Rigorous theses

Latest additions:
2024-05-25
00:06
Formální a jazykové aspekty soudních rozhodnutí
Hau, Vojtěch ; Koloušek, Martin (oponent)
Formální a jazykové aspekty soudních rozhodnutí Abstrakt Ústředním tématem práce je písemná podoba odůvodnění soudního rozhodnutí, které je důležitým prvkem v zamezení libovůle v soudním rozhodování. Cílem práce je analyzovat současnou podobu civilních soudních rozhodnutí okresních soudů. K tomu práce na úvod doktrinálně vymezuje druhy makrostruktury a vnitřní logiky soudních odůvodnění, vázanou a volnou aplikaci práva a především historické a ideologické pozadí angloamerického, francouzského a německého soudního stylu, jehož součástí je i styl český. Druhá část popisuje prameny právní úpravy odůvodnění civilního rozsudku na ústavní, zákonné i podzákonné úrovni. Z těchto pramenů následně za přispění judikatury a odborné literatury vyvěrá analyticko-popisná část představující podobu současného odůvodnění českého civilního rozsudku soudu prvního stupně. V další části přistupuje práce k dosažení svého cíle - podrobuje 150 rozsudků empirickému výzkumu inspirovanému obsahovou analýzou, čímž odhaluje skutečné dodržování požadavků kladených na soudce při písemném odůvodnění rozsudku. Tento výzkum navíc umožňuje práci odkrýt další, ať už pozitivní, či negativní jevy vyskytující se v odůvodněních, které dosud nebyly zmíněny v odborné literatuře. Poslední část práce prezentuje výsledky analýzy a následně nad nimi...

Detailed record
2024-05-25
00:05
Vztah mezi svaly kyčelního kloubu a dynamikou přímého kopu při použití balistické vesty a batohu
Maleček, Jan ; Vágner, Michal (vedoucí práce) ; Šťastný, Petr (oponent)
Název: Vztah mezi svaly kyčelního kloubu a dynamikou přímého kopu při použití balistické vesty a batohu. Cíl práce: Stanovit míru vztahu mezi izokinetickou sílou svalů kyčelního kloubu při provádění flexe a extenze a při vnitřní a vnější rotaci vzhledem k dynamice přímého čelního kopu bez a s výstrojí. Metoda: Práce odpovídá empiricky založené studii observačního charakteru. Měřený výzkumný soubor (n =15) tvořili účelově vybraní studenti Vojenského oboru (VO) navštěvující prezenční a kombinovanou formu studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu (FTVS) Univerzity Karlovy (UK) v Praze. Dynamika přímého čelního kopu byla měřena pomocí siloměrné desky Kistler a data byla převáděna do programu BioWare. Izokinetická síla svalů při provádění flexe a extenze a při vnitřní a vnější rotaci kyčelního kloubu byla hodnocena pomocí izokinetického dynamometru Humac Norm. Flexibilita vybraných svalových skupin byla hodnocena vyškolenou osobou. Výsledné posouzení míry vztahů bylo provedeno pomocí Spearmanova korelačního koeficientu pořadí (rs). Výsledky: Nejsilnější korelační vztah vznikl mezi svaly provádějící vnější rotaci kyčelního kloubu (při rychlosti 90řs-1 ) a dopadovou silou přímého čelního kopu (impact force) u respondentů s výstrojí (rs = 0,66). U tohoto vztahu se podařilo prokázat významnou signifikantní...

Detailed record
2024-05-25
00:05
Hodnocení mluveného projevu jako řečové dovednosti u žáků SŠ při výuce ruského jazyka
Bošinová, Veronika
Tématem diplomové práce je hodnocení mluveného projevu jako řečové dovednosti u studentů SŠ při výuce ruského jazyka. Teoretická část je věnována hodnocení v procesu učení, jeho významu, funkcím a typům. Následuje část týkající se hodnocení ve výuce cizího jazyka, poté s detailnějším zaměřením na hodnocení mluveného projevu studentů středních škol. Praktická část přináší výsledky vlastního šetření, jehož cílem bylo zjistit, do jaké míry se hodnocení mluveného projevu na středních školách při výuce ruského jazyka uplatňuje, popřípadě jaké typy hodnocení jsou zastoupeny. KLÍČOVÁ SLOVA hodnocení, mluvený projev, žák, formativní hodnocení, ruský jazyk, výuka ruského jazyka

Detailed record
2024-05-25
00:04
Palaeoecological aspects and evolution of the Late Cretaceous oyster assemblages
Rantuch, Jakub
Předkládaná práce se věnuje studiu paleoekologických aspektů evoluce ústřičného rodu Rhynchostreon Bayle, 1874, významného zástupce křídové fauny. Prostřednictvím integrovaného studia řady sedimentologických (velikost křemenných zrn), geochemických (koncentrace hlavních oxidů) a paleobiologických (tafonomie) proxy, bylo pět studovaných lokalit původem z oblasti Českého masivu a Pieninského bradlového pásma (Západní Karpaty) rozděleno do tří typů prostředí, které se liší charakterem substrátu, úrovní vnitřní energie (dynamiky) a převládajícím salinitním režimem. Posléze bylo celkem pět paleopopulací ústřičného druhu Rhynchostreon suborbiculatum (Lamarck, 1801), osídlujících tyto habitaty (dynamické cenomanské příbřeží, klidné prostředí turonského hemipelagického moře a cenomansko-turonské okrajově-mořské prostředí s proměnlivým vlivem fluviální aktivity) podrobeno sérii morfologických a populačních analýz (zejména analýze početností velikostních tříd, struktury morfotypů a tloušťky schránky). Výsledky dosažené kombinací uvedených přístupů neindikují jenom širší ekologickou a salinitní valenci druhu R. suborbiculatum, ale také skutečnost, že ekologická odpověď jednoho z nejznámějších druhů fosilních ústřic na faktory spojené s klimatickou změnou (např. fluktuace salinity, úroveň eutrofie apod.) byla...

Detailed record
2024-05-25
00:04
Neuropsychologická difrenciální diagnostika vybraných extrapyramidových onemocnění
Tegelová, Vendula
Název práce: Neuropsychologická diferenciální diagnostika vybraných extrapyramidových onemocnění Autor práce: Bc. et Bc. Vendula Tegelová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. Počet stran a znaků: 106; 198 530 Počet příloh: 1 Počet titulů použité literatury: 206 Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vhledem do problematiky extrapyramidového systému a jeho onemocnění a stěžejními strukturami extrapyramidového systému - bazálními gangliemi. Dále základním popisem Parkinsonovy nemoci (PN), progresivní supranuleární obrny (PSP) a multisystémové atrofie (MSA) s důrazem na kognitivní aspekty těchto onemocnění. Věnuje se také neuropsychologickému vyšetření v klinické praxi, podrobněji screeningovým metodám kognitivních funkcí, které jsou nezbytnou součástí diagnostiky kognitivních deficitů. Stručně popisujeme vybrané screeningové metody, včetně Mattisovy škály demence (DRS2), která je využita v empirické části práce. Teoretickou část uzavírá stručná rešerše studií, které zkoumají pomocí DRS2, ale i dalších screeningových metod, kognitivní deficit a kognitivní profil zejména u PN, PSP a MSA, ale i u další neurodegenerativních onemocnění. Empirická část práce se soustředí na analýzu výsledků DRS2 u pacientů s PN, PSP a MSA s přihlédnutím k době vzniku prvních motorických příznaků. Sekundárním cílem...

Detailed record
2024-05-25
00:04
Atomic fluorescence spectrometry with volatile species generation - a sensitive tool for ultra-trace elemental analysis
Štádlerová, Barbora
Tato disertační práce se zabývá vývojem nových analytických metodologií založených na atomové fluorescenční spektrometrii - detekční metodě, která nabízí precizní a citlivé stanovení ultrastopových prvků, mezi něž patří například bismut, kadmium a nikl. Společným jmenovatelem této práce je použití nekomerčního nedisperzního atomového fluorescenčního spektrometru (AFS) vyvinutého v laboratoři. První část této práce se věnuje vývoji vysoce citlivé metody pro stanovení bismutu pomocí generování hydridů (HG) ve spojení s AFS. Bismutan byl generován reakcí s NaBH4 v prostředí HCl v uspořádání průtokové injekční analýzy a pomocí proudu nosného plynu argonu a vodíku byl unášen do atomizátoru. Byla provedena detailní optimalizace optické cesty spektrometru (pozice bezelektrodové výbojky, čoček a interferenčního filtru) a atomizačních podmínek ve dvou plamenových atomizátorech - miniaturním difúzním plamenu (MDF) a tzv. flame-in-gas-shield atomizátoru (FIGS). Bylo dosaženo výborné opakovatelnosti a extrémně nízkých mezí detekce, jmenovitě 1,8 ng l−1 s využitím MDF a 0,9 ng l−1 s FIGS. Následně byl AFS spojen s fotochemickým generátorem těkavých specií (PVG), opět v uspořádání injekční průtokové analýzy. Použitý fotoreaktor se skládal ze standardní rtuťové nízkotlaké UV výbojky ovinuté teflonovou trubičkou....

Detailed record
2024-05-25
00:04
Vývoj hmotnostně-spektrometrických metod pro strukturní analýzu mastných kyselin a estolidů
Cudlman, Lukáš
(CZ) Tato disertační práce shrnuje použití moderních hmotnostně-spektrometrických metod pro strukturní identifikaci mastných kyselin a estolidů triacylglycerolů (TG-EST) a jejich následnou charakterizaci v lipidomu novorozeneckého mázku, tj. biofilmu pokrývajícího pokožku lidského plodu během posledního trimestru těhotenství. Novorozenecký mázek je především známý svými antimikrobiálními vlastnostmi a schopností hojení ran a popálenin. První část disertační práce se zaměřuje na rozmanitost mastných kyselin v lipidomu novorozeneckého mázku. Tyto kyseliny tvoří strukturní podjednotky komplexních lipidů, např. hojně zastoupených triacylglycerolů a voskových esterů. Studiem mastných kyselin a jejich strukturních rysů bylo možné v této práci získat cenné poznatky o strukturní variabilitě celého lipidomu novorozeneckého mázku. Bez plného pochopení struktury těchto klíčových podjednotek by bylo v budoucnu nemožné dokončit analýzu tohoto lipidomu. Mastné kyseliny byly v této práci charakterizovány pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) a pokročilých metod hmotnostní spektrometrie, a to fotodisociace ultrafialovým zářením (UVPD) a disociace vyvolané ozonem (OzID). Spojení HPLC a hmotnostní spektrometrie (HPLC-MS) poskytlo jednoznačné informace o polohách a geometrii dvojných vazeb a...

Detailed record
2024-05-25
00:04
Development and utilization of electrochemical flow-through detectors
Baroch, Martin
Předkládaná disertační práce se zabývá vývojem a výzkumem elektrochemických průtokových systémů využívajících běžné, ale i netradiční elektrodové materiály. V první části této práce je řešena problematika porézních průlinčitých velkoplošných elektrod. Jako materiál pro pracovní elektrodu byl použit samostojící porézní borem dopovaný diamant (fs-pBDD). Ten byl vůbec poprvé použit pro konstrukci elektrochemické cely určené pro amperometrickou detekci v průtokových metodách. Testování této elektrody bylo prováděno pomocí amperometrické detekce kombinované s průtokovou injekční analýzou roztoku komplexu ruthenia. Limity detekce dosažené na tomto materiálu byly v submikromolárních hodnotách a lineární dynamický rozsah koncentrační závislosti sahal přes tři řády. Kromě amperometrie byl fs-pBDD podroben také testování pomocí cyklické voltametrie. Hlavním důvodem použití této metody bylo stanovení elektrochemicky aktivní plochy, což přispělo k celkové fyzikálně-chemické charakterizaci tohoto slibného materiálu. Právě tento krok ale vnesl do problematiky otázky v podobě správnosti a přesnosti použitého výpočtu. Z tohoto důvodu je v této části práce také zahrnuto hledání nových cest pro výpočty elektrochemicky aktivní plochy pracovní elektrody. Zde prezentované způsoby výpočtu jsou založené jednak na...

Detailed record
2024-05-25
00:02
Unsuspected findings about phylogeny and ultrastructure of the enigmatic cyanobacterium Microcrocis geminata resulted in its epitypification and novel placement in Geminocystaceae
POKORNÝ, Jan
V této studii byl ustanoven epityp pocházející z velké přírodní populace typového druhu M. geminata. Typový materiál byl charakterizován fylogeneticky s použitím přístupu nezávislého na kultivaci, morfologicky a ultrastrukturně. Fylogenetická pozice v Geminocystaceae je podpořena unikátními paralelními tylakoidy.

Detailed record
2024-05-12
00:05
Classification of global environmental systems according to the level of anthropogenic transformation
Hrdina, Aleš
Tématem disertační práce je vytvoření komplexní klasifikace globálních environmentálních systémů založených na geografické syntéze abiotických, biotických i antropogenních faktorů. Zásadní změny přírodního prostředí Země, znatelný úbytek biodiverzity a v mnoha různých ohledech stále rostoucí vliv člověka vyvolávají potřebu vytvořit komplexní klasifikaci, která bude vhodným prostorovým rámcem pro vyhodnocování dopadů těchto změn. V minulosti vznikla celá řada globálních klasifikací, které však většinou pracují jen s různými přírodními gradienty prostředí (zejména klima či reliéf). Většina regionů světa je však natolik zásadně ovlivněna nebo dokonce zcela přeměněna činností člověka, že opomenutí antropogenních faktorů v komplexních klasifikacích prostředí může vést k mylným závěrům. Z tohoto důvodu v nedávné době začaly v zahraničí vznikat nové globální environmentální klasifikace, které se snaží s antropogenními změnami přírodního prostředí pracovat a zahrnout je do komplexního hodnocení. Návrh metodiky a vlastní vytvoření klasifikace globálních environmentálních systémů, která je založena na abiotických gradientech, distribuci biodiverzity a prostorové diferenciaci vlivu člověka, je hlavním cílem předložené práce. Klasifikace vychází z 22 datasetů charakterizujících abiotické, biotické a...

Detailed record