National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Biological assessment of the locality Pivovarská flošna in Hradec Králové - Malšovice
Samková, Věra ; Mocek, Bohuslav ; Mikát, Miroslav ; Hromádka, Miloslav ; Mikátová, Blanka
Bylo nalezeno celkem 227 druhů rostlin, 163 druhů hmyzu (včetně starších nálezů), z toho 52 druhů brouků, 107 druhů motýlů a 4 druhy vážek. Bylo zjištěno 104 stanovišť 30 hnízdících druhů ptáků, 2 druhy obojživelníků, 2 druhy plazů a 8 druhů savců. 8 druhů obratlovců patří ke zvláště chráněným. Popsány vlivy stavby na flóru a faunu a navržena opatření k minimalizaci dopadů záměru a udržení přírodního prostředí.
Fulltext: Download fulltextPDF
Biological assessment of the planned BMW car showroom in the Březhrad estate
Samková, Věra ; Mikát, Miroslav ; Mocek, Bohuslav
V dotčeném území bylo nalezeno celkem 112 druhů rostlin. Byly nalezeny 4 zvláště chráněné druhy živočichů: svižník polní (Cicindela campestris), ropucha zelená (Bufo viridis), užovka obojková (Natrix natrix), slavík obecný (Luscinia megarhynchos). Byla navržena doporučení k zachování přírodních prvků.
Fulltext: Download fulltextPDF
Vehicle scrap yard in Lubno u Nechanic: Biological assessment of the area
Samková, Věra ; Mikát, Miroslav ; Mocek, Bohuslav
Průzkum fauny a flóry pro účely biologického hodnocení. Na lokalitě bylo zjištěno 97 druhů rostlin. Ze zvláště chráněných živočichů byl zjištěn výskyt 5 druhů čmeláků.
Fulltext: Download fulltextPDF
Roudnice - an intention of the borrow-pit development: Biological assessment
Samková, Věra ; Mikát, Miroslav ; Mocek, Bohuslav
Průzkum fauny a flóry pro účely biologického hodnocení. Na lokalitě bylo zjištěno 84 druhů rostlin. Ze zvláště chráněných živočichů byl zjištěn výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis).
Fulltext: Download fulltextPDF
LIDL food shop, Hradec Králové, Brněnská ulice: Biological assessment
Samková, Věra ; Mikát, Miroslav ; Mocek, Bohuslav
Výzkum fauny a flóry na pozemku pro výstavbu prodejny. Bylo zjištěno 164 druhů cévnatých rostlin, 201 taxonů živočichů (z toho 16 obratlovců). Chráněných druhů bylo evidováno 9 (z toho 8 obratlovců).
Fulltext: Download fulltextPDF
Biological assessment of the planned water reservoir on the Stříbrný potok
Mocek, Bohuslav ; Mikát, Miroslav ; Samková, Věra
Posouzení variant vybudování retenční nádrže v nivě Stříbrného potoka v Novohradeckých lesích z pohledu vlivu na rostliny a živočichy. Byly využity údaje z předchozích průzkumů a doplněny jednorázovým průzkumem. Byla doporučena varianta obtokové nádrže, situované převážně na místě kulturní smrčiny, která nepoškodí cenné biotopy v nivě.
Fulltext: Download fulltextPDF
Water reservoir "Cesta myslivců": Biological assessment
Mocek, Bohuslav ; Mikát, Miroslav ; Mikátová, Blanka ; Samková, Věra
V území plánované stavby nádrže v Novohradeckých lesích bylo nalezeno celkem 146 druhů cévnatých rostlin, druh je chráněný. Determinováno bylo 324 druhů živočichů (12 měkkýšů, rak říční, 20 pavouků.
Fulltext: Download fulltextPDF
Entomological assessment of the area potentially affected by construction of the navigation lock Přelouč
Mocek, Bohuslav ; Mikát, Miroslav
Entomologický průzkum území potenciálně dotčeného zamýšlenou výstavbou Nového plavebního stupně Přelouč prokázal vysokou biologickou hodnotu tohoto území. Celkem bylo determinováno 438 druhů entomofauny, z toho 23 druhů vážek (Odonata), 240 druhů motýlů (Lepidoptera), 136 druhů brouků (Coleoptera) a 39 druhů z řádu dvoukřídlých (Diptera). Byl doložen výskyt 9 druhů chráněných podle Zákona 114/92 Sb. V agendě NATURA 2000 jsou uvedeny 3 zjištěné druhy: páchník hnědý a modrásci rodu Maculinea – modrásek očkovaný a modrásek bahenní.
Fulltext: Download fulltextPDF
Biological assessment of the Rožmitál quarry
Samková, Věra ; Mikát, Miroslav ; Mocek, Bohuslav ; Branda, Jaroslav
Bylo v celém areálu lomu bylo doloženo 287 druhů rostlin a 631 živočichů, z toho jsou chráněny podle Vyhlášky MŽP 395/92 Sb. tyto druhy: krajník hnědý (Calosoma inquisitor), střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri) a otakárek fenyklový (Papilio machaon), ropucha obecná (Bufo bufo), ještěrka obecná (Lacerta agilis).. Jsou posouzeny vlivy rozšíření těžby na rostliny a živočichy a navržena kompenzační opatření v rekultivované části lomu (Homole).
Fulltext: Download fulltextPDF
Assessment of the planned route of 110 kV power line between Nový Bydžov (Metličany) and Jičín (Staré Místo) substations. Biological assessment (landscape elements, flora and fauna).
Mocek, Bohuslav ; Samková, Věra ; Mikát, Miroslav
Podstatná část plánované trasy VN 110 kV vede mimo biokoridory a biocentra. Přímé negativní vlivy na flóru a faunu mohou být při respektování výše uvedených doporučení eliminovány. Biologicky relativně nejcennější lokality představuje niva Cidliny a xerotermní stráně u Vinařic.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
4 Mikát, Michael
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.