Rigorous theses

Latest additions:
2022-09-28
00:53
Investigation of deformation mechanisms in textured magnesium alloy by advanced in-situ methods
Dittrich, Jan ; Minárik, Peter (vedoucí práce)
Název práce: Studium deformačních mechanism· v hořčíkové slitině s texturou pomocí pokročilých in-situ metod Autor: Bc. Jan Dittrich Katedra: Katedra fyziky materiál· Vedoucí diplomové práce: RNDr. Peter Minárik, PhD., Katedra fyziky materiál· Abstrakt: Cílem předkládané práce je zkoumání vzájemného vztahu textury a ak- tivace jednotlivých deformačních mechanism· během deformace válcované hořčí- kové slitiny AZ31. K dosažení uvedeného cíle byla využita kombinace pokročilých in-situ metod, poskytujících vzájemně se doplňující informace o procesech, pro- bíhajících uvnitř materiálu během jeho deformace. Využití kombinace neutronové difrakce a akustické emise umožnilo studovat jak náhlé, tak pozvolné procesy, související se změnami mikrostruktury materi- álu v d·sledku jeho deformace. In-situ deformace vzork· uvnitř vakuové komory skenovacího elektronového mikroskopu, doplněná o analýzu difrakce zpětně odra- žených elektron·, umožnila bezprostřednější sledování vývoje mikrostrukturních změn. Pozorování povrchu deformovaných vzork· vysokorychlostní kamerou poté umožnilo přímé a okamžité sledování náhlých proces·, k nimž během deformace docházelo. Výsledky provedených měření potvrdily očekávanou anizotropii mechanických vlastností vzork· r·zných orientací v·či experimentálně zjištěné textuře zkouma- ného...

Detailed record
2022-09-28
00:52
Pamětní kniha slanečkářů na Novém Městě pražském
Kubíčková Barabášová, Magda
Tato práce se věnuje památníku pražského nýdrláku, který vznikal hlavně v 17. století na Novém Městě pražském. Zápisy v něm zanechávali zejména kupci, kteří za obchodem přicestovali do Prahy. Většina z nich se pravděpodobně podílela na mezinárodním obchodu s mořskými rybami, které byly dováženy od Severního a Baltského moře. Vzhledem k reprezentační úloze památníkových zápisů, jejich majoritní část získala výmalbu od profesionálních malířů. Úvodní kapitoly práce popisují soudobou obchodní praxi, specifika nýdrláku v jejím kontextu, památníkovou kulturu 16. a 17. století, nebo také osudy pramene před jeho uložením do Archivu hlavního města Prahy. Stěžejní část práce se však věnuje přímo zapisovatelům, kteří o sobě zanechali v památníku nějakou informaci. Na základě tohoto pramene a dalších archivních dokumentů práce vyhodnocuje konfesijní, společenské, majetkové a regionální rozvrstvení společnosti, která se sdružovala kolem pražského nýdrláku.

Detailed record
2022-09-28
00:51
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...

Detailed record
2022-09-28
00:50
Microstructure and mechanical properties study of the finegrained magnesium alloys processed by severe plastic deformation
Šašek, Stanislav ; Stráská, Jitka (vedoucí práce)
Dvě hořčíkové slitiny (Mg-4Y-4Gd-2Ca a Mg-2Y-2Gd-1Ca) vyznačující se vysokou teplo- tou vznícení byly zpracovány extruzí. Slitina Mg-2Y-2Gd-1Ca byla navíc zpracována metodou ECAP pro dosažení ultrajemnozrnné mikrostruktury. Pokročilou EBSD analý- zou byl studován vliv extruzních parametrů na velikost zrn, podíl rekrystalizovaných zrn a texturu. Pomocí SEM a TEM byly též identifikovány částice sekundárních fází Mg2Ca, REH2 a Mg5RE. Všechny studované stavy se vyznačují mezí kluzu v tahu vyšší než 200 MPa. Anizotropie mechanických vlastností v tahu a tlaku byla pozorována u extrudovaných stavů a je způsobená velkými nerekrystalizovanými zrny s výraznou texturní komponentou {10̄10}. Zpracováním metodou ECAP bylo dosaženo ultrajemnozrnné mikrostruktury s velikostí zrn menší než 1 µm, jejímž důsledkem jsou zlepšené mechanické vlasnosti s malou ani- zotropií. Připravené mikrostrukturní stavy zkoumaných hořčíkových slitin se vyznačují velmi do- brými mechanickými vlastnostmi a mají tudíž potenciál pro použití v leteckém průmyslu. 1

Detailed record
2022-09-28
00:50
Trestněprávní aspekty policejní provokace
Šulda, Pavel ; Říha, Jiří (oponent)
Trestněprávní aspekty policejní provokace Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá určením co možná nejpřesnějších hranic mezi možným zákonným vstupem orgánů činných v trestním řízení do skutkového děje trestného činu a nepřípustnou policejní provokací. V návaznosti na vymezení těchto hranic, jakožto hlavního cíle práce, poskytuje nejpřiléhavější definici policejní provokace, řeší možné trestněprávní důsledky policejní provokace a přináší krátkou analýzu přípustnosti dalších vybraných forem jednání, jež mohou mít za následek provokaci k trestnému činu. Za tímto účelem je práce rozčleněna do 4 kapitol. První kapitola zasazuje problematiku policejní provokace do širšího kontextu boje s organizovaným zločinem. Je upozorněno na nutnost velmi pečlivě vážit jaké nástroje a v jakém rozsahu volit k potírání organizovaného zločinu, aby jejich nasazení znamenalo únosnou míru zásahu do základních lidských práv a svobod. Druhá kapitola navazuje na první tak, že se věnuje obecnému představení nástrojů k potírání organizovaného zločinu (ale nejen toho) v podobě operativně pátracích a podpůrně operativně pátracích prostředků, při jejichž využití dochází nejčastěji k policejní provokaci. U operativně pátracího prostředku agenta a podpůrně operativně pátracího prostředku informátora jsou učiněny návrhy de lege ferenda s...

Detailed record
2022-09-28
00:48
Trestný čin znásilnění v komparativním pohledu se zaměřením na koncept affirmative consent
Mrázková, Barbora ; Mulák, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Trestný čin znásilnění v komparativním pohledu se zaměřením na koncept affirmative consent Abstrakt Znásilnění je považováno za jeden z nejhorších činů, kterých se lze na jiné osobě dopustit, a to především z důvodu extrémního zásahu do její intimní sféry. Proměny v nahlížení na tento trestný čin lze v posledních letech spatřovat jak v rámci České republiky, tak i celé Evropy. Velká část států postupně opouští definice znásilnění založené na násilí a nově spáchání tohoto činu podmiňuje absencí souhlasu oběti. V České republice stále přetrvává model založený na donucení jiného, byť se judikatura Nejvyššího soudu pomalu přibližuje těm státům, které již k redefinici přistoupily. Vládní i sněmovní orgány v současnosti pořádají semináře, kde diskutují nad potřebou přijetí nové právní úpravy. Práce se primárně zaměřuje na uvedený čin z trestněprávního hlediska, zabývá se jeho definicí a vymezením znaku souhlasu v právních řádech států, které za znásilnění považují pohlavní styk bez souhlasu oběti. Na základě zjištěných poznatků pak nabízí úvahy de lege ferenda vztahující se k možné redefinici znásilnění v českém právním řádu, a to s přihlédnutím k současné judikatuře Nejvyššího soudu. Celistvý pohled na koncept affirmative consent a možný návrh nové právní úpravy je tedy jejím primárním cílem. S ohledem na...

Detailed record
2022-09-18
00:03
Interakce malých molekul s proteiny in silico
Kučera, Tomáš ; Korábečný, Jan (vedoucí práce) ; Jampílek, Josef (oponent) ; Holas, Ondřej (oponent)
Výpočetní metody nacházejí stále širší uplatnění v biomedicínském výzkumu včetně výzkumu toxikologického. Využívají se zejména k hledání nových molekul pro kon- krétní farmakologický cíl nebo k optimalizaci vlastností známých biologicky ak- tivních molekul. Hlavními uplatňovanými metodami jsou v těchto oblastech mo- lekulární dokování a molekulární dynamika. Metodami virtuálního screeningu byly hledány nové reaktivátory butyrylcho- linesterasy inhibované nervově paralytickými látkami, které by byly aplikovatelné v profylaxi i terapii otrav. Kombinací technik semiflexibilního a flexibilního dokování byly navrženy dvě nové látky, které by měly specificky reaktivovat inibovanou bu- tyrylcholinesterasu. Dále byl proveden virtuální screening inhibitorů cyclophilinu D, které by měly soužit jako léčiva Alzheimerovy nemoci. Na základě dostupnosti velkého množství krystalografických dat bylo rozhodnuto o využití farmokoforu pro primární screening rozsáhlé databáze malých látek. Molekulové dokování bylo využito až ve druhé fázi hledání. Zároveň byl kladen důraz na fyzikálně chemické vlastnosti molekul. Byly nalezeny čtyři látky, které by měly být inhibitory cyclophilinu D biodostupnými v centrálním...

Detailed record
2022-09-18
00:02
Dětská klinická onkopsychologie
Janda, Tadeáš ; Maulisová, Alice (oponent)
Cílem této rigorózní práce je představit teoretická východiska a praktické aplikace dětské klinické onkopsychologie. Literárně přehledová část je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola shrnuje základní lékařské poznatky o dětských onkologických onemocněních a jejich léčebných modalitách. Druhá kapitola zachycuje klíčové poznatky vývojové psychologie k ontogenezi v dětství a dospívání v kontextu onkologického onemocnění. Třetí kapitola se zaměřuje na psychosociální aspekty onkologické léčby a psychologické intervence uplatňované v jejím průběhu. Čtvrtá kapitola se věnuje využití psychodiagnostiky v dětské onkologii. Pátá kapitola pojednává o paliativní péči v dětské onkologii a psychologických souvislostech smrti dítěte a truchlení rodinných pozůstalých. Kvalitativní výzkum tvoří soubor šesti deskriptivních kazuistik pacientů a jejich rodičů, kteří se nachází v akutní fázi léčby onkologického onemocnění nebo jsou krátce po jejím ukončení. Kazuistiky prezentují zkušenost těchto pacientů a rodičů s léčbou, jejím průběhem a dopady v širokém psychosociálním kontextu. Klíčová slova Dětská onkologie, dětská hematoonkologie, dětská onkopsychologie, vývojová psychologie, dětský pacient, dospívající pacient, komunikace, psychodiagnostika, paliativní péče.

Detailed record
2022-09-18
00:02
Spravedlnost a férovost v pracovním prostředí: možnosti jejich měření a strukturní modelování jejich vztahů k vybraným pracovním charakteristikám
Pocar, Martin ; Šípová, Ivana (oponent)
Pocar, M. (2021). Spravedlnost a férovost v pracovním prostředí a nástroje sloužící k jejich měření. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta, 2021 Rigorózní práce se zabývá spravedlností a férovostí v pracovním prostředí a navazuje diplomovou práci s názvem Spravedlnost a férovost v pracovním řízení a nástroje sloužící k jejich měření (Pocar, 2021). Diplomovou práci rozšiřuje jak v teoretické, tak ve výzkumné části práce. Teoretická část začíná úvodem do tématu, vymezuje, definuje stěžejní pojmy a dále uvádí, jaké jsou mezi nimi rozdíly. V následujících kapitolách je popsán výzkum spravedlnosti a férovosti od jeho počátku, který se datuje zhruba do poloviny minulého století, až po současnost. Teoretická část práce se dále zabývá motivací jedince k vnímání spravedlnosti a férovosti, důsledky vnímané (ne)spravedlnosti a (ne)férovosti, prevencí vnímané nespravedlnosti a neférovosti a nástroji měření, které se používají k měření těchto fenoménů. Výzkumná část se zaměřuje na adaptování dvou hlavních, zahraničních metod (COJS a POJ) na české prostředí, ověření jejich psychometrických vlastností, provedení základní validizace a zjištění vztahů mezi nimi. Vztahy mezi spravedlností, férovostí a vybranými pracovními charakteristikami jsme zkoumali pomocí strukturních modelů. Do výzkumu bylo...

Detailed record
2022-09-18
00:02
François Mauriac v českých překladech
Šťastná, Zuzana ; Charvátová, Anežka (oponent)
Předmětem práce je česká recepce díla francouzského autora Françoise Mauriaca. Přináší přehled všech knižních vydání přeložených próz a věnuje se jak epitextu, tak peritextu (Genette, 1987) těchto edičních počinů. Práce posuzuje proměny české kritické reflexe v průběhu celého století. V druhé části je zařazena translatologická analýza románu Thérèse Desqueyroux (1927) a jeho dvou překladů do češtiny, jež vyúsťuje ve stanovisko k možnému novému vydání rozebíraného překladu, tj. doporučení k případné reedici, popis nutných redakčních změn, popřípadě návrh pořízení nového tzv. generačního překladu. Klíčová slova François Mauriac, české překlady, česká recepce, translatologická analýza, Thérèse Desqueyroux

Detailed record