Global Change Research Institute

Latest additions:
2024-04-27
00:01
Dissolved and gaseous nitrogen losses in forests controlled by soil nutrient stoichiometry
Oulehle, Filip ; Chuman, T. ; Hruška, Jakub ; Krám, Pavel ; Navrátil, Tomáš ; Tesař, Miroslav ; Ač, Alexander ; Urban, Otmar
This study investigates the consequences of chronic nitrogen deposition in forests, including its effects on soil and surface water quality, and greenhouse gas emissions. To predict these effects, the authors explore the controls over dissolved and gaseous nitrogen fluxes in temperate forests. Their findings indicate that stream leaching losses of dissolved nitrogen correspond with the nutrient stoichiometry\nof the forest floor, with stream N losses increasing as ecosystems progress towards phosphorus limitation. Soil nitrogen storage increases with oxalate extractable iron and aluminium content. The authors estimate soil gaseous losses based on 15 N stocks, which averaged 2.5±2.2 kg N ha-1 year-1 , comprising 20±14% of total nitrogen deposition. They also extrapolate the current gaseous nitrogen loss flux from forests globally to be 8.9 Tg N year-1 , which represents 39% of current nitrogen deposition to forests worldwide.

Detailed record
2024-04-15
12:31
Cesty ke spravedlivé transformaci krajiny
Nohlová, Barbora ; Sagapová, Nikola ; Harmáčková, Veronika Zuzana
Projekt Just Scapes byl oficiálně spuštěn v roce 2020. Jedná se o konzorcium tří zemí (Velká Británie, Francie a Česká republika), které výzkumně působí ve třech typech krajiny: skotské vysočině, francouzské venkovské krajině jihovýchodních Pyrenejí a české, kulturní krajině jižní a východní Moravy. Projekt se zaměřuje především na mechanismy a procesy spravedlivé transformace a odpovědi na následující otázky, klíčové pro budoucnost: Jak jsou distribuovány dopady změny klimatu? Jak jsou rozděleny dopady a efekt\npolitik v oblasti managementu krajiny a změny klimatu? Výzkum byl založen na přístupu tzv. ,,laboratoří spravedlivé transformace,,(T-labs). Tento přístup je speciálně uzpůsobený k podpoře spolupráce při řešení složitých společenských problémů. Součástí výzkumu byly rovněž rozsáhlé pobyty v terénu a spolupráce s relevantními klíčovými aktéry. Také proběhly četné rozhovory a workshopy. Tento text vznikl na základě dlouhodobé výzkumné spolupráce s klíčovými aktéry spravujícími krajinu v pěti vinařských a zemědělských oblastech jižní a východní Moravy. Výzkum se zaměřil na mechanismy spravedlivé transformace. Pokud stávající stav krajiny vede k její zranitelnosti vůči dopadům klimatické změny, je nutné si položit otázku, jaké změny je potřebné provést, aby se zvýšila její odolnost. A přesně to se prostřednictvím projektu podařilo definovat.

Detailed record
2024-04-01
22:21
Sociálně-ekologické vazby v praxi české rozvojové spolupráce
Suchá, Lenka ; Dušková, L. ; Seidlová, Aneta ; Schlossarek, M. ; Harmáček, J. ; Bubák, Š. ; Harmáčková, Veronika Zuzana
Západní provincie Zambie je jedním z prioritních regionů české rozvojové spolupráce. Doposud však chyběl ucelený sociálně-ekologický výzkum zrealizovaný v této oblasti, který by umožnil aktérům české rozvojové spolupráce (ZRS) lépe pracovat s komplexními sociálně-ekologickými souvislostmi v rámci jejich projektů. Souhrnná výzkumná zpráva přináší na jednom místě ucelený souhrn použitých metodologických postupů a výsledků jejich aplikace. V tomto ohledu představuje souhrnná výzkumná zpráva unikátní pohled na sociálně-ekologické vazby v Západní provincii Zambie. Souhrnná výzkumná zpráva obsahuje také zjednodušenou metodologii projektu tak, aby mohla být v případě zájmu využita samotnými aktéry ZRS pro plánování a implementaci rozvojových projektů. Součástí souhrnné výzkumné zprávy je také shrnutí hlavních implikací výzkumu projektu Coop4Wellbeing pro rozvojovou praxi a také sada doporučení pro donory ZRS. \n

Detailed record
2024-03-10
03:13
Metodika pro rychlé, komplexní, nezávislé rozhodování o potřebnosti, efektivitě a interakci adaptačních opatření v povodích v podmínkách změny klimatu
Fischer, Milan ; Zeman, Evžen ; Vizina, A. ; Hanel, M. ; Bernsteinová, Jana ; Tachecí, P. ; Štěpánek, Petr ; Pavlík, P. ; Máca, P. ; Ghisi, Tomáš ; Rapantová, N. ; Bláhová, Monika ; Janál, P. ; Trnka, Miroslav
Cílem metodiky je představit metody, jak kvantifikovat dopady předpokládané klimatické změny na vodní bilanci při užití adaptačních opatření v podmínkách ČR na několik příštích dekád. Adaptační opatření mají přispívat k udržitelnosti vodní bilance při ve všech hlavních uživatelských segmentech užití a nakládání s vodami v povodí. Hlavním principem je využití hydrologických modelů, prostřednictvím nichž lze scénáře změny klimatu transformovat do časových řad hydrologických poměrů a kvantifikovat celkovou vodní bilanci povodí s užitím adaptačních opatření různých typů a jejich realizace v čase. Speciální důraz je kladen na hodnocení kombinace adaptačních opatření, které nelze analyzovat zjednodušenými metodami. Metodika je navržena tak, aby bylo možné hledat optimální kombinaci adaptačních opatření v posuzovaném povodí. Navrhovaný postup eliminuje nedostatky hodnocení účinnosti z pohledu výlučného uživatele vodního zdroje, protože vyhodnocení účinnosti adaptačních opatření je realizováno formou multikriteriální analýzy vyhodnocení výstupů simulačního modelu predikce vodní bilance v celém povodí. Touto metodikou lze posuzovat různá adaptační opatření ve všech základních segmentech uživatelů vody: zemědělský, lesnický, energetický, vodohospodářský a další.

Detailed record
2024-03-10
03:13
Metodika pro stanovení hlavních poruch vodohospodářské bilance a optimalizace adaptačních opatření v podmínkách změny klimatu
Fischer, Milan ; Zeman, Evžen ; Vizina, A. ; Hanel, M. ; Bernsteinová, Jana ; Tachecí, P. ; Štěpánek, Petr ; Pavlík, P. ; Máca, P. ; Ghisi, Tomáš ; Rapantová, N. ; Bláhová, Monika ; Janál, P. ; Trnka, Miroslav
Probíhající klimatická změna přináší globální nárůst teploty vzduchu. To vede sice k akceleraci globálního hydrologického cyklu, a tedy i globálního nárůstu srážek, nicméně časoprostorová \nvariabilita srážek je mnohem komplikovanější. Zatímco teplota v ČR vykazuje obdobně jako v okolních zemích a celé planetě konzistentně rostoucí trend, u srážek lze zjednodušeně\nkonstatovat, že dlouhodobé průměry ročních úhrnů zůstávají a v nadcházejících dekádách pravděpodobně zůstanou velmi podobné. Rostoucí teplota vzduchu přináší neodmyslitelně\nzvýšený evaporační požadavek atmosféry a při stejných srážkách dochází k nižšímu poměru srážek a výparu, tedy klimatická vodní bilance vykazuje negativní trend.

Detailed record
2024-03-10
03:13
Kvantitativní odhad vybraných biofyzikálních parametrů porostů zemědělských plodin na podkladě družicových dat Sentinel-2 a jeho využití pro tvorbu aplikačních map precizního zemědělství
Mišurec, J. ; Tomíček, J. ; Lukeš, Petr ; Klem, Karel
Cílem této metodiky je souhrnný popis postupu výpočtu biofyzikálních parametrů zemědělských plodin na podkladě družicových dat Sentinel-2 s využitím modelu přenosu záření včetně zhodnocení jeho spolehlivosti pomocí referenčních pozemních dat. Součástí metodiky je kompletní popis jednotlivých fází zahrnujících sběr referenčních dat (sekce 2.2), předzpracování družicových dat Sentinel-2 (sekce 2.3) až po vlastní řešení kvantitativního odhadu hodnot biofyzikálních parametrů (sekce 2.4, 2.5 a 2.6) a jejich následné využití pro tvorbu aplikačních map využitelných v rámci precizního zemědělství (sekce 2.7).

Detailed record
2024-02-25
00:01
Ekosystémové služby lesa: vybrané poznatky
Melichar, J. ; Horváthová, Eva
Hodnocení ekosystémových služeb (ES) se v průběhu posledních dvou dekád stalo důležitým koncepčním a modelovým nástrojem využívaným při kvantifikaci příspěvku jednotlivých ekosystémů (včetně globálního)\na biologické rozmanitosti k lidskému blahobytu. I když existuje celá řada koncepčních rámců a široká škála empirických aplikací, chybí podrobnější teoretická vymezení opírající se o ekologické a ekonomické teorie a rovněž\npřetrvává nejednoznačnost v definování pojmu ekosystémová služba. Ad hoc vymezení a obecná formulace tohoto pojmu je pak limitující v interpretaci dosažených výsledků, možnosti srovnání napříč studiemi, včetně provádění přenosu hodnot a funkcí hodnot, či při koncipování ekonomických nástrojů jakým jsou např. platby za ekosystémový služby. V tomto příspěvku proto diskutujeme pojmy jako je konečný produkt, meziprodukt, ekologická produkční funkce a funkce užitku, tedy pojmy, které jsou určující pro korektní vymezení ES z pohledu ekonomické teorie.

Detailed record
2023-12-31
04:37
PM1 UNDER THE MICROSCOPE: MULTI-ANNUAL AEROSOL OPTICAL PROPERTIES AND SIZE DISTIRBUTION OBSERVATION AT PERI-URBAN ATMOSPHERIC SITE ATOLL
Suchánková, Lenka ; Bourrianne, E. ; De Fillipi, R. ; De Brito, J. F. ; Riffault, V. ; Prokeš, Roman ; Holoubek, Ivan ; Ždímal, V. ; Crumeyrolle, S.
Atmospheric aerosols (AA) belong to short-lived climate forcers with high spatial and temporal variability. Although the radiative effects of AA are greatest on regional scales, changes in aerosol emissions can induce long-term global climate effects (Szopa et al., 2021). Thus, the measurement of aerosol properties is essential for better understanding of aerosol’s impact on health and climate. Although several international projects and platforms have been monitoring AA properties worldwide (GAW, WMO, ACTRIS, EMEP, EUCAARI, etc., Pandolfi et al., 2018), only PM10 or PM2.5 cutoff sizes have been used for measurements, and information about PM1 particles is missing. \nThe aim of this study is to present aerosol scattering properties with supporting data of absorption and particle number size distribution in PM1 in years 2018-2022 at peri-urban atmospheric site “Atmospheric Observations in LiLLE (ATOLL) in Lille, France. This study is the first to present results dedicated to aerosol scattering properties at this site.

Detailed record
2023-12-31
04:37
PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS AND EVOLUTION OF AEROSOL FROM OPEN COMBUSTION OF BIOMASS DURING THE TRADITIONAL “BURNING OF THE WITCHES”
Mbengue, Saliou ; Vodička, Petr ; Komínková, Kateřina ; Schwarz, Jaroslav ; Zíková, Naděžda ; Vítková, Gabriela ; Windell, Laurence Christian ; Suchánková, Lenka ; Lhotka, Radek ; Julaha, Kajal ; Prokeš, Roman ; Šmejkalová Holubová, A. ; Ondráček, Jakub ; Ždímal, Vladimír ; Holoubek, Ivan
Open biomass burning (OBB) is a major source releasing large quantities of gaseous and particulate pollutants into the atmosphere, with global, regional and local impacts on air quality, public health and climate (Andreae, 2019, Chen et al., 2017). OBB aerosols mainly consist of carbonaceous matter, and a considerable amount of inorganic salts, which present distinctly different optical properties (Chen et al., 2017, Reid et al., 2005). In this study, we investigate the influence of OBB during the traditional Burning of the Witches (BoW), referred to in Czech as “Pálení čarodějnic”, on the physico-chemical properties of atmospheric aerosols collected at the National Atmospheric Observatory Košetice (NAOK). The BoW is a centuries-old pagan tradition very popular in the Czech Republic. Today, it is celebrated during the night from April 30 to May 1 by lighting bonfires made of woodpiles with fake witches.

Detailed record
2023-12-17
00:02
Využití portálu Agrorisk.Cz – Systému včasné výstrahy před negativními dopady počasí do zemědělství
Žalud, Zdeněk ; Svobodová, Eva ; Klem, Karel ; Hlavinka, Petr ; Semerádová, Daniela ; Zahradníček, Pavel ; Štěpánek, Petr ; Bláhová, Monika ; Kudláčková, Lucie ; Balek, Jan
Systém včasné výstrahy před negativními vlivy počasí nabízí na katastrální úrovni denně aktualizovaný popis abiotických a vybraných biotických rizik ohrožující polní produkci. Jeho součástí je jejich 9denní předpověď. Metodika je určena především agronomům, rostlinolékařům a zemědělským managerům, stejně jako vědeckým pracovníkům, zemědělským poradcům a zástupcům veřejné správy.

Detailed record