Biologické centrum

Nejnovější přírůstky:
2024-02-18
00:07
Evropsky významní motýli mezofilních a vlhkých trávníků v čase globální změny (Lycaena dispar, Lycaena helle, Phengaris nausithous, Phengaris teleius, Euphydryas aurinia)
Vrba, Pavel ; Faltýnek Fric, Zdeněk ; Rindoš, Michal ; Hájková, K. ; Konvička, Martin
Metodický materiál shrnující varianty zásad péče o stanoviště motýlů mezofilních a vlhkých nelesních stanovišť při různých predikovaných variantách klimatické změny. Zájmovými druhy, chráněnými Směrnicí o stanovištích EU, je hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia), modrásek bahenní (Phengaris nausithous), modrásek očkovaný (Phengaris teleius), ohniváček černočárný (Lycaena dispar) a ohniváček rdesnový (Lycaena helle). Součástí je predikce vhodných lokalit pro spontánní nebo asistovanou kolonizaci.

Úplný záznam
2024-02-18
00:07
Evropsky významní motýli suchých trávníků v čase globální změny (Colias myrmidone, Parnassius apollo, Phengaris arion)
Faltýnek Fric, Zdeněk ; Konvička, Martin ; Rindoš, Michal ; Sucháčková Bartoňová, Alena ; Spitzer, Lukáš ; Vrba, Pavel
Metodika shrnuje zásady péče o stanoviště modráska černoskrvnného (Phengaris arion), jasoně červenookého (Parnassius apollo) a žluťáska barvoměnného (Colias myrmidone), specializovaných druhů suchých trávníků, skalních drolin a podobných stanovišť, s variantami pro různé scénáře klimatické změny. Součástí jsou mapy budoucích klimaticky vhodných stanovišť, spolu s rozborem možností asistovaných kolonizací.

Úplný záznam
2024-02-18
00:06
Ohrožení motýli nížinných lesů v čase globální změny (Coenonympha hero, Euphydryas maturna, Lopinga achine, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena)
Konvička, Martin ; Beneš, Jiří ; Číp, D. ; Sobík, D. ; Spitzer, L. ; Faltýnek Fric, Zdeněk ; Rindoš, Michal ; Vrba, Pavel
Metodika, shrnující zásady péče o populace hnědáska osikového (Euphydryas maturna), okáče jílkového (Lopinga achine), jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne), okáče hnědého (Coenonympha hero) a částečně pestrokřídlece podražcového (Zerynthia polyxena), druhů světlých lesů chráněných Směrnicí o stanovištích EU, v podmínkách měnícího se klimatu. Vychází z predikcí vegetačních a mezoklimatických změn lesních biotopů, výhledů lesního hospodářství v ČR a vodohospodářských poměrů.

Úplný záznam
2023-08-06
00:02
Aplikační list: Aplikace pro vědy o živé přírodě. Katodoluminiscenční zobrazování
Vancová, Marie ; Krzyžánek, Vladislav ; Skoupý, Radim ; Horodyský, P.
Případové studie ukazující význam použití katodoluminiscenčního detektoru Crytur v sektoru biologických věd

Úplný záznam
2023-08-06
00:02
Katodoluminiscenční zobrazování karotenoidů v biologických vzorcích pomocí kryo-skenovací elektronové mikroskopie s využitím funkčního vzorku katodoluminiscenčního detektoru Crytur
Vancová, Marie ; Krzyžánek, Vladislav ; Skoupý, Radim ; Horodyský, P.
Zde poprvé referujeme o katodoluminiscenčních vlastnostech karotenoidů přítomných v různých biologických vzorcích (Diplonemidae spp, kořen mrkve, embrya Arabidopsis, řasa Vischeria sp., jednobuněčná pigmentovaná kvasinka Rhodontorula, žloutek slepičího) pomocí kryo-SEM. Přítomnost karotenoidů byla prokázána Ramanovou spektroskopií.

Úplný záznam
2023-03-28
00:39
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2022.
Peterka, Jiří ; Hejzlar, Josef ; Nedoma, Jiří ; Znachor, Petr ; Seďa, Jaromír ; Vejřík, Lukáš
Zpráva sumarizuje dosažené výsledky výzkumu limnologických složek ekosystému nově vzniklého důlního jezera Medard za rok 2022 a doporučení pro další sledování.

Úplný záznam
2023-03-28
00:39
Vyhodnocení intenzity pytláckého tlaku na vodárenské nádrži: modelový případ ÚN Žlutice.
Vejřík, Lukáš
Zpráva popisuje intenzitu pytláckého tlaku na údolní nádrži Žlutice.

Úplný záznam
2023-03-12
00:04
Závěrečná zpráva 2022 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR
Frouz, Jan ; Badraghi, A. ; Král, K. ; Reitschmiedová, E. ; Šálek, V. ; Kotápišová, Marta ; Novotná, B. ; Šimáňová, D. ; Kučera, J. ; Bednářová, E. ; Hublová, L. ; Irsah, S. ; Lačná, K. ; Kaneda, S. ; Zedníková, Petra
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2022.

Úplný záznam
2023-03-12
00:04
Zpráva o průběhu prací souvisejících se záchranou karase obecného v roce 2022.
Šmejkal, Marek ; Kiran, Thomas ; Gottwald, M.
Zpráva popisuje práce na ochraně a mapování karase obecného v roce 2022.

Úplný záznam
2023-03-12
00:04

Úplný záznam