Rigorous theses

Latest additions:
2021-05-02
00:02
Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí
Hlaváčová, Lenka ; Franková, Martina (oponent)
Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí Abstrakt Hlavním cílem této disertační práce je analyzovat stávající právní úpravu účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech významných z hlediska ochrany životního prostředí v ČR a na podkladě takto nabytých poznatků přispět k dalšímu rozvoji tohoto institutu. Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech představuje významný nástroj ochrany životního prostředí, a to ať již na něj nahlížíme z pohledu práva každého na příznivé životní prostředí, nebo jako na samostatnou hodnotu, kterou je nezbytné chránit pro ni samotnou. V právním řádu ČR se jedná o institut poměrně nový. K jeho pozvolnému zakotvování do české právní úpravy dochází až v posledních 30 letech, a to zejména v souvislosti s přistoupením ČR k Aarhuské úmluvě a vstupem do Evropské unie. Přes jeho uznání na mezinárodní úrovni, závazky vyplývající pro ČR z Aarhuské úmluvy a práva EU a řadu pozitivních projevů, které se sebou přináší, došlo v posledních letech v ČR k zásadnímu omezení možnosti veřejnosti účastnit se environmentálního rozhodování. Disertační práce se proto vedle rozboru aktuální právní úpravy v omezeném rozsahu věnuje i vývoji institutu účasti veřejnosti v českém právním řádu a širším souvislostem, a to s cílem identifikovat důvody tohoto obratu a...

Detailed record
2021-05-02
00:02
Omyl
Musil, Jan ; Zvára, Michael (oponent)
Omyl Abstrakt Diplomová práce rozebírá problematiku civilněprávního omylu. Cílem je v prvé řadě podrobně zmapovat souvislosti stručného znění zákona, které je spojeno s velkým množstvím výkladových problémů. Předmětem zájmu jsou zejména způsoby vyvolání omylu, otázka omluvitelnosti a význam lsti v právním jednání. Výklad se opírá o českou i zahraniční odbornou literaturu a judikaturu, zejména Nejvyššího soudu. V úvodních kapitolách je právní úprava zasazena do širší perspektivy. Nejprve jsou přiblíženy, pro výklad klíčové, zákonné zásady a též teorie řešící problematiku rozporu projevu a vůle. Následně je přiblížena historická geneze úpravy, které má značný význam pro navazující výklad. Jedním z pilířů práce je teoretické rozdělení jednotlivých druhů omylů. Další výklad pak rozebírá způsoby vyvolání omylu. Za pomoci historického, logického a systematického výkladu je učiněn závěr o nutnosti překlenutí textové nedokonalosti zákona. Zohledněn je specifický charakter lstivého omylu. Pro výklad tuzemské úpravy a úvahy de lege ferenda je významný exkurz do zahraničních unifikačních projektů, které podstatně pečlivěji zpracovávají textaci úpravy omylu. Kapitola o omluvitelnosti podrobně rozebírá doktrinální a judikatorní základy této, do zákona nezapracované, koncepce. Je argumentováno ve prospěch silnějšího...

Detailed record
2021-05-02
00:02
Nekanonické funkce IL-1α
Novák, Josef
1α (IL 1α) je cytokin s lépe prozkoumaná role IL 1α spouštění prozánětlivé signalizace skrze membránový receptor, ta však není předmětem této práce. terminální oblast IL 1α sice neváže receptor, ale je evolučně konzervovaná uděluje IL 1α řadu nekanonických funkcí, kterým se tato práce věnuje 1α 1α asociovat s membránami. Jaderně lokalizovaný IL 1α je terminální doménu schopný aktivovat expresi prozánětlivých genů řízených transkripčním faktorem NF κB, vázat se na histonac rázové komplexy a v rakovinných buňkách vyvolávat apoptózu. V kvasinkách byla nalezena vazba na katalytický modul histonacetyltransferázových komplexů SAGA a ADA, v lidských buňkách na komponenty homologního komplexu STAGA a Ukotvení I 1α N terminální doménou na membránu buněk slouží k prostorové lokalizaci signalizace tohoto cytokinu pouze na buňky v bezprostředním dotyku. tečně prozkoumán ani mechani mus přesunu IL 1α přes membránu, ani mechani mus kotvení 1α. Tato práce se věnuje oběma zmíněným nekanonickým funkcím. V kvasinkách popisuje 1α částečně zastoupit derepresivní funkci proteinu Snf1 na genech reprimov ných SAGA komplexem, v lidských buňkách popisuje vazbu IL 1α na nádorový supresor p53 podmínkách genotoxického stresu. V podmínkách oxidativního stresu s 1α přesunuje exinem A2, proteinem vázajícím membrány, na buněčné periferie.

Detailed record
2021-05-02
00:02
Náhradní mateřství v evropských zemích
Hovorková, Jana ; Elischer, David (oponent)
Náhradní mateřství představuje aktuální, vysoce kontroverzní společenské téma. Je úzce spojeno s asistovanou reprodukcí, bioetikou a statusovými právy jedince. Je obecně považováno za alternativní, krajní způsob léčby neplodnosti, vzbuzuje však značné množství morálních etických a právních otázek. K jejich řešení přistupují jednotlivé státy individuálně, v kontextu kulturních, historických a náboženských hodnot a tradic vyznávaných jejich společností. Tato práce se zabývá komparací jednotlivých národních pohledů na surogaci, odrážejících se v právních úpravách. Porovnává úpravu německou, francouzskou a španělskou, jako reprezentativní vzorek restriktivních přístupů, a úpravu britskou a ukrajinskou, reflektující naopak postoj vstřícný. Zajímavý je dynamický vývoj, který zaznamenala právní úprava náhradního mateřství v Portugalsku. Nález portugalského Ústavního soudu poskytuje cenný vhled do současného uvažování demokratického právního státu o náhradním mateřství a jeho úpravě tak, aby naplňovalo standard lidskoprávní ochrany. Práce také popisuje, s využitím relevantní judikatury, nebezpečí, která představuje přeshraniční surogace, zejména s ohledem na ochranu nejlepšího zájmu dítěte. Obsahuje rovněž popis současné kusé úpravy náhradního mateřství v České republice a s využitím poznatků získaných...

Detailed record
2021-05-02
00:02
Neúčinnost právních úkonů dlužníka v insolvenčním řízení. Komparace české a britské právní úpravy
Mudroch, Luboš ; Zvára, Michael (oponent)
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE A ABSTRAKT NÁZEV: Neúčinnost právních úkonů dlužníka v insolvenčním řízení Komparace české a britské právní úpravy ABSTRAKT: Snahou odpůrčího práva v insolvenčním řízení je zamezit nepříznivým důsledkům spojeným s úpadkem ekonomického subjektu, které jsou multiplikovány jak postranními úmysly dlužníka - v jehož zájmu je často z potápějící se lodi odklonit poslední majetek - tak mnohostí věřitelů, z nichž každý z principu disponuje protichůdným ekonomickým zájmem a motivací se pravidlům insolvenčního řízení vyhnout. V českém přístupu k právní úpravě nejen insolvenční odporovatelnosti se odráží skutečnost, že tato právní úprava neměla možnost se v době socialistické nesvobody rozvíjet, a proto se v současné době potýká s mnohými právně- teoretickými i aplikačními komplikacemi, které sousední právní řády vyřešily již před mnoha desetiletími. Cílem této práce je provést zevrubní analýzu české a v rámci obsahových mezí této práce také britské právní úpravy odporovatelnosti / neúčinnosti právních úkonů, a to jak z pohledu de lege lata, tak de lege ferenda, a poukázat na nejpalčivější nedostatky české právní úpravy a možné inspirativní zdroje z britské právní úpravy pro úpravu českou. Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. První část je zaměřena na obecné ekonomické a právní důvody,...

Detailed record
2021-05-02
00:02
Práva cestujícího v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů v českém a evropském právu
Velcer, Vít ; Lederer, Vít (oponent)
Tato práce se zabývá úpravou práv cestujících coby spotřebitelů v letecké dopravě. Čtenář je uveden do historického vývoje současně nejvýznamnějších pramenů práv cestujících na mezinárodní a unijní úrovni. Práce nabízí podrobný rozbor těchto pramenů a její významnou část tvoří také identifikace a analýza práv cestujících v letecké dopravě vyplývající přímo z vnitrostátní právní úpravy České republiky. Práce klade důraz na praktické uplatňování práv cestujících a zaměřuje se také na aktuální problematiku v oblasti aplikační či výkladové praxe.

Detailed record
2021-05-02
00:02
Hodnocení právní úpravy bytového spoluvlastnictví
Koc, Petr ; Zvára, Michael (oponent)
Hodnocení právní úpravy bytového spoluvlastnictví Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením aktuálního stavu právní úpravy bytového spoluvlastnictví, jak je uvedena v občanském zákoníku, provádějícím nařízení vlády, zákonu o vlastnictví bytů, jakož i ostatních souvisejících právních předpisech. Práce si klade za cíl zhodnocení, jak je aktuální stav použitelný zejména laickou veřejností, tedy bez právního vzdělání a bez znalosti související judikatury, jakož i poukázání na aplikační potíže, které vyplývají z nejasného nebo nepraktického nastavení v některých otázkách. Tyto aplikační potíže jsou dokumentovány zejména pomocí diskuzí a chybných aktů veřejné správy. Prvním hlavním řešeným tématem je problematika rozdělení předmětu vlastnictví domu na více věcí - jednotek. V této části je řešena dvojkolejnost definice jednotek, jejich vzájemná rozdílnost, sporné otázky vlastnictví některých částí domu v jednotlivých definicích včetně rozporů v příslušné judikatuře. Na téma jednotek navazuje pasáž pojednávající o společných částech včetně otázky, zda některé části mohou být společné pouze některých spoluvlastníkům domu, a otázky, jaký je režim pozemků kolem domu. Druhým hlavním řešeným tématem jsou práva a povinnosti vlastníka jednotky a způsob správy společných částí. V této části je pojednáno o...

Detailed record
2021-05-02
00:02
Nemajetková újma a její náhrada v soudní praxi
Kepková, Pavlína ; Elischer, David (oponent)
Nemajetková újma a její náhrada v soudní praxi Abstrakt Tato práce pojednává o tradiční soukromoprávní problematice nemajetkové újmy a její náhrady řazené do odvětví práva soukromého. Autorka práce se zaměřuje především na aktuální problémy týkající se nemajetkové újmy s důrazem na vývoj soudních rozhodnutí, a to nejen v českém právním řádu. Pozornost je rovněž věnována historické genezi právní úpravy i judikatury. V první řadě jsou rozebrány základní pojmy včetně terminologické nekonzistentnosti přehledně vyjádřené ve srovnávací tabulce. Následně je vcelku podrobně zaměřena pozornost na jednotlivá zákonná ustanovení věnující se problematice nemajetkové újmy a její náhrady v současném civilním kodexu. Práce je rozdělena do devíti kapitol. První kapitola vysvětluje klíčový pojem nemajetkové újmy a další pojmy odškodnění či soudní praxe. Druhá kapitola stručně představuje ochranu osobnostních práv a způsob přiměřeného zadostiučinění. Třetí kapitola pojednává o náhradě imateriální újmy na zdraví v občanském zákoníku, včetně právně nezávazného dokumentu nazvaného Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Tento nezávazný dokument byl vytvořen s cílem pomoci soudcům určit výši náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění a sjednotit tak rozhodovací praxi. Tato kapitola rovněž definuje...

Detailed record
2021-05-02
00:02
Informovaný souhlas pacienta
Havlenová, Kateřina ; Elischer, David (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat a zhodnotit právní úpravu informovaného souhlasu v českém právním řádu a případně navrhnout její změny de lege ferenda. Na mnoha místech této práce je rovněž přistoupeno ke komparaci české právní úpravy s právní úpravou zahraniční. V prvních pěti kapitolách této práce je pojednáno postupně o pramenech právní úpravy, dále o informovaném souhlasu jako takovém včetně poučení pacienta jakožto nezbytném předpokladu pro jeho udělení, opomenuta není ani problematika odmítání zdravotní péče ze strany pacientů a s tím související tzv. dříve vyslovená přání. Vedle této převážně teoretické části obsahuje předkládaná práce i část praktickou, jež si klade za cíl zmapovat realizaci právní úpravy informovaného souhlasu v každodenní praxi zdravotnických zařízení a následně tuto praxi porovnat s požadavky zákona. K tomu je využita především metoda dotazníkového šetření zaměřená na praktické zkušenosti lékařů při uplatňování informovaných souhlasů v jejich lékařské praxi. Kromě toho je cílem této praktické části zjistit i zkušenosti a subjektivní názory samotných příjemců zdravotních služeb, tedy pacientů, týkající se různých aspektů spojených s problematikou informovaného souhlasu, a to opět za pomoci dotazníkového šetření. V neposlední řadě tato práce poukazuje i na četná...

Detailed record
2021-05-02
00:02
Relaxivity of magnetic iron oxide nanoparticles containing diamagnetic cations
Kubíčková, Lenka ; Kohout, Jaroslav (vedoucí práce)
Magnetické nanočástice se staly častým předmětem biomedicínského výzkumu, např. jako potenciální konstrastní látky pro T2-vážené zobrazování pomocí mag- netické rezonance. Schopnost kontrastní látky zvýšit relaxační rychlosti 1 H ve svém okolí je kvantitativně popsána relaxivitou. Cílem této práce bylo změřit metodou ja- derné magnetické rezonance příčnou relaxivitu nanočástic ε-Fe2−x Alx O3 obalených amorfní silikou (SiOx (OH)y ) nebo stabilizovaných citrátem, konkrétně její závislost na vnějším magnetickém poli, teplotě a tloušt'ce obalu ze siliky. Obsah hliníku byl stanoven z XRF na x = 0.23(1), dále byl materiál charakterizován pomocí XRPD, Mössbauerovy spektroskopie, DLS, TEM a magnetických měření. Velikost magnetic- kého jádra byla ∼ 21 nm, tloušt'ka obalu ze siliky pak ∼ 6,10,17 a 21 nm. Magne- tizace nanočástic ε-Fe2−x Alx O3 vzrostla oproti ε-Fe2O3 o ∼ 30 %. Saturační trend závislosti relaxivity na vnějším magnetickém poli a její lineární pokles s rostoucí tloušt'kou siliky nelze popsat teoretickým modelem motional averaging regime (re- žim pohybového středování, MAR), nicméně teplotní závislost naměřená v 0.47 T a 11.75 T by se jím dala vysvětlit. Ze srovnání s nanočásticemi ε-Fe2O3 vyplývá, že zkoumané vzorky s obalem tenčím než 10 nm dosáhly vyšší relaxivity...

Detailed record