Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Distraint in the Czech Republic
Košťál, Daniel ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Malovaná, Simona (oponent)
Zabavení majetku z důvodu exekuce je problém, kterému může v některém bodě svého života čelit každý. Navzdory menším snahám o změnu situace Česká republika neustále téměř každoročně zaznamenává nárůst exekučních příkazů vůči osobám, které nesplácejí dluhy. Tato práce zkoumá možné faktory na meso-úrovni, které by mohly ovlivnit počet těchto vydaných příkazů. S využitím údajů o 76 okresech a hlavním městě Praze se odhaduje celkový vliv kriminální činnosti, nezaměstnanosti a finanční gramotnosti. Toho je dosaženo použitím metody regrese nejmenších čtverců, stejně jako dvou dalších modelů s individuálními efekty. Empirické analýza pak mluví ve prospěch modelu náhodných efektů. Výsledky potvrzují hlavní hypotézy, že kriminalita a nezaměstnanost jsou rizikovými faktory pro exekuce a že finanční gramotnost pomáhá snižovat tato rizika. Doprovodná data také naznačují určitou míru korelace mezi zadlužením dluhů a přistěhovalectvím, což by vyžadovalo hlubší analýzu. Klíčová slova Exekuce, kriminalita, nezaměstnanost, nadměrná zadluženost, finanční gramotnost Email autora práce: dkostal@gmail.com Email vedoucího práce: cahlik@fsv.cuni.cz
Průnik logoterapie a existenciální analýzy do sociální práce s předluženými klienty
ČECHOVÁ, Barbora
Práce se zabývá tím, jak pomoci předluženým klientům. Teoretická část popisuje termín předlužení, jeho formy a možnosti pomoci, která je těmto lidem poskytována. Větší pozornost je věnována otázkám, jak pomoci těmto lidem v rámci sociální práce, jaké metody jsou vhodné využít, aby byly relevantní, a jak jsou tyto metody definovány v odborné literatuře a příslušné legislativě. Praktická část se zaměřuje na formu pomoci těmto lidem prostřednictvím konkrétní organizace, která poskytuje sociální služby a která se věnuje práci s předluženými lidmi. Práce popisuje prostřednictvím případových studií konkrétní kazuistiky a metody práce, které byly aplikované. Co se týče metod využívaných sociálními pracovnicemi při práci s těmito klienty jsou popisovány prvky logoterapie a existenciální analýzy. Dále se popisují postoje těchto pracovnic, jejich prožitky při práci s klienty a poukazuje se na existenciální otázky zvláště optikou logoterapie a existenciální analýzy.
Oddlužovací novela insolvenčního zákona
Černohorská, Lucie ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Ochrana, František (oponent)
Diplomová práce se zabývá aktuálně projednávanou novelou insolvenčního zákona, vytvořenou Ministerstvem spravedlnosti ČR. V textu je představen dosavadní průběh oddlužovací novely v legislativním procesu. Identifikováni jsou aktéři a pro zobrazení jejich názorových střetů je využita teorie advokačních koalic. V rámci změny tohoto právního předpisu byly vymezeny dvě velmi odlišné koalice. Na základě expertních rozhovorů byly zjištěny nedostatky institutu oddlužení a rozděleny do několika skupin. Dále studie pracuje s konceptem sociální stratifikace. Ten je využit v analytické části s kvantitativními daty. Ty zobrazují zkoumanou skupinu, 91 ukončených insolvenčních řízení (plněných splátkovým kalendářem) v roce 2015. Insolvenční řízení byla vybrána z příslušných soudů v Praze, Libereckém a Ústeckém kraji. Výsledky jsou porovnávány v kontextu krajů, ale i jako celku.
Sociálně-politická analýza příčin zadluženosti občanů
Bartesová, Gabriela ; Víšek, Petr (oponent) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Rigorózní práce Sociálně-politická analýza příčin zadluženosti občanů ANOTACE Rigorózní práce "Analýza příčin předluženosti" se zaměřuje na hlubší analýzu problémů, které k předluženosti vedou. Zároveň se snaží upozornit na nejzávažnější důsledky předluženosti. Práce upozorňuje na provázanost příčin a důsledků, kdy v mnoha případech jedny zastupují druhé a naopak. Hranice mezi příčinou a důsledkem může být často nezřetelná a pro řešení celé situace předluženého klienta je podstatné ji rozlišit. Teoretická část se soustřeďuje na problematiku ztráty zdrojů, které k předluženosti mohou vést, upozorňuje na významnou roli vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a zmiňuje nejzávažnější důsledky předlužení, za které autorka považuje především ztrátu bydlení, bezdomovectví a další negativní jevy. Výzkumná část je zaměřena na skupinu, která ze sociálního hlediska patří mezi skupiny, které jsou sociálním vyloučením nejvíce ohroženy. Jedná se o žadatele dávek hmotné nouze. Výzkum se pokouší zanalyzovat jejich dluhovou situaci v souvislosti s věkem, vzděláním, ubytováním, délkou nezaměstnanosti, ochotou změnit svou situaci a ochotou splácet své závazky.
Předlužení mladé generace v ČR
Lišková, Veronika ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Trlifajová, Lucie (oponent)
Diplomová práce "Předlužení mladé generace v ČR" se zabývá předlužeností jedinců ve věku od 18-26 let. Předlužení je obecně společenským problémem, předlužují se všechny věkové kategorie, avšak vzhledem k tomu, že mladá generace představuje pracovně, popř. v budoucnu pracovně aktivní lidi, je důležité se na problém předluženosti této generace přímo zaměřit. Autorka práce poukazuje na předlužení mladé generace a poskytuje přehled o vývoji předluženosti této generace od roku 2008 do roku 2015 a o nejčastějších příčinách, které byly zjištěny za pomocí získaných dat a rozhovorů. V práci také autorka uvádí postupný vývoj možného zadlužení, jako jsou primárně půjčky, a to od bankovní instituce, tak i od nebankovní instituce, následuje pak průběh soudního řízení a exekučního řízení. Východiskem předlužení jak pak podání návrhu na povolení osobního oddlužení. Cílem této práce je zjistit a zmapovat vývoj zadluženosti mladé generace v České republice, analyzovat příčiny předlužení, popsat proměny příčin v čase a analyzovat oddlužení, díky kterému se předlužení jedinci mohou od dluhů osvobodit. V této práci autorka pracuje s primárními i sekundárními daty, na základě kterých pak zpracovává výsledky o výši předluženosti mladé generace, příčinách předlužení, které jsou následně porovnávány také mezi pohlavím a...
Racionalita jednání dlužníků
Procházka, Ivan ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou předlužování spotřebitelů. Zkoumá příčiny na straně dlužníků samotných. Na základě sekundární analýzy proběhlých výzkumů v oblasti finanční gramotnosti, spotřebního chování, statistických dat, ale i vlastního kvalitativního výzkumu formou případové studie hledá odpověď na otázku, proč se dlužník dlužníkem stává, do jaké míry lze na zadlužování a předlužování nahlížet jako na racionální jednání, ale také jestli je jednání dlužníků provázeno racionálním zdůvodňováním jinak neracionálního jednání. Dochází k závěru, že jednání dlužníků nelze považovat za zcela racionální. Aplikovaná politika pak v problematice předlužení bere v potaz iracionální předpoklady jednání dlužníků jen okrajově a nereflektuje tak jednu z jeho hlavních příčin.
Racionalita jednání dlužníků
Procházka, Ivan ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou předlužování spotřebitelů. Zkoumá příčiny na straně dlužníků samotných. Na základě sekundární analýzy proběhlých výzkumů v oblasti finanční gramotnosti, spotřebního chování, statistických dat, ale i vlastního kvalitativního výzkumu formou případové studie hledá odpověď na otázku, proč se dlužník dlužníkem stává, do jaké míry lze na zadlužování a předlužování nahlížet jako na racionální jednání, ale také jestli je jednání dlužníků provázeno racionálním zdůvodňováním jinak neracionálního jednání. Dochází k závěru, že jednání dlužníků nelze považovat za zcela racionální. Aplikovaná politika pak v problematice předlužení bere v potaz iracionální předpoklady jednání dlužníků jen okrajově a nereflektuje tak jednu z jeho hlavních příčin.
Sociálně - politická analýza příčin zadluženosti občanů
Bartesová, Gabriela ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Víšek, Petr (oponent)
Diplomová práce "Analýza příčin předluženosti" se zaměřuje na hlubší analýzu problémů, které k předluženosti vedou. Zároveň se snaží upozornit na nejzávažnější důsledky předluženosti. Práce upozorňuje na provázanost příčin a důsledků, kdy v mnoha případech jedny zastupují druhé a naopak. Hranice mezi příčinou a důsledkem může být často nezřetelná a pro řešení celé situace předluženého klienta je podstatné ji rozlišit. Teoretická část se soustřeďuje na problematiku ztráty zdrojů, které k předluženosti mohou vést, upozorňuje na významnou roli vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a zmiňuje nejzávažnější důsledky předlužení, za které autorka považuje především ztrátu bydlení, bezdomovectví a další negativní jevy. Výzkumná část je zaměřena na skupinu, která ze sociálního hlediska patří mezi skupiny, které jsou sociálním vyloučením nejvíce ohroženy. Jedná se o žadatele dávek hmotné nouze. Výzkum se pokouší zanalyzovat jejich dluhovou situaci v souvislosti s věkem, vzděláním, ubytováním, délkou nezaměstnanosti, ochotou změnit svou situaci a ochotou splácet své závazky.
Předluženost domácností v ČR: analýza problému a možná řešení
Řezáčová, Lucie ; Veselý, Arnošt (vedoucí práce) ; Čabanová, Bohumila (oponent)
Diplomová práce "Předluženost domácností v ČR: analýza problému a možná řešení" pojednává o problematice předluženosti domácností v souvislosti se spotřebitelskými úvěry konkrétně v ČR. Toto téma je v současné době velmi aktuální. Protože se jedná o relativně komplexní problém, autorka se jej snaží i komplexně uchopit. Cílem je ukázat, že předluženost obyvatel není zdaleka marginálním problémem, představit různorodé faktory, které k předlužení přispívají, a nakonec poukázat na to, jaké jsou možnosti řešení. Autorka zde pracuje s různými daty, která využívá k měření předluženosti. Dále poukazuje na to, že příčiny předlužení jsou různorodé - individuální ekonomické faktory jako ztráta zaměstnání či finanční nerozvážnost, kterou lze přičítat jak psychologii jedince, tak i nízké finanční gramotnosti. Vedle toho k předlužení jedinců přispívají i neférové až lichvářské praktiky poskytovatelů a zprostředkovatelů, které autorka podrobně popisuje, a částečně i proces vymáhání dluhů. Tyto problémy jsou pak obecně spatřovány v nedostatečné ochraně spotřebitele. Na základě identifikovaných příčin práce dále zmiňuje konkrétní opatření týkající se především oblasti poskytování úvěrů včetně jejich plusů a minusů; kromě regulatorních typů nástrojů ale zdůrazňuje i nutnost finančního vzdělávání. K tomu využívá...
Chudé stáří - Rostoucí předlužení osob v důchodovém věku jako příčina ohrožení chudobou
Jandová, Pavlína ; Ochrana, František (vedoucí práce) ; Plaček, Michal (oponent)
V souvislosti s demografickou revolucí a prodloužením průměrné délky života stojí západní země před problémem chudnutí seniorů. Jednou z "moderních" příčin a zároveň následků chudoby je tzv. předlužení. Práce se věnuje vztahu mezi předlužením a chudobou s důrazem na populaci seniorů (65+) a empirickou analýzou prozkoumává příčiny předlužení i jeho následky. Nárůst předlužení (nejen) nejstarší generace je již předmětem realizovaných veřejných politik, které však situaci neřeší příliš efektivně - jednak nejsou k dispozici dostatečné materiální a personální zdroje, jednak nejsou dostupné prostředky optimálně využívány. Chybí funkční kooperace mezi subjekty občanského a veřejnoprávního sektoru, nedostatečná je také komunikace se soukromým sektorem ve smyslu nalézání společných cílů. V dravém prostředí tržní společnosti se starší lidé z psychosociálních důvodů stávají slabším článkem a přicházejí do situací, které jsou v rozporu s morálkou, lidskými a občanskými právy a přiměřenou kvalitou života v moderní společnosti. Takový stav ohrožuje integritu společnosti a stává se veřejným problémem, který vyžaduje řešení. Analýza dostupných dat je doplněna o expertní šetření se zúčastněnými aktéry, kteří reprezentují 3 rozdílné skupiny aktérů: seniory, zaměstnance občanských poraden a finanční instituce...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.