Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32,103 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.94 vteřin. 

Vzájemná spolupráce sester s ostatními členy zdravotnického týmu jako nedílná součást kvalitní ošetřovatelské péče
BYLOKOVÁ, Marta
Ve zdravotnictví spolupracuje velké množství různorodých lidí. Různorodost je nejen v odborných znalostech, ale také v charakteru a přístupu k práci jednotlivce. V jednotlivých úsecích se liší i náplň práce, ale všude je velmi náročná a odborná. Bez vzájemné spolupráce sester s ostatními členy celéhov týmu, by nebylo možné vykonávat kvalitní ošetřovatelskou péči.

Využití prvků arteterapie u žáků ve střední speciální škole (praktické)
Koubská, Patricie ; Valešová Malecová, Barbara (vedoucí práce) ; Šiška, Jan (oponent)
Využití prvků arteterapie u žáků ve střední speciální škole (praktické) Tématem bakalářské práce je využití arteterapeutických postupů u žáků z praktické dvouleté školy. Cílem práce je posoudit možnosti využití prvků skupinové arteterapie k rozvoji sebepoznání, komunikace, k posílení prosociálních vazeb a zvýšení pocitu skupinové sounáležitosti. Arteterapie je zde pojímána v užším slova smyslu jako terapie výtvarným uměním. Teoretickými východisky práce budou metody arteterapie, jejich možnosti a postupy, vývojové aspekty dospívání, specifika dospívání u žáků se znevýhodněním (problematika mentální retardace, specifických poruch chování, problematika žáků se sociálním znevýhodněním, se zdravotním znevýhodněním). V praktické části práce popisuji využití těchto metod v hodinách výtvarné výchovy.

Migration to selected EU countries: Labor market integration
Kaclíková, Roberta ; Šaroch, Stanislav (vedoucí práce) ; Němcová, Ingeborg (oponent)
Objektom skúmania diplomovej práce je trh práce Európskej únie a jej vybraných krajín vo vzťahu k imigrácií na pozadí rozdielnych sociálnych modelov. V práci je analyzovaná problematika trhu práce Európskej únie a integrácia imigrantov na tomto trhu, so zameraním na ekonomiky a trhy práce Švédska, Veľkej Británie a Nemecka, ako krajiny s vysokou mierou imigrácie reprezentujúce tri rôzne sociálne modely. Tieto modely sú sociálno-demokratický, liberálny a konzervatívny model. Hlavným cieľom diplomovej práce je analýza pracovných trhov vybraných krajín EÚ vo vzťahu k imigrácií a ich následná komparácia na pozadí rozdielnych sociálnych modelov. Výsledkom práce je zhodnotenie efektívnosti jednotlivých sociálnych modelov na základe štatistických údajov, získaných poznatkov a komparácie. Práca je rozdelená do štyroch kapitol, obsahuje 13 tabuliek a 8 grafov.

Výrobky s chráněným označením EU a jejich pozice v regionálním cestovním ruchu
Licková, Kamila ; Kalábová, Markéta (vedoucí práce) ; Abrhám, Josef (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou výrobky s chráněným označením Evropské unie. Hlavním cílem práce je zhodnotit význam vybraného produktu s chráněným označením EU v regionálním cestovním ruchu a zanalyzovat vnímání tohoto produktu ze strany výrobce a ze strany účastníků cestovního ruchu. Dílčí cíl představuje popis evropského systému značení potravin. Práce je rozdělená do pěti hlavních kapitol. V první části jsou objasněny základní pojmy, ke kterým se tato práce vztahuje. Druhá kapitola seznamuje s nejznámějšími značkami kvality potravin. Větší pozornost je věnována popisu systému ochrany potravin v EU. Třetí kapitola se zabývá charakteristikou vybraného regionu Beskydy-Valašsko. Druhá část této kapitoly je věnována vybranému chráněnému výrobku Štramberským uším. Součástí čtvrté kapitoly je realizovaný strukturovaný rozhovor s vybraným výrobcem Štramberských uší a dotazníkový výzkum, který probíhal ve dvou fázích. Poslední kapitola obsahuje vyhodnocení realizovaného šetření. Hlavním zjištěním této práce je skutečnost, že výrobek Štramberské uši zná poměrně vysoké procento respondentů. Zajímavým zjištěním je fakt, že pouze malá část z nich ví o tom, že výrobek Štramberské uši je nositelem evropského ochranného označení. Vybraný výrobce Štramberských uší spatřuje hlavní přínos ochranné známky ve vyšší publicitě. Mezi problémy řadí vymahatelnost práva této známky a nedostatečnou obecnou propagaci Štramberských uší.

Penetrační testování bezpečnosti informačních systémů
Klíma, Tomáš ; Doucek, Petr (vedoucí práce) ; Čermák, Igor (oponent) ; Čapek, Jan (oponent) ; Štubňa, Ivan (oponent)
Cílem disertační práce je vytvoření metodiky řízení penetračních testů bezpečnosti informačních systémů založené na analýze slabých stránek současných metodik a na analýze postavení penetračních testů v kontextu řízení podnikového IS/IT. Nedílnou součástí tohoto cíle je i validace vytvořené metodiky. V první části práce dochází k představení historie oboru a aktuálního stavu výzkumu, identifikaci omezení práce, definici pojmů (a jejich vztahů), a zejména k zasazení penetračních testů do kontextu řízení podnikové informatiky. Následně je provedena rešerše relevantních zdrojů a komparativní analýza současných metodik s cílem identifikovat jejich slabé stránky, které jsou následně využity pro tvorbu metodiky. Dále je pak představena klasifikace typů penetračních testů a problematika testovacích scénářů. Následuje návrh nové metodiky, nejprve je popsána historie a struktura metodiky včetně základních principů, následně jsou detailně představeny její jednotlivé úrovně, přičemž metodika je tvořena s cílem pokrýt v současné době slabě popsané oblasti. V poslední části práce je provedena teoretická a praktická validace. Přínosem pro další rozvoj vědního oboru je vytvoření metodiky zaměřené na řízení penetračních testů bezpečnosti informačních systémů, což je oblast, která v současné době není dostatečně popsána. Sekundárním přínosem je ujasnění postavení a úlohy penetračních testů v rámci řízení podnikového IS/IT a provedení rozsáhlé rešerše metodik současných. Přínosem pro ekonomickou a technickou praxi je vytvoření prakticky použitelné metodiky, jejíž aplikací lze dosáhnout zkvalitnění řízení penetračních testů, což zahrnuje zejména zlepšení procesu plánování, operativního řízení a implementace protiopatření, jakožto i tvorby dokumentace.

Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu
Cíchová Králová, Dana ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent) ; Witzany, Jiří (oponent)
Hlavním cílem práce je zejména nalezení vhodného přístupu k modelování úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu při různých situacích na finančních trzích. Analyzována jsou tři zcela odlišná období, která jsou charakteristická různou mírou ohodnocení likviditního a kreditního rizika, rozdílnými vztahy mezi finančními veličinami a účastníky trhu a rozdílnou regulací trhu. Konkrétně se jedná o období před globální finanční krizí, období finanční krize a období po odeznění globální finanční krize a uklidnění následné dluhové krize v eurozóně. V rámci tohoto cíle je stěžejní aplikace modelu BGM v prostředí českého trhu. Použití modelu BGM pro účely predikce dynamiky výnosové křivky není běžné, neboť primární použití tohoto modelu je oceňování finančních derivátů při zajištění neexis- tence arbitráže a jeho aplikace je navíc relativně náročná. Přesto v této práci model BGM využiji pro získání predikcí pravděpodobnostních rozdělení úrokových sazeb v pro- středí české trhu a trhu eurozóny, protože jeho komplexnost, přímé modelování výnosové křivky na základě tržních sazeb a hlavně možnost odhadu parametrů založená na ak- tuálních kotacích volatilit swapcí mohou vést k výraznému zkvalitnění predikcí, což se v této práci potvrdilo. Převážně v období bezprecedentního monetárního uvolňování a zvýšených zásahů centrálních bank a ostatních regulátorů do činnosti finančních trhů, ke kterým dochází po finanční krizi, je využití tržních kotací volatilit swapcí výhodné, protože odráží aktuální očekávání trhu se započítáním očekávaných budoucích zásahů do fungování finančních trhů. Vzhledem k tomu, že v důsledku nerozvinutosti českého finančního trhu neexistují tržní kotace volatilit korunových swapcí, navrhuji jejich aproximace na základě kotací volatilit eurových swapcí s využitím volatilit forwardových korunových i eurových sazeb, díky čemuž jsou v získaných predikcích dynamiky české výnosové křivky započteny aktuální očekávání trhu. Není mi známo, že by nějaký jiný autor dosud publikoval obdobnou aplikace modelu BGM v prostředí českého finančního trhu. V této práci dále konstruuji predikce dynamiky české a eurové výnosové křivky peněžního trhu pomocí modelů CIR a GP jakožto zástupců různých typů modelů úro- kových měr. Pro posouzení predikční schopnosti jednotlivých modelů a vhodnosti jejich použití v prostředí českého trhu během různých situacích na finančním trhu navrhuji ucelený systém tří kritérií založený na porovnání predikcí se skutečností. Z této analýzy pre- dikční schopnosti vyplývá, že na základě modelu BGM lze získat predikce dynamiky výnosové křivky českého peněžního trhu s vysokou predikční schopností a nejlepší kva- litou ve srovnání s ostatními analyzovanými modely, nicméně i model GP poskytuje relativně kvalitní predikce. Naopak predikce učiněné na základě modelu CIR jakožto 6 zástupce modelů okamžité úrokové míry při popsání skutečnosti zcela selhaly. V situaci, kdy ekonomika umožňuje záporné sazby a zároveň existuje signifikantní pravděpodob- nost jejich zavedení, doporučuji provedení predikcí dynamiky výnosové křivky českého peněžního trhu pomocí modelu GP, který záporné sazby připouští. Součástí této analýzy je i provedení statistického testu predikční schopnosti jednotlivých modelů a informace o dalších možných statistických testech pro zhodnocení kvality modelů. Při aplikaci Berkowitzova testu byla u všech zkoumaných modelů zamítnuta hypotéza o tom, že vý- sledné predikce přesně popisují skutečnost. Tento fakt je však při aplikaci statistických testů na reálná data běžný i při použití relativně dobrého modelu především z důvodu obtížného splnění podmínek testů v reálném světě. Takovouto analýzu predikční schop- nosti vybraných modelů úrokových měr a navíc v prostředí českého finančního trhu jsem doposud v žádných jiných publikacích nezaznamenala. Posledním cílem této práce je navržení vhodného přístupu k predikci dynamiky ri- zikové přirážky českých státních dluhopisů, kterou definuji jako rozdíl mezi výnosem státních dluhopisů a fixní sazbou CZK IRS totožné délky. Takto definovaný ukazatel kreditního rizika České republiky modeluji pomocí modelu GP. Pro získání časových řad rizikové přirážky potřebných k odhadu parametrů modelu GP odhadnu nejdříve výnosové křivky českých státních dluhopisů pomocí Svenssonova modelu pro každý obchodní den od roku 2005. Z výsledných simulací je patrné, že model GP relativně dobře predikoval skutečný vývoj rizikových přirážek všech analyzovaných splatností. Navržený postup je vhodný pro modelování kreditního rizika České republiky na zá- kladě využití informací z finančních trhů. S takovýmto přístupem k modelování rizikové přirážky státních dluhopisů a navíc v českém prostředí jsem se doposud v žádné jiné publikaci nesetkala.

Rozdíly v postavení mužů a žen na českém trhu práce
Stroukal, Dominik ; Kadeřábková, Božena (vedoucí práce) ; Pavelka, Tomáš (oponent) ; Němec, Otakar (oponent)
Tato disertační práce se skládá z pěti článků, které aplikují aktuální světový výzkum ekonomie trhů práce na Českou republiku a potvrzuje významné rozdíly v postavení mužů a žen na tomto trhu. Ukazuje, že gender má významný vliv na preference na pracovním trhu a následně i na zaměstnanost a zdravotní stav. Práce nejprve dokládá, že preference jsou relevantním determinantem kariéry a poté studuje rozdíl v preferenci výše platu u žen a mužů. Následně se ukazuje, že pro gender hraje významnou roli ve vysvětlování vztahu mezi vlastnickým bydlením a nezaměstnaností a také nezaměstnaností a zdravotním stavem. V první kapitole se podařilo prokázat, že preference pro pracovní kariéru má pozitivní vliv na volbu pracovní kariéry. Vliv vysokoškolského vzdělání na upřednostnění kariéry se projevil jako kladný a významný. Pravděpodobnost volby pracovní kariéry snižuje přítomnost dětí, avšak není závislá na jejich počtu, což je v rozporu s teorií preferencí. Druhá kapitola ukazuje, že české ženy preferují oproti mužům více nepeněžní odměny. Také bylo ukázáno, že u vysokoškolsky vzdělaných v preferencích nepeněžních odměn nezáleží na pohlaví respondentů, avšak oproti světovým výzkumům v ČR vysokoškolské vzdělání tuto preferenci zvyšuje. Nakonec se ukázalo, že ženy méně než muži preferují riziko. Třetí kapitola dokládá, že přestože trh s bydlením narušuje pracovní mobilitu a zaměstnanost v České republice na regionální úrovni, tedy že v regionech s vyšší mírou vlastnického bydlení je vyšší nezaměstnanost, na individuální úrovni platí, že jsou vlastníci bydlení nezaměstnaní s menší pravděpodobností. V odhadech se výrazně lišili muži od žen. Muži žijící ve vlastnickém bydlení mají vyšší pravděpodobnost zaměstnanosti než ženy, na regionální úrovni se však ukazuje, že vysoká míra vlastnického bydlení zvyšuje nezaměstnanost mužům mužům i ženám, v delším čase pouze ženám. Čtvrtá kapitola ukázala, že u mužů přechod k vlastnickému bydlení snižuje v následujícím roce pravděpodobnost nezaměstnanosti. U žen se tento vztah ukázal jako nevýznamný. Vedle toho se jako nevýznamný projevil vztah opačný, tedy od přechodu do nezaměstnanosti k nově nabytému vlastnickému bydlení. Poslední kapitola dokládá, že změna pracovního statusu na nezaměstnanost zvýší v budoucnosti pravděpodobnost na zhoršení zdraví. Vliv kratší než dva roky se však neukázal jako významný. Důležitým závěrem je, že muži mají významně silnější vztah mezi zdravím a nezaměstnaností než ženy.

Adaptace marketingové strategie společnosti Chipotle na českém trhu
Hofmannová, Veronika ; Král, Petr (vedoucí práce) ; Janecký, Vlastimil (oponent)
Diplomová práce se zabývá fastfoodovým řetězcem Chipotle, známým především ve Spojených státech amerických, a jeho potenciálním vstupem na český trh. Analyzuje marketingovou strategii společnosti a řeší její adaptaci pro český trh. Konkurenční výhodou společnosti je používání lokálních bio surovin, proto ve své diplomové práci zkoumám zájem Čechů o mexickou kuchyni a udržitelný rozvoj. Cílem mé diplomové práce je analýza marketingové strategie mexického fast foodového řetězce Chipotle a následná adaptace marketingového mixu na českém trhu.

Changes in structure and phase composition in the surface of tram rail
Švábenská, Eva ; Roupcová, Pavla ; Schneeweiss, Oldřich
We have investigated structure and phase composition of surface layer of tram rails after long time running and the results were compared with those obtained on the original part of material. Changes due to effects of severe plastic deformation together with thermal shocks by friction process were expected. The information about structure and phase composition was obtained by optical and scanning electron microscopy, X-Ray Powder Diffraction, Mössbauer Spectroscopy and Glow Discharge Emission Spectroscopy (GDOES) and this was completed by microhardness measurements. The results show that the surface layer in comparison with the original material exhibits important changes in grain structure, an increase in microhardness and high content of iron oxide and hydrooxides. According to the depth profile of the chemical composition measured by GDOES there is an increase in carbon content in the surface layer which can be effect of up-hill diffusion.

A Comparison of Preconditioning Methods for Saddle Point Problems with an Application to Porous Media Flow Problems
Axelsson, Owe ; Blaheta, Radim ; Hasal, Martin
The paper overviews and compares some block preconditioners for the solution of saddle point systems, especially systems arising from the Brinkman model of porous media flow. The considered preconditioners involve different Schur complements as inverse free Schur complement in HSS (Hermitian - Skew Hermitian Splitting preconditioner), Schur complement to the velocity matrix and finally Schur complement to a regularization block in the augmented matrix preconditioner. The inverses appearing in most of the considered Schur complements are approximated by simple sparse approximation techniques as element-by-element and Frobenius norm minimization approaches. A special interest is devoted to problems involving various Darcy, Stokes and Brinkman flow regions, the efficiency of preconditioners in this case is demonstrated by some numerical experiments.