Institute of Soil Biology

Latest additions:
2011-07-01
16:58
Vliv kultivačních podmínek na kryoprezervaci půdních řas a sinic
Lukešová, Alena
V příspěvku jsou prezentovány základní principy kryoprezervačních metod, a to jak konzervativních tak vitrifikačních technik, a shrnuty faktory, které mohou ovlivnit úspěšnost kryoprezervace řas a sinic. Jedná se o faktory související s vlastním procesem kryoprezervace, které jsou specifické pro jednotlivé techniky i o faktory související s přípravou a manipulací vzorků před a po kryoprezervaci. Pozornost je věnována zejména vlivu kultivačních podmínek, především teplotě, v souvislosti s možností aplikace chladové aklimace při kryoprezervaci půdních řas. Jak z literárních údajů tak z naší zkušenosti vyplývá, že odezva půdních řas a sinic na jednotlivé faktory je druhově či kmenově specifická a že jejich optimalizace může vést k úspěšné kryoprezervaci řady dosud nezmrazitelných kmenů.

Detailed record
2011-07-01
16:58
Může průchod střevem žížal ovlivnit strukturu jílových minerálů: předběžné výsledky
Hušák, M. ; Frouz, Jan ; Had, J.
Byl sledován vliv průchodu střevem 3 druhů žížal (.i.Lumbricus rubellus, Dendrobaena octaedra, Dendrodrilus rubidus./i.) na strukturu jílových minerálů pomocí rentgenové práškové spektrofotometrie. Nebyly nalezeny žádné rozdíly v poloze vrcholů difrakčních spekter, rozdíly ve velikosti vrcholů byly nejspíše způsobeny změnou v preferenční orientaci jílových lamel.

Detailed record
2011-07-01
16:58
Povrchová aktivita osmi běžných druhů chvostoskoků ve smrkových lesích a na pasekách po kůrovcové kalamitě v Národním parku Šumava, Česká republika
Brůhová, Jindřiška ; Rusek, Josef
Povrchová aktivita osmi epigeických druhů chvostoskoků byla studována ve smrkových lesích živých i odumřelých a na pasekách Národního parku Šumava, Jižní Čechy, Česká republika. .i.Lepidocyrtus lignorum, Leidocyrus cyaneus, Pogonognathellus longicornis, Tomocerus minutus, Tetracanthella stachi. Allacma fusca, Emtomobrya nivalis, Dicyrtomina minuta./i.. Ke studiu vlivu odumření smrkového lesa po kůrovcové kalamitě a na pasekách bylo na každé z 9 lokalit umístěno 5 zemních pastí v období léta a podzimu. Materiál, zahrnující 79 435 jedinců, byl vyhodnocen pomocí neparametrického Kruskal-Wallis testu. Takto byly srovnány jednotlivé lokality a roční období. Complete linkage (Euclidean distances) cluster analysis byla použita pro srovnání všech lokalit mezi sebou.

Detailed record
2011-07-01
16:58
Energetika larev tří druhů čeledi Bibionidae
Frouz, Jan ; Šustr, Vladimír ; Kalčík, Jiří
Konzumace potravy, defekace, asimilace a produkce byla sledována u larev tří druhů muchnic (.i.Bibio marci, B. pomonae, Penthetria holosericea./i.), které se živily jednak opadem, jednak vlastními exkrementy. Asimilační účinnost při konzumaci opadu byla větší než při konzumaci exkrementů. Se stoupající teplotou klesala asimilační účinnost. Pokusy s čistou celulózou ukazují, že celulóza nemůže být exkluzivním zdrojem energie pro larvy muchnic.

Detailed record
2011-07-01
16:57
Sukcese hmyzenek (Protura) a vidličnatek (Diplura) na haldách chemické továrny
Rusek, Josef
Primární sukcese Protura a Diplura byla studována na haldách bývalé chemické továrny v Petrovicích u Karviné, SV Morava, Česká republika, v letech 1978-1979,1993 a 2002-2004. Chemicky extrémní substráty byly v roce 1979 staré 15, 25 a 60 let a probíhala na nich primární sukcese bez rekultivačních zásahů. Sukcese byla zpomalená na svazích a malých hromadách substrátu, na nichž byly na začátku pouze porosty půdních řas, lišejníků a mechů. Jeden druh Protura se začal objevovat až na 15 leté haldě s porostem mechů. Tři druhy byly zjištěné teprve na 20 leté haldě s porostem trav. Vyskytovaly se v nízké početnosti až do stádia 74 leté haldy, na níž byla zastoupena již společenstva 4-6 druhů v hustotách 5400-10200 jedinců.m-2. Diplura vstoupila do sukcese na 20 leté haldě (2 druhy), ale pouze .i.Campodea suensoni./i. byla zastoupena v pozdějších stádiích. Přítomnost obou skupin euedafických bezobratlých dokládá příznivý vývoj edafických poměrů v sukcesní řadě.

Detailed record
2011-07-01
16:57
Vliv různých travních směsí na společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) v iniciálních sukcesních stádiích během obnovy květnatých luk
Starý, Josef
Celkem bylo odebráno 400 kvantitativních půdních vzorků z 8 stacionárních ploch na lokalitách Výzkum a Čertoryje v Bílých Karpatech v letech 1999–2002. Výsledky jsou založeny na studiu 10563 jedinců pancířníků patřících k 62 druhům. Nejnižší druhová bohatost a průměrná abundance byly zjištěny na ploše reprezentované zemědělsky obdělávaným polem. Nejvyšší průměrná abundance byla zjištěna na staré sub-xerotermní pastvině v Čertoryjích. Na všech studovaných plochách výrazně dominovaly eurytopní druhy .i.Scheloribates laevigatus./i. a .i.Tectocepheus velatus./i. a heliofilní druh .i.Punctoribates punctum./i.. Tyto eudominantní druhy byly doplněny dominantními a recedentními druhy .i.Microppia minus, Hemileius initialis, Achipteria coleoptrata./i. a .i.Medioppia subpectinata./i.. Vzácný xerofilní druh .i.Lucoppia burrowsi./i. byl nalezen na plochách osetých různou travní směsí a také na úhoru.

Detailed record
2011-07-01
16:57
Potravní zdroje bezobratlých v Ardovské jeskyni a v jeskyni Domica - předběžné výsledky
Nováková, Alena ; Elhottová, Dana ; Krištůfek, Václav ; Lukešová, Alena ; Hill, P. ; Kováč, L. ; Mock, A. ; Luptáčik, P.
Byly studovány chemické parametry (obsah organické hmoty a pH) a složení mikrobiálních společenstev různých substrátů Ardovské jeskyně a jeskyně Domica v NP Slovenský kras (Slovensko). Rozdíly v obsahu organické hmoty a mezi mikrobiálními společenstvy byly nalezeny u substrátů z jeskyně Domica a Ardovské jeskyně. Široké spektrum fotoautotrofních mikroorganismů (řasy a cyanobakterie) bylo zjištěno v různých jeskynních mikroprostředích (jeskynní sediment, rozkládající se dřevo, exkrementy žížal a isopodů), ale žádné řasy nebyly detekovány v exkrementech netopýrů a ve střevním traktu stejnonožce .i.Mesoniscus graniger./i.. Kolonie mikromycetů a bakterií hrají primární roli při transformaci netopýřího guana v potravní zdroj pro saprofágní a mikrofytofágní bezobratlé.

Detailed record
2011-07-01
16:57
Zajímavé a vzácné saprotrofní mikroskopické houby z exkrementů a ostatních substrátů jeskyně Domica a Ardovské jeskyně (NP Slovenský kras, Slovensko)
Nováková, Alena
Široké spektrum saprotrofních mikroskopických hub představující možný zdroj potravy jeskynních bezobratlých bylo izolováno z různých substrátů (exkrementy netopýrů, bezobratlých a kuny, netopýří guano, jeskynní sediment) jeskyně Domica a Ardovské jeskyně. .i.Pidoplitchkoviella terricola./i. a .i.Thielavia hyrcaniae./i. patří mezi poněkud méně často izolované mikromycety. Druhy zajímavé jak vzhledem kolonií i z mikroskopického hlediska byly izolovány .i.Penicillium glandicola, Beauveria brongniartii, Chaetomium indicum, Penicillium hirsutum, Penicillium hordei, Rhinocladiella./i. sp., .i.Aspergillus versicolor, Echinobotryum./i. state of .i.Doratomyces stemonitis./i. a .i.Oidiodendron cerealis../i.

Detailed record
2011-07-01
16:57
Dlouhodobý půdně-zoologický výzkum v CHKO Jeseníky
Rusek, Josef ; Starý, Josef ; Tajovský, Karel ; Pižl, Václav
CHKO Jeseníky a její přírodní rezervace představují z hlediska půdně-zoologického velmi cennou oblast, v níž se na malém území setkávají arkto-alpínské elementy s teplomilnými prvky na jedné straně a karpatské elementy se sudetskými na straně druhé a seskupují se do charakteristických a bohatých společenstev v závislosti na vysoké ekosystémové diversifikací území. Půdní fauna je vůdčím půdotvorným činitelem a podmiňuje i zdejší výskyt reliktních tundrových půd. Management chráněných území musí vycházet z komplexních vědeckých poznatků a ekosystémových přístupů a půda musí být jejich nedílnou součástí.

Detailed record
2011-07-01
16:57
Změny ve společenstvech půdní mikroflóry a mesofauny během rozkladu listového opadu ve dvou vegetačních zónách - litter bag experiment
Jirout, Jiří ; Petrásek, Jiří ; Čápová, Lenka ; Farská, Jitka ; Jínová, Kristýna ; Rusek, Josef ; Krištůfek, Václav ; Elhottová, Dana ; Starý, Josef ; Nováková, Alena
Terénním experimentem byla testována hypotéza, zda je autochtonní půdní mikroflóra a mesofauna schopna ve vyšší vegetační zóně rozkládat listový opad z nižších zón. Sáčky (litterbags) s listovým opadem buku (.i.Fagus sylvatica./i. L.) a dubu (.i.Quercus robur./i. L.) byly exponovány v bukovém a smrkovém lese na Kleti(CHKO Blanský les). Rozmístění exponovaných sáčků simulovalo globálním oteplováním předpokládaný posun vegetačních zón do vyšších nadmořských výšek. Pro zamezení vstupu určitých skupin edafonu byly použity silonové síťky s různou velikostí ok (42 µm, 0,5 mm, 2 mm). Byly sledovány sukcesní změny vybraných společenstev edafonu (půdní bakterie a mikromycety, pancířníci (Oribatida), parazitiformní roztoči (Gamasida), chvostoskoci (Collembola)) v průběhu dvou let experimentu. Na počátku experimentu (listopad 2002) bylo založeno 480 sáčků. Po 2, 4, 6, 12, a 24 měsících expozice v terénu byla odebrána vždy část sáčků.

Detailed record