Rigorous theses

Latest additions:
2022-05-29
00:02
Effects of solar activity in power-distribution grids
Výbošťoková, Tatiana ; Švanda, Michal (vedoucí práce)
Eruptívne udalosti na Slnku majú bezprostredný vplyv na okolie Zeme. Pro- stredníctvom indukcie elektrických prúdov postihujú pozemskú infraštruktúru ako sú rozvodné siete silovej elektriny. Inšpirovaný nedávnymi štúdiami sme sa rozhodli vyšetrovať koreláciu medzi poruchami nahlásenými na českej rozvodnej sieti a geomagnetickou aktivitou reprezentovanou K indexom. Zistili sme, že v prípade datasetov, ktoré odpovedajú poruchám nahláseným na vedeniach s vysokým a veľmi vysokým napätím a pre elektrické rozvodne, je zvýšený počet porúch v období zvýšenej geomagnetickej aktivity oproti obdobiu so zníženou geomagnetickou aktivitou štatisticky významný. Zistené indikácie ukazujú, že poruchy sú výraznejšie krátko po maximách než krátko pred maxi- mom aktivity. Naše výsledky poukazujú na vplyv geomagneticky indukovaných prúdov na zariadenia rozvodnej siete dokonca aj v krajinách strednej zemepisnej šírky. Aby tieto zistenia mohli byť potvrdené, bolo by potrebné sa pozrieť aj na modelovanie geomagneticky indukovaných prúdov. Druhá časť mojej diplomovej práce zahŕňa modelovanie geoelektrického poľa s využitím minútových meraní geomagnetického poľa dostupných z databáze In- termagnet. Tento model sme aplikovali na dlhodobé merania geomagnetického poľa počas obdobia zvýšenej slnečnej aktivity (napríklad v dňoch, kedy...

Detailed record
2022-05-29
00:02
Zdánlivost - nový právní institut českého práva
Bláha, Václav ; Zvára, Michael (oponent)
Zdánlivost - nový právní institut českého práva Abstrakt Cílem této práce je pojednat o institutu zdánlivosti, který je v českém právním řádu nový. Proto je začátek práce uspořádán tak, aby byl zřejmý chronologický vývoj občanského práva, právě pokud jde o sankce vadného jednání, resp. vadného právního jednání. Z hlediska historického je relevantní především Všeobecný občanský zákoník (ABGB), který byl významným civilním kodexem nejen na území našeho státu, ale rovněž v Rakousku a dalších zemích bývalé Habsburské monarchie. Zatímco v původním znění tohoto kodexu byla vadná právní jednání sankcionována neplatností ("Ungültigkeit"), novelou z roku 1916 se do kodexu dostal další výraz, převzatý z německého Občanského zákoníku (BGB), totiž "Nichtigkeit". Přestože tento pojem znamená také neplatnost, do češtiny byl chybně přeložen slovem "nicotnost". Dále je stručně pojednáno o právní situaci v letech 1948 až 2014, přičemž je zejména zmíněn zákon o rodině, který od roku 1998 obsahoval vedle pojmu "neplatnost" (manželství) také pojem "neexistence" (manželství), když uváděl, že manželství v těch a v těch případech nevznikne. Následující část práce je věnovaná platnému právu. Tady je nejprve analyzována problematika právního jednání, jeho náležitostí, druhů právního jednání a účinnosti právního jednání. Navazující...

Detailed record
2022-05-29
00:02
Advokátské spory v českém civilním procesu - Možnosti a meze jejich zavedení
Úlehlová, Simona ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Vyskočilová, Silvia (oponent)
Název: Advokátské spory v českém civilním p možnosti a meze jejich zavedení Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou advokátských sporů v civilním nalézacím sporném soudním řízení. Téma zpracovává z koncepčního pohledu, neboť ačkoli se nejedná o institut, který by byl českou úpravu civilního procesu zcela nový, více než 70 její součástí. Nyní však má být dle věcného záměru civilního řádu soudního opět využit. úvod práce je představen právní základ zkoumaného institutu, a to z vícero rovin, které v souhrnu nabízejí komplexní pohled na advokátské spory a možnosti jejich zavedení do českého civilního procesu. Druhá část práce tyto možnosti aplikace advokátských sporů vymezuje prostřednictvím komparativní metody. Kapitola srovnává pojetí povinného zastoupení advokátem zejména z historického a mezinárodního hlediska. Na závěr nabízí i českou oborovou komparaci, tj. vymezení řízení, kde i česká právní úprava zakotvuje povinné zastoupení advokátem. Následující dvě kapitoly se zabývají kladnými negativními dopady, které zavedení advokátských sporů mohl přinést, a to jak pro účastníky řízení resp. stát. hlavním výhodám zavedení tohoto institutu řadí práce profesionalizaci řízení, posílení procesní činnosti stran, dorovnání rovného postavení účastníků a v neposlední řadě urychlení a zefektivnění celého...

Detailed record
2022-05-29
00:01
Právní vztahy mezi profesionálními sportovci a sportovními kluby v kolektivních sportech
Růžička, Hynek ; Kohout, David (vedoucí práce) ; Beran, Karel (oponent)
Právní vztahy mezi profesionálními sportovci a sportovními kluby v kolektivních sportech Abstrakt Rigorózní práce se zabývá právními vztahy mezi profesionálními sportovci a sportovními kluby v kolektivních sportech. Předmětem zkoumání rigorózní práce jsou profesionální sportovní smlouvy uzavřené mezi profesionálními sportovci a sportovními kluby na nejvyšších úrovních v České republice i v zahraničí napříč různými odvětvími kolektivních sportů, zejména smlouvy z prostředí ledního hokeje, fotbalu, basketbalu nebo cyklistiky. Tyto tuzemské smlouvy jsou v práci porovnávány se zahraničními profesionálními sportovními smlouvami uzavíranými v rámci nejprestižnějších sportovních soutěží v USA a smlouvami z finské nejvyšší soutěže ledního hokeje. Před samotným zkoumáním profesionálních sportovních smluv je v práci podrobně zkoumáno právní postavení profesionálních sportovců v České republice jakožto subjektů právních vztahů, od čehož se následně odvíjí hodnocení přípustnosti jednotlivých smluvních ujednání v rámci konkrétní právní úpravy. Právní postavení profesionálních sportovců je zkoumáno zejména na základě judikatury nejvyšších českých soudů, dále je věnována značná pozornost judikatuře SDEU a jeho dlouhodobé rozhodovací praxi v dotčené oblasti. Výklad obsahuje rovněž hodnocení vnitrostátních, evropských a...

Detailed record
2022-05-22
00:01
Late Cenozoic response of the selected fluvial systems of the Bohemian Massif to tectonics.
Flašar, Jan
Přesto, že je Český masiv vnitrodeskovým územím, v průběhu pozdního kenozoika se na jeho území vyskytovala relativně intenzivní tektonická aktivita. Tyto procesy významně utvářely jak morfologii terénu, tak geometrii vodních toků, což můžeme v dnešní krajině snadno pozorovat. Zatímco vliv tektoniky a klimatu na utváření morfologie terénu byl studován a popisován už mnohokrát, vliv na geometrii říčních systémů nebyl dosud komplexně zkoumán. Předchozí autorovy výzkumy v rámci diplomové práce lokalizovaly dvě perspektivní oblasti v Českém masivu - okolí mariánskolázeňského zlomu v západních Čechách a Novohradské hory a jejich podhůří v jižních Čechách. V těchto oblastech je vliv tektonických pohybů a klimatu na změny geometrie vodních toků velmi pravděpodobný, a proto jsou tyto oblasti vhodným prostředím pro výzkum takových interakcí. Tato práce je zaměřena na studium vzájemných interakcí mezi tektonickou aktivitou a geometrií (změnami geometrie) vybraných říčních systémů v Českém masivu. Cílem není pouze prokázat souvislost a vliv tektoniky na říční systémy, ale také testovat a vyhodnotit použitý soubor metod, které mohou být vhodné pro nalezení lokalit s recentní tektonickou aktivitou a které jsou použitelné v budoucnu i v jiných podobných územích. Obě oblasti - podél mariánskolázeňského zlomu a v...

Detailed record
2022-05-22
00:01
Vydržení v římském právu a jeho odrazy v moderních soukromoprávních zákonících
Fruthová, Veronika ; Šejdl, Jan (oponent)
Vydržení v římském právu a jeho odrazy v moderních soukromoprávních zákonících Abstrakt Vydržení se již od dob římského práva stalo institutem, jehož funkcí bylo uvést do souladu stav skutečný se stavem právním. Institut sloužil zejména k nabývání práva vlastnického pro držitele věci uplynutím předepsaného času, ale mohl sloužit i k nabývání jiných práv, jako jsou například služebnosti. Disertační práce se zaměřuje především na římskoprávní podobu vydržení. Pro jeho správné pochopení je nutné vnímat ho v souvislosti s jedinečnou koncepcí římského vlastnictví, včetně všech jeho specifik a odlišností od současného pojímání vlastnických vztahů. Začátek práce je tak věnován římskému konceptu vlastnictví a jeho základním rysům. Poté je popsán vývoj, kterým si za dobu své existence vydržení v římském právu prošlo, a práce se tak věnuje institutům, jakými jsou usus auctoritas, usucapio, praescriptio longi temporis a praescriptio longissimi temporis. Nejprve je zkoumána podoba vydržení v době archaické a předklasické, kde je předmětem zájmu zejména pojem auctoritas. Následně se práce věnuje klasické podobě vydržení, kde se vydržení označovalo jako usucapio. Postupně je prozkoumáno základních pět předpokladů, které byly pro úspěšné vydržení vyžadovány, tj. possessio, tempus, res habilis, bona fides a titulus....

Detailed record
2022-05-22
00:01
Demokratický právní stát: ideál a realita
Hruška, Petr ; Žák Krzyžanková, Katarzyna (oponent)
Diplomová práce se zabývá především čtyřmi tématy - právním státem, demokracií, demokratickým právním státem a jeho reálnou podobou v České republice v době celosvětové pandemie onemocnění COVID-19. Vývoj právního státu, demokracie i demokratického právního státu stále pokračuje a je ovlivňován výzvami, které v průběhu času vyvstávají. Původní formální pojetí právního státu bylo zaměřeno především na dodržování zákonnosti, zatímco pojetí materiální již zohledňuje i určité hodnotové aspekty a základní lidská práva. Dnešní podoba demokracie se podstatně odlišuje od jejího původního starořeckého vymezení. Původně měla být aplikována na malé homogenní celky, ve kterých by se jednotlivci podíleli na hlasování o všech důležitých záležitostech. Postupem času však začala být uplatňována i na velké národní státy, což vyžadovalo zejména přijetí institutu zastupitelství. Demokratický právní stát je pojmem založeným na dynamickém vyvažování složek, mezi kterými může vznikat určité napětí. Jeho ideál naplňuje situace, kdy dochází k neustálému zlepšování jeho jednotlivých aspektů co nejvyváženějším možným způsobem. Všechny zmíněné instituty byly celosvětovou pandemií onemocnění COVID-19 dotčeny. V její první vlně často docházelo z důvodu nedostatečných a nejednoznačných informací k protiústavním zásahům do...

Detailed record
2022-05-22
00:01
Interakce steroidu s NMDA receptorem: Strukturně-aktivní studie a vliv na mutované lidské fromy NMDA receptorů
Hrčka Krausová, Barbora
N-metyl-D-aspartátové (NMDA) receptory jsou glutamátem aktivované iontové kanály propustné pro vápníkové ionty, které hrají klíčovou roli při excitačním synaptickém přenosu a plasticitě a jejich dysfunkce se podílí na patologii řady neuropsychiatrických onemocnění. Nadměrná aktivace NMDA receptorů prostřednictvím tonicky zvýšené hladiny glutamátu v okolí neuronů může vést k excitotoxicitě, spojené s různými akutními a chronickými neurologickými poruchami, jako je například ischemie, Alzheimerova a Parkinsonova choroba, epilepsie nebo deprese. Naproti tomu, v případě hypofunkce NMDA receptorů se předpokládá, že může být podkladem pro poruchy autistického spektra, schizofrenii, či mentální retardaci. Nedávná analýza DNA u neurologických a psychiatrických pacientů odhalila četné mutace v genech kódujících podjednotky NMDA receptorů. Aktivita NMDA receptorů je ovlivněna širokou škálou alosterických modulátorů, včetně neurosteroidů, které mohou jak inhibovat, tak potencovat aktivitu NMDA receptorů, což z nich činí slibný terapeutický cíl. V této dizertační práci popisujeme nové skupiny neurosteroidních analogů, které mají strukturní modifikace na uhlících v pozici C3 a C17 steroidního jádra, a analogy postrádající D-kruh (perhydrofenanthreny). Hodnotili jsme vztah mezi strukturou a aktivitou (SAR, z...

Detailed record
2022-05-22
00:01
Tvorba virtuální knihovny syntetických látek pro praktické využití v molekulově modelovací studii
Vávrová, Jitka ; Kučerová, Marta (vedoucí práce) ; Zitko, Jan (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Pracoviště: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Diplomant: Jitka Vávrová Vedoucí práce: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Název práce: Tvorba virtuální knihovny syntetických látek pro praktické využití v molekulově modelovací studii Návrh a vývoj léčivé látky je proces vyžadující analýzu velkého množství dat. Vytvoření virtuální knihovny syntetických látek poskytuje přístup k primárním údajům ohledně struktury sloučenin, výsledků studií biologické aktivity a molekulovým deskriptorům nezbytným pro predikci podobnosti léčivým látkám. Chemické databáze nacházejí své uplatnění ve virtuálním screeningu, který představuje moderní strategii počítačem asistovaného návrhu léčiv (z angl. Computer Assisted Drug Design, CADD). Molekulové dokování je jednou z možných metod. Databáze byla vytvořena v programu Microsoft Excel a zahrnuje různé strukturní typy sloučenin, např. deriváty pyrazinu, rhodaninu, thiazolidin-2,4-dionu a 1,2,4-oxadiazolu, které byly připraveny v rámci výzkumné skupiny Návrh a vývoj nových antimikrobiálních léčiv. Molekuly jsou dostupné v řádkovém zápisu vhodném pro molekulové dokování. Pro ukázku konkrétního využití této databáze byla provedena molekulově modelovací studie v programu Molecular Operating Environment...

Detailed record
2022-05-22
00:01
Volumes of unit balls of Lorentz spaces
Doležalová, Anna ; Vybíral, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá objemem jednotkové koule v konečnědimenzionálních Lorentzových prosto- rech p,q n . Lorentzovy prostory jsou zobecnění Lebesguových prostorů s kvazinormou popsanou dvěma parametry 0 < p, q ≤ ∞. Pro objem jednotkové koule v konečnědimenzionálním Lorentzově prostoru doposud neexistoval žádný vzorec, přestože pro Lebesguovy prostory je tato formule známá již mnoho let. Předkládáme explicitní vzorec pro Vol(Bp,∞ n ) a Vol(Bp,1 n ). Popisujeme také asymptotické chování n-té odmocniny Vol(Bp,q n ) vzhledem k dimenzi n a dokazujeme, že [Vol(Bp,q n )]1/n ≈ n−1/p pro všechna 0 < p < ∞, 0 < q ≤ ∞. Dále zkoumáme podíl Vol(Bp,∞ n ) a Vol(Bp n). V závěrečné části se věnujeme poklesu čísel entropie pro vnoření Lorentzových prostorů.

Detailed record