Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové

Latest additions:
2018-05-16
21:39

Detailed record
2017-09-01
13:51
Inventarizační průzkum NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka z oboru zoologie – dvoukřídlí (Diptera): Phoridae
Mocek, Bohuslav
Bylo nalezeno 37 druhů čeledi Phoridae (Diptera), do druhové úrovně nebyl determinován rod Megaselia. Poměrně bohaté druhové spektrum odráží rozmanitost stanovišť a mikrohabitatů, v NPR. Nález druhu Obscuriphora sheppardi,představuje první zjištění rodu a druhu pro území České republiky a celé kontinentální Evropy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-09-01
13:45
Vážka jasnoskvrnná - Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) na lokalitě CZ0533315 – rybníky Truhlíčky
Mocek, Bohuslav
Monitoring cílového druhu NATURA 2000 – vážky jasnoskvrnné podle metodiky. Ověřen výskyt a dokumentovány vhodné úseky lokality.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-09-01
13:07
Vážka jasnoskvrnná - Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) na lokalitě CZ0533296 – PP Boušovka
Mocek, Bohuslav
Monitoring cílového druhu NATURA 2000 – vážky jasnoskvrnné podle metodiky. Ověřen výskyt a dokumentovány vhodné úseky lokality.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-09-01
12:56
Klínatka rohatá - Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) na lokalitě CZ0533305 – Chrudimka v Pardubicích
Mocek, Bohuslav
Monitoring cílových druhů NATURA 2000 – klínatky roharté a klínatky žlutonohé podle metodiky. Ověřen výskyt a vytipovány vhodné úseky řeky, návrh na doplnění EVL.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-09-01
12:43
Inventarizační průzkum NPR Adršpašsko-Teplické skály z oboru zoologie - dvoukřídlí (Diptera): Phoridae
Mocek, Bohuslav
Dosud bylo nalezeno a determinováno 23 druhů čeledi Phoridae. Výrazný je podíl zachycených tyrfofilních druhů vázaných na zachovalá rašeliniště: Phora hyperborea, Phora pubipes, Phora artifrons. Největší druhové spektrum a nevýraznější zastoupení specializovaných vzácných druhů bylo zjištěno ve Vlčí rokli.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-09-01
12:38
Inventarizační průzkum NPR Adršpašsko-Teplické skály z oboru zoologie - vážky (Odonata)
Mocek, Bohuslav
Na území NPR Adršpašsko-teplické skály zjištěno 18 druhů řádu vážek (Odonata). Druhově nejbohatší je lokalita Černé jezírko s 15 druhy, v  zatopené pískovně v Adršpachu bylo zjištěno 8 druhů, na ostatních zkoumaných lokalitách v NPR od 1 do 3 druhů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-09-01
12:34
Inventarizační průzkum NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka z oboru zoologie - vážky (Odonata)
Mocek, Bohuslav
Na sledované lokalitě NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka byl dosud dokumentován výskyt 39 druhů vážek. Vlastním výzkumem v letech 2004 a 2005 bylo zjištěno 29 druhů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-09-01
12:21
Biologické hodnocení lokality Pivovarská flošna v k. ú. Hradec Králové – Malšovice
Samková, Věra ; Mocek, Bohuslav ; Mikát, Miroslav ; Hromádka, Miloslav ; Mikátová, Blanka
Bylo nalezeno celkem 227 druhů rostlin, 163 druhů hmyzu (včetně starších nálezů), z toho 52 druhů brouků, 107 druhů motýlů a 4 druhy vážek. Bylo zjištěno 104 stanovišť 30 hnízdících druhů ptáků, 2 druhy obojživelníků, 2 druhy plazů a 8 druhů savců. 8 druhů obratlovců patří ke zvláště chráněným. Popsány vlivy stavby na flóru a faunu a navržena opatření k minimalizaci dopadů záměru a udržení přírodního prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-09-01
08:41
Biologické hodnocení lokality pro stavbu plánovaného autosalonu BMW v katastrálním území Březhrad
Samková, Věra ; Mikát, Miroslav ; Mocek, Bohuslav
V dotčeném území bylo nalezeno celkem 112 druhů rostlin. Byly nalezeny 4 zvláště chráněné druhy živočichů: svižník polní (Cicindela campestris), ropucha zelená (Bufo viridis), užovka obojková (Natrix natrix), slavík obecný (Luscinia megarhynchos). Byla navržena doporučení k zachování přírodních prvků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record