Institute of Geology

Latest additions:
2024-04-15
12:32

Detailed record
2024-04-01
22:21

Detailed record
2024-03-24
00:06

Detailed record
2023-12-17
00:02

Detailed record
2023-12-17
00:02
Petrografická identifikace vulkanické horniny z vrchu Větrovec u Vysoké Lípy v NP České Švýcarsko
Adamovič, Jiří ; Mészárosová, Noemi ; Mikysek, Petr
Byla provedena petrografická analýza dvou vzorků vulkanitů odebraných z intruze v pískovcích jizerského souvrství na jihozápadním svahu vrchu Větrovec, kat. Vysoká Lípa. Pomocí optické mikroskopie, fázové analýzy metodou práškové rentgenové difrakce a bodových kvalitativních analýz jednotlivých minerálních fází na elekronovém mikroskopu s EDS detektorem byly popsány jednotlivé minerální fáze v obou vzorcích a zjištěny jejich obsahy a vzájemné vztahy. Hornina vzorku 1 je rhönitický olivinický bazalt s možnými přechody do rhönitického nefelinického bazanitu, hornina vzorku 3 je vesikulární rhönitický olivinický bazalt.

Detailed record
2023-11-19
00:04

Detailed record
2023-11-19
00:04

Detailed record
2023-10-29
00:02
Jeskyně Krkonošského národního parku: jeskynní výplně a speleogeneze
Bosák, Pavel ; Tásler, R. ; Šťastný, Martin ; Hercman, H. ; Mikysek, Petr ; Pruner, Petr ; Kdýr, Šimon ; Matoušková, Šárka ; Rohovec, Jan
Vertikální až subvertikální tlakové kanály převládají v původní freatické morfologii jeskyně. Jsou doplněny stropními koryty, facetami a stropními kupolemi. Infiltrační jeskynní sediment tvoří pelitická složka doplněná o hrubější autogenní příměsi. Sedimenty byly místy v jeskyních přemístěny drobnými vodotečemi z intenzivního skapu z otevřených puklin. Podle složení jílových a těžkých minerálů, zdrojem sedimentů byly zvětraliny okolního krystalinika, zralé, nezralé a polycyklické ve směsích. Nebyly zjištěny žádné alogenní uloženiny. Datování speleotém (i >400 ka) ukazuje, že jeskyně byly vyplněny a vyklízeny několikrát, zčásti nebo zcela. Normální polarizace klastických sedimentů ukazuje jejich uložení před 773 ka (chron Bruhnes). Speleotémy a velmi vzácné paleontologické nálezy to potvrzují. Speleotémy krystalizovaly většinou v interglaciálech či teplejších obdobích glaciálů, ale i v chladných až extrémně chladných obdobích glaciálů (MIS 2, MIS 6c to 6a, MIS 8b, MIS 10c to 11a). Připovrchové rozvolnění puklin tektonickými pohyby anebo krasovou korozí způsobilo remodelaci jeskyně a skalní řícení stěn. Kryogenní procesy pozměňovaly morfologii jeskynních stěn a stropů, ale rovněž poničily některé speleotémy. Jeskyně vznikly hluboko pod tehdejším povrchem vystupujícími tlakovými vodami. Jeskyně nemají žádnou vazbu na současný povrch. Jejich dnešní připovrchová pozice odpovídá postupnému výzdvihu území v průběhu mladších tektonických fází a zařezávání říčních údolí.

Detailed record
2023-09-17
06:47

Detailed record
2023-07-09
00:41

Detailed record