem této rigorózní práce je nabídnout čtenářům komplexní pohled na societu jako smluvní nástroj sdružování osob za společným cílem. Pozornost je věnována nejen pozitivněprávní úpravě society v současném právu, ale i historickým východiskům tohoto svébytného právního institutu a jeho odlišení od jiných asociačních útvarů soukromého práva, především pak od soukromoprávních korporací. Práce je rozdělena na úvod, tři hlavní kapitoly a závěr. První kapitola nastiňuje vývoj society v právních dějinách. Od svých prvopočátků souvisejících patrně se společenstvím bratří hospodařících po smrti otce na společném statku (consortium) se societa v období klasického římského práva vyvinula v konsenzuální kontrakt používaný především pro obchodní účely (societas quaestus). Ve středověku vyrostla na základech society její vývojová adaptace - compagnia - která přispěla k prudkému rozvoji námořního obchodu v italských městských státech. Ke znovuobjevení society pak došlo v období velkých kodifikací 19. století, z nichž největší vliv na české právní myšlení měl bezpochyby obecný zákoník občanský z roku 1811. V podrobnostech je pojednáno i o pohnutých osudem society v období komunistického práva a jejímu vzestupu po změně společenských a hospodářských poměrů v roce 1989. Druhá kapitola se pokouší o teoretické...

Úplný záznam
2018-07-30
13:16
Extrakce zinku z vodných roztoků pomocí extrakce na tuhou fázi v sekvenční injekční analýze
Klinerová, Jana ; Chocholouš, Petr (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
v češtině Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Jana Klinerová Školitel: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Název diplomové práce: Extrakce zinku z vodných roztoků pomocí extrakce na tuhou fázi v sekvenční injekční analýze Tato práce se věnuje extrakci zinku z vodných vzorků pomocí extrakce na tuhou fázi v sekvenční injekční analýze. Extrakce zinku byla testována z roztoků o třech koncentracích (100 nmol/l, 200 nmol/l a 500 nmol/l), na čtyřech různých chelatačních sorbentech (Iontosorb OXIN, Iontosorb SALICYL, Iontosorb IDA a Toyopearl), při sedmi různých pH (3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9) promývacího pufru a při pH 2 elučního roztoku. Při detekci byla sledována absorbance komplexu zinku s činidlem 4-(pyridyl-2-azo) resorcinol při vlnových délkách 490, 510, 560 a 600 nm. Po celkovém zhodnocení všech čtyř sorbentů při různých podmínkách měření byl určen jako nejlepší sorbent Iontosorb OXIN a jako vhodné podmínky pro extrakci pH promývacího pufru a vzorku 6 a vyšší.

Úplný záznam
2018-07-30
13:16
Moderní separační techniky pro analýzu biologického materiálu v klinickém výzkumu
Kasalová, Eva ; Solich, Petr (vedoucí práce) ; Nobilis, Milan (oponent) ; Friedecký, David (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Eva Kasalová Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Školitel specialista: doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D. Název disertačni práce: Moderní separační techniky pro analýzu biologického materiálu v klinickém výzkumu Předkládaná disertační práce se zabývá vývojem chromatografického stanovení lipofilních vitaminů a úpravou vzorku biologického materiálu před vlastní analýzou. Klinické monitorování hladin těchto vitaminů, zvláště pak vitaminu D, v různých biologických matricích je v posledním desetiletí velmi diskutovaným tématem. V teoretické části této disertační práce jsou charakterizovány cílové analyty - vitaminy A, E, D s jejich biologickou aktivitou - dále pak biologický materiál používaný ve Výzkumné laboratoři, zvláště pak podrobný popis složení mateřského mléka, jeho nezastupitelná role ve výživě novorozenců a zpracování mateřského mléka v mléčné bance. Na tuto část navazuje obsáhlá kapitola věnující se úpravě biologické matrice před analýzou. Jsou zde popsány nejčastěji používané techniky úpravy vzorku, jako jsou extrakční metody, velká pozornost je věnována novým trendům v těchto metodách, které se rozvíjejí v posledních letech. Teoretickou část uzavírá problematika analytického stanovení...

Úplný záznam
2018-07-30
13:16
Determination of fatty acids in human tissues
Turňová, Ivana ; Kuchařová, Monika (vedoucí práce) ; Nováková, Veronika (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Bc. Ivana Turňová Vedúci diplomovej práce: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Konzultant: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Názov diplomovej práce: Stanovenie mastných kyselín v ľudských tkanivách Mastné kyseliny sú nezanedbateľnou súčasťou lipidov ako jednej zo základných živín. Táto práca v teoretickej časti približuje predovšetkým skupinu polynenasýtených mastných kyselín, ktoré sú dôležitou stavebnou jednotkou membrán buniek i prekurzormi viacerých významných biologicky aktívnych látok. Polynenasýtené mastné kyseliny sa takto v ľudskom organizme podieľajú na mnohých fyziologických i patologických procesoch, kde spôsobujú široké spektrum účinkov. Práca ďalej popisuje metódu plynovej chromatografie, ktorá sa v chemickej analýze lipidov používa pre stanovenie mastných kyselín ako zlatý štandard. Experimentálne bolo stanovené zastúpenie mastných kyselín v krvi, svale, srdci, pečeni a ľadvinách u 26 kadáverov, ktorí boli na základe predpokladanej prítomnosti/absencie zápalového procesu v čase úmrtia rozdelení do dvoch skupín. Získané údaje boli štatisticky spracované. Výsledky sú popisne zhodnotené a sú naznačené možné vysvetlenia zistených rozdielov v zastúpení mastných kyselín medzi oboma skupinami...

Úplný záznam
2018-07-30
13:15
Alkaloidy Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) a jejich biologická aktivita vztažená k Alzheimerově chorobě II.
Čakurdová, Marta ; Chlebek, Jakub (vedoucí práce) ; Hošťálková, Anna (oponent)
Čakurdová, M.: Alkaloidy Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) a jejich biologická aktivita vztažená k Alzheimerovej chorobě II. Diplomová práca, Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutickej botaniky a ekológie, Hradec Králové, 2017. Cieľom tejto práce je izolácia alkaloidov z frakcie 20-27, ktorá bola získaná zo sumárneho alkaloidného extraktu Papaver rhoeas L. (Papaveraceae). Následne ich identifikácia pomocou štruktúrnej analýzy NMR, GC-MS, optickej otáčavosti a teploty topenia. Pomocou chromatografických metód boli izolované 2 alkaloidy (-)-stylopin a (+)-rhoeadin. U izolovaných látok bola stanovená ich inhibičná aktivita voči acetylcholínesteráze, butyrylcholínesteráze a prolyloligopeptidáze. Získané hodnoty boli stanovené ako IC50: (-)- stylopin (IC50 AChE = 522 ± 67 µM, IC50 BuChE = >1000 µM, IC50 POP = >790 µM); (+)-rhoeadin (IC50 AChE = 915 ± 64 µM, IC50 BuChE = >1000 µM, IC50 POP = >790 µM). Žiadna z izolovaných látok nevykazovala lepšiu inhibičnú aktivitu voči AChE a BuChE v porovnaní s galanthaminom (IC50 AChE = 1,71± 0,065 µM, IC50 BuChE =42,30 ± 1,30 µM), huperzinom A (IC50 AChE = 0,033 ± 0,001 µM, IC50 BuChE = >1000 µM) a rivastigminom (IC50 AChE = 0,037 ± 0,001 µM, IC50 BuChE = 0,0033 ± 0,0003 µM). Pri testovaní inhibičnej aktivity voči POP...

Úplný záznam
2018-07-30
13:15
Solubilizace, purifikace a příprava rekonstitučního systému pro lidský enzym 17beta-hydroxysteroiddehydrogenasu typu 3
Zahradníková, Tereza ; Navrátilová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Tereza Zahradníková Školitel: Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Konzultant: RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D., PharmDr. Adam Skarka, Ph.D. Název rigorózní práce: Solubilizace, purifikace a příprava rekonstitučního systému pro lidský enzym 17beta-hydroxysteroiddehydrogenasu typu 3 Nadrodina dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem je rozsáhlá skupina NADP(H)/NAD(H)-dependentních oxidoreduktas. Lidské SDR enzymy jsou klasifikovány do 47 rodin, zahrnující cytosolické a membránově vázané enzymy. Jedním z nich je lidský membránový enzym 17β-hydroxysteroiddehydrogenasa typu 3 (17β-HSD3), který se účastní biosyntézy steroidních hormonů, především katalyzuje přeměnu androstendionu na testosteron. Cílem této práce bylo najít vhodný detergent pro úspěšnou solubilizaci rekombinantní formy 17β-HSD3, následně získat čistou formu enzymu a připravit rekonstituční systém, který by umožnil další studium enzymu 17β-HSD3. Mikrosomy obsahující rekombinantní formu 17β-HSD3 enzymu byly izolovány z hmyzích Sf9 buněk (Spodoptera frugiperda). Prvním krokem byl solubilizační proces, který zahrnoval screening detergentů. Bylo testováno šest detergentů v různé koncentraci: ASB 14-4, C12E8, DDM, CHAPS, Igepal CA-630 a Triton X-100. Pro...

Úplný záznam