Rigorous theses

Latest additions:
2021-10-10
00:17
Vzdělávání a rozvoj pracovníků v kontextu strategického řízení organizace
Zicha, Lukáš ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Problematika lidského kapitálu je v současné době zásadní pro existenci mnoha firem. Proměny ve světě, zejména ty související s pandemií covid-19, zásadně změnily filozofii a strategie firem v oblasti řízení lidských zdrojů. Nároky vyplývající z konceptu Průmyslu 4.0 formují firemní procesy a vzdělávání zaměstnanců. Manažeři musí reagovat na změny, přizpůsobit se požadavkům na rozvoj informačních a komunikačních technologií, digitalizaci a robotizaci, vč. nástupu umělé inteligence. Cílem rigorózní práce je identifikovat a charakterizovat firemní procesy, které ovlivňují strategické řízení organizace a jeho efektivitu v kontextu dalšího profesního vzdělávání. Strategické řízení lidských zdrojů představuje specifický přístup k vytváření a uskutečňování strategií lidských zdrojů, které jsou integrovány se strategií organizace a podporují dosahování strategických cílů organizace. Práce se dále zaměří na analýzu vzdělávání a rozvoje pracovníků na základě kompetenčního přístupu. Tento model je v současné době považován za dynamický a progresivní. Mezi klíčová teoretická východiska patří lidský kapitál a další profesní vzdělávání a rozvoj pracovníků. Lze vyjít z premisy, že pouze motivovaní pracovníci, kteří disponují potřebnými profesními kompetencemi, přispějí k naplňování vize a mise organizace a...

Detailed record
2021-10-10
00:17
Konopí pro léčebné použití v lékárně
Černý, Ondřej ; Kostřiba, Jan (vedoucí práce) ; Smejkalová, Lenka (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát: Mgr. Ondřej Černý Školitel: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Název rigorózní práce: Konopí pro léčebné použití v lékárně Klíčová slova: kanabinoidy, individuální příprava, konopí pro léčebné použití v České republice Tato rigorózní práce je zaměřena na problematiku konopí pro léčebné použití (KLP). Cílem bylo nejprve v teoretické části seznámit čtenáře s popisem obsahových látek a účinky rostlinného konopí na lidský organismus. Dále uvést současnou pozici KLP v ČR. Cílem experimentální části bylo uvést aspekty implementace léčby KLP v lékárně na základě výkladu legislativy. Dále statisticky vyhodnotit vývoj této léčby v rámci nemocniční lékárny v Českých Budějovicích. Podkladem pro tuto statistickou analýzu byly použity záznamy o výdejích KLP z evidenční knihy návykových látek z let 2019 až 2020. Cílem bylo také zhodnotit vývoj léčby KLP na celém území ČR. Zde byla použita data uvedená na webových stránkách Státní agentury pro konopí pro léčebné použití (SAKL) a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) z let 2015 až 2020. Výsledky práce naznačují, že zavedení KLP do praxe není zcela jednoduchý proces, který oproti jiným léčivům přináší více administrativní zátěže. Navíc je zde velmi důležitá...

Detailed record
2021-10-10
00:16
Vybrané problémy technologické realizace evropské ochrany osobních údajů
Kubica, Jan ; Navrátil, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje právní úpravě vybraných aspektů ochrany osobních údajů na evropské úrovni. Spolu s technologickým rozvojem nabírá tato oblast práva na důležitosti, s tím že využití osobních údajů může být jednak zdrojem inovací a ekonomického pokroku, jednak také může mít značný negativní efekt na práva jednotlivců. Diplomová práce analyzuje využití big data a automatizovaného individuálního rozhodování, s tím že oba tyto fenomény jsou nahlíženy skrze úpravu obsaženou v Obecném nařízení (GDPR). Cílem práce je pro tyto vybrané technologické fenomény zhodnotit funkčnost a perspektivy evropské právní úpravy. Diplomová práce je, vyjma úvodu a závěru, členěna do tří kapitol. V první části je stručně představen koncept práva na ochranu osobních údajů a základní právní rámec evropské úpravy. Na tuto úvodní kapitolu navazuje kapitola týkající se big data, ve které je, po nutném technickém úvodu, rozebírán soulad současných postupů správců s jednotlivými zásadami ochrany osobních údajů. Zvláštní pozornost je také věnována úskalím anonymizace. Na konci této kapitoly je učiněn dílčí závěr, že všechny relevantní zásady je nutno aplikovat i na případy využití big data, a to přestože způsob dodržení těchto zásad nemusí být vždy zřejmý a snadný. Navazující kapitola se týká příbuzného tématu, a to...

Detailed record
2021-10-10
00:16
Francouzské učebnice dějepisu jako inspirace pro české prostředí
Sedlmeier, Aleš
4 ANOTACE: Práce se věnuje tématu využití učebnice v hodinách dějepisu na základní škole. Zaměřuje se na možnosti aplikace způsobů práce použité ve francouzských učebnicích dějepisu českém prostředí a jejich adaptabilitu především z pozice žáků. Teoretická část nabízí obecný vhled do výuky dějepisu ve Francii a prezentuje způsoby práce předkládané v tamějších učebnicích. Jádrem práce je však praktická část v podobě případové studie, při které autor připravil dva výukové bloky z francouzských učebnic, konkrétně "Měšťané, obchod a otroctví" a "Ženy a feminismus v 19. století", a využil je v hodinách dějepisu ve dvou třídách osmého ročníku základní školy. Analýza výsledků práce a obsahu zpětné vazby žáků na předložené materiály a práci s nimi tvoří hlavní díl rezultátu studie. V závěrečné části se pak autor na základě studie pokouší nastínit možnosti, v čem a jak by mohly být francouzské učebnice inspirací pro české prostředí. KLÍČOVÁ SLOVA: Dějepis Učebnice dějepisu Didaktika dějepisu Francouzské učebnice Badatelská výuka Konstruktivistická výuka

Detailed record
2021-10-10
00:14
Robustní optimalizace v klasifikačních a regresních úlohách
Semela, Ondřej ; Kalina, Jan (vedoucí práce)
Předložená práce pojednává o vybraných metodách regresní a klasifikační analýzy z pohledu robustní optimalizace, jejímž cílem je vhodně zohlednit případné nepřesnosti v datech nebo chyby měření. V první části je představena metoda nejmenších čtverců a její zobecnění, které lze odvodit v kontextu robustní optimalizace - hřebenová regrese a metoda Lasso. Následně je ukázána souvislost mezi těmito zobecněními a metodou nejmenších čtverců v robustní optimalizaci. Teoretické výsledky doplňuje simulační studie zkoumající z různých hledisek robustnost jednotlivých metod. Ve druhé části práce je čtenář seznámen s jednou z moderních klasifikačních metod - metodou SVM. Získané poznatky jsou následně využity k vybudování metody SVM, která se uplatňuje v robustní klasifikaci. Závěrečná část je věnována aplikaci vyložené teorie na příkladu biometrické identifikace stylu psaní a osob podle dynamiky stisku počítačových kláves. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Detailed record
2021-10-10
00:12
Zastavení cizí věci podle § 1343 OZ
Mališová, Tereza ; Zvára, Michael (oponent)
Zastavení cizí věci podle § 1343 OZ Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá institutem zastavení cizí věci podle § 1343 OZ. Byť se nejedná o institut, který by byl v našem právním řádu novinkou, stále se s ním pojí řada otázek. Vzhledem k tomu, že k důkladnému pochopení jakéhokoliv institutu je vždy potřeba znát i jeho historický vývoj, je první kapitola práce zaměřena právě na historickou genezi zastavení cizí věci. Poté následuje kapitola, ve které je provedena komparace ustanovení normujících nabytí vlastnického a zástavního práva od neoprávněného. Byť jsou právo vlastnické i právo zástavní absolutními majetkovými právy, neinspiroval se český zákonodárce zahraniční právní úpravou, např. právní úpravou polskou, a neodkázal v případě zastavení cizí věci na analogickou aplikaci ustanovení o nabytí vlastnického práva od neoprávněného. Naopak pro nabytí obou práv od neoprávněného umístil do OZ výslovnou právní úpravu. Díky tomu však dochází k tomu, že velice podobná situace je posuzována rozdílně podle toho, zda je nabýváno vlastnické, nebo zástavní právo od neoprávněného. Na kapitolu druhou navazuje třetí kapitola pojednávající o jednotlivých předpokladech, které je nutné splnit pro to, aby došlo k platnému zastavení cizí věci podle § 1343. Pro lepší přehlednost je přitom tato kapitola dělena na jednotlivé...

Detailed record
2021-10-10
00:12
Vzdělávání příslušníků Armády ČR s využitím e-learningu
Habrová, Aneta ; Kursch, Martin (oponent)
Cílem předložené rigorózní práce je popsat problematiku využití e-learningu v rámci vzdělávání vojáků Armády České republiky (dále jen vojáků AČR) u konkrétního vojenského útvaru a prozkoumat, nakolik je tento způsob efektivní vzhledem k potřebám cílové skupiny. Práce se zabývá problematikou e-learningu a jeho uplatnění v podmínkách Armády České republiky (dále jen AČR). E-learning je zde využíván jako jedna z metod vzdělávání. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část práce je zpracována formou literární rešerše. Pozornost je zde věnována e-learningu, principům vzdělávání prostřednictvím e-learningu, didakticko-pedagogickým aspektům vzdělávání prostřednictvím e-learningu, principům vzdělávání dospělých atd. Výzkumnou část práce autorka rozdělila do třech základních částí, a to na kvalitativní šetření, kvantitativní šetření a interpretaci dat. Kvalitativní šetření se uskuteční formou rozhovorů a to za účelem získat zpětnou vazbu na to, jakým způsobem vojáci přistupují k e-learningu a jak nabyté znalosti prosazují v praxi. Kvantitativní šetření se uskuteční formou elektronického dotazování a to za účelem definovat spokojenost s množství vědomostí, které si odnáší z kurzu. Cílem interpretace dat je zodpovězení základní otázky, jestli jsou e-learningové kurzy nabízené...

Detailed record
2021-10-10
00:11
Preparation of Influenza Neuraminidase and Polymerase Inhibitors
Zima, Václav
Chřipka je infekční onemocnění způsobené virem chřipky. Tento vir způsobuje závažnou virovou infekci, která se snadno přenáší z osoby na osobu během sezonních pandemií. Nejefektivnější způsob jak zabránit infekci, je očkování, nicméně kvůli vysoké mutační schopnosti viru se musí každý rok vakcína přeformulovat. Další způsob, jak bojovat proti chřipce, je podávání antivirotik. Klinické studie izolovaných kmenů ptačí chřipky (H5N1, 2004) a prasečí chřipky (H1N1, 2009) ukázaly na zvyšující se rezistenci vůči známým neuraminidasovým inhibitorům (oseltamivir, zanamivir). Tato resistence je zapříčiněna strukturními změnami v blízkosti katalytického místa enzymu. Výše zmíněné skutečnosti jsou motivací pro vývoj nových neuraminidasových inhibitorů a také pro vývoj inhibitorů, které cílí na jiné chřipkové enzymy. Tato práce se zabývá návrhem a přípravou nových inhibitorů chřipkové neuraminidasy a RNA-dependentní RNA polymerasy (konkrétně na PA podjednotku a skladbu PA-PB1 heterodimeru, Schéma 1). Inhibitory chřipkové neuraminidasy byly připraveny pomocí modifikace oseltamiviru v pozici C-5. Oselatamivir byl následně modifikován skupinami, které byly navržené tak, aby vytvářely interakce v kavitě-150. Byly změřeny aktivity nových derivátů oseltamiviru proti dvěma kmenům chřipky. Další část disertační práce...

Detailed record
2021-10-10
00:11
Seroma as a follow-up complication after breast cancer surgery
Krupová, Kristína ; Kudláčková, Zděnka (vedoucí práce) ; Kovařík, Miroslav (oponent)
Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra biologických a lekárskych vied Autor: Kristína Krupová Vedúca diplomovej práce: PhDr. Zděnka Kudláčková, PhD. Konzultant: MUDr. Petr Motyčka, PhD. Názov práce: Serom ako následná komplikácia po operáciách karcinómov prsníka Úvod: Serom patrí k najčastejším pooperačným komplikáciám chirurgickej terapie karcinómov prsníka. Hoci nie je život ohrozujúcou komplikáciou, môže prispievať k výraznej chorobnosti pacientiek, predĺžiť ich zotavovanie, následný pobyt v nemocnici a taktiež oddialiť adjuvantnú terapiu. Cieľ práce: Cieľom tejto práce bolo vyhľadať v súbore onkologických pacientiek, ktoré podstúpili operáciu karcinómu prsníka tie pacientky, u ktorých sa vyskytla pooperačná komplikácia v podobe seromu. Na základe materiálov, ktoré sa zaoberali touto tematikou sme sa zamerali na najčastejšie sa vyskytujúce faktory, ktoré by mohli predikovať vznik tejto komplikácie a hodnotili sme vplyv jednotlivých faktorov na rozvoj seromov a ich následnú punkciu. Metódy: Do skúmaného súboru bolo zaradených celkovo 240 pacientiek, ktoré mali diagnostikovaný karcinóm prsníka a podstúpili operáciu na Chirurgickej klinike Fakultnej Nemocnice v Hradci Králové v časovom rozmedzí od 1.9.2017 do 31.12.2018. Z dôvodu nekompletných údajov...

Detailed record
2021-10-10
00:11
Vliv fyzické zátěže na krátkodobou paměť a pozornost u vojáků
Kříž, Michal ; Slavík, Radovan (vedoucí práce) ; Lukavská, Kateřina (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou vlivu krátkodobé fyzické zátěže na vybrané kognitivní funkce (krátkodobá paměť a pozornost) u vojenských profesionálů AČR. Jsou zde prezentovány výsledky výzkumu realizovaného v roce 2019 na vzorku 68 vojáků AČR dvou vojenských specializací (letci a výsadkáři). Cílem studie bylo kvantitativně ověřit hypotézy týkající se (1) rozdílů mezi sledovanými kognitivními funkcemi u vojáků-letců a vojáků-bojovníků (výsadkáři); (2) vlivu krátkodobé jednorázové fyzické zátěže na tyto funkce a (3) rozdílů v míře vlivu zátěže u obou zkoumaných vojenských specializací. Kvantitativní data byla sebrána pomocí dotazníku pozornosti d2 a vlastního testu krátkodobé paměti a následně statisticky vyhodnocena za využití deskriptivní statistiky a párového a nepárového t-testu. Výstupem výzkumu byla mj. zjištění, že existují rozdíly mezi oběma vojenskými specializacemi jak v distribuci sledovaných kognitivních funkcí, tak v míře vlivu fyzické zátěže na tyto funkce. Klíčová slova: paměť, pozornost, zátěž, voják 1 Abstract The subject of this paper is the effects of physical stress on selected cognitive functions (short-term memory and attention) in military professionals of the Czech army. Results of a study conducted in 2019 among 68 Czech soldiers of two military specializations (aviators...

Detailed record