Biology Centre

Latest additions:
2021-03-28
00:01
Možnosti katodoluminiscenčního zobrazování komerčních fluoroforů a katodoluminiscenčních sond pomocí funkčního vzorku detektoru CRYTUR
Vancová, Marie ; Vaněček, Jiří ; Nebesářová, Jana ; Krzyžánek, Vladislav ; Skoupý, Radim
Možnosti katodoluminiscenčního zobrazování komerčních fluoroforů a katodoluminiscenčních sond pomocí funkčního vzorku detektoru CRYTUR

Detailed record
2021-03-28
00:01
Hydroakustický průzkum rybí obsádky jezera Balaton v roce 2019.
Tušer, Michal ; Muška, Milan
Předkládaná zpráva sumarizuje výsledky hydroakustického průzkumu jezera Balaton. Průzkum zahrnoval litorální i pelagické habitaty v rámci všech 3 částí jezera. Zpráva popisuje prostorovou distribuci a velikostni slozeni rybi obsádky jezera Balaton na podzim 2019. Výsledky jsou prezentovány jako hustota ryb, jejich biomasa a velikostní složení pro jednotlivé transekty hydroakustického průzkumu i souhrně pro jednotlivé části jezera. Zpráva také shrnuje veškerá dostupná data z předchozích průzkumů jezera a diskutuje vývoj obsádky jezera Balaton.

Detailed record
2021-03-28
00:01
Sborník abstraktů z XVII. České rybářské a ichtyologické konference, České Budějovice
Holubová, Michaela ; Blabolil, Petr
V publikaci jsou uvedeny standardní i rozšířené abstrakty příspěvků z XVII. České rybářské a ichtyologické konference konané on-line v listopadu 2020.

Detailed record
2021-03-28
00:01
Vliv solení dálnice D8 v zimních měsících: Výsledky sledování druhového složení a početnosti vodních organismů v přilehlých tocích v průběhu vegetační sezóny 2018.
Blabolil, Petr ; Kučerová, Andrea ; Matěna, Josef ; Rychetský, P. ; Peterka, Jiří
Předmětem studie je dokumentovat vliv toxicity chloridů na vodní organismy (makrofyta, nárosty, makrozoobentos, ryby a obojživelníci) v recipientech v okolí dálnice D8 km 48,276 – 64,689, kde dálnice prochází CHKO České středohoří. Sumarizace dosažených výsledků za vegetační sezónu 2018 je obsahem předkládané zprávy.

Detailed record
2021-03-28
00:01
Vliv solení dálnice D8 v zimních měsících: Výsledky sledování druhového složení a početnosti vodních organismů v přilehlých tocích v průběhu vegetační sezóny 2019.
Blabolil, Petr ; Kučerová, Andrea ; Matěna, Josef ; Bešta, Tomáš ; Rychetský, P. ; Peterka, Jiří
Předmětem studie je dokumentovat vliv toxicity chloridů na vodní organismy (makrofyta, nárosty, makrozoobentos, ryby a obojživelníci) v recipientech v okolí dálnice D8 km 48,276 – 64,689, kde dálnice prochází CHKO České středohoří. Sumarizace dosažených výsledků za vegetační sezónu 2019 je obsahem předkládané zprávy.

Detailed record
2021-03-28
00:01
Metodika diagnostiky bakterií Pectobacterium atrosepticum a Dickeya solani pomocí real-time PCR.
Kmoch, M. ; Binderová, D. ; Kopačka, V. ; Vacek, J. ; Brázdová, S. ; Petrzik, Karel ; Ševčík, R.
Metodika popisuje optimalizaci molekulární metody diagnostiky Pectobacterium atrosepticum a Dickeya solani založené na real-time PCR a SybrGreen real-time PCR včetně přípravy vzorků, izolace DNA, kontroly specificity a vyhodnocení.

Detailed record
2021-03-07
00:01
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2019
Hejzlar, Josef ; Nedoma, Jiří ; Znachor, Petr ; Seďa, Jaromír ; Peterka, Jiří
Předkládaná zpráva sumarizuje dosažené výsledky za rok 2019 a navrhuje doporučení pro další sledování. Rok 2019 byl druhým rokem po naplnění jezera, kdy se již žádná voda z Ohře nenapouštěla a do jezera přitékaly pouze drobné přítoky z vlastního malého povodí. Ekosystém jezera se tedy dostal z hlediska hydrologického režimu a živinového zatížení do konečného stavu, pro který je typické velmi malá obměna vody, nízká úroveň úživnosti s nízkou produktivitou planktonních společenstev, rozvoj ponořené makrovegetace v příbřežních zónách a specifické sezónní změny chemismu i biologických parametrů.

Detailed record
2021-03-07
00:01
Průzkum stavu populace sumce velkého v nádrži Žlutice v roce 2019
Vejřík, Lukáš ; Sajdlová, Zuzana ; Bartoň, Daniel ; Kolařik, Tomáš ; Čech, Martin
Zpráva shrnuje výsledky sledování početnosti, velikostní struktury, chování a složení potravy sumce velkého v nádrži. Obsahuje též závěry a doporučení pro hospodářská opatření.

Detailed record
2021-03-07
00:01
Ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2019
Soukalová, Kateřina ; Kubečka, Jan ; Jůza, Tomáš ; Kočvara, Luboš ; Sajdlová, Zuzana ; Prachař, Zdeněk
Zpráva shrnuje výsledky komplexního průzkumu rubí obsádky nádrže Lipno v r. 2019. Obsahuje informace o množství jednotlivých druhu, jejich populačním doplňku, věkovém složení a distribuci. Obsahuje též závěry a doporučení pro hospodářská opatření.

Detailed record
2021-03-07
00:01
Výsledky malakologickoichtyologického průzkumu řeky Vltavy ř. km 287,625-288,242.
Muška, Milan ; Peterka, Jiří
Cílem průzkumů bylo zjištění druhového složení a početnosti velkých mlžů a rybovitých obratlovců v úseku ovlivněném plánovanou těžbou náplavů v úseku řeky Vltavy mezi ř. km 287,625-288,242 a následné vyhodnocení jejího vlivu na ochranné podmínky zvláště chráněných druhů ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. provádějící některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Detailed record