Rigorous theses

Latest additions:
2023-02-05
22:37
Study of the influence of tablet mixture composition on the flow and consolidation properties
Ferechová, Daniela ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Macho, Oliver (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Školitel: Konzultant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Mgr. Jana Brokešová Posluchač: Daniela Ferechová Název diplomové práce: Štúdium vplyvu zloženia na sypné a konsolidačné vlastnosti tabletoviny Dobré tokové vlastnosti tabletoviny sú významným predpokladom kvalitnej výroby tabliet. V tejto diplomovej práci boli študované sypné vlastnosti komerčne vyrábanej tabletoviny s nevyhovujúcim tokovým správaním. Pozornosť bola zameraná na hľadanie alternatívnych plnív, ktoré by potencionálne mohli tok tabletoviny zlepšiť. Boli vyhodnotené granulometrické charakteristiky celkom ôsmich laktóz a mikrokryštalických celulóz a ich binárnych zmesí a špecifikované ich sypné vlastnosti. Navrhnutá modifikovaná tabletovina, v ktorej boli zamenené obe originálne plnivá za iné, vykazovala v porovnaní s originálnou tabletovinou výrazne lepšie tokové vlastnosti s plynulým tokom otvorom násypky s priemerom 10 mm. Výsledky boli potvrdené na práškovom reometri, kde bola zaznamenaná približne 72 krát nižšia hodnota kohézie a na iniciovanie toku pri rôznom normálovom napätí bolo treba nižšie šmykové napätie ako u originálnej tabletoviny.

Detailed record
2023-02-05
22:37
Studium vlivu hydrofilních nosičů na rozpustnost omezeně rozpustného léčiva.
Veselá, Eliška ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Vraníková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Konzultant: Mgr. Jana Brokešová Posluchač: Eliška Veselá Název diplomové práce: Studium vlivu hydrofilních nosičů na rozpustnost omezeně rozpustného léčiva Cílem této práce bylo zvýšení rozpustnosti modelového špatně rozpustného léčiva meloxikamu (MLX) přípravou binárních interaktivních směsí s hydrofilními nosiči prostým mísením a společným mletím. Pro všechny připravené směsi byly vyhodnoceny granulometrické charakteristiky a provedeny disoluční testy za použití přístroje USP-4 s průtokovou celou pro prášky se systémem otevřené smyčky. Byla vyhodnocena rychlost rozpouštění rrel (min-1 ) a množství rozpuštěného léčiva mrel (%). U většiny testovaných směsí, a to jak u směsí připravených mísením, tak i u směsí připravených komletím, byl v porovnání se samotným léčivem viditelný pozitivní efekt přidaného nosiče v podobě zvýšení rychlosti i množství rozpuštěného léčiva. Výjimkou byly směsi s hypromelosou, u kterých ke zlepšení sledovaných parametrů nedošlo.

Detailed record
2023-02-05
22:37
Novel fluorescent nucleotides for metabolic labelling and for the construction of DNA probes
Kuba, Miroslav
Cílem této dizertační práce byla syntéza nových nukleosidů, nukleotidů a příslušných DNA sond nesoucích různé fluorescenční značky pro bioanalytické aplikace. V první části práce byl pomocí Sonogashiry cross-kapling reakce syntetizován 2'-deoxycytidin a jeho trifosfát nesoucí imidazolinový fluorofor na bázi tryptofanu. Daný fluorofor vykazoval citlivost na pH a viskozitu. Nukleotid byl použit pro konstrukci modifikovaných oligonukleotidů (ON) a DNA prodlužováním primeru (PEX) nebo polymerázovou řetězovou reakcí (PCR). Značená ON sonda byla použita pro snímání interakce se single-strand vazebným proteinem, což vedlo ke zvýšení intenzity fluorescence modifikovaného ON. Dále byl připraven thymidin a thymidin-5'-O-trifosfát, nesoucí benzyliden- tetrahydroxanthyliový fluorofor, pomocí mědí katalyzované azid-alkynové cykloadice (CuAAC). Fluorescence fluoroforu je závislá na polaritě a viskozitě prostředí. Inkorporace modifikovaného nukleotidu do DNA pomocí PEX nebo PCR vedlo k dramatickému zvýšení fluorescence, pravděpodobně díky interakcím fluoroforu ve velkém žlábku. Bohužel, modifikovaný nukleotid nebyl vhodný pro vizualizace v buňkách kvůli své cytotoxicitě. Modifikovaná dsDNA byla použita jako fluorescenční sonda pro snímání interakcí s malými molekulami a proteiny změnou fluorescence. Nakonec byl...

Detailed record
2023-02-05
22:37
Formulace a charakterizace emulzí typu v/o pro lokální léčbu muskuloskeletálních infekcí
Vedralová, Štěpánka ; Šnejdrová, Eva (vedoucí práce) ; Mužíková, Jitka (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Řešitelka práce: Štěpánka Vedralová Název diplomové práce: Formulace a charakterizace emulzí typu v/o pro lokální léčbu muskuloskeletálních infekcí Školitelka: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Cílem diplomové práce bylo připravit depotní lékovou formu pro prevenci a lokální léčbu muskuloskeletálních infekcí. Formulována byla emulze typu v/o, která díky rozdělovacímu koeficientu mezi vnější a vnitřní fází může poskytnout prolongované uvolňování léčiva. Ve funkci olejové fáze byly testovány oleje s odlišnou viskozitou. Pro přípravu emulzí byl vybrán trikaprin, z důvodu nejvyšší stability připravené emulze. Jako emulgátory byly použity lecitin a sorbitan monooleát nebo polyglyceryl-3-polyricinooleát (PGPR) a magnesium stearát. Vodnou fází byl roztok vankomycin-hydrochloridu a gentamicin-sulfátu. Byly hodnoceny tokové vlastnosti na rotačním reometru. Byl sledován vliv složení emulze a způsobu homogenizace na koeficient konzistence a index tokového chování emulzí. Emulze s lecitinem mají vyšší viskozitu a strukturu citlivější na změnu složení (např. přídavek NaCl) nebo způsob homogenizace v porovnání s emulzemi stabilizovanými PGPR. Byla testována disoluce antibiotik z morselizovaných kostních štěpů impregnovaných...

Detailed record
2023-02-05
22:37
"Smrt v Benátkách": psychoanalytický přístup
Sácký, Jan
Tato práce si klade za cíl nabídnout psychoanalytické porozumění novele německého spisovatele Thomase Manna Smrt v Benátkách. Tohoto porozumění dosahuje skrze rozbor motivu božství a rozuzlením dvou dominantních témat novely, lásky a smrti. Práce také srovnává děj novely s Platónovým dialogem Faidros a načrtává paralelu mezi myšlenkovým poselstvím novely a statí Sigmunda Freuda Mimo princip slasti a dvou zlomků Hérakleita z Efesu. V závěrečné části nabízí stručnou rešerši toho, co bylo o novele dosud napsáno a srovnání práce s interpretací novely od Heinze Kohuta z roku 1957. KLÍČOVÁ SLOVA bůh, božství, antika, erós, láska, smrt

Detailed record
2023-02-05
22:36
Preparation of catalysts derived from cyclopentadiene and their use in organic synthesis
Reiberger, Róbert
Chirálne kyslé katalyzátory sú mimoriadne užitočné k syntéze enantioobohatených malých molekúl, avšak typické katalyzátory tohto typu vyžadujú náročnú prípravu. Táto diplomová práca sa zaoberá prípravou dostupnejších Brønstedovych kyselín obsahujúcich 1,2,3,4,5-pentametylkarboxycyklopentadiénový (PCCP) alebo karboxytetrakyanocyklopentadiénový (CTCCP) motív. Aromatická stabilizácia konjugovaného PCCP alebo CTCCP aniónu je kľúčovým faktorom potenciálnej kyslosti týchto zlúčenín. Rada katalyzátorov bola pripravená transesterifikáciou alebo amidáciou PCCP alebo pomocou alkylačnej/desulfurylačnej reakcie tetrakyanoditiínu s chirálnymi tozylacetátmi. Efektivita týchto katalyzátorov bola ukázaná na priamej aminalizácii aldehydov, ktorá viedla k stereoselektívnej tvorbe tetrahydrochinazolinónov vo výborných výťažkoch až 99 % s enantioselektivitou až do 84 % e.e. Kľúčové slová Organokatalýza, Brønstedove kyseliny, cyklopentadién, PCCP, CTCCP, aminalizácia, aminály, tetrahydrochinazolinón, asymetrická syntéza.

Detailed record
2023-02-05
22:36
Alternativní tresty
Smolová, Veronika ; Krupička, Jiří (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Alternativní tresty Abstrakt V předkládané rigorózní práci se věnuji problematice ukládání alternativních trestů v české trestní justici, zejména ukládání trestu domácího vězení. Cílem rigorózní práce je analyzovat ukládání alternativních trestů v České republice a popsat současný stav. V rámci trestu domácího vězení se zaměřuji zejména na výkon jeho kontroly (elektronický monitoring). Práce je členěna do šesti samostatných kapitol. První kapitola je teoretickým úvodem do dané problematiky a pojednávám v ní o definici trestu, jeho účelu, systematice a zásadách jeho ukládání. Druhá kapitola se věnuje analýze východisek alternativního trestání a principům fungování restorativní justice, probace a mediace. Ve třetí kapitole se zaměřuji na vývoj právní úpravy trestání v České republice, a to zejména s ohledem na alternativní tresty. Analyzuji především právní úpravu od přijetí trestního zákoníku z roku 2009 včetně následných novel. Ve čtvrté kapitole věnuji pozornost statistickému vývoji ukládaných trestů v České republice. Uvádím statistiky všech odsouzených, odsouzených k trestu domácího vězení a k dalším alternativním trestům. V páté kapitole se zaměřuji na trest domácího vězení. Zmiňuji podmínky jeho uložení, způsob jeho výkonu a kontroly a analyzuji jeho výhody a nevýhody. V šesté kapitole jsem se zabývala...

Detailed record
2023-02-05
22:36
Návrh projektu dalšího vzdělávání pro akademické pracovníky vybraných vysokých škol s humanitním zaměřením
Tomešová, Kateřina ; Kursch, Martin (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysokých škol se společenskovědními a humanitními obory studia. Cílem diplomové práce je vytvořit návrh projektu dalšího vzdělávání v oblasti pedagogických a prezentačních dovedností pro akademické pracovníky vybraných vysokých škol humanitního zaměření. Tomuto výstupu předcházejí 4 kroky. Prvním dílčím cílem je popsat oblast vzdělávání a profesních kompetencí vysokoškolských učitelů. Druhým dílčím cílem je popsat současný systém a legislativu vysokoškolského vzdělávání v České republice. Třetím dílčím cílem je identifikovat možnosti v oblasti dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysokých škol. Čtvrtým dílčím cílem je analyzovat potřeby akademických pracovníků v oblasti dalšího vzdělávání. Teoretická část práce se zaměřuje, na základě provedené rešerše literárních pramenů, analýzy dokumentů a legislativy, na oblast vzdělávání, profesních kompetencí akademického pracovníka, na problematiku dalšího vzdělávání, na systém vysokoškolského vzdělávání a na související legislativu vymezující vysokoškolské vzdělávání v České republice. Předmětem empirické části práce je zpracování návrhu vzdělávacího programu pro akademické pracovníky v rámci dalšího profesního vzdělávání v oblasti pedagogických a prezentačních...

Detailed record
2023-02-05
22:36
Výchova jako cesta ke svobodě ve filosofii Jana Patočky
Kalina, Lukáš
NÁZEV: Výchova jako cesta ke svobodě ve filosofii Jana Patočky AUTOR: Bc. Lukáš Kalina KATEDRA (ÚSTAV) Katedra občanské výchovy a filosofie VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. ABSTRAKT: Tato diplomová práce se bude zabývat pojetím výchovy jako cesty ke svobodě ve filosofii Jana Patočky. Postihne fenomenologická východiska filosofova k výchově ke svobodě a jeho pojetí svobody, a také ukáže problematiku výchovného působení. Bude u filosofa Jana Patočky zkoumat jeho vztah k instrumentálně vedené výchově a všeobecně souvislost mezi instrumentalitou a svobodnou lidskou bytostí. Bude se také zabývat tím, co znamená pro Jana Patočku "být vychováván" či "být vychován" a jakým způsobem se staví k problematice metod výchovy. KLÍČOVÁ SLOVA: Výchova, svoboda, fenomenologie, trojí existenciální pohyb, otřes, pravda, Patočka

Detailed record
2023-02-05
22:36
Práce s atypickou dětskou skupinou se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností
Pavlatová, Aneta
Diplomová práce je zaměřena na rozvoj sociálních dovedností u atypické dětské skupiny, konkrétně u skupiny dětí v dětském domově. Cílem výzkumného šetření je zjistit, zda lze u této specifické skupiny provést program se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností. Dále se snaží identifikovat oslabené oblasti sociálních dovedností u těchto dětí a vytvořit aktivity, které by dané oblasti podpořily a rozvíjely. Teoretická část pojednává sociálních dovednostech o psychosociálním vývoji dětí v mladším školním věku. Jsou zde popsána specifika vývoje u dětí vyrůstajících v dětském domově, a také zásady práce s dětskou skupinou a možnosti rozvoje sociálních dovedností u dětí. Empirická část obsahuje popis metodologického designu, prezentaci a analýzu získaných dat na základě pozorování a práce s dětmi. V první části se zabývá analýzou úryvků z pozorování dětí při cílené práci a v druhé části analyzuje téma, která se v průběhu výzkumného šetření objevovala nejčastěji. Práce je obohacena o podrobné kazuistiky dětí a úryvky z výzkumného deníku, který byl veden po celou dobu práce s dětmi. Ve výsledcích jsou popsány konkrétní oblasti sociálních dovedností, ve kterých děti selhávají a dále jsou zde reflektována témata mající vliv na úspěšnost systematické práce s dětmi. Díky rok trvajícímu výzkumnému šetření bylo...

Detailed record